Ἡ Κυριακή Προσευχή «Πάτερ ἡμῶν»

(Ἀπόσπασμα ἀπό τίς Κατηχήσεις Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων)

pdf

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΧΩΡΙΟΝ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

195

25-02-91

Ε' Μυσταγωγική Κατήχησις & ΙΑ'.

Ἡ Κυριακή Προσευχή. «Πάτερ ἡμῶν». Ἡ θεολογία τῆς ἐπικλήσεως «Πάτερ». (δ. 61')

Λήψη

196

04-03-91

Ε' Μυσταγωγική Κατήχησις & ΙΑ'.

«Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς». (δ. 58')

Λήψη

197

11-03-91

Ε' Μυσταγωγική Κατήχησις & ΙΑ'- ΙΒ'.

«Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, Ἁγιασθήτω τό Ὄνομά σου». (δ. 60')

Λήψη

198

18-03-91

Ε' Μυσταγωγική Κατήχησις & ΙΒ'.

«Ἁγιασθήτω τό Ὄνομά σου». Ἔννοια καί σημασία τοῦ ὅρου ΟΝΟΜΑ. (δ. 57')

Λήψη

199

25-03-91

Ε' Μυσταγωγική Κατήχησις & ΙΓ'.

Ἡ Κυριακή Προσευχή. «Ἐλθέτω ἡ Βασιλεία Σου». Τέλος Περιόδου 1990 – 1991. Τῷ Ἅγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα. (δ. 58')

Λήψη

200

07-10-91

Ε' Μυσταγωγική Κατήχησις & ΙΔ'.

«Πάτερ ἡμῶν... γενηθήτω τό θέλημά Σου ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς». (δ. 59')

Λήψη

201

14-10-91

Ε' Μυσταγωγική Κατήχησις & ΙΕ'.

Ἡ Κυριακή Προσευχή. «Πάτερ ἡμῶν... τόν ἄρτον ἡμῶν τόν ἐπιούσιον δός ἡμῖν σήμερον...». (δ. 58')

Λήψη

202

21-10-91

Ε' Μυσταγωγική Κατήχησις & ΙΣΤ'.

Ἡ Κυριακή Προσευχή. «Πάτερ ἡμῶν... ἄφες ἡμῖν τά ὀφειλήματα ἡμῶν ὡς καί ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν». (δ. 60')

Λήψη

203

04-11-91

Ε' Μυσταγωγική Κατήχησις & ΙΖ'.

Ἡ Κυριακή Προσευχή.«Πάτερ ἡμῶν... Μή εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ (Μέρος α'). (δ. 60')

Λήψη

204

11-11-91

Ε' Μυσταγωγική Κατήχησις & ΙΖ'.

Ἡ Κυριακή Προσευχή.«Πάτερ ἡμῶν... Μή εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ (Μέρος β'). (δ. 60')

Λήψη

205

18-11-91

Ε' Μυσταγωγική Κατήχησις & ΙΖ'- ΙΗ'.

Ἡ Κυριακή Προσευχή.«Πάτερ ἡμῶν... Μή εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ (Μέρος γ'). (δ. 60')

Λήψη

206

25-11-91

Ε' Μυσταγωγική Κατήχησις & ΙΗ'.

Ἡ Κυριακή Προσευχή.«Πάτερ ἡμῶν... καί μή εἰσενέγκης ἡμᾶς εἰς πειρασμόν ἀλλά ρῦσαι ἡμᾶς ἀπό τοῦ πονηροῦ.Ὅτι Σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καί ἡ δύναμις καί ἡ δόξα εἰς τούς αἰῶνας. Ἀμήν. ( Μέρος δ'). (δ. 58')

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ