Ὁμιλίες
Κυριακῆς τῆς Τυρινῆς ἑσπέρας,
Καθαρᾶς Δευτέρας ἑσπέρας
κ
Ἀκολουθίας τοῦ Μεγάλου Κανόνος

pdf

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΟΡΤΗ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

01-03-82

Μέγα Ἀπόδειπνον Κάθ. Δευτέρα

1) Πράξις καί θεωρία τῆς χριστιανικῆς ζωῆς
2) Ἀνάλυσις τῶν δυό τροπαρίων τοῦ Μ. Κανόνος
3) «Τόν καύσωνα τῆς ἡμέρας...» , «γυναίκας μοί δυό νοεῖ..» τῆς Δ΄ Ὠδῆς (δ. 28')

Λήψη

2

20-03-83

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Ψαλμός 141, 8)

«Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τήν ψυχή μου ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου» (δ. 29')

Λήψη

3

21-03-83

Μέγα Ἀπόδειπνον Κάθ. Δευτέρα
(Ψαλμός 118, 120)

«Καθήλωσον ἐκ φόβου σου τᾶς σάρκας μου ἀπό γάρ τῶν κριμάτων σου ἐφοβήθην » (δ. 27')

Λήψη

4

04-03-84

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας

«Ἡ νηστεία κατά τόν Ἅγιο Ἰωάννη Κασσιανόν» (δ. 29')

Λήψη

5

05-03-84

Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν: Μ. Ἀντωνίου (Δ, 5 σέλ.10))

1) Ἀνάληψις εὐθύνης προσωπικῶν ἁμαρτιῶν
2) Ἡ ἀδιάλειπτη παρουσία τῶν πειρασμῶν
3) Ἡ μή μεταμέλεια δι’ ὅτι πέρασε ἐκτός τῆς ἁμαρτίας (δ. 25')

Λήψη

6

24-02-85

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Γεροντικόν: Ἀπό τήν σοφία τῶν ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου. Ἀββᾶ Ζήνωνος)

1) Ὅ κίνδυνος ἀπολυτοποιήσεως τῆς πνευματικῆς ζωῆς (β',ζ',η')
2) Πότε εἰσακούονται ἄμεσα οἱ προσευχές μας (β'σέλ. 83)
3) Ὁ κίνδυνος κενοδοξίας στίς ἀρετές (η'σέλ. 85) (δ. 29')

Λήψη

7

16-03-86

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας

Μνήμη θανάτου (δ. 28')

Λήψη

8

17-03-86

Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας

Ἡ σιωπή (δ. 27')

Λήψη

9

01-03-87

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Γεροντικόν)

Ἡ θεωρία τῶν προσώπων (δ. 28')

Λήψη

10

02-03-87

Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Μακαρίου)

1) Τρόπος καλῆς προσευχῆς (ιθ')
2) Ἡ ἀπόκτησις χαρισμάτων (θ') (δ. 27')

Λήψη

11

21-02-88

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Ἀριθμ. 11,4-34)

Τά μνήματα τῆς ἐπιθυμίας (ὅταν ἀπουσιάζη ἡ νηστεία) (δ. 31')

Λήψη

12

22-02-88

Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ἀντωνίου)

1) Ἤ σημασία τοῦ παραδείγματος (κς')
2) Οἱ πειρασμοί στίς νεότερες γενεές (κβ')
3) Προσευχήσου γιά μένα (ιε')
4) «Ἐπερώτησον τόν πατέρα σου ...» (λς') (δ. 30')

Λήψη

13

12-03-89

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας

1) Ξέρεις νά νηστεύης;
2) Νηστεία δεκτή, κακῶν ἀλλοτρίωσις (δ. 29')

Λήψη

14

13-03-89

Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἀντωνίου: Τρεῖς ὄροι σωτηρίας
2) Ἀββᾶ Ματώη: Ἡ προσέγγισις στό Θεό, προβάλλει ἔντονα τήν ἀνθρώπινη ἁμαρτία (δ. 28')

Λήψη

15

25-02-90

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας

Ἱστορικά πλησιάσματα τῆς Βασιλείας Τοῦ Θεοῦ (δ. 30')

Λήψη

16

26-02-90

Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Ἱερ. 1,1-10)

«Σέ κάλεσα νά γίνης ξεριζωτής καί φυτευτῆς» (δ. 27')

Λήψη

17

17-02-91

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Ἀποκ. 22,11)

Ὁ Ἅγιος ἁγιασθήτω ἔτι (δ. 29')

Λήψη

18

18-02-91

Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Ἤσ. 1,1-20)

Ἀπαράδεκτη λατρεία (δ. 30')

Λήψη

19

08-03-92

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ποιμένος)

1) Μέθοδος ἀποκτήσεως ἀρετῶν (ρκθ')
2) Ἡ γαστριμαργία (ροε') (δ. 30')

Λήψη

20

09-03-92

Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ποιμένος (ρνθ'))

Τρεῖς κανόνες ζωῆς (δ. 28')

Λήψη

21

08-04-92

Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ποιμένος)

1) Ὁ συγγραφεύς τῶν Ἁγίων Γραφῶν (ρλε')
2) Ἀποφυγή ταραχῆς (ρξε')
3) Αὐτομεμψία καί σαρκικοί λογισμοί (ρνγ') (δ. 30')

Λήψη

22

28-02-93

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Σιλουανού)

1) Χειρονακτική ἐργασία καί πνευματικότης (ε')
2) Ἀπόκτησι φρονήσεως (ς') (δ. 29')

Λήψη

23

01-03-93

Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Σιλουανού)

1) Ἤ αὐτονομία (ζ')
2) Ἡ ἀρχή στήν ἀρετή (ι') (δ. 29')

Λήψη

24

13-03-94

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Γέν. 3,21)

Οἱ δερμάτινοι χιτῶνες (δ. 30')

Λήψη

25

14-03-94

Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Πιώρ: Ὅταν μας ἀδικοῦν
2) Ἀμμᾶς Σάρρας: Ἡ ἀνδρεία
3) Ἀββᾶ Ρέτρου: Μή κομπάζουμε ὅταν... (δ. 29')

Λήψη

26

13-04-94

Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ἀντωνίου)

Μελέτη καί γνῶσι τῆς γραφῆς (δ. 29')

Λήψη

27

05-03-95

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Σισώη (ιγ'): Ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ καί ὁ λογισμός ὅτι εἶσαι κάτω ἀπ’ ὅλη τη δημιουργία
2) Ἀββᾶ Ἀγάθωνος (κθ'): Ἡ ἀξία τῆς προσοχῆς (δ. 30')

Λήψη

28

06-03-95

Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Εὐαγρίου (ε'): Ἡ πνευματική σημασία τῶν πειρασμῶν
2) Ἀββᾶ Ἰσαάκ (ζ'): «Δέν σᾶς δίδω πλέον ἐντολές γιατί δέν τίς τηρεῖτε» (δ. 29')

Λήψη

29

25-02-96

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας

Ἀδάμ - Χριστός (δ. 26')

Λήψη

30

09-03-97

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας

Ὁ ἐπίμικτος λαός (δ. 29')

Λήψη

31

10-03-97

Μέγα Ἀπόδειπνον Κάθ. Δευτέρα
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἀγάθωνος: Περιποίησις ἀσθενῶν ἀγογγύστος
2) Ἀββᾶ Ἀμμωνά: Ἡ ὀργή (δ. 28')

Λήψη

32

09-04-97

Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ὑπεροχίου)

Ἡ ὑπακοή (δ. 29')

Λήψη

33

01-04-98

Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος
(Ὁσίου Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ: Φιλοκαλία τόμ. Ἀ' κβ',κγ',κε',νζ')

Οἱ πολλοί τρόποι προσευχῆς (δ. 28')

Λήψη

34

21-02-99

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Γεροντικόν)

1) Ἀνάγκη μετανοίας
2) Ἀββᾶ Ποιμένος: Ἡ ὑποκρισία
3) Ἀββᾶ Σισώη: Τά αἴτια τῶν ἁμαρτιῶν (δ. 28')

Λήψη

35

22-02-99

Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας

Ἀπό τό μαρτυρολόγιον τοῦ Ἁγίου Πολυκάρπου Σμύρνης (δ. 26')

Λήψη

36

12-03-00

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας

Ἡ νηστεία (Α') (δ. 27')

Λήψη

37

13-03-00

Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας

Ἡ νηστεία (Β') (δ. 27')

Λήψη

38

25-02-01

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Βησσαρίωνος: Ὁ πονηρός ἀποβάλλεται;
2) Ἀββᾶ Ἀμοῦν: Ἡ ἀγάπη στό Θεό προέχει (δ. 28')

Λήψη

39

26-02-01

Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἀντωνίου: Ἡ ἀληθινή λογική
2) Ἀββᾶ Δανιήλ: Νά ἀναπαύωμε τόν πλησίον (δ. 28')

Λήψη

40

17-03-02

Κυριακή της Τυρινῆς ἑσπέρας

(δ. 30')

Λήψη

41

18-03-02

Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας

(δ. 30')

Λήψη

42

17-04-02

Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος

(δ. 26')

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ