(Ἀνωτέρου Κατηχητικοῦ Σχολείου)

 

pdf

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΑΠΟΡΙΑ

ΔΙΑΡΚ.

ΛΗΨΗ

1

29-09-85

Ἱστορικές μαρτυρίες τῆς ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ

28'

Λήψη

2

06-10-85

Σχέσεις αὐτεξουσίου καί ἐπεμβάσεως Θεοῦ στή ζωή μας

13'

Λήψη

3

06-10-85

Γιατί ὁ ἄνθρωπος δέν ἔγινε ἄτρεπτος;

10'

Λήψη

4

06-10-85

Διαφορά βαπτίσματος Ἰωάννου καί βαπτίσματος Χριστιανικοῦ

4'

Λήψη

5

13-10-85

Πῶς ἀποκτᾶται ἡ ταπείνωση;

28'

Λήψη

6

20-10-85

Πῶς καταπολεμεῖται ὁ φόβος τοῦ θανάτου;

13'

Λήψη

7

20-10-85

Εἶναι ἀναγκαία ἡ ὑπακοή;

8'

Λήψη

8

20-10-85

Πρέπει νά παίρνουν ἀνώτερη μόρφωση οἱ κοπέλες;

6'

Λήψη

9

27-10-85

Μπορεῖ ὁ Χριστιανός νά ζεῖ κοσμική ζωή; Διάκριση κοσμικοῦ καί κοινωνικοῦ ἀνθρώπου

18'

Λήψη

10

27-10-85

«Καί πᾶσαν τήν ζωήν ἡμῶν Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα». Πῶς τό ἐννοῦμε αὐτό;

9'

Λήψη

11

27-10-85

Κατά πόσο ἐπιτρέπονται οἱ σχέσεις μας μετά τῶν ἑτεροδόξων;

1'

Λήψη

12

03-11-85

Ἡ σωτηρία δέν εἶναι ἀτομική ὑπόθεση;

7'

Λήψη

13

03-11-85

Ἡ χειρονακτική ἐργασία τῶν μαθητῶν

11'

Λήψη

14

03-11-85

Συμπλήρωση τῆς ὑπ’ αὔξοντα ἀριθ. 9 ἐρωτήσεως

5'

Λήψη

15

03-11-85

α) Ἡ θέση τοῦ Προδρόμου στό τέμπλο β) Γιατί κάτω ἀπό τήν σταύρωση τοῦ Χριστοῦ βρίσκεται μία νεκροκεφαλή;

3'

Λήψη

16

10-11-85

Τί εἶναι ἀγάπη;

18'

Λήψη

17

10-11-85

Καύση ἤ ταφή τῶν νεκρῶν;

5'

Λήψη

18

17-11-85

Σήμερα ζεῖ ὁ ἄνθρωπος τό «καθ’ ὁμοίωσιν» τῆς Ἁγίας Γραφῆς; Ἄν ὄχι, γιατί;

8'

Λήψη

19

17-11-85

Εἶναι τό κάπνισμα ἁμαρτία;

21'

Λήψη

20

25-11-85

Γιατί αἰσθανόμαστε κάποιες φορές τόν ἑαυτό μας ἄδειο καί σέ μοναξιά;

17'

Λήψη

21

25-11-85

Τί εἶναι τό φυλακτό καί τί σκοπό ἐξυπηρετεῖ;

12'

Λήψη

22

02-12-85

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι ζῶον; Μποροῦμε νά ἀντλοῦμε παραδείγματα ἀπό τήν συμπεριφορά τῶν ζώων;

22'

Λήψη

23

02-12-85

Μπορεῖ ἡ γυναίκα νά γίνει ἱέρεια;

5'

Λήψη

24

09-12-85

α) Ἡ ντροπή στήν ἐξομολόγηση β) Ποιά ἡ συχνότητα τῆς Θ. Κοινωνίας;

29'

Λήψη

25

16-12-85

Ἡ Θεοτόκος ὑπόδειγμα Γυναικός ὅλων τῶν ἐποχῶν

29'

Λήψη

26

12-01-86

Τί φέρει τόν ἄνθρωπο μακριά ἀπό τόν Θεό;

9'

Λήψη

27

12-01-86

Γιατί ἡ φρούρηση τοῦ τάφου τοῦ Χριστοῦ;

3'

Λήψη

28

12-01-86

Σήμερα εἶναι ἐλεύθερος ὁ ἄνθρωπος;

5'

Λήψη

29

12-01-86

Ἁμαρτάνουν οἱ Ἄγγελοι; Ἡ Θεοτόκος ὑπερτερεῖ τῶν Ἀγγέλων;

10'

Λήψη

30

19-01-86

Ἀνθρωπομορφισμός στό Θεό

12'

Λήψη

31

19-01-86

Ποιά εἶναι ἡ κτιστή καί ἄκτιστος φύση;

2'

Λήψη

32

19-01-86

Τό πενθήμερον δέν ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τήν ἐντολή τοῦ Θεοῦ «ἕξι ἡμέρες νά ἐργάζεσθε»;

12'

Λήψη

33

19-01-86

Ἐάν βλέπουμε κανένα ἐλάττωμα στόν πατέρα ἤ στή μητέρα πρέπει νά τούς κατηγοροῦμε; Αὐτό εἶναι μεγάλη ἁμαρτία;

2'

Λήψη

34

26-01-86

Γιατί ὁ Μοναχός ἀναχωρεῖ ἀπό τόν κόσμο;

15'

Λήψη

35

26-01-86

Ποιά ἡ στάση τῶν ἀνθρώπων μπροστά στό θάνατο;

1'

Λήψη

36

26-01-86

Τιμωρεῖ ὁ Θεός;

6'

Λήψη

37

26-01-86

Ἡ ἀνδρική ἐνδυμασία στή γυναῖκα

6'

Λήψη

38

02-02-86

Ὁ Χριστιανός μπροστά στό θάνατο καί τό πένθος

29'

Λήψη

39

23-03-86

Ὁ ἐπαγγελματισμός στό ποδόσφαιρο

12'

Λήψη

40

23-03-86

Πῶς ὁ γνωρίζει κόσμος ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀληθινός;

4'

Λήψη

41

23-03-86

Ἔχει ἡ νηστεία θέση στόν κόσμο;

7'

Λήψη

42

23-03-86

Πότε πρέπει νά λέμε τό «ὄχι» στόν κόσμο;

5'

Λήψη

43

30-03-86

Ἡ ΡΟΚ μουσική καί οἱ συνέπειές της

29'

Λήψη

44

06-04-86

Ἡ πρωϊνή προσευχή

8'

Λήψη

45

06-04-86

Πιστοί καί ἄπιστοι θά κριθοῦν. Μήπως αὐτό ἀντιτίθεται στήν ἐλευθερία;

13'

Λήψη

46

06-04-86

Γιατί ἐπιτρέπει ὁ Θεός τήν ἐνεργό παρουσία τοῦ Σατανᾶ;

7'

Λήψη

47

13-04-86

Ἡ γυναικεία καί ἡ ἀνδρική ἐνδυμασία

2'

Λήψη

48

13-04-86

Ὅταν ὁ Χριστός λέγει: «Ἐγώ εἰμι...»μήπως αὐτό εἶναι ἐγωϊστικό;

2'

Λήψη

49

13-04-86

Ὁ Καζαντζάκης καί ἡ μαγεία τῆς τέχνης

12'

Λήψη

50

13-04-86

Ποῦ εἶναι ὁ Ἅδης;

4'

Λήψη

51

13-04-86

Πῶς τό ἐννοοῦμε ὅτι ὁ Χριστός ἐπωμίζεται τίς ἁμαρτίες μας;

5'

Λήψη

52

20-04-86

α) Ἡ θέση τοῦ σώματος ἔξω καί μέσα στόν Χριστιανισμό β) Μποροῦν νά ὑπάρξουν φιλικές σχέσεις μεταξύ ἑτεροφύλων χωρίς ἐνοχή; γ) Μόνον ὁ Γάμος εἶναι ἐπιτρεπτός καί ὄχι οἱ σχέσεις πρό τοῦ Γάμου; δ)Τί εἶναι Παρθενία; Τρόπος διαφυλάξεώς της.

30'

Λήψη

53

27-04-86

Μποροῦμε νά διαβάζουμε ὁ,τιδήποτε βιβλίο, ὁ,τιδήποτε ἔντυπο; Ὑπάρχει κίνδυνος νά βλαφθοῦμε;

25'

Λήψη

54

05-10-86

Ἡ ἐντολή καλύψεως τῆς κεφαλῆς τῆς γυναικός

14'

Λήψη

55

05-10-86

Ἡ ταχυδακτυλουργία εἶναι μαγεία;

6'

Λήψη

56

05-10-86

Τρόποι μελέτης

9'

Λήψη

57

12-10-86

Εἶναι ἐπιτρεπτός ἕνας δεσμός ἑτεροφύλων;

12'

Λήψη

58

12-10-86

Πῶς θά αὐξήσουμε τήν πνευματική μας ζωή;

4'

Λήψη

59

12-10-86

Πῶς ἐξηγεῖται τό φαινόμενο τῶν ἀναστενάρηδων;

4'

Λήψη

60

12-10-86

Πότε φεύγει ὁ Ἄγγελος φύλακάς μας;

3'

Λήψη

61

12-10-86

Ἡ ἀνδρική στολή στή γυναῖκα

2'

Λήψη

62

19-10-86

α) Μπορεῖ ὁ ἔφηβος νά σκέπτεται τόν Μοναχισμό; β) Δυσκολία κατανοήσεως ἀποστολῆς τοῦ Μοναχισμοῦ

17'

Λήψη

63

19-10-86

Ἡ μετάφραση τοῦ κειμένου τῆς Θ. Λειτουργίας

7'

Λήψη

64

19-10-86

Ἡ πίστη στά Ζώδια – Τό ἀστέρι τῆς Γεννήσεως

5'

Λήψη

65

26-10-86

α) Συμβολισμοί στό Γάμο β) «Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καί τοῖς ἄνω οὐδόλως ἀπῆν ὁ ἀπερίγραπτος Λόγος»

10'

Λήψη

66

26-10-86

Ὁ Προσκοπισμός

1'

Λήψη

67

26-10-86

Ὑπάρχουν μή Λευκοί Ἅγιοι;

2'

Λήψη

68

26-10-86

Ἁγιογραφικά κείμενα ὡς πολιτιστική προσφορά

5'

Λήψη

69

26-10-86

Γένεση καί ἐπιστήμη

10'

Λήψη

70

02-11-86

α) Περιπτώσεις βλάβης ἀπό τήν τηλεόραση β)Ὑπάρχει ἠλεκτρικό ἤ μαγνητικό ρευστό στόν ἀέρα;

14'

Λήψη

71

02-11-86

Τί σημαίνει: «ὁ θεμελιώσας τήν γῆν»;

9'

Λήψη

72

02-11-86

Τί ἦσαν οἱ Ἐσσαῖοι;

2'

Λήψη

73

02-11-86

Ἡ γέννηση ἀνθρώπου τήν 25η Δεκεμβρίου συνεπάγεται κατάρα;

1'

Λήψη

74

09-11-86

α)Πῶς θ’ ἀντιδράσουμε σ’ ἕνα διωγμό τῆς Ἐκκλησίας; β)Κατανοοῦμε σήμερα τό μαρτύριο;

17'

Λήψη

75

09-11-86

Ζητήματα σχέσεως τῶν φύλων

6'

Λήψη

76

09-11-86

α) Πόσο ἔμειναν οἱ Πρωτόπλαστοι στόν Παράδεισο; β) Τί γλῶσσα μιλοῦσαν οἱ Πρωτόπλαστοι;

5'

Λήψη

77

16-11-86

Κλίση, Ἱκανότητες καί Κλήση Θεοῦ

16'

Λήψη

78

16-11-86

Σχολικά ἐγχειρίδια πού περιέχουν ἀντιχριστιανικές θέσεις. Τί πρέπει νά κάνουμε;

9'

Λήψη

79

16-11-86

Πολιτικοποίηση τῶν Μαθητῶν

4'

Λήψη

80

23-11-86

Ἡ διαίρεση τῆς ἱστορίας σέ Πρό καί Μετά Χριστόν

8'

Λήψη

81

23-11-86

Πότε ὁ Θεός ἀποκαλύπτει μία δαιμονική δράση;

6'

Λήψη

82

23-11-86

Ἡ παιδαγωγική ἀξία τῆς Νηστείας κυρίως στήν παιδική ἡλικία

14'

Λήψη

83

30-11-86

Πῶς νοοῦμε τό Μυστήριον τῆς Θ. Εὐχαριστίας;

20'

Λήψη

84

30-11-86

Καθορίζει τίποτα ἡ ἄρση τοῦ Στατροῦ τοῦ Χριστοῦ ὑπό τοῦ Σίμωνος τοῦ Κυρηναίου;

9'

Λήψη

85

07-12-86

Ποιά εἶναι τά Ἑπτά θανάσιμα Ἁμαρτήματα;

14'

Λήψη

86

07-12-86

Ἀποκάλυψη καί Ἐπιστήμη γιά τήν καταγωγή τοῦ ἀνθρώπου

5'

Λήψη

87

07-12-86

Ἡ γῆ μετά τήν Κρίση θά κατοικεῖται;

3'

Λήψη

88

07-12-86

Ὑπάρχει πεπρωμένο;

3'

Λήψη

89

07-12-86

Δοκιμάζεται ὁ Θεός; Τό ἐργόχειρο σέ ἡμέρες ἀργίας

2'

Λήψη

90

14-12-86

Ἐπιτρέπεται ὁ στολισμός στή Χριστιανή νέα;

9'

Λήψη

91

14-12-86

Ἡ κατ’ ἐπίγνωση εὐσέβεια ὅπλο τοῦ Χριστιανοῦ

3'

Λήψη

92

14-12-86

Ἡ Ἀποκριάτικη διασκέδαση

7'

Λήψη

93

14-12-86

Ἡ Μετεωρολογία εἶναι μαγεία;

1'

Λήψη

94

14-12-86

Πῶς θά ἔλθει ὁ Ἀντίχριστος στόν κόσμο;

7'

Λήψη

95

14-12-86

Τί εἶναι ἡ πίτα τοῦ Ἁγίου Φανουρίου;

2'

Λήψη

96

11-01-87

Τράπουλα καί Δαίμονες

8'

Λήψη

97

11-01-87

Προϋποθέσεις εἰσόδου στόν Παράδεισο

8'

Λήψη

98

11-01-87

Ὑπάρχει ψυχή;

12'

Λήψη

99

25-01-87

Πότε εἶναι εὐάρεστη ἡ Προσευχή μας;

30'

Λήψη

100

01-02-87

Πρέπει νά γονατίζουμε τήν Κυριακή κατά τήν λατρεία;

13'

Λήψη

101

01-02-87

Μπορεῖ ὁ ἀνάδοχος νά βαπτίζει παιδιά καί τῶν δύο φύλων;

8'

Λήψη

102

01-02-87

Τεχνικά στοιχεῖα πού ἀφοροῦν τήν στάση τοῦ πιστοῦ κατά τήν Θ. Λειτουργία

7'

Λήψη

103

08-02-87

Πῶς ἐπιτυγχάνεται ἡ ἐγκράτεια καί ἡ ἁγνότητα;

11'

Λήψη

104

08-02-87

Μποροῦμε νά σκοτώσουμε τόν Ἀντίχριστο; !!!

7'

Λήψη

105

08-02-87

Ὁ εἰκονισμός τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου Βαπτιστοῦ

5'

Λήψη

106

08-02-87

Τί ἐξετάζει ἡ Χριστιανική Ἀνθρωπολογία;

4'

Λήψη

107

08-02-87

Ἀνόητα παράμετρα περί Ἀντιχρίστου

1'

Λήψη

108

15-02-87

Ἐλευθερία καί Κρίση Θεοῦ

5'

Λήψη

109

15-02-87

Ἐπιστήμη καί θρησκεία

3'

Λήψη

110

15-02-87

Ἡ μεταμφίεση ἐπιτρέπεται;

7'

Λήψη

111

15-02-87

Τά ἄμφια τῶν ὁσίων ἀνδρῶν

2'

Λήψη

112

22-02-87

Τί εἶναι σωφροσύνη;

14'

Λήψη

113

22-02-87

Τό προαίσθημα εἶναι μαντεία;

4'

Λήψη

114

22-02-87

Μετοχή στό Καρναβάλι

2'

Λήψη

115

22-02-87

Ἡ εἰλικρίνεια φέρνει πάντα θετικά ἀποτελέσματα;

8'

Λήψη

116

08-03-87

Ἡ ψευδαίσθηση τῆς μετενσαρκώσεως

6'

Λήψη

117

08-03-87

Πῶς θά εἶναι ὁ Παράδεισος;

7'

Λήψη

118

08-03-87

Ἡ προφητεία μετά Χριστόν

4'

Λήψη

119

08-03-87

Γιατί δέν γίνονται πολλά θαύματα σήμερα;

8'

Λήψη

120

08-03-87

Πῶς δημιουργήθηκε ὁ Θεός;

2'

Λήψη

121

15-03-87

Δυνατότητες Γιά τόν πιστόν: Ὁ Γάμος, ἡ Ἀγαμία καί ὁ Μοναχισμός

28'

Λήψη

122

15-03-87

Παιδικά ἐπιτραπέζια παιχνίδια μέ ζάρια

1'

Λήψη

123

22-03-87

Τά χαρακτηριστικά ἑνός καλοῦ Χριστιανοῦ μαθητοῦ

13'

Λήψη

124

22-03-87

Ἡ Νηστεία εἶναι ἀρετή;

8'

Λήψη

125

22-03-87

Πῶς μποροῦμε νά ἔχουμε εἰρήνη;

6'

Λήψη

126

29-03-87

Θά ὑπάρξει κόσμος μετά τή Δευτέρα Παρουσία;Θά ὑπάρξει κόσμος μετά τή Δευτέρα Παρουσία; (δ:10΄

10'

Λήψη

127

29-03-87

Στόν Παράδεισο θά ὑπάρχουν Ἐκκλησίες;

3'

Λήψη

128

29-03-87

Ἡ ὑπακοή στούς γονεῖς μέχρι ποῦ ἐπεκτείνεται;

5'

Λήψη

129

29-03-87

Τά πρωταπριλιάτικα ψέματα

1'

Λήψη

130

29-03-87

Ἡ κατά διάνοιαν ἁμαρτία εἶναι σοβαρή;

5'

Λήψη

131

29-03-87

Προβλήματα ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς

5'

Λήψη

132

06-04-87

Πρέπει νά βοηθοῦν τά παιδιά στίς ἐργασίες τοῦ σπιτιοῦ;

3'

Λήψη

133

06-04-87

Τί σημαίνει ὅτι περνοῦμε δύσκολες ἡμέρες;

26'

Λήψη

134

04-10-87

Σχέση Χιλιασμοῦ καί Σιωνισμοῦ

8'

Λήψη

135

04-10-87

Ἡ Ἐκκλησία πῶς εἶναι Ἁγία, ἀφοῦ τά μέλη της ἁμαρτάνουν;

9'

Λήψη

136

04-10-87

Ἡ παρουσία τῶν Μαρτύρων εἶναι πηγή δυνάμεως;

8'

Λήψη

137

04-10-87

Ἡ σημασία παρουσίας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά τή ζωή τῆς Ἐκκλησίας

4'

Λήψη

138

11-10-87

Ὁ ἀπαγορευμένος καρπός εἶναι ἀλληγορία;

21'

Λήψη

139

11-10-87

Ἡ ἀνυπακοή στόν Πνευματικό εἶναι ἁμαρτία;

3'

Λήψη

140

11-10-87

Πρέπει νά ἐξομολογοῦνται ὅλοι οἱ λογισμοί;

5'

Λήψη

141

18-10-87

Σχέση Φιλοσοφικῆς καί Χριστιανικῆς Ἠθικῆς.

16'

Λήψη

142

18-10-87

Τί εἶναι τρίτος Οὐρανός;

3'

Λήψη

143

18-10-87

Ποιό τό περιεχόμενο μιᾶς ἠθικῆς πράξεως;

5'

Λήψη

144

25-10-87

Εἶναι ὁ Χριστιανισμός Φιλοσοφία;

12'

Λήψη

145

25-10-87

Σχέση θρησκευτικότητος καί ἠθικῆς

5'

Λήψη

146

25-10-87

Τί εἶναι ἡ Εὐαγγελική Ἠθική;

10'

Λήψη

147

01-11-87

Τό νομικόν ἔρεισμα κατηγορίας τῶν Χριστιανῶν τῶν πρώτων αἰώνων

11'

Λήψη

148

01-11-87

Ποία θά εἶναι ἡ ἡλικία τῶν Ἀναστημένων;

9'

Λήψη

149

01-11-87

Κίνητρα κατακτήσεως τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ

8'

Λήψη

150

08-11-87

Πότε καί πῶς ἐπεμβαίνει ὁ Θεός στή ζωή μας;

4'

Λήψη

151

08-11-87

Ὁ Θεός ἀπαντᾶ στίς ἀτελεῖς προσευχές μας;

2'

Λήψη

152

08-11-87

Ἡ τράπουλα καί οἱ Δαίμονες

6'

Λήψη

153

08-11-87

Ὁ διωγμός τήν ἡμέρα τοῦ Σαββάτου

8'

Λήψη

154

08-11-87

Σέ τί εὐαρεστεῖται ὁ Θεός; Ἀπό ποῦ προῆλθε ὁ Θεός;

6'

Λήψη

155

15-11-87

Γιατί θά μείνουν ἀθάνατοι καί οἱ ἁμαρτωλοί;

10'

Λήψη

156

15-11-87

Ὁ Ἀντίχριστος μπορεῖ νά πάρει τή μορφή τοῦ Χριστοῦ;

6'

Λήψη

157

15-11-87

Τό δένδρον τῆς γνώσεως

3'

Λήψη

158

15-11-87

Ἡ ἔννοια τοῦ χωρίου: Ματθ. 15,11

7'

Λήψη

159

15-11-87

Ποῦ ἔγκειται ἡ ὑπεροχή τοῦ Χριστιανισμοῦ;

3'

Λήψη

160

22-11-87

Τί εἶναι αὐτοκριτική;

8'

Λήψη

161

22-11-87

Ὁ σκορπισμός τοῦ νοῦ

6'

Λήψη

162

22-11-87

Τά ἰδιώματα τῆς ψυχῆς μετά θάνατον

8'

Λήψη

163

22-11-87

Ὁ φανατισμός

6'

Λήψη

164

29-11-87

Τί εἶναι ὑπακοή; Σχέση της μέ τήν ἐλευθερία

14'

Λήψη

165

29-11-87

Γιατί ὁ Κύριος ἔκρυβε τήν μεσσιανικότητά του;

4'

Λήψη

166

29-11-87

Εἶναι τό ποδόσφαιρο κακό;

4'

Λήψη

167

29-11-87

Ἀπό ποιά ἡλικία ἕνα παιδί πρέπει νά ἐξομολογεῖται;

6'

Λήψη

168

06-12-87

Σχέση Ταπεινώσεως καί Ἀνδρείας

10'

Λήψη

169

06-12-87

Γιατί ὅλοι οἱ Ἅγιοι εἶναι λευκῆς φυλῆς;

2'

Λήψη

170

06-12-87

Ὑπάρχει μετά θάνατον μετάνοια;

4'

Λήψη

171

06-12-87

Ἡ ζωοφιλία

7'

Λήψη

172

06-12-87

Τό δίσεκτον ἔτος

2'

Λήψη

173

06-12-87

Γνωρίζει τή σκέψη μας ὁ διάβολος;

3'

Λήψη

174

13-12-87

Ὑπάρχουν ξένες ἐπιδράσεις στήν Παλαιά Διαθήκη;

9'

Λήψη

175

13-12-87

Τί σημαίνει ἄναρχος;

3'

Λήψη

176

13-12-87

Μία πρόληψη

2'

Λήψη

177

13-12-87

Δυσκολίες πίστεως στήν Ἀνάσταση

4'

Λήψη

178

13-12-87

Αἰσθήματα ἀνοηματικῆς ὑπάρξεως

4'

Λήψη

179

13-12-87

Πῶς ἐκφράζεται στό βάπτισμα ἡ μετοχή μας στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ;

3'

Λήψη

180

13-12-87

Τί σημαίνει Θεία Οἰκονομία;

2'

Λήψη

181

20-12-87

Περί λύπης

17'

Λήψη

182

20-12-87

Προσευχή καί ἐργασία

6'

Λήψη

183

20-12-87

Εἶναι ἁμαρτία ὅταν πετᾶμε περιοδικά θρησκευτικοῦ περιεχομένου;

3'

Λήψη

184

20-12-87

Ὁ πολλαπλασιασμός τῶν Πρωτοπλάστων

2'

Λήψη

185

20-12-87

Ἡ ἰσοτιμία τῶν φύλων κατά τόν Ἰωάν. Χρυσόστομον

22'

Λήψη

186

18-01-87

Εἶναι ἀναγκαία ἡ πίστη στό Θεό ἄν ὑπάρχουν μόνες οἱ ἀρετές

7'

Λήψη

187

24-01-88

Σέ ποιές ἀρετές πρέπει νά μείνουν οἱ νέοι; (Οἱ τέσσερες θεμελιώδεις ἀρχές)

22'

Λήψη

188

24-01-88

Μήπως πίσω ἀπό τίς ποικίλες θρησκεῖες ὑπάρχει μόνον ἕνας Θεός μέ διαφορετική συμπεριφορά;

4'

Λήψη

189

31-01-88

Τί σημαίνει «ἐγρήγορσις»;

8'

Λήψη

190

31-01-88

Τί σημαίνει «νῆψις»;

17'

Λήψη

191

31-01-88

Πῶς ἐκδηλώνεται ἡ ἀγάπη στόν πλησίον;

4'

Λήψη

192

07-02-88

Τί εἶναι ἡ θέα τοῦ Θεοῦ;

24'

Λήψη

193

07-02-88

Στό Συναξάριο τοῦ Ὄρθρου γίνεται κάποτε ἀναφορά ἐγκαινίων ναῶν. Τί σημαίνει αὐτό;

3'

Λήψη

194

14-02-88

Φύση τοῦ Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας καί προϋποθέσεις κοινωνίας

6'

Λήψη

195

14-02-88

Τά Μυστήρια εἶναι «ἐξ ἔργου εἰργασμένου»

6'

Λήψη

196

14-02-88

Ἀνάγκη μαρτυρίας τοῦ Χριστιανισμοῦ στόν κόσμο

2'

Λήψη

197

14-02-88

Ποιά ἡ στάση μας στήν Προσευχή;

8'

Λήψη

198

14-02-88

Τό σχῆμα «ἄνθρωπος» στήν πολλαπλότητα τῶν προσώπων

3'

Λήψη

199

14-02-88

Ἡ χρήση τοῦ δεξιοῦ χεριοῦ στό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ

1'

Λήψη

200

21-02-88

Ἡ ἀξία τῆς ἀποτυχίας

14'

Λήψη

201

21-02-88

Τό καράτε

6'

Λήψη

202

21-02-88

Πῶς διώκεται σήμερα ὁ Χριστιανός;

3'

Λήψη

203

21-02-88

Ἡ ἀδιάλειπτη προσευχή

4'

Λήψη

204

06-03-88

Συνέχεια περί τῆς ἀποτυχίας. (ἐρώτηση 200)

6'

Λήψη

205

06-03-88

Ὁ Θεός τιμωρεῖ, δοκιμάζει ἤ παιδαγωγεῖ;

6'

Λήψη

206

06-03-88

Ποιός εἶναι ὁ ἄρτος ὁ «ἐπιούσιος»;

7'

Λήψη

207

06-03-88

Τί εἶναι ἡ Θέωση;

2'

Λήψη

208

06-03-88

Ποιοί οἱ ὅροι προσεγγίσεως τοῦ Θεοῦ;

1'

Λήψη

209

06-03-88

α)Ὑπάρχουν δαιμονισμένοι; β) Ὑπάρχουν ἐξωγήϊνοι;

5'

Λήψη

210

13-03-88

Ἡ θερμότητα τῆς προσευχῆς

7'

Λήψη

211

13-03-88

Δυσκολίες στή νηστεία

6'

Λήψη

212

13-03-88

Ἡ ἀνθρώπινη πλευρά τοῦ Ἰησοῦ

2'

Λήψη

213

13-03-88

Τό κούρεμα

3'

Λήψη

214

13-03-88

Λειτουργική νηστεία

3'

Λήψη

215

13-03-88

Τά ψιμύθια (τά στολίσματα ἤ τό μακιγιάζ)

4'

Λήψη

216

13-03-88

«Οὐ πάντων ἡ πίστις»

1'

Λήψη

217

20-03-88

Ἡ πρώτη γυναικεία λέσχη LIONS

3'

Λήψη

218

20-03-88

Ἡ ἀξία τοῦ γάμου καί ἡ ὀρθόδοξη θεώρησή του – Σύγκρισή του μέ τόν μοναχισμό

11'

Λήψη

219

20-03-88

Περί «ὕβρεως» τῶν Θείων

2'

Λήψη

220

20-03-88

Ὁ Διάβολος λέγει τήν ἀλήθεια;

7'

Λήψη

221

20-03-88

Ἡ Διάκριση

4'

Λήψη

222

27-03-88

Ἡ Ταπείνωση

7'

Λήψη

223

27-03-88

Ἡ συνεργασία στούς διαγωνισμούς

2'

Λήψη

224

27-03-88

Ὁ Συνοδικός θεσμός

1'

Λήψη

225

27-03-88

Κοινόβιο καί Εὐαγγέλιο

5'

Λήψη

226

27-03-88

Τό Χριστολογικό Δόγμα

3'

Λήψη

227

27-03-88

Πειρασμός καί Ἀπελπισία

4'

Λήψη

228

27-03-88

Θερινές διακοπές

2'

Λήψη

229

03-04-88

Ὁ Προφητικός Λόγος βεβαιώτερος τοῦ θαύματος

12'

Λήψη

230

03-04-88

Ἡ θέση τοῦ τέμπλου στόν ναό

13'

Λήψη

231

03-04-88

Τό χριστουγεννιάτικο δένδρο

3'

Λήψη

232

09-10-88

Ἀνόητη κριτική ἐπί τοῦ βιβλίου τῆς «Ἀποκαλύψεως»

6'

Λήψη

233

09-10-88

Ὁ ρόλος τοῦ Ἰούδα

4'

Λήψη

234

09-10-88

Τί σημαίνει Ἀντίχριστος;

7'

Λήψη

235

09-10-88

Ἐνεργεῖ πάντοτε ὁ Σταυρός;

8'

Λήψη

236

09-10-88

Μία πρόληψη

2'

Λήψη

237

16-10-88

Ἡ πολυτέλεια στήν Ἐκκλησία

19'

Λήψη

238

16-10-88

Τά γνωρίσματα τῆς πνευματικῆς προόδου

10'

Λήψη

239

23-10-88

Ἑρμηνευτικές μωρίες στήν Ἁγία Γραφή

10'

Λήψη

240

23-10-88

Ἡ κινηματογραφική ταινία «ὁ Τελευταῖος Πειρασμός»

13'

Λήψη

241

23-10-88

Ἡ ἀλλαγή ὀνόματος κατά τή Μοναχική Κουρά.

2'

Λήψη

242

23-10-88

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πεθαίνει, πηγαίνει στόν παράδεισο, στήν κόλαση, ἤ πηγαίνει στόν Ἅδη;

1'

Λήψη

243

30-10-88

Ἡ κινηματογραφική ταινία «ὁ Τελευταῖος Πειρασμός», καρπός ἑνός μονοφυτισμοῦ

24'

Λήψη

244

30-10-88

Πῶς καταπολεμοῦνται οἱ κακοί λογισμοί φαντασίας;

5'

Λήψη

245

06-11-88

Ἡ ἀπροσεξία στήν προσευχή

5'

Λήψη

246

06-11-88

Οἱ καθημερινές μικρές ἐργασίες ἀποτελοῦν στοιχεῖο πνευματικοῦ καταρτισμοῦ;

6'

Λήψη

247

06-11-88

Γνωρίζονται οἱ ψυχές στήν πέραν τοῦ τάφου ζωή;

5'

Λήψη

248

06-11-88

Τό ἐπάγγελμα τοῦ ἠθοποιοῦ

2'

Λήψη

249

06-11-88

Οἱ «Κάρτες τῶν νέων» περικλείουν κίνδυνο;

6'

Λήψη

250

06-11-88

Τό ἄγαλμα τῆς Ἐλευθερίας τί ἔννοια ἔχει;

3'

Λήψη

251

13-11-88

Ἡ Καφετέρια

13'

Λήψη

252

13-11-88

Ἡ μή διάλυση τοῦ νεκροῦ ἀνθρωπίνου σώματος

7'

Λήψη

253

13-11-88

Ὑπάρχει μετάνοια στόν Ἅδη;

6'

Λήψη

254

13-11-88

Τά ἀνθρώπινα δόντια εἶναι ἐκ δομῆς γιά τήν κρεοφαγία;

1'

Λήψη

255

20-11-88

Οἱ σχολικές ἐκδρομές

6'

Λήψη

256

20-11-88

Ἡ Τηλεόραση καί ἡ φυλακή τῶν αἰσθήσεων

7'

Λήψη

257

20-11-88

Ἡ Ὀλυμπιακή φλόγα καί ὁ ἀθλητισμός

10'

Λήψη

258

20-11-88

Ἡ κριτική ἔκδοση τῆς Καινῆς Διαθήκης

4'

Λήψη

259

27-11-88

Ἑορταστική προσφορά σέ περίοδο νηστείας

10'

Λήψη

260

27-11-88

Οἱ μεταπτώσεις στήν πνευματική ζωή

6'

Λήψη

261

27-11-88

Ἔλεγχος καί κριτήρια πνευματικῶν βιωμάτων

2'

Λήψη

262

27-11-88

Ἔξω ἀπό τήν Ἐκκλησία δέν ὑπάρχει σωτηρία

4'

Λήψη

263

27-11-88

Ἐλεύθερες ὧρες καί παιχνίδι

2'

Λήψη

264

04-12-88

Ἀλλοιώσεις τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας

5'

Λήψη

265

04-12-88

Τά φιδάκια τοῦ Δεκαπενταύγουστου στήν Κεφαλλονιά

4'

Λήψη

266

04-12-88

Ἡ νομική ἀκαθαρσία τῶν τροφῶν στούς Ἑβραίους

7'

Λήψη

267

04-12-88

Τό πρόβλημα τῆς Θεοδικίας

9'

Λήψη

268

04-12-88

Τό ἐπάγγελμα τοῦ ἀστυνομικοῦ

1'

Λήψη

269

04-12-88

Ἡ διχογνωμία τῶν γονέων στήν ἀγωγή

1'

Λήψη

270

11-12-88

Γιατί ὁ Χριστιανισμός κατέχει σήμερα μόνον τό 32,28%;

14'

Λήψη

271

11-12-88

Ἡ στάση μας ἀπέναντι στό Θεό ὀφείλει νά εἶναι σχέση ἀγάπης

6'

Λήψη

272

11-12-88

Ὁ Λειτουργικός χρόνος

8'

Λήψη

273

08-01-89

Τά «Μίκυ Μάους»

6'

Λήψη

274

08-01-89

Ὑπάρχουν ἐξωγήϊνα ὄντα;

11'

Λήψη

275

08-01-89

Ἀπόλυτος προορισμός καί μοιρολατρεία

7'

Λήψη

276

08-01-89

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀλληλογραφία μέ ἀγνώστους νέους ἀπό ξένες χῶρες;

3'

Λήψη

277

15-01-89

Τό νόημα τοῦ Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας

15'

Λήψη

278

15-01-89

Μελαγχολικές καταστάσεις τῆς ψυχῆς

4'

Λήψη

279

15-01-89

Συμπλέγματα μειονεξίας

2'

Λήψη

280

15-01-89

Κοινωνικές ἐκτροπές

4'

Λήψη

281

15-01-89

Ὁσοι εἶναι στόν Παραδεισο μᾶς ἀντιλαμβάνονται;

1'

Λήψη

282

15-01-89

Ἡ ἀνορεξία στήν προσευχή

2'

Λήψη

283

22-01-89

Ὁ Μοναχισμός εἶναι τό φαινόμενο παρακμῆς;

22'

Λήψη

284

22-01-89

Ὁ χορός τοῦ Ἡσαΐου

7'

Λήψη

285

29-01-89

Ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἦταν τέλειος;

9'

Λήψη

286

29-01-89

Τό Ὡράριον τοῦ Διακόνου

1'

Λήψη

287

29-01-89

Ἡ δοκιμασία τῶν Πρωτοπλάστων καί ἡ ἐλευθερία τους

5'

Λήψη

288

29-01-89

Ὀφθαλμόν ἀντί ὀφθαλμοῦ;

5'

Λήψη

289

29-01-89

Θάνατος νηπίου καί βάπτισμα

3'

Λήψη

290

29-01-89

Ἡ γονυκλισία τῆς Κυριακῆς

2'

Λήψη

291

29-01-89

Ἐλευθερία καί σωτηρία

2'

Λήψη

292

05-02-89

Ἡ σημασία τῶν Ταλάντων τῆς Παραβολῆς

11'

Λήψη

293

05-02-89

Οἱ Σειρῆνες τοῦ κόσμου καί οἱ Ἅγιοι

11'

Λήψη

294

05-02-89

Ἡ σημασία τῆς θελήσεως

6'

Λήψη

295

12-02-89

Οἱ διαστάσεις μιᾶς καλῆς πράξεως

13'

Λήψη

296

12-02-89

Μποροῦμε νά ἀγαπᾶμε τόν Διάβολο;

6'

Λήψη

297

12-02-89

Ὁ Ἰούδας συνετέλεσε στή σωτηρία;

4'

Λήψη

298

12-02-89

Ὑπάρχουν ἀπηγορευμένα βιβλία;

5'

Λήψη

299

19-02-89

Καί πάλι περί Ἀντιδώρου

4'

Λήψη

300

19-02-89

Εἶναι ἁμάρτημα νά συμπορευόμαστε μέ τή Μόδα;

13'

Λήψη

301

19-02-89

Εἶναι ἡ Τηλεόραση μέσο μορφώσεως; Διαφθείρει ἠθικά καί ψυχικά τόν θεατή;

12'

Λήψη

302

26-02-89

Ἡ σχέση μέ τό ἄλλο φῦλο.

16'

Λήψη

303

26-02-89

Προϋποθέσεις γνωριμίας μελλοντικοῦ-ῆς συζύγου

5'

Λήψη

304

26-02-89

Ὁ Κύριος θύμωσε μέ τούς ἐμπόρους τοῦ ναοῦ;

5'

Λήψη

305

26-02-89

Τί θά γινόταν ἄν ὁ Ἀδάμ ζητοῦσε συγγνώμη;

2'

Λήψη

306

05-03-89

Ἐν ὄψει τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς

6'

Λήψη

307

05-03-89

Ἡ νηστεία πρό τῆς Θ. Κοινωνίας

1'

Λήψη

308

05-03-89

Τά κριτήρια ἐκλογῆς ἐπαγγέλματος

18'

Λήψη

309

05-03-89

Ἐμεῖς καί οἱ αἱρερικοί

3'

Λήψη

310

19-03-89

Κοινωνικότητα καί Κοσμικότητα

10'

Λήψη

311

19-03-89

Δύο λόγια γιά τούς ΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ

10'

Λήψη

312

19-03-89

Κριτήριον ἀγάπης τοῦ πλησίον εἶναι ὁ ἑαυτός μας.

5'

Λήψη

313

19-03-89

Πότε ὁ Θεός ἀπαντᾶ στίς προσευχές μας;

2'

Λήψη

314

19-03-89

Τί εἶναι τό «κατ’ εὐδοκίαν» καί «κατά παραχώρησιν» θέλημα τοῦ Θεοῦ;

1'

Λήψη

315

26-03-89

Ἡ νηστεία ὡς ποιότητα καί ποσότητα

6'

Λήψη

316

26-03-89

Οἱ Συναναστροφές

7'

Λήψη

317

26-03-89

Ἡ ἀνάγκη προγράμματος στή ζωή

7'

Λήψη

318

26-03-89

«Χριστιανός ἑαυτόν ἐξουσίαν οὐκ ἔχει ἀλλά Θεῷ σχολάζει»

7'

Λήψη

319

02-04-89

Κοινά σημεῖα Χριστιανισμοῦ μέ ἄλλα θρησκεύματα

10'

Λήψη

320

02-04-89

Περιεχόμενο αἰτημάτων προσευχῆς

4'

Λήψη

321

02-04-89

Πῶς θά κριθοῦν οἱ μή γνωρίζοντες τόν Χριστό;

1'

Λήψη

322

02-04-89

Τό «γράμμα» τοῦ Ἁγ. Νεκταρίου

2'

Λήψη

323

02-04-89

Ἡ πλαστική αἰσθητική ἐγχείρηση

5'

Λήψη

324

02-04-89

Οἱ παραδοσιακοί χοροί

7'

Λήψη

325

09-04-89

Ἐλευθερία καί Ἱεροί Κανόνες

5'

Λήψη

326

09-04-89

Φιλοσοφική καί Ἠθική

7'

Λήψη

327

09-04-89

Ἐκκλησία καί πολιτισμός

11'

Λήψη

328

09-04-89

Τό «σκάνδαλο» τοῦ Μοναχισμοῦ

5'

Λήψη

329

16-04-89

Γνώμη γιά ἕνα βιβλίο

2'

Λήψη

330

16-04-89

Τό ψέμα

4'

Λήψη

331

16-04-89

Μιά εἴδηση μᾶλλον πνευματιστική

8'

Λήψη

332

16-04-89

Ἡ δοκιμασία τοῦ ἀνθρώπου παρέχει γνώση στό Θεό;

6'

Λήψη

333

16-04-89

Ἡ μετάφραση τῆς Ἁγ. Γραφῆς

4'

Λήψη

334

16-04-89

Ἡ διπλή ὀνοματοθεσία

2'

Λήψη

335

01-10-89

Τί σημαίνει πένθος κατανύξεως

13'

Λήψη

336

01-10-89

Τά ἀρώματα στήν Λατρεία

6'

Λήψη

337

01-10-89

Ὑποκρίθηκε ὁ Κύριος στούς δύο Πρός Ἐμμαούς;

4'

Λήψη

338

01-10-89

Ταφή ἤ καύση νεκρῶν;

3'

Λήψη

339

08-10-89

Ὁ Νηπιοβαπτισμός

2'

Λήψη

340

08-10-89

Τό παιχνίδι καί οἱ σκοποί του

22'

Λήψη

341

08-10-89

Μποροῦμε νά βλέπουμε Video;

2'

Λήψη

342

08-10-89

Τά μαθητικά στέκια

2'

Λήψη

343

15-10-89

Ἡ εὐγένεια

19'

Λήψη

344

15-10-89

Ὁ σκανδαλιστής

9'

Λήψη

345

22-10-89

Πολυτέλεια – Φιλοκαλία

20'

Λήψη

346

22-10-89

Καί ἡ ἐφ’ ἅπαξ ἁμαρτία πρέπει νά τύχει ἐξομολογήσεως;

4'

Λήψη

347

22-10-89

Τό σεμνό κάθισμα

4'

Λήψη

348

29-10-89

Ὁ Θεός «ἐποίησε ἐξ ἑνός αἵματος πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων...». Τί σημαίνει;

20'

Λήψη

349

29-10-89

Σέ ποιό στάδιο πνευματικῆς ζωῆς σώζεται ὁ ἄνθρωπος;

3'

Λήψη

350

29-10-89

Πῶς νά προσευχόμαστε γιά τούς ἄλλους;

4'

Λήψη

351

29-10-89

Τά σκουλαρίκια

1'

Λήψη

352

12-11-89

Τί σημαίνει Λατρεία τοῦ Θεοῦ;

19'

Λήψη

353

12-11-89

Ἡ περιπέτεια τῆς ἀνθρώπινης ἐλευθερίας

6'

Λήψη

354

12-11-89

Ὁ Ἱερεύς δέν εἶναι ἀντιπρόσωπος ἀλλά ἐκπρόσωπος τοῦ Θεοῦ

2'

Λήψη

355

19-11-89

Ὁ Κύριος Ἰησοῦς εἶπε: «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια». Τί σημαίνει αὐτό;

17'

Λήψη

356

19-11-89

Τί φταῖμε ἐμεῖς γιά τό προπατορικό ἁμάρτημα;

10'

Λήψη

357

26-11-89

Ἀναφορά στή Θ. Λειτουργία

20'

Λήψη

358

26-11-89

Ἄνδρες καί Γυναῖκες στό χῶρο τοῦ ναοῦ

8'

Λήψη

359

03-12-89

Σημαντικότατες Λειτουργικές ἀπορίες

28'

Λήψη

360

10-12-89

Οἱ λαμπάδες τοῦ γάμου καί ὁ συμβολισμός τους

11'

Λήψη

361

10-12-89

Ἀπορία μικροῦ παιδιοῦ

5'

Λήψη

362

10-12-89

Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί οἱ καρποί της

7'

Λήψη

363

10-12-89

Ὁ Χριστιανισμός εἶναι ὑπέρβαση τῆς φύσεως

5'

Λήψη

364

17-12-89

Ἀγάπη καί Δικαιοσύνη στό Θεό

10'

Λήψη

365

17-12-89

Ἡ ἐργασία τήν Κυριακή

4'

Λήψη

366

17-12-89

Γιατί περισσότεροι ἄνδρες στή φυλακή;

1'

Λήψη

367

17-12-89

Νέες συγγενικές σχέσεις μετά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν

4'

Λήψη

368

17-12-89

Ὁ κιν/φος βλάπτει;

9'

Λήψη

369

14-01-90

Οἱ Χριστιανοί ἐπιβάλλεται νά γνωρίζουν τούς ποιμένες τους καί νά διακρίνουν τήν ποιότητά τους

29'

Λήψη

370

21-28/01 - 04/02/1990

Τί θά μᾶς κρατήσει ὀρθίους σέ ἡμέρες Ἀντιχρίστου; α) Νά εἴμαστε πάντοτε Πνευματοφόροι β) Νά ἔχουμε πνευματική ἐγρήγορση γ) Ἰσόβιος ἀγώνας δ) Πυκνές λειτουργικές καί Ἁγιογραφικές Συνάξεις γιά ψυχική τροφοδοσία. ε) Ὁ Ἀντίχριστος

89'

Λήψη

371

11-02-90

Ἡ σημασία τῆς Ἐκκλησίας γιά τή ζωή μας

15'

Λήψη

372

11-02-90

Τά ὀνειροπολήματα

10'

Λήψη

373

11-02-90

Οἱ Μεγάλες Ὧρες τῶν Χριστουγέννων

4'

Λήψη

374

18-02-90

Ἡ μέθη (Μέρος Α΄)

29'

Λήψη

375

04-03-90

Ἡ μέθη (Μέρος Β΄)

26'

Λήψη

376

04-03-90

Οἱ σχολικές ἐκδρομές

1'

Λήψη

377

11-03-90

Ὁ Θεός εἶναι τό ὅπιον τοῦ λαοῦ;

8'

Λήψη

378

11-03-90

Τό ξεμάτιασμα

3'

Λήψη

379

11-03-90

Τά ἡλεκρονικά παιχνίδια

5'

Λήψη

380

11-03-90

Προ-Πο, Λαχεῖα, Κρυμμένοι Θησαυροί

8'

Λήψη

381

11-03-90

Ὁ Θεός εἶναι ὁ μόνος ἀγαθός

2'

Λήψη

382

18-03-90

Κριτική σέ ἕνα κείμενο τοῦ Φρόϋντ

16'

Λήψη

383

18-03-90

Ἡ Ὁμοφυλοφιλία εἶναι ἀσθένεια, κληρονομική διάθεση ἤ πάθος;

11'

Λήψη

384

25-03-90

Ἡ Θεολογία τῶν Πατέρων

8'

Λήψη

385

25-03-90

Ἄρνηση Χριστοῦ καί ἐπιστροφή

5'

Λήψη

386

25-03-90

Ἄξιος ὁ ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ

3'

Λήψη

387

25-03-90

Μετεμψυχώσεως φλυαρίες

1'

Λήψη

388

25-03-90

Ἡ πρός θάνατον ἁμαρτία κ.ἄ.

10'

Λήψη

389

01-04-90

Ἡ Χαρμολύπη

2'

Λήψη

390

01-04-90

Σταυρώσιμον Πάσχα

1'

Λήψη

391

01-04-90

Θά σέ κρίνω ἐκεῖ πού θά σέ βρῶ.

5'

Λήψη

392

01-04-90

Θετικά καί ἀρνητικά ἀγαθά τῆς Ἀναστάσεως

2'

Λήψη

393

01-04-90

Οἱ Μοῖρες

4'

Λήψη

394

01-04-90

Ἡ Λαχειοφόρος

4'

Λήψη

395

01-04-90

Πῶς θά κριθοῦν οἱ μή γνωρίσαντες τόν Χριστόν;

4'

Λήψη

396

01-04-90

Τί σημαίνει θάνατος;

4'

Λήψη

397

30-09-90

Ἡ ζηλοτυπία

18'

Λήψη

398

30-09-90

Διάκριση Κοσμικότητος καί Κοινωνικότητος

11'

Λήψη

399

07-10-90

Τά σκουλαρίκια στά ἀγόρια

13'

Λήψη

400

07-10-90

Οἱ πρῶτοι καί οἱ ἔσχατοι στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ

15'

Λήψη

401

14-10-90

Ἡ Εὔα ἔπρεπε νά φοβᾶται τόν Ἀδάμ;

5'

Λήψη

402

14-10-90

Ὁμιλεῖ ὁ Κύριος γιά μῖσος στούς γονεῖς;

16'

Λήψη

403

14-10-90

Ἡ συνειδητοποίηση μιᾶς τελειότητος εἶναι ἐπικίνδυνη; Οἱ ἐχθροί τοῦ Δαυΐδ στό Ψαλτήρι

8'

Λήψη

404

21-11-90

Διάκριση μεταξύ προσβολῆς καί ἀποδοχῆς τοῦ πειρασμοῦ.

6'

Λήψη

405

21-11-90

Ἡ εὐπρόσδεκτος προσευχή

10'

Λήψη

406

21-11-90

Ὁ λύχνος τοῦ σώματος

3'

Λήψη

407

21-11-90

Κατά τί συμβάλλουν οἱ τέχνες καί οἱ Ἐπιστῆμες στήν πνευματική ζωή;

9'

Λήψη

408

28-10-90

Μαθητικές Κοινότητες, Παιδεία καί Πολιτική

22'

Λήψη

409

28-10-90

Μποροῦμε νά ἐλπίζουμε σέ ἕναν καλύτερο κόσμο;

7'

Λήψη

410

04-11-90

Ὁ ἀθλητισμός

15'

Λήψη

411

04-11-90

Ὀλυμπισμός καί Εἰδωλολατρεία

5'

Λήψη

412

04-11-90

Ἀναγραφές στό χαρτονόμισμα τοῦ Δολαρίου

7'

Λήψη

413

11-11-90

Τί σημαίνει «θά ζοῦμε αἰώνια;»

5'

Λήψη

414

11-11-90

Τί συμβολίζει ἡ τριχοκουρία στή Βάπτιση;

6'

Λήψη

415

11-11-90

Εἶναι ὁ Χριστιανός «σημεῖον ἀντιλεγόμενον»;

17'

Λήψη

416

18-11-90

Διαφορά Παραδείσου καί Βασιλείας Θεοῦ

11'

Λήψη

417

18-11-90

Γιατί ὑπάρχουν ὀρφανά;

6'

Λήψη

418

18-11-90

Ἑτερόφυλες σχέσεις

7'

Λήψη

419

18-11-90

Οἱ βιωτικές μέριμνες

4'

Λήψη

420

25-11-90

Ἡ προαίρεση

2'

Λήψη

421

25-11-90

Τί νά ζητοῦμε στήν προσευχή

7'

Λήψη

422

25-11-90

Πῶς μποροῦμε νά πράττουμε τήν ἀλήθεια

2'

Λήψη

423

25-11-90

Καί «ὧν ἕκαστος κατά διάνοιαν ἔχει»

5'

Λήψη

424

25-11-90

Ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν

6'

Λήψη

425

25-11-90

Ἡ ἀπουσία τῆς προσευχῆς

5'

Λήψη

426

02-12-90

Ὅταν οἱ Γονεῖς εἶναι ἐκκοσμικευμένοι Χριστιανοί

18'

Λήψη

427

02-12-90

Ἡ ἀγάπη στά ζῶα καί στήν Κτίση

11'

Λήψη

428

09-12-90

Ὅταν οἱ Γονεῖς ἐμποδίζουν

3'

Λήψη

429

09-12-90

Τό αἴσθημα τῆς εὐγνωμοσύνης στό Θεό

8'

Λήψη

430

09-12-90

Ἡ σημασία τοῦ Κηρίου

13'

Λήψη

431

09-12-90

«Ὦ γενεά ἄπιστος καί διεστραμμένη...»

3'

Λήψη

432

16-12-90

Ἡ ἐξέγερση τῶν μαθητῶν καί οἱ καταλήψεις τῶν σχολικῶν κτιρίων

13'

Λήψη

433

16-12-90

Κριτήρια γνησίων Ποιμένων τῆς Ἐκκλησίας

15'

Λήψη

434

13-01-91

Χρυσοῦς Κανών ἑρμηνείας ἐσχατολογικῶν προφητειῶν

18'

Λήψη

435

13-01-91

Νοστράδαμος καί οἱ προφητεῖες του

5'

Λήψη

436

13-01-91

Κρίση-Κατάκριση-Διάκριση

5'

Λήψη

437

20-01-91

Πόλεμος καί συγκέντρωση τροφίμων

12'

Λήψη

438

20-01-91

Πόλεμος-λιμός-νηστεία

5'

Λήψη

439

20-01-91

Καφεομαντεία

6'

Λήψη

440

20-01-91

Διανοητική καί χειρονακτική ἐργασία

5'

Λήψη

441

27-01-91

Ἡ πενθική στολή

7'

Λήψη

442

27-01-91

Ἅγιος -Ὅσιος

2'

Λήψη

443

27-01-91

Τό ἀδημοσίευτον τῆς πνευματικῆς ζωῆς

8'

Λήψη

444

27-01-91

Τά χαρίσματα δέν δημιουργοῦν ἀνισότητα

8'

Λήψη

445

27-01-91

Ἡ κακοποίηση τῶν γονέων

3'

Λήψη

446

03-02-91

Φυσική καί Πνευματική Διάκριση

14'

Λήψη

447

03-02-91

Ἡ γλῶσσα τῆς Θείας Λειτουργίας

7'

Λήψη

448

03-02-91

Διαφορά πνευματικότητας Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς Ἐκκλησίας

8'

Λήψη

449

10-02-91

Μικτοί Γάμοι

2'

Λήψη

450

10-02-91

Δύο ἀπορίες γιά τήν ἐξομολόγηση

4'

Λήψη

451

10-02-91

Τί πρέπει νά κάνουμε, ὅταν κακολογοῦν ἤ κοροϊδεύουν τά Θεῖα; Τά κοσμικά τραγούδια

4'

Λήψη

452

10-02-91

Ἐσχατολογικά

4'

Λήψη

453

24-02-91

Σχέση Χριστιανισμοῦ -Πολιτισμοῦ

27'

Λήψη

454

24-02-91

Ἕνα παιδί πρέπει νά πιέζεται γιά νά νηστεύσει;

2'

Λήψη

455

03-03-91

Ἡ Πίστη ἀντιτίθεται στή Γνώση ἤ τή συμπληρώνει;

21'

Λήψη

456

03-03-91

Κοσμική μουσική καί Ὀρθόδοξος πνευματικότητα

8'

Λήψη

457

10-03-91

Ἡ Νηστεία καί ὁ καθορισμός τῶν ἡμερῶν της

24'

Λήψη

458

10-03-91

Ἔχουν οἱ «κλινικά νεκροί» εὐχάριστες ἐμπειρίες;

5'

Λήψη

459

17-03-91

Γάμος ἤ ἀγαμία μιᾶς κόρης πού βρίσκεται στά χέρια τοῦ πατέρα της;

6'

Λήψη

460

17-03-91

Οἱ αἰσχροί λογισμοί

3'

Λήψη

461

17-03-91

Ἀγάπη καί δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ

7'

Λήψη

462

17-03-91

Θεωρίες Κοσμογονίας καί Χριστιανισμός

7'

Λήψη

463

17-03-91

Ἡ Θεοτόκος μεγίστη θεολόγος

4'

Λήψη

464

24-03-91

Συναισθήματα ἀπό ἐπισκέψεις τοῦ Θεοῦ

19'

Λήψη

465

24-03-91

Ἡ ἀνδρεία Γυναίκα καί ὁ ἁγιογραφικός ὕμνος πρός αὐτήν

11'

Λήψη

466

06-10-91

Τό ξεμάτιασμα

8'

Λήψη

467

06-10-91

Τά ὄνειρα

2'

Λήψη

468

06-10-91

Πῶς θά κριθοῦν οἱ ἄλλες θρησκεῖες κατά τήν ἡμέρᾳ τῆς κρίσεως;

6'

Λήψη

469

06-10-91

Ἡ Τελετή τῆς Ἀρτοκλασίας

11'

Λήψη

470

13-10-91

Καταλήψεις τῶν σχολείων

8'

Λήψη

471

13-10-91

Ἡ παρουσία τῶν Προσκόπων στήν Ἐκκλησία

3'

Λήψη

472

13-10-91

Κατάσκοποι καί Ἐκκλησία

7'

Λήψη

473

13-10-91

Ὀργίζεσθε καί μή ἁμαρτάνετε

6'

Λήψη

474

13-10-91

«Ζήτησον εἰρήνην καί δίωξον αὐτήν»

3'

Λήψη

475

20-10-91

Ὁ ἐνθουσιασμός

5'

Λήψη

476

20-10-91

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Χριστοῦ

9'

Λήψη

477

20-10-91

Ἡ Μαύρη Μαγεία

6'

Λήψη

478

20-10-91

Πόθεν ὁ Διάβολος;

2'

Λήψη

479

20-10-91

Γιά μία διατύπωση τῆς Ἁγίας Γραφῆς

4'

Λήψη

480

03-11-91

Ἡ πεῖνα τοῦ τρίτου Κόσμο.

7'

Λήψη

481

03-11-91

Ἡ πτώση τοῦ Σολομῶντος

5'

Λήψη

482

03-11-91

Τί εἶναι τό φαινόμενο τοῦ ἀθεϊσμοῦ

6'

Λήψη

483

03-11-91

Τό κουτσομπολιό

2'

Λήψη

484

03-11-91

«Καί εὐλόγησεν αὐτούς ὁ Θεός.»

6'

Λήψη

485

10-11-91

Οἱ Χριστιανοί τῆς «ταυτότητος»

2'

Λήψη

486

10-11-91

Ὁ Υἱός τοῦ Ἀνθρώπου

9'

Λήψη

487

10-11-91

α) Ὁ Σολομών ἦταν μάγος; β) Μαγικές συνταγές

4'

Λήψη

488

10-11-91

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔπρεπε νά ἀποδοκιμασθεῖ καί ἀπό τούς Ἕλληνες;

7'

Λήψη

489

17-11-91

Ἑλληνισμός καί Χριστιανισμός

15'

Λήψη

490

17-11-91

Τί σημαίνει πνευματική ζωή

9'

Λήψη

491

17-11-91

Οἱ Ἐθνομάρτυρες

5'

Λήψη

492

24-11-91

Ἐπαγγελματικοί πόθοι ἑνός παιδιοῦ

1'

Λήψη

493

24-11-91

Προέλευση τῶν ἀτυχημάτων

11'

Λήψη

494

24-11-91

Τό φαινόμενον τῆς εἰδωλολατρείας

6'

Λήψη

495

24-11-91

Αὐτοθυσία – Αὐτοκτονία

8'

Λήψη

496

24-11-91

Ἡ νομιμοποίηση τῆς ἀνομίας

3'

Λήψη

497

01-12-91

Ἡ ὀργάνωση τῆς νηστείας

6'

Λήψη

498

01-12-91

Τό θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως

7'

Λήψη

499

01-12-91

Ἡ Παναγία καί οἱ Ἅγιοι ὑπεράνω ἐθνικοτήτων

7'

Λήψη

500

01-12-91

Ἡ δεύτερη Θεία Λειτουργία στούς ναούς

2'

Λήψη

501

01-12-91

Ἡ ἀνατροφή ἀγοριῶν καί κοριτσιῶν

3'

Λήψη

502

01-12-91

Οἱ ψυχές γνωρίζουν τά τῆς γῆς;

3'

Λήψη

503

15-12-91

Προετοιμασία γιά τίς γιορτές τῶν Χριστουγέννων. Τί πρέπει νά ἀποφύγουμε. Τί πρέπει νά ἐπιδιώξουμε.

29'

Λήψη

504

12-01-92

Τό ξεκίνημα τῆς νέας χρονιᾶς

12'

Λήψη

505

12-01-92

Ἕνα διάγραμμα ἐξαγορεύσεως τῶν λογισμῶν

15'

Λήψη

506

12-01-92

Τί εἶναι ὁ χρόνος;

2'

Λήψη

507

19-01-92

Λαογραφία καί Χριστιανισμός

11'

Λήψη

508

19-01-92

Γάμος –Διαζύγιο

14'

Λήψη

509

19-01-92

Ἡ σημασία τῆς εὐχῆς τῶν γονέων στό Γάμο

2'

Λήψη

510

22-03-92

Τά ἀντικειμενικά κριτήρια τοῦ Χριστιανισμοῦ

10'

Λήψη

511

22-03-92

Τί εἶναι ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ

14'

Λήψη

512

22-03-92

Ἕνα σκανδαλῶδες καί ἀσεβές κόσμημα

4'

Λήψη

513

29-03-92

Ἠθικισμός ἤ πνευματικότητα

10'

Λήψη

514

29-03-92

«Ὁ Πατήρ Θεός δημιουργεῖ δι’ Υἱοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι»

9'

Λήψη

515

29-03-92

Μάρτυρες Χριστοῦ καί Ἐθνομάρτυρες

6'

Λήψη

516

29-03-92

Σημεῖα τῆς τελετῆς τοῦ Ἐπιταφίου

3'

Λήψη

517

05-04-92

Τό νόημα τῶν λόγων τοῦ Ἰησοῦ πρός τόν Ληστή: «Ἀμήν λέγω σοι, σήμερον μετ’ ἐμοῦ ἔση ἐν τῷ Παραδείσῳ» (Λουκ. 23, 43)

27'

Λήψη

518

05-04-92

Προσόντα ἐκλογῆς συζύγων

2'

Λήψη

519

12-04-92

Τά σημάδια τῶν πληγῶν τοῦ Ἰησοῦ μετά τήν Ἀνάσταση εἶναι τά διάσημά Του

16'

Λήψη

520

12-04-92

Προτροπές γιά τήν θερινή περίοδο

10'

Λήψη

521

04-10-92

Ἡ Ἑξαήμερος τοῦ Μωϋσέως εἶναι «μῦθος»;

23'

Λήψη

522

04-10-92

Ὁ Χριστιανισμός ὡς «Ἀποκάλυψις ἔναντι τῶν κατ’ ἐπίνοιαν»

6'

Λήψη

523

11-10-92

Ἡ νόμιμη Ἄθληση

17'

Λήψη

524

11-10-92

Γνωρίσματα τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων

9'

Λήψη

525

11-10-92

Τά κουδουνάκια στό θυμιατήρι καί στά Ἄμφια τοῦ Ἀρχιερέως

3'

Λήψη

526

18-10-92

Πῶς ἐννοεῖται ἡ «ἀτέλευτος τελειότης»;

20'

Λήψη

527

18-10-92

Ποία ἡ ἔννοια τοῦ «Μή μου ἄπτου»;

4'

Λήψη

528

18-10-92

Γιατί ὁ Κύριος δέν ζεῖ, μετά τήν Ἀνάστασή Του, μαζί μέ τούς Μαθητές;

5'

Λήψη

529

25-10-92

Ἡ Ἀρετή τῆς Ἁπλότητος

21'

Λήψη

530

25-10-92

Ἡ πρόθυμη προσέλευση στά Κατηχητικά Μαθήματα

7'

Λήψη

531

01-11-92

Ποιά ἡ σχέση Θρησκείας, Φιλοσοφίας καί Ἐπιστήμης

26'

Λήψη

532

01-11-92

Τά Ἐκκλησιαστικά Ἀναγνώσματα

4'

Λήψη

533

08-11-92

Εἶναι δυνατή ἡ πτώση τῶν Ἀγγέλων;

10'

Λήψη

534

08-11-92

Γιατί ὁ Κύριος εἶπε: «Ὦ γύναι» τή Μητέρα Του;

4'

Λήψη

535

08-11-92

Γιατί ἡ Θεοτόκος ἐμφανίζεται μέ μαῦρα;

4'

Λήψη

536

08-11-92

Εἶναι οἱ Ἐντολές ἴσες μεταξύ τους;

7'

Λήψη

537

15-11-92

Μετά τόν θάνατον ὁ ἄνθρωπος ἐλευθερώνεται ἀπό τό σῶμα;

10'

Λήψη

538

15-11-92

Ὁ μαῦρος ἰματισμός σέ νεαρά ἄτομα

4'

Λήψη

539

15-11-92

Ὑπάρχουν ἀντιφατικές διαφορές στούς Εὐαγγελιστές;

3'

Λήψη

540

15-11-92

Ὑπάρχουν στήν ἐποχή μας οἱ πληγές τῆς «Ἀποκαλύψεως»;

11'

Λήψη

541

22-11-92

Ἄν δέν ἁμάρταναν οἱ Πρωτόπλαστοι

13'

Λήψη

542

22-11-92

Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί ἡ Κόλαση

5'

Λήψη

543

22-11-92

Κορίτσια καί ἀθλητισμός

9'

Λήψη

544

29-11-92

Μόνον ὁ Μοναχισμός σώζει;

4'

Λήψη

545

29-11-92

Ὁ Ἀδάμ πλάσθηκε ἀπό χῶμα;

8'

Λήψη

546

29-11-92

Τό θυμιάτισμα

6'

Λήψη

547

29-11-92

Οἱ Δαίμονες δέν θά συγχωρεθοῦν;

1'

Λήψη

548

29-11-92

Ἡ ἐλεύθερη προσέλευση στά Κατηχητικά Μαθήματα

1'

Λήψη

549

29-11-92

Ὁ ἀθλητισμός εἶναι εἰδωλολατρικός;

4'

Λήψη

550

29-11-92

Ἐπιδροῦν τά μάγια στούς Χριστιανούς;

2'

Λήψη

551

06-12-92

Τά Δικηροτρίκηρα τῶν Ἐπισκόπων

6'

Λήψη

552

06-12-92

Ἡ συμμετοχή μας στήν Θ. Λειτουργία

5'

Λήψη

553

06-12-92

Ἡ προσχώρηση σέ ἄλλη θρησκεία

2'

Λήψη

554

06-12-92

Μεσσιακές ἀντιλήψεις τῶν Ἑβραίων

3'

Λήψη

555

06-12-92

Ἡ Ρόκ μουσική

4'

Λήψη

556

06-12-92

Ἡ συμμετοχή μας στό πένθος ἀσεβοῦς ἀνθρώπου

2'

Λήψη

557

06-12-92

Τό «κριτικό» κείμενο τῆς Καινῆς Διαθήκης

5'

Λήψη

558

13-12-92

Ἀναλαμβάνουν Ἅγιοι τήν προστασία τῶν ἀνδρῶν πολεμικῶν ἐπιχειρήσεων;

2'

Λήψη

559

13-12-92

Τί ἀπέγιναν οἱ Μάγοι τῶν Χριστουγέννων;

8'

Λήψη

560

13-12-92

Τό «φλουρί»τῆς Βασιλόπιττας καί τό χριστουγεννιάτικο Δένδρο

8'

Λήψη

561

13-12-92

Τί ἀπέγιναν αὐτοί πού ἀναστήθησαν κατά τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ; (Μάρκ. 27, 52)

2'

Λήψη

562

13-12-92

Τί διηγήθηκε ὁ ἀναστημένος Λάζαρος;

3'

Λήψη

563

13-12-92

Τί σημαίνει «αἰωνία σου ἡ μνήμη» κατά τήν κηδεία;

3'

Λήψη

564

13-12-92

Ποῦ ἦταν ὁ Κύριος Ἰησοῦς πρίν ἀπό τήν Ἀναληψή Του;

1'

Λήψη

565

10-01-93

Εἶναι οἱ ἄνθρωποι ἀνώτεροι ἀπό τούς Ἁγίους Ἀγγέλους; Σκανδαλίζονται ἀπό τήν συμπεριφορά τῶν ἀνθρώπων;

12'

Λήψη

566

10-01-93

Μετά τήν Θ. Κοινωνία μποροῦμε νά προσκυνήσουμε τίς Ἅγιες Εἰκόνες;

6'

Λήψη

567

10-01-93

Πῶς ἦταν ὁ ἀρχαῖος Παράδεισος τῶν Πρωτοπλάστων;

10'

Λήψη

568

17-01-93

Πῶς μιλοῦσαν στήν Π.Δ. οἱ ἄνθρωποι μέ τόν Θεό;

14'

Λήψη

569

17-01-93

Πῶς μεταδίδεται ἡ ψυχή στόν κάθε ἄνθρωπο;

10'

Λήψη

570

17-01-93

Στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ θά ἰσχύουν οἱ συγγενικές σχέσεις;

3'

Λήψη

571

17-01-93

Τό Μυστήριον τοῦ Ἁγίου Εὐχελαίου συγχωρεῖ ἁμαρτίες χωρίς τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως;

1'

Λήψη

572

29-01-93

Ἐπί ἑνός οἰκογενειακοῦ προβλήματος

5'

Λήψη

573

29-01-93

Τά ζῶα ἐπιζοῦν μετά τόν θάνατον;

4'

Λήψη

574

29-01-93

Ὁ «χορός τοῦ Ἡσαΐου»

8'

Λήψη

575

29-01-93

Θρησκευόμενος – θρησκόληπτος

4'

Λήψη

576

29-01-93

Τά σύγχρονα χριστιανικά τραγούδια

7'

Λήψη

577

31-01-93

Ποιά θά εἶναι ἡ ἡλικία κάθε ἀνθρώπου μετά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν;

6'

Λήψη

578

31-01-93

Ἡ Ἑορτή τῶν γεννεθλίων

7'

Λήψη

579

31-01-93

Ἡ προσκύνηση τῶν Ἁγίων Εἰκόνων εἶναι εἰδωλολατρία;

13'

Λήψη

580

31-01-93

Πότε δημιουργήθηκαν οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι;

1'

Λήψη

581

07-02-93

Διαφορά Καλοῦ Ἀνθρώπου καί Καλοῦ Χριστιανοῦ

5'

Λήψη

582

07-02-93

Σημεῖα ἁγιοποιήσεως

17'

Λήψη

583

07-02-93

Ἄν τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς μας δέν ἔχει Θ. Λειτουργία τί θά κάνουμε;

4'

Λήψη

584

07-02-93

Μέ ποιό τρόπο ἐνοχλεῖ ὁ Διάβολος τόν ἄνθρωπο;

2'

Λήψη

585

07-02-93

Πῶς δαιμονίζονται οἱ ἄνθρωποι;

2'

Λήψη

586

14-02-93

Ἐπιτρέπεται ἡ ἐκμάθηση ξένων γλωσσῶν;

7'

Λήψη

587

14-02-93

Τά δύο Ποτήρια τῆς Εὐλογίας κατά τόν Μυστικόν Δεῖπνον

6'

Λήψη

588

14-02-93

Οἱ Μοναχοί εἶναι «ἀναρχικοί»;

12'

Λήψη

589

21-02-93

Περί τοῦ Μ. Ἀλεξάνδρου καί τῶν Ἑλλήνων

6'

Λήψη

590

21-02-93

Ἡ Γιορτή τοῦ Καρνάβαλου στά Σχολεῖα

8'

Λήψη

591

21-02-93

Βοηθητικοί χῶροι τῆς Ἐνορίας, ὅπως ἡ βιβλιοθήκη, μέσα παιδικῆς καί ἐφηβικῆς ψυχαγωγίας

7'

Λήψη

592

21-02-93

Ὁ Ἄγγελος προστάτης τῶν Ἑλλήνων (Δαν. 10, 20).

1'

Λήψη

593

21-02-93

Ἡ Γυναίκα στό Ἀναλόγιον τῆς Ἐκκλησίας

4'

Λήψη

594

21-02-93

α) Ἡ Καθαρά Δευτέρα εἶναι ἀργία; β) Ἡ Τσικνοπέμπτη

2'

Λήψη

595

07-03-93

Λέγει ἡ Ἁγ. Γραφή ὅτι ὁ Θεός ἀγαπᾶ τόν κόσμον (Ἰω. 3, 16) ἀλλ’ ὁμοίως μᾶς λέγει νά μή ἀγαπᾶμε τόν κόσμον (Α΄ Ἰωάνν. 2, 15). Ὑπάρχει ἀντίφαση;

8'

Λήψη

596

07-03-93

Ἐπί ἑνός χωρίου τοῦ Ἁγ. Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, περί τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ στούς κολασμένους

10'

Λήψη

597

07-03-93

Ἡ Ἁγ. Γραφή καί ἡ Ἐπιστήμη περί τῆς Δημιουργίας τοῦ Κόσμου

9'

Λήψη

598

14-03-93

Ἀπελευθέρωση ἀπό τόν ἀτομισμό μας

11'

Λήψη

599

14-03-93

Τό Κιβώριον

5'

Λήψη

600

14-03-93

Πῶς ἐννοεῖται ἡ πνευματική ζωή;

7'

Λήψη

601

14-03-93

Θά ἤθελα ὁ Θεός μου νά εἶναι μόνο καί ἀποκλειστικά Θεός τῆς ἀγάπης καί ὄχι τῆς δικαιοσύνης.

4'

Λήψη

602

21-03-93

Πρέπει νά μαρτυροῦμε στούς δασκάλους μας τίς ἀταξίες τῶν συμμαθητῶν μας;

7'

Λήψη

603

21-03-93

Ποιό εἶναι τό «ἡγεμονικόν πνεῦμα» τοῦ 50ου Ψαλμοῦ;

4'

Λήψη

604

21-03-93

Τά ὑποκοριστικά ὀνόματα

4'

Λήψη

605

21-03-93

Τά κοσμικά τραγούδια

5'

Λήψη

606

21-03-93

Οἱ ἑτερόδοξοι θά σωθοῦν;

2'

Λήψη

607

21-03-93

Τί μένει μετά τήν «ἀλλαγή» τοῦ Σύμπαντος;

3'

Λήψη

608

21-03-93

Τί εἶναι ὁ «Ἅγιος Βαλεντῖνος»;

1'

Λήψη

609

28-03-93

Ἡ Καλή Ἀπολογία

7'

Λήψη

610

28-03-93

Τί μπορεῖ νά προσφέρει ὁ ἄνθρωπος στόν ἀνενδεῆ Θεό;

6'

Λήψη

611

28-03-93

Ἡ ἐκτός χώρου καί χρόνου γνώση τοῦ Θεοῦ

9'

Λήψη

612

28-03-93

Ἡ γνώση τοῦ Εὐαγγελικοῦ Νόμου διορθώνει τό Νόμο τῆς Συνειδήσεως

6'

Λήψη

613

04-04-93

Προτροπές στό τέλος τῆς σχολικῆς χρονιᾶς

6'

Λήψη

614

04-04-93

Κάτι πού ὡς γράμμα κυκλοφορεῖ καί εἶναι ἀπαράδεκτο

1'

Λήψη

615

04-04-93

Ὁ Χριστός καί ὁ Θεός εἶναι ἕνα ἤ δύο πρόσωπα;

5'

Λήψη

616

04-04-93

Γιατί σήμερα δέν γίνονται θαύματα ὅπως τήν ἀρχαία ἐποχή;

10'

Λήψη

617

04-04-93

Τί εἶναι ἡ Μασωνία μέ συντομία

1'

Λήψη

618

04-04-93

Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ;

1'

Λήψη

619

04-04-93

Τί εἶναι ἡ Ὁμοιοπαθητική;

1'

Λήψη

620

03-10-93

Ἡ ἁμαρτία προϋπῆρχε δυνάμει στήν φύση τοῦ ἀνθρώπου;

6'

Λήψη

621

03-10-93

Τό ψέμα ὡς ἀστεῖο - Ἡ εἰρωνεία

8'

Λήψη

622

03-10-93

Ἡ σημασία τοῦ κομποσχοινιοῦ

7'

Λήψη

623

03-10-93

Νά βαθαίνεις στά ἁγιογραφικά νοήματα

3'

Λήψη

624

03-10-93

Ὁ ταπεινός «ἀναγιγνώσκων τάς Θείας Γραφάς, πάντα εἰς ἑαυτόν νοήσει καί οὐκ εἰς ἕτερον» (Μάρκος ὁ Ἀσκητής)

2'

Λήψη

625

17-10-93

Κάνει νά φορᾶμε σκουλαρίκια;

11'

Λήψη

626

17-10-93

Μποροῦμε νά μάθουμε ἑλληνικούς χορούς;

7'

Λήψη

627

17-10-93

Γιατί κάνουμε τήν προσευχή μας ἀνατολικά;

7'

Λήψη

628

17-10-93

Μποροῦμε νά διαβάζουμε ὅ,τι βιβλίο πέφτει στά χέρια μας;

4'

Λήψη

629

24-10-93

Καρποί τοῦ Μυστηρίου τῆς Θ. Εὐχαριστίας

6'

Λήψη

630

24-10-93

Πρέπει νά ἀγαπᾶμε τά ζῶα;

15'

Λήψη

631

24-10-93

Ὅταν κόβουμε φροῦτα ἀπό ξένο περιβόλι εἶναι ἁμαρτία;

3'

Λήψη

632

24-10-93

Εἶναι προαποφασισμένος ὁ θάνατος τοῦ ἀνθρώπου;

4'

Λήψη

633

31-10-93

Οἱ νέες ταυτότητες

3'

Λήψη

634

31-10-93

Ἡ εὐκολία πτώσεως στήν αἵρεση

2'

Λήψη

635

31-10-93

Ἀπό ποιόν καθορίσθηκε ἡ νηστεία Τετάρτης καί Παρασκευῆς καί πότε;

13'

Λήψη

636

31-10-93

Ἡ διαφορά καλοῦ καί κακοῦ. Τί εἶναι κακό;

10'

Λήψη

637

07-11-93

Γιατί δέν ἔχουμε τήν δύνατότητα νά δοῦμε τόν Ἰησοῦ Χριστό;

9'

Λήψη

638

07-11-93

Μποροῦμε νά πηγαίνουμε στό Γυμναστήριο;

10'

Λήψη

639

07-11-93

Ἡ ἀγάπη στούς ἐχθρούς συμπεριλαμβάνει καί τούς ἐχθρούς τῆς Πατρίδος σέ πολεμική σύρραξη;

9'

Λήψη

640

14-11-93

Ποιός εἶναι ὁ προορισμός τοῦ ἀνθρώπου;

8'

Λήψη

641

14-11-93

Πότε δίδεται ὁ Φύλακας ἄγγελος στόν κάθε ἄνθρωπο;

9'

Λήψη

642

14-11-93

Τί στάθηκε σάν κριτήριο πίστεως ἀποδοχῆς ἤ μή ἀπό τούς μαθητές καί τούς Ἑβραίους;

8'

Λήψη

643

14-11-93

Οἱ Μοναχοί θά ἀντικαταστήσουν τό ἐκπεσόν τάγμα τῶν Ἀγγέλων;

2'

Λήψη

644

21-11-93

Ποιά τά κριτήρια ἐπιλογῆς καί οἱ δυσκολίες τῆς Μοναχικῆς ζωῆς;

28'

Λήψη

645

28-11-93

Ὁ Γάμος καί τό θεολογικό του ὑπόβαθρο, Σχῆμα πρόσκαιρο. Οἱ δυσκολίες του (Α΄Κορ. 7, 1-40). Κριτήρια ἐπιλογῆς. Ὁ ἐν Χριστῷ Γάμος.

30'

Λήψη

646

05-12-93

Ἡ αἰσθητική δίαιτα

2'

Λήψη

647

05-12-93

Ὁ Κωδικός Ραβδώσεων

6'

Λήψη

648

05-12-93

Τό Ὑποσυνείδητο

17'

Λήψη

649

05-12-93

Οἱ Μοναχοί σίγουρα θά σωθοῦν;

4'

Λήψη

650

12-12-93

Σχέσεις Χαρισμάτων καί ἀνομίας (Ματθ. 7, 27)

6'

Λήψη

651

12-12-93

Ἀρετή καί ἀγωνιστικότητα

4'

Λήψη

652

12-12-93

Ἡ Εἰδωλολατρεία σάν συνέπεια τῆς μή Θεογνωσίας

8'

Λήψη

653

12-12-93

Τό ρεῦσαν Αἷμα καί Ὕδωρ ἀπό τήν πλευρά τοῦ λογχισθέντος Ἰησοῦ Χριστοῦ

7'

Λήψη

654

12-12-93

Ἡ γραφική ὕλη στήν ἀρχαιότητα

2'

Λήψη

655

19-12-93

Προετοιμασία γιά τά Χριστούγεννα (Διόρθωση ἀνακρίβειας στήν ἐρώτηση 653)

8'

Λήψη

656

19-12-93

Πῶς μποροῦμε νά γνωρίζουμε τό θέλημα τοῦ Θεοῦ σέ συγκεκριμένη περίπτωση;

9'

Λήψη

657

19-12-93

Τί πρέπει νά κάνουμε, ὅταν ὁ Καθηγητής μας στό Σχολεῖο ὑβρίζει τήν Πίστη μας;

6'

Λήψη

658

19-12-93

Τί σημαίνει Σατανολατρεία;

4'

Λήψη

659

09-01-94

Εὐχές γιά μιά καλή ἀξιοποίηση τοῦ χρόνου

9'

Λήψη

660

09-01-94

Ἀναίρεση ἐσφαλμένων θέσεων: Ἡ Διήγηση τῆς Γενέσεως γιά Δημιουργία τοῦ κόσμου, τοῦ Ἀνθρώπου καί τήν πτώση του, εἶναι ἀλληγορία, συμβολισμός; Τί ἀπαντᾶ ὁ Μ.Βασίλειος.Καί ἐν προκειμένῳ «Ὁ Παράδεισος καί ἡ Κόλαση εἶναι σύμβολα». Συνέχεια στήν ἐρώτηση 661

21'

Λήψη

661

16-01-94

Συνέχεια ἀπό τήν ἐρώτηση 660, 09-01-1994

29'

Λήψη

662

23-01-94

Τί σχέση ἔχει ὁ Χρῆστος μέ τόν Χριστό, ὥστε νά γιορτάζει τά Χριστούγεννα;

5'

Λήψη

663

23-01-94

Τό ξεμάτιασμα

10'

Λήψη

664

23-01-94

Ὁ Χριστός σταυρώθηκε στίς παλάμες ἤ στούς καρπούς;

7'

Λήψη

665

23-01-94

Τό λογικό εἶναι γνώρισμα τῆς ψυχῆς.

7'

Λήψη

666

30-01-94

Αἴτια τῆς Σατανολατρείας στήν Πατρίδα μας

7'

Λήψη

667

30-01-94

Ποιοί εἶναι οἱ καρποί τῆς Μετανοίας

3'

Λήψη

668

30-01-94

Ἡ Ἁγία Γραφή γιά τά Ὄνειρα

18'

Λήψη

669

06-02-94

Ἡ ὑπόδειξη ἀπό τόν Μωϋσῆ ὅτι ὁ νέος Νομοθέτης ἀναμένεται. (Δευτ. 18, 15-19 - Ἡσ. 3, 1-4)

12'

Λήψη

670

06-02-94

Τό ρῆμα κλάω -ῶ στήν Θεία Λειτουργία

1'

Λήψη

671

06-02-94

Ὁ διά Χριστόν «σαλός»

9'

Λήψη

672

06-02-94

Τό «ἐπιγονάτιον» τῶν κληρικῶν

2'

Λήψη

673

06-02-94

Ἡ πτώση ἑνός λειτουργικοῦ σκεύους

1'

Λήψη

674

06-02-94

Ἡ Μικρά εἴσοδος στήν Θ. Λειτουργία

2'

Λήψη

675

13-02-94

Τί εἶναι ἡ ψυχή; Ποιά ἡ σχέση της μέ τήν ψυχολογία;

19'

Λήψη

676

13-02-94

Ποιά ἡ σχέση τοῦ «ἅπαξ ἀποθανεῖν» μέ τήν ἀνάσταση καί πάλι θάνατον μερικῶν ἀνθρώπων;

6'

Λήψη

677

13-02-94

Ἡ μεγάλη ἡλικία τῶν ἀνθρώπων στόν παλαιό καιρό

3'

Λήψη

678

20-02-94

Ἡ κόμη στούς ἱερεῖς

9'

Λήψη

679

20-02-94

Ἡ στάση μας ἔναντι ἑνός βλασφημοῦντος

2'

Λήψη

680

20-02-94

Ὅταν ἡ Πίστις δέν εἶναι ἡ αὐτή καί στούς δύο συζύγους

8'

Λήψη

681

20-02-94

Ἔνστικτον καί συνείδηση

5'

Λήψη

682

20-02-94

Ἐπιβάλλεται ἡ ἀμφισβήτηση στόν χῶρο τοῦ Χριστιανισμοῦ;

4'

Λήψη

683

27-02-94

Ποιός πρέπει νά εἶναι ὁ Ἀνάδοχος;

8'

Λήψη

684

27-02-94

Ὁ θρησκευτικός ἡγέτης δέν πρέπει νά ἀναλαμβάνει κοσμική ἐξουσία;

2'

Λήψη

685

27-02-94

Ὁ Πιλάτος, ὅπως καί ὁ Ἰούδας, συνετέλεσαν στό ἔργο τῆς σωτηρίας;

4'

Λήψη

686

27-02-94

Ἡ θέση τῆς νοήσεως στόν Χριστιανισμό

7'

Λήψη

687

27-02-94

Ἡ στάση τῶν Φαρισαίων ἔναντι Θεοῦ καί ἀνθρώπων

6'

Λήψη

688

06-03-94

Τί εἶναι τό καρναβάλι;

10'

Λήψη

689

06-03-94

Πῶς ἐπιτυγχάνεται ὁ θεῖος Ἔρως;

9'

Λήψη

690

06-03-94

Γιατί εἶναι ἁμαρτία τό ψέμα;

10'

Λήψη

691

20-03-94

Ἡ λειτουργική εὐχή «ὑπέρ τῆς τῶν πάντων ἑνώσεως» ἔχει σχέση μέ τόν αἰρετικό Οἰκουμενισμό;

3'

Λήψη

692

20-03-94

Τά προσωνύμια τῆς Θεοτόκου

2'

Λήψη

693

20-03-94

Ὁ Φύλακας Ἄγγελός μας

2'

Λήψη

694

20-03-94

Γιατί ὁ Θεός δημιούργησε τόν ἄνθρωπο, ἀφοῦ γνώριζε τήν πτώση του;

5'

Λήψη

695

20-03-94

Ὁ ἐξουθενημένος «Λίθος» (Ψαλμ.117, 22-23 – Ματθ.21, 42 Πράξ. 4, 11)

11'

Λήψη

696

20-03-94

Δυό λόγια γιά τόν Προσκοπισμό

3'

Λήψη

697

27-03-94

Ἡ ὀρθογραφία τοῦ Ὀνόματος «ΧΡΙΣΤΟΣ».

5'

Λήψη

698

27-03-94

Πῶς πρέπει νά γίνεται ἡ βραδινή Προσευχή;

7'

Λήψη

699

27-03-94

Ἡ ἑορτή τῶν γενεθλίων

6'

Λήψη

700

27-03-94

Καλλιτεχνικοί Σταυροί

1'

Λήψη

701

27-03-94

Τό λάδι καί τό κρασί στήν Παραβολή τοῦ Καλοῦ Σαμαρείτου

5'

Λήψη

702

27-03-94

Ἡ ἱερότητα τοῦ ἀριθμοῦ ἑπτά

4'

Λήψη

703

03-04-94

Τό δίπολον ἡδονή - ὀδύνη

10'

Λήψη

704

03-04-94

Πῶς κοινωνοῦν οἱ Μοναχοί στήν ἔρημο;

2'

Λήψη

705

03-04-94

Ποιός δημιούργησε τούς Ἀγγέλους καί τό Σύμπαν;

5'

Λήψη

706

03-04-94

Πόθεν ὁ ἀριθμός 12 τῶν Μαθητῶν;

9'

Λήψη

707

03-04-94

Τί εἶναι ὁ Ὀνειροκρίτης;

2'

Λήψη

708

10-04-94

Τά περί τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ

7'

Λήψη

709

10-04-94

Ὁ χρόνος τῆς Δευτέρας Παρουσίας τοῦ Χριστοῦ

7'

Λήψη

710

10-04-94

Ἡ ράβδος τοῦ Μωϋσέως

5'

Λήψη

711

10-04-94

Τό ἐπώνυμον «Βοανεργές» (Μάρκ. 3, 17)

5'

Λήψη

712

10-04-94

Ὁ τόπος ἀπελεύσεως τῶν ψυχῶν

3'

Λήψη

713

17-04-94

Ἡ ζωή, ὑψίστη φυσική ἀξία

5'

Λήψη

714

17-04-94

Πῶς θά κριθοῦν τά ἀγέννητα παιδιά;

2'

Λήψη

715

17-04-94

Γάμος καί Παρθενία στό σχέδιο τοῦ Θεοῦ

5'

Λήψη

716

17-04-94

Ἡ Ἀτλαντίδα

7'

Λήψη

717

17-04-94

Γιατί δημιουργήθηκε ὁ ἄνθρωπος, ἀφοῦ κατά τήν πανγνωσία τοῦ Θεοῦ θά ἔπεφτε;

2'

Λήψη

718

17-04-94

Ὁ ἀριθμός ΕΠΤΑ στήν Φύση καί στή Θρησκεία

7'

Λήψη

719

02-10-94

Ἡ Κιβωτός τῆς Διαθήκης (μέ τό περιεχόμενό της) ποῦ βρίσκεται σήμερα;

26'

Λήψη

720

02-10-94

Ὁ Σοροπτιμιστικός Ὅμιλος τί εἶναι;

2'

Λήψη

721

09-10-94

Ἡ διαφορά Προσευχῆς καί Εὐχῆς

4'

Λήψη

722

09-10-94

Πρέπει νά φοβόμαστε τόν Θεό;

10'

Λήψη

723

09-10-94

Πῶς ἐξηγεῖται τό ὅτι προηγεῖται ἡ δημιουργία τοῦ φωτός καί ἀκολουθεῖ ἡ δημιουργία τῶν φωτοφόρων σωμάτων, ὅπως τοῦ ἡλίου;

4'

Λήψη

724

09-10-94

Πῶς ὁμιλεῖ στήν Παλαιά Διαθήκη ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ;

10'

Λήψη

725

16-10-94

Γιατί ὁ Ἰησοῦς Χριστός δέν γνώρισε τήν γεροντική ἡλικία;

6'

Λήψη

726

16-10-94

Τί ἦταν τό ἱερόν πῦρ στήν Παλαιά Διαθήκη;

5'

Λήψη

727

16-10-94

Ἡ ἐπιστημονική φαντασία ἀπορρίπτεται ἀπό τόν Χριστιανισμό;

11'

Λήψη

728

16-10-94

Νηστεία-Λύση Νηστείας-Κατάλυση Νηστείας

5'

Λήψη

729

23-10-94

Πῶς μιλοῦσαν οἱ δίκαιοι τῆς Π.Δ. μέ τόν Θεό;

8'

Λήψη

730

23-10-94

Ἐπιτρέπεται ἡ ἔκτρωση σέ περίπτωση Ἔιτζ;

5'

Λήψη

731

23-10-94

Εἶναι φυσική ἡ ἀποστροφή τοῦ θανάτου;

8'

Λήψη

732

30-10-94

Τά ἀπαθῆ πάθη τοῦ Χριστοῦ

6'

Λήψη

733

30-10-94

Ἡ ἐνασχόληση μέ τά Ζώδια εἶναι ἁμαρτία;

5'

Λήψη

734

30-10-94

Πότε οἱ δαίμονες ἀντιλήφθηκαν τήν Θεότητα τοῦ Χριστοῦ;

5'

Λήψη

735

30-10-94

Γιατί ἐπαναλαμβάνεται ἡ θεία Μετάληψη;

2'

Λήψη

736

30-10-94

Ποία ἡ πνευματική συγγένεια Ἀναδόχου καί Βαπτιζομέμου;

3'

Λήψη

737

30-10-94

Ἐρώτημα ἐπί τοῦ Νηπιοβαπτισμοῦ

3'

Λήψη

738

30-10-94

Ἡ ἐξωγήϊνη ζωή καί ἡ Ἐκκλησία

5'

Λήψη

739

06-11-94

Ἡ καταστροφή τοῦ κόσμου καί ὁ Πολιτισμός

8'

Λήψη

740

06-11-94

Ὁ Νεο-Ἀρειανισμός

7'

Λήψη

741

06-11-94

Ἡ ἀστρονομική συμβολή τῶν Πλανητῶν

5'

Λήψη

742

06-11-94

Ἡ μακροθυμία τοῦ Σταυρωθέντος Ἰησοῦ

3'

Λήψη

743

06-11-94

Ἡ ὀνομασία τῶν Μάγων

2'

Λήψη

744

13-11-94

Ἡ ἐπανάληψη τῆς ἁμαρτίας ποῦ ὀφείλεται;

4'

Λήψη

745

13-11-94

Γιατί ὁ Θεός ἔπλασε τόν Ἀδάμ μέ χῶμα καί ὄχι μέ κάποιο ἄλλο ὑλικό;

4'

Λήψη

746

13-11-94

Σκέψηκαί ἐγκέφαλος

7'

Λήψη

747

13-11-94

Γιατί ὑπάρχουν τόσες πολλές θρησκεῖες;

8'

Λήψη

748

13-11-94

Ποῦ ὀφείλεται ἡ τόση δημοσιότητα τοῦ 666;

6'

Λήψη

749

20-11-94

Εἶναι ἡ Χριστιανική Πίστη ὑπνωτικό τῆς ψυχῆς;

5'

Λήψη

750

20-11-94

Ὀρθοδοξία καί Ἅγιοι τῆς Ρωμαιοκαθολικῆς Ἐκκλησίας

4'

Λήψη

751

20-11-94

Πρέπει νά ὑπάρχει ὁ φόβος τοῦ Θεοῦ;

7'

Λήψη

752

20-11-94

Πῶς ἐξηγεῖται ἡ παρουσία τοῦ ἀνθρώπου στή γῆ;

3'

Λήψη

753

20-11-94

Καί πάλι ... ὁ κλινικά νεκρός

1'

Λήψη

754

20-11-94

Καί γιά τά τυχερά παιχνίδια

3'

Λήψη

755

20-11-94

Ἡ Καταστροφή τοῦ Κόσμου χωρίς Κατακλυσμό

2'

Λήψη

756

27-11-94

Καί πάλι ἡ Τηλεόραση

5'

Λήψη

757

27-11-94

Ὑπάρχει ἠθική καί πνευματική αὐτάρκεια;

7'

Λήψη

758

27-11-94

Ὀλίγα περί Σατανισμοῦ

13'

Λήψη

759

27-11-94

Ὁ ἀνάποδος Σταυρός

4'

Λήψη

760

04-12-94

Ἡ διαφορά Προφητείας καί Μαντείας

6'

Λήψη

761

04-12-94

Ποῦ τό ἀλάθητον εἰς τήν Ἐκκλησίαν;

6'

Λήψη

762

04-12-94

Εἶναι κακό νά εἶσαι Μασῶνος;

5'

Λήψη

763

04-12-94

Ὁ Θεός τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης εἶναι κακός;

4'

Λήψη

764

04-12-94

Ποιό εἶναι τό χρέος τοῦ Χριστιανοῦ Νέου στήν κοινωνία;

1'

Λήψη

765

04-12-94

Γιατί ὁ Χριστιανισμός υἱοθέτησε εἰδωλολατρικές συνήθειες;

3'

Λήψη

766

04-12-94

Οἱ ἐξορκιστές

2'

Λήψη

767

11-12-94

Διευκρινήσεις ἐπί τοῦ θέματος «Αὐτοπεποίθηση ἤ Αὐτογνωσία»;

4'

Λήψη

768

11-12-94

Γιατί ὁ Θεός ἔχει τούς Ἑβραίους ὡς περιούσιον λαόν του;

13'

Λήψη

769

11-12-94

Πῶς μπορεῖ ὁ σημερινός νέος τῆς πόλεως νά ἐξασκήσει τήν ἀρετή τῆς ἀγρυπνίας;

4'

Λήψη

770

11-12-94

Θεοσεβούμενος – Θεοφοβούμενος

1'

Λήψη

771

11-12-94

Τό ἀπόρρητον τῆς ἐξομολογήσεως καί τό Δικαστήριο

5'

Λήψη

772

11-12-94

Ἡ Φύση στόν ἀνακαινισμένο Κόσμο

1'

Λήψη

773

08-01-95

Ὑπάρχει ἀπόλυτος προορισμός;

11'

Λήψη

774

08-01-95

Ἡ Ὁμοφυλοφιλία εἶναι καί παραμένει ἁμαρτία

5'

Λήψη

775

08-01-95

Στήν κηδεία μπορεῖ νά ψαλεῖ τό «Χριστός Ἀνέστη»;

1'

Λήψη

776

08-01-95

Οἱ Ἄγγελοι, οἱ Δαίμονες εἶναι ἀσώματοι ἀλλά περιγεγραμμένοι

11'

Λήψη

777

22-01-95

Ἡ ἔνσαρκος μετάσταση θείων προσώπων καί ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν

20'

Λήψη

778

22-01-95

Γνωρίζει ὁ Διάβολος Γράμματα;

6'

Λήψη

779

22-01-95

Ἡ συχνότητα τῆς Θείας Μεταλήψεως

3'

Λήψη

780

29-01-95

Οἱ Κληρονόμοι τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ δέν θά ἔχουν μειωμένη τήν μακαριότητά τους ἄν γνωρίζουν ὅτι συγγενικά τους πρόσωπα βρίσκονται στήν Κόλαση;

7'

Λήψη

781

29-01-95

Ἡ Ἑορτή τῶν γενεθλίων κάποιων Ἁγίων

8'

Λήψη

782

29-01-95

Τό στολισμένο Χριστουγεννιάτικο «Καράβι» ἤ Δένδρο

7'

Λήψη

783

29-01-95

Ἡ ἐγκυρότητα τῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας ἀνεξάρτητη τῆς ἠθικῆς ποιότητος τοῦ Ἱερουργοῦ

5'

Λήψη

784

05-02-95

Ποιά εἶναι μεγαλύτερη, ἡ Ἑορτή τῶν Χριστουγέννων ἤ ἡ Ἑορτή τοῦ Πάσχα;

2'

Λήψη

785

05-02-95

Γιατί ἡ πορνεία θεωρεῖται μεγάλη ἁμαρτία;

5'

Λήψη

786

05-02-95

Τό ἀγαθό ὑπάρχει ὡς οὐσία, ἐνῶ τό κακό εἶναι μή ὄν

2'

Λήψη

787

05-02-95

Τό Προπατορικό ἁμάρτημα στήν Θεοτόκο

3'

Λήψη

788

05-02-95

Μερικά ἐρωτήματα περί Ἀντιχρίστου

14'

Λήψη

789

12-02-95

Ποιός ὁ λόγος τῆς δημιουργίας τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεό;

8'

Λήψη

790

12-02-95

Ἀπεικονίζεται ὁ Πατήρ Θεός;

10'

Λήψη

791

12-02-95

Ἡ ζημιά ἀπό ἀπροσεξία στή Θεία Κοινωνία

6'

Λήψη

792

12-02-95

Ἡ Χιλιετής Βασιλεία

4'

Λήψη

793

19-02-95

Ἡ ἀρρώστεια εἶναι κάτι περισσότερο ἀπό τήν παρουσία ἑνός μικροβίου (Ἰατρικόν Συνέδριον τοῦ BOSSEY)

3'

Λήψη

794

19-02-95

Ἡ ἀδιάκριτη ὑπακοή

4'

Λήψη

795

19-02-95

Ὀρθολογισμός καί Χριστιανισμός

6'

Λήψη

796

19-02-95

α)Τσιγάρο καί Ποῦρο β)Ἡ κατάνυξη

6'

Λήψη

797

19-02-95

Ἡ καλή Παρρησία

3'

Λήψη

798

19-02-95

Σύγχρονα ἀντίχριστα σύμβολα τῆς εἰρήνης

1'

Λήψη

799

19-02-95

Ἡ διαφοροποιημένη κατάσταση τῶν ἀνθρώπων στήν Κόλαση καί Βασιλεία τοῦ Θεοῦ

4'

Λήψη

800

19-02-95

Πρό τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς

5'

Λήψη

801

26-02-95

Ὁ πολλαπλασιασμός τῶν ἀνθρώπων

3'

Λήψη

802

26-02-95

Θά πεθάνει ὁ Ἀντίχριστος;

4'

Λήψη

803

26-02-95

Ἔχει γεννηθεῖ ὁ Ἀντίχριστος;

5'

Λήψη

804

26-02-95

«Καί ἐχθροί τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοί αὐτοῦ». Τί σημαίνει;

5'

Λήψη

805

26-02-95

Πῶς νά ἀντιμετωπίσουμε τούς αἱρετικούς;

5'

Λήψη

806

12-03-95

Ἐν ὄψει τῆς Μ. Τεσσαρακοστῆς

5'

Λήψη

807

12-03-95

Εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἀπόγονος τοῦ Δαυΐδ;

3'

Λήψη

808

12-03-95

«Ἵνα τί εὐοδοῦται ὁδός ἀσεβῶν;»

12'

Λήψη

809

12-03-95

Γιατί ὁ Κύριος εἶπε στούς μαθητές του νά μή πορευθοῦν «εἰς ὁδόν ἐθνῶν» καί σέ πόλεις Σαμαρειτῶν;

6'

Λήψη

810

19-03-95

Μυστικοί καί Νηπτικοί Πατέρες

7'

Λήψη

811

19-03-95

Κομπιούτερς πού σφραγίζουν χέρι καί μέτωπο;

10'

Λήψη

812

19-03-95

Οἱ ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ καί οἱ ἄνθρωποι τοῦ Κόσμου

5'

Λήψη

813

19-03-95

Τί πνευματικά βιβλία νά μελετᾶμε;

6'

Λήψη

814

26-03-95

«Πιάνουν» τά μάγια;

12'

Λήψη

815

26-03-95

Συνέπειες στήν ἀθέτηση τοῦ τάματος

6'

Λήψη

816

26-03-95

Ὁ Ὠριγένης καί τά συγγράμματά του

4'

Λήψη

817

26-03-95

Ποῦ άναφέρεται ὅτι οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι εἶναι Ἐννέα Τάγματα;

2'

Λήψη

818

02-04-95

Πρέπει νά προσφέρουμε δῶρα σέ Κατηχητές, Κατηχήτριες κ.τ.λ.;

8'

Λήψη

819

02-04-95

Τό «φυλαχτό»

4'

Λήψη

820

02-04-95

Γιατί ὁ Παῦλος καί οἱ ἄλλοι ἱεροί Συντάκτες τῶν Ἐπιστολῶν τῆς Καινῆς Διαθήκης δέν ἀναφέρουν τίποτα γιά τήν Θεοτόκο;

7'

Λήψη

821

02-04-95

Τό ἀνθρώπινο σῶμα μετά τήν ἀνάσταση, θά εἶναι βιολογικῶς τό ἴδιο;

4'

Λήψη

822

02-04-95

Οἱ διαστάσεις τοῦ «ἔλεγξον», πού ἀναφέρει ὁ Παῦλος, ποιές εἶναι;

2'

Λήψη

823

02-04-95

Οἱ Ἄγγελοι εἶναι ἀνώτεροί μας;

1'

Λήψη

824

09-04-95

Μπροστά στό τέλος τῆς Ἀκαδημαϊκῆς χρονιᾶς

17'

Λήψη

825

09-04-95

Τί εἶναι ἡ γῆ τῆς Ἐπαγγελίας;

3'

Λήψη

826

09-04-95

Ἄν οἱ Πρωτόπλαστοι δέν ἁμάρταναν, ἤ ζητοῦσαν συγχώρηση, ἐμεῖς θά ζούσαμε αἰωνίως;

3'

Λήψη

827

09-04-95

Ἡ βασκανία

3'

Λήψη

828

01-10-95

Προτροπές γιά τήν νέα σχολική χρονιά

14'

Λήψη

829

01-10-95

Ἡ μέθοδος "Ἱεριχώ» (Ἰησ. Ναυῆ Κεφ. 6ον)

9'

Λήψη

830

01-10-95

Ἡ πρεσβεία τῆς Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων

1'

Λήψη

831

08-10-95

Σχολιασμός στίς Γιορτές τῆς Πάτμου γιά τά 1900 χρόνια συγγραφῆς τῆς Ἀποκαλύψεως

21'

Λήψη

832

08-10-95

Ὁ Φύλακας Ἄγγελος

4'

Λήψη

833

08-10-95

Τί εἶναι ὁ Ἀποκρυφισμός;

3'

Λήψη

834

15-10-95

Σχόλια σέ μιά τηλεοπτική ἐκπομπή γιά τίς Γιορτές στήν Πάτμο

15'

Λήψη

835

15-10-95

Καί πάλι ἡ Βασκανία

4'

Λήψη

836

15-10-95

Οἱ ἐπεμβάσεις τοῦ Θεοῦ στά Πρόσωπα

3'

Λήψη

837

22-10-95

Οἱ ψυχές τῶν Κεκοιμημένων ἔχουν αἴσθηση τοῦ παρόντος κόσμου;

7'

Λήψη

838

22-10-95

Πρέπει νά γίνει πόλεμος μέ τούς γειτονικούς λαούς;

6'

Λήψη

839

22-10-95

Ποιά γλῶσσα θά ὁμιλοῦν στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν;

3'

Λήψη

840

22-10-95

Ὀλίγα περί τοῦ σημείου τοῦ «Σταυροῦ»

2'

Λήψη

841

22-10-95

Γιατί ὁ Κύριος εἶπε στήν Μαρία τήν Μαγδαληνή «μή μοῦ ἄπτου»;

4'

Λήψη

842

22-10-95

Ἡ θέση τῶν παρθένων στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ

5'

Λήψη

843

29-10-95

Οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι πίστεψαν στό βρέφος Ἰησοῦ γιατί τούς ἀναγγέλθηκε ὅτι εἶναι ὁ Θεός Λόγος.

6'

Λήψη

844

29-10-95

Ἡ Ἐλεημοσύνη σέ ποιούς καί πότε;

2'

Λήψη

845

29-10-95

Τί εἶναι ἡ Μασωνία; Μπορεῖ κάποιος ἱερωμένος νά ἀνήκει σ’ αὐτήν;

7'

Λήψη

846

29-10-95

Γιατί ὁ Θεός δέν ἀποτρέπει τό Κοινωνικό Κακό;

2'

Λήψη

847

29-10-95

Γιατί πεθαίνουν οἱ ἄνθρωποι νέοι;

4'

Λήψη

848

29-10-95

Γιατί ὁ Θεός δέν συνεχώρησε τούς Πρωτοπλάστους;

3'

Λήψη

849

05-11-95

Στήν ὑπάρχουσα στή Γῆ ἀδικία, ποῦ βρίσκεται ὁ Θεός τῆς ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ;

5'

Λήψη

850

05-11-95

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος δέν πέθανε;

6'

Λήψη

851

05-11-95

Τί εἶναι ἡ «Σκέπη» τῆς Παναγίας;

3'

Λήψη

852

05-11-95

Τί σημαίνει ἡ ἐντολή στούς Πρωτοπλάστους νά ἐργάζονται καί νά φυλάττουν τόν Παράδεισο;

6'

Λήψη

853

05-11-95

Ποιά εἶναι τά γνωρίσματα τοῦ καλοπροαίρετου ἀνθρώπου;

3'

Λήψη

854

05-11-95

Πρέπει νά καταφεύγουμε στούς ψυχολόγους;

3'

Λήψη

855

12-11-95

Ἡ ὀρθόδοξη ἄποψη τῶν Εἰκόνων Ἁγίας Τριάδος καί Ἀναστάσεως Χριστοῦ

20'

Λήψη

856

12-11-95

Τεχνική προσκυνήσεως τῶν Ἁγίων Εἰκόνων

1'

Λήψη

857

12-11-95

Θρησκευτικός φανατισμός καί ζῆλος Πίστεως

4'

Λήψη

858

12-11-95

Πῶς θά εἶναι ὁ Κόσμος μετά τήν Δευτέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία;

4'

Λήψη

859

19-11-95

Ποτά μέ ναρκωτικές οὐσίες;

2'

Λήψη

860

19-11-95

Ἐλευθερία καί δοῦλος Κυρίου

7'

Λήψη

861

19-11-95

Διαφορές Ἀνατολικοῦ καί Δυτικοῦ Χριστιανισμοῦ

5'

Λήψη

862

19-11-95

Χριστιανισμός καί Μοίρα

1'

Λήψη

863

19-11-95

Ἡ πενθήμερη ἐκδρομή τοῦ Λυκείου

3'

Λήψη

864

19-11-95

Τό Δένδρον τῆς Ζωῆς

6'

Λήψη

865

19-11-95

Ποιός «ὑποχρεώνει» τούς θρησκευομένους νά ἔχουν Τηλεόραση;

1'

Λήψη

866

26-11-95

Πῶς θά γίνει ἡ ἀνάσταση τῶν νεκρῶν ἀφοῦ τίποτε δέν μένει ἀπό τά σώματα τῶν ἀνθρώπων; (Α΄ Κορ. 15, 35)

8'

Λήψη

867

26-11-95

Οἱ ἀλλεπάλληλες ἀνοικοδομήσεις τοῦ Ναοῦ τοῦ Σολομῶντος

11'

Λήψη

868

26-11-95

Ἡ Ἁγία Ἐπιστολή

3'

Λήψη

869

26-11-95

Τό μαῦρο χρῶμα τῆς ἀμφιέσεως τῶν Κληρικῶν

3'

Λήψη

870

26-11-95

Κινδυνεύει ψυχολογικά ἄν ἕνα παιδί ἔχει ὑπακοή στούς γονεῖς του;

3'

Λήψη

871

03-12-95

Ποιά θά ἦταν ἡ ἔνδυση τοῦ Χριστοῦ ἄν ἐρχόταν στήν ἐποχή μας;

6'

Λήψη

872

03-12-95

Τά Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας εἶναι Ἑπτά;

10'

Λήψη

873

03-12-95

Ὁ Μετρέγια εἶναι ὁ Ἀντίχριστος;

2'

Λήψη

874

03-12-95

Ὁ Θεός ἐπιτρέπει τούς πολέμους;

3'

Λήψη

875

03-12-95

Οἱ δεχθέντες τό «σφράγισμα» τοῦ Ἀντιχρίστου γιατί δέν θά μποροῦν νά μετανοήσουν;

6'

Λήψη

876

10-12-95

Ἡ χειροθεσία τοῦ ἀναγνώστου

4'

Λήψη

877

10-12-95

Ἡ δυνατότητα νοερᾶς Προσευχῆς στόν Κόσμο.

2'

Λήψη

878

10-12-95

Ἡ Ἱεροσύνη τῶν Γυναικῶν

6'

Λήψη

879

10-12-95

α)Γνωρίζει ὁ Διάβολος τό περιεχόμενο τῆς προσευχῆς μας; β) Ἡ αὐτοσχέδιος Προσευχή

2'

Λήψη

880

10-12-95

Τά αἰσθήματα μειονεκτικότητος

10'

Λήψη

881

10-12-95

Τά ἀποτιθέμενα στοιχεῖα στή γῆ τῶν νεκρῶν σωμάτων κυκλοφοροῦν στά ζῶντα σώματα. Πῶς νοεῖται αὐτό στήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν;

3'

Λήψη

882

17-12-95

Ἡ διψυχία

7'

Λήψη

883

17-12-95

Ἡ λατρευτική Εἰκόνα ἀντιφάσκει στήν Ἐντολή τοῦ Θεοῦ πού ἐντέλλεται «οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδέ παντός ὁμοίωμα ...»;

8'

Λήψη

884

17-12-95

Ὁ Ἀγγελικός Ὕμνος (Λίγες σκέψεις στήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ)

13'

Λήψη

885

14-01-96

Ποιά εἶναι τά κριτήρια γιά νά ἀποφασίσει κανείς τόν ἔγγαμο ἤ τόν ἄγαμο βίο;

24'

Λήψη

886

14-01-96

Ἀκοῦν τίς προσευχές μας ἡ Θεοτόκος καί οἱ Ἅγιοι, ἤ μόνον ὁ Θεός;

5'

Λήψη

887

21-01-96

Τί εἶναι βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;

5'

Λήψη

888

21-01-96

Εἶναι θρησκευτικῶς ἐπιτρεπτή ἡ ἰατρική ἀνατομία ἐπί ἀνθρωπίνων πτωμάτων;

2'

Λήψη

889

21-01-96

Εἶναι ἐπαρκής ἡ ἀκρόαση τοῦ Θείου Λόγου ὥστε νά μή συμβουλευόμεθα ἄλλους;

2'

Λήψη

890

21-01-96

Τό αἶμα τῶν ζώων ἀπαγορεύθηκε νά τρώγεται;

11'

Λήψη

891

21-01-96

Κάποτε στόν θρησκευτικό χῶρο ἀκοῦμε τόν χαρακτηρισμό «ὑπερβολή» Πῶς θά τό διακρίνουμε αὐτό;

6'

Λήψη

892

28-01-96

Γιατί πρέπει νά μάθουμε τά ἀρχαῖα Ἑλληνικά; Σέ τί θά μᾶς ὠφελήσουν; Τό χρόνο πού θά ξοδέψουμε γιά νά τά μάθουμε δέν εἶναι καλύτερα νά τόν δαπανήσουμε στήν ἐκμάθηση τῆς Τεχνολογίας;

21'

Λήψη

893

28-01-96

Ὠφελεῖ ὁ ἔπαινος;

2'

Λήψη

894

28-01-96

Τά εἴδωλα τῆς Ραχήλ

6'

Λήψη

895

04-02-96

Ἡ μετονομασία τοῦ Ἀβράμ σέ Ἀβραάμ καί τῆς Σάρας σέ Σάρρας

11'

Λήψη

896

04-02-96

Ἡ ροπή τοῦ ἀνθρώπου στό κακό (Γέν. 6, 5 – 8, 21)

7'

Λήψη

897

04-02-96

Ἀνδρικά ἐπαγγέλματα σέ Γυναῖκες καί ἀντίστροφα

7'

Λήψη

898

04-02-96

Καί πάλι τά ὄνειρα

3'

Λήψη

899

11-02-96

Πῶς μποροῦν νά ἐννοηθοῦν οἱ ἕξι ἡμέρες τῆς Δημιουργίας;

21'

Λήψη

900

11-02-96

Ἡ ἀνάστροφος ἐγγραφή

2'

Λήψη

901

11-02-96

Παιδικά παιχνίδια μέ ζάρια

3'

Λήψη

902

18-02-96

Ποιά ἦταν ἡ ἀνομία τῶν Ἀμορραίων; (Ἀριθμ 21,20 33,35-Ἀποκ. 20, 8-9 )

10'

Λήψη

903

18-02-96

«Πίστευε καί μή ἐρεύνα»

2'

Λήψη

904

18-02-96

Πνευματικότητα καί πνευματικός ἄνθρωπος

5'

Λήψη

905

18-02-96

Σχέσεις νέου καί νέας στήν ἐφηβεία

4'

Λήψη

906

18-02-96

Ὁ Θεός δοκιμάζει;

1'

Λήψη

907

18-02-96

Τό δένδρο τῆς Γνώσεως

5'

Λήψη

908

03-03-96

Γιατί κατά τό Μυστήριο τοῦ Γάμου Ψάλλεται τό Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου;

10'

Λήψη

909

03-03-96

Μέ τί εἴδους γραφή ἔγραψε ὁ Μωϋσῆς τήν Πεντάτευχον καί πῶς διασώθηκε;

4'

Λήψη

910

03-03-96

Ποιά γλῶσσα μιλοῦσαν οἱ Πρωτόπλαστοι πρίν καί μετά τήν πτώση;

9'

Λήψη

911

03-03-96

Γιατί μετά τόν Καθαγιασμό τῶν Τιμίων Δώρων δέν ἀλλάζει ἡ γεύση καί ἡ ὄψη Τους;

6'

Λήψη

912

10-03-96

Ποῦ ἀναγράφεται ἡ ἱστορία τῶν Πρωτοπλάστων;

6'

Λήψη

913

10-03-96

Ἡ παρομοίωση: «ὥσπερ πελεκάν τετρωμένος τήν πλευράν σου, Λόγε, σούς θανόντας παῖδας ἐζώωσας»

5'

Λήψη

914

10-03-96

Καί πάλι ὁ Παράδεισος καί ἡ Κόλαση

6'

Λήψη

915

10-03-96

Γιατί οἱ Ἱερεῖς μεταλαμβάνουν ξεχωριστά Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ;

6'

Λήψη

916

10-03-96

Ἡ ἁπλότητα

6'

Λήψη

917

17-03-96

Θά ὑπάρχουν Ἱερεῖς στά ἔσχατα;

3'

Λήψη

918

17-03-96

Ζητοῦσε ὁ Θεός ἀνθρωποθυσίες;

5'

Λήψη

919

17-03-96

Ὁ Τίμιος Σταυρός θά ἐνοχλεῖ τόν Ἀντίχριστο;

1'

Λήψη

920

17-03-96

Ἡ «δεκάτη» τῶν Ἰουδαίων

3'

Λήψη

921

17-03-96

Συγχωρεῖται ὁ ἀπωλέσας τήν ἁγνότητά του;

1'

Λήψη

922

17-03-96

Τά ἀπόκρυφα Εὐαγγέλια

3'

Λήψη

923

17-03-96

Γάμος ἐκ διαζυγίου εἶναι μοιχεία;

1'

Λήψη

924

17-03-96

Θά κριθοῦν οἱ δαίμονες;

1'

Λήψη

925

17-03-96

Ἀσκεῖ ἡ Ἐκκλησία τήν εὐθανασία;

2'

Λήψη

926

17-03-96

Ποιά ἡ συμπεριφορά μας σ’ ἐκεῖνον πού μᾶς ἀδικεῖ;

1'

Λήψη

927

17-03-96

Ἡ κατ’ οἶκον φιλοξενία ἱερῶν Εἰκόνων

3'

Λήψη

928

24-03-96

Ἡ διανομή τῶν προσφόρων μετά τήν Θ. Λειτουργία

7'

Λήψη

929

24-03-96

Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Μ. Κανόνος

3'

Λήψη

930

24-03-96

Σημάδια «Μοναχικῆς» Κλήσεως

8'

Λήψη

931

24-03-96

Ἔχουμε ἄφεση ἁμαρτιῶν μέ τό Μυστήριο τῆς Θ. Εὐχαριστίας;

2'

Λήψη

932

24-03-96

Πόθεν τό Κακό;

2'

Λήψη

933

24-03-96

Οἱ δυνατότητες τῶν δαιμόνων

1'

Λήψη

934

24-03-96

Ὁ Θεός εἶναι τῆς Ἀγάπης μόνον καί ὄχι καί τῆς Δικαιοσύνης;

4'

Λήψη

935

31-03-96

Ἡ ἐν κρυπτῷ ἐλεημοσύνη

4'

Λήψη

936

31-03-96

Πρόγνωση καί προορισμός

8'

Λήψη

937

31-03-96

Ἀσκεπεῖς οἱ ἄνδρες στόν ἐκκλησιασμό

4'

Λήψη

938

31-03-96

Ἡ καύση τῶν νεκρῶν

6'

Λήψη

939

31-03-96

Λίγα λόγια ἐπί τῇ λήξει τῶν Χριστιανικῶν μας Μαθημάτων

5'

Λήψη

940

06-10-96

Λίγα λόγια γιά τήν νέα σχολική χρονιά

6'

Λήψη

941

06-10-96

Ἡ μή ἀξιοποίηση ταλάντων, ὅπως π.χ. μιά κοπέλα προκειμένου νά γίνει «μοντέλο» κ.τ.λ. εἶναι ἁμαρτία;

5'

Λήψη

942

06-10-96

Τό «σταύρωμα» ἀκατάλληλων τροφῶν εἶναι ἀρκετό;

6'

Λήψη

943

06-10-96

Ἡ τελετή στήν Ὀλυμπία πρίν ἀπό τήν ἔναρξη τῶν Ὀλυμπιακῶν Ἀγώνων εἶναι εἰδωλολατρική;

8'

Λήψη

944

06-10-96

Πῶς καθιερώθηκαν τά μακριά μαλλιά στούς Κληρικούς;

2'

Λήψη

945

13-10-96

Μετά τήν Δευτέρα τοῦ Χριστοῦ Παρουσία, πῶς διαμορφώνεται ἡ ὕπαρξη τῶν ἀνθρώπων καί πῶς τό Σύμπαν;

9'

Λήψη

946

13-10-96

Γιατί μετά τήν πρώτη πτώση τῶν Πρωτοπλάστων ὁ Θεός δέν ξεκίνησε μιά νέα δημιουργία ἀνθρώπων;

3'

Λήψη

947

13-10-96

Ἐθνικά ὁλοκαυτώματα καί Χριστιανισμός

3'

Λήψη

948

13-10-96

Γιατί οἱ Κληρικοί σήμερα δέν ἐπιτελοῦν θαύματα;

8'

Λήψη

949

20-10-96

Γιατί οἱ εὐσεβεῖς ὑποφέρουν καί οἱ ἀσεβεῖς χαίρονται τά ὑλικά ἀγαθά τους;

10'

Λήψη

950

20-10-96

Ἡ καθημερινή Προσευχή δέν διατρέχει τόν κίνδυνο νά γίνει ἀνιαρή καί τυπική;

8'

Λήψη

951

20-10-96

Ἕνας ἠθοποιός ἁμαρτάνει μέ τό ἐπάγγελμά του;

1'

Λήψη

952

20-10-96

Ὁ ἄβουλος ἐπιπόλαιος καί δίψυχος ἄνθρωπος

3'

Λήψη

953

20-10-96

Μπορεῖ νά δείχνεται ὁ λαός ἐπιεικής ἀπέναντι στά ὀλισθήματα τῶν Κληρικῶν;

2'

Λήψη

954

03-11-96

Συμβολισμοί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

9'

Λήψη

955

03-11-96

Ἡ ἀπεργία πείνας εἶναι αὐτοκτονία;

2'

Λήψη

956

03-11-96

Ποῦ ἀποσκοπεῖ ἡ διάκριση Κλήρου καί λαοῦ;

5'

Λήψη

957

03-11-96

Ἁγνότητα Ψυχῆς – Σώματος

8'

Λήψη

958

03-11-96

Ἐπιτρέπεται ὁ Ἱερεύς νά ἀσπάζεται τούς Νεονύμφους;

3'

Λήψη

959

10-11-96

Ἡ σημασία τῆς Μνήμης σέ ὅ,τι ἀκοῦμε καί διαβάζουμε

9'

Λήψη

960

10-11-96

Γνωρίσματα τοῦ ἔχοντος καθαρή καρδιά

6'

Λήψη

961

10-11-96

Τί γλῶσσα μιλοῦσε ὁ Χριστός;

5'

Λήψη

962

10-11-96

Στήν Κρίση θά κριθοῦν τά ζῶα;

2'

Λήψη

963

10-11-96

Διάρκεια τοῦ πένθους

5'

Λήψη

964

17-11-96

Ἐπίμετρον Ἀπορίας 958.Τί λέγει ὁ Ἰσοκράτης

13'

Λήψη

965

17-11-96

Ἡ ἀρετή τῆς ἁπλότητας

6'

Λήψη

966

17-11-96

Ἡ ἄφλεκτος βάτος. Ἡ ἄκτιστος ἐνέργεια Φωτός καί Πυρός

5'

Λήψη

967

17-11-96

Τό κατά παραχώρηση καί τό κατ’ εὐδοκίαν θέλημα τοῦ Θεοῦ

2'

Λήψη

968

24-11-96

Γιατί προηγοῦνται οἱ ἄνδρες τῶν γυναικῶν σέ θέματα ἐκκλησιαστικῆς τάξεως;

22'

Λήψη

969

24-11-96

Τί εἶναι ἡ ὁμοιοπαθητική; «Ὄφις δάκνει, ὄφις ἰᾶται. Θάνατος ὄλλυσι, θάνατος ἰᾶται.»

5'

Λήψη

970

08-12-96

Μπορεῖ πνευματικές κοπέλλες νά συχνάζουν σέ καφετέριες κ.τ.λ. Εἶναι ἁμαρτία; Εἶναι ἐκκοσμίκευση;

7'

Λήψη

971

08-12-96

Εἶναι ἁμαρτία νά χορεύουμε δημοτικούς χωρούς σέ ἕνα Χριστιανικό Γάμο;

2'

Λήψη

972

08-12-96

Τί νόημα θά ἔχει ἡ Οἰκογένεια στόν καινούργιο κόσμο τῆς Βασιλείας τοῦ Θεοῦ;

4'

Λήψη

973

08-12-96

Ἐξομολόγηση στήν Εἰκόνα

3'

Λήψη

974

08-12-96

Προκειμένου νά κοιμηθοῦμε μποροῦμε νά καπνίζουμε;

4'

Λήψη

975

08-12-96

Τά ἁμαρτωλά ὄνειρα εἶναι ἁμαρτία;

3'

Λήψη

976

08-12-96

Ἡ μουσική στά δημόσια ὀχήματα

2'

Λήψη

977

15-12-96

Οἱ Γονεῖς εἶναι ἀναγκασμένοι νά μᾶς μεγαλώνουν;

1'

Λήψη

978

15-12-96

Γιατί οἱ ἄνθρωποι βρίζουν;

2'

Λήψη

979

15-12-96

Κάποιος ἱερέας ἀρνεῖται νά δώσει ἀντίδωρο σέ ὅσους κοινωνοῦν. Εἶναι σωστό αὐτό;

5'

Λήψη

980

15-12-96

Πῶς μπορεῖ ὁ ἄνθρωπος νά τελειωθεῖ πνευματικά;

2'

Λήψη

981

15-12-96

Γιατί στήν Νηστεία τῶν Χριστουγέννων καταλύουμε ψάρι;

8'

Λήψη

982

15-12-96

Αὐτός πού δέν ζεῖ μυστηριακή ζωή πηγαίνει στήν Κόλαση;

5'

Λήψη

983

15-12-96

Ὁ ἐπιπόλαιος καί δίψυχος καί παλίμβουλος ἄνθρωπος

1'

Λήψη

984

15-12-96

Ἡ νηστίσιμη σοκολάτα εἶναι λαδερή ἤ ἀλάδωτη;

1'

Λήψη

985

12-01-97

Ὄντως ἡ Γῆ ἀποσπάσθηκε ἀπό τόν Ἥλιο;

3'

Λήψη

986

12-01-97

Ταπείνωση καί Μετριοπάθεια

1'

Λήψη

987

12-01-97

Ἡ πρακτική ἐφαρμογή τῆς ἀγάπης πρός τόν πλησίον

7'

Λήψη

988

12-01-97

Γιατί οἱ ἀναστηθέντες ἀπό τόν Χριστό νεκροί δέν μᾶς εἶπαν τίποτε γιά τήν ἄλλη ζωή;

5'

Λήψη

989

12-01-97

Ἡ νεκρώσιμος Ἀκολουθία εἶναι ἀναγκαία;

7'

Λήψη

990

12-01-97

Πῶς θά κριθοῦν οἱ λαοί πού δέν γνώρισαν τόν Χριστό;

1'

Λήψη

991

19-01-97

Γιατί οἱ Γυναῖκες δέν πρέπει νά βάφονται ὅταν πρόκειται νά κοινωνήσουν;

7'

Λήψη

992

19-01-97

Πρέπει νά δίνουμε ἐλεημοσύνη στίς Γύφτισσες;

7'

Λήψη

993

19-01-97

Μποροῦμε νά πηγαίνουμε στά Κολυμβητήρια ἤ σέ ἄλλα ἀθλήματα;

12'

Λήψη

994

26-01-97

Γιατί λίγοι οἱ πιστεύοντες;

3'

Λήψη

995

26-01-97

Τί πρέπει νά προσέχουμε γιά νά εὐαρεστοῦμε στό Θεό;

5'

Λήψη

996

26-01-97

Γιατί οἱ Μαθητές τοῦ Κυρίου ἀπουσίαζαν ἀπό τό Πάθος Του;

5'

Λήψη

997

26-01-97

Γιατί πολλάκις ἐπαληθεύουν οἱ Μαντεῖες;

6'

Λήψη

998

26-01-97

Μποροῦμε ἐνόρκως νά καταθέσωμε ὑπέρ ἑνός ἀθώου;

2'

Λήψη

999

26-01-97

Ἡ νομικῶς ἀκάθαρτη Γυναίκα

6'

Λήψη

1000

02-02-97

Διαφορά Χριστιανισμοῦ καί ἄλλων θρησκειῶν

6'

Λήψη

1001

02-02-97

Χρήση κομβοσχοινίου

3'

Λήψη

1002

02-02-97

Συμπεριφορά καί στάση στρατευμένων Χριστιανῶν Νέων

17'

Λήψη

1003

16-02-97

Τά τέσσαρα γνωρίσματα τῆς Ἐκκλησίας ὅπως ἀναφέρονται στό Σύμβολο τῆς Πίστεως ὅτι εἶναι ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ & ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ

18'

Λήψη

1004

16-02-97

Πῶς ἀνακηρύσσεται ἕνας Χριστιανός Ἅγιος;

6'

Λήψη

1005

16-02-97

Ἡ ἀνάγκη Ἱεραποστολῆς στούς ἀγνοοῦντας τόν Χριστό λαούς

2'

Λήψη

1006

23-02-97

Καί πάλι ὁ Ἅγιος Βαλεντῖνος

4'

Λήψη

1007

23-02-97

Ἡ χρονολογία τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου

5'

Λήψη

1008

23-02-97

Φωνητική καί Ὀργανική Μουσική

13'

Λήψη

1009

23-02-97

Ὑπακοή καί Ὑποταγή

2'

Λήψη

1010

23-02-97

Γιατί οἱ ἐπαινούμενες Ἐκκλησίες Σμύρνης καί Φιλαδελφείας χάθηκαν;

4'

Λήψη

1011

23-02-97

Τό «Σημεῖον» τοῦ Σταυροῦ;

5'

Λήψη

1012

02-03-97

Ἡ παρουσία τῆς Ραάβ στήν Γενεαλογία τοῦ Χριστοῦ

5'

Λήψη

1013

02-03-97

Ἐγωϊσμός καί Φιλαυτία.

4'

Λήψη

1014

02-03-97

Ὁ χαρακτηρισμός «κρῖμα πού εἶσαι τοῦ Κατηχητικοῦ!!!»

3'

Λήψη

1015

02-03-97

Ἡ Κενοδοξία

1'

Λήψη

1016

02-03-97

Ἡ φράση «νά ’ναι εὐλογημένο»

1'

Λήψη

1017

02-03-97

Κάνει οἱ μεγάλοι νά βλέπουν ἀκατάλληλα πράγματα;

2'

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ