pdf

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΧΩΡΙΟΝ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

1

12/10/80

 

Εἰσαγωγή.

Λήψη

2

19/10/80

1,1

Ἀνάλυσις τῶν: «Ἀποκάλυψις», «δεῖ», «ἐν τάχει».

Λήψη

3

02/11/80

1, 1 – 4β

Ὁ μακαρισμός τῶν ἀναγνωστῶν, ἀκροατῶν καί τηρητῶν τοῦ θείου λόγου. Χαιρετισμός πρός τάς ἑπτά Ἐκκλησίας.

Λήψη

4

09/11/80

1, 4β – 5α

Ἀνάλυσις τοῦ: «ὁ ὤν καί ὁ ἦν...». Ἡ χάρις καί ἡ εἰρήνη ἀπό τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ.

Λήψη

5

16/11/80

1, 5β – 7α

Τά τρία ἀξιώματα τοῦ Χριστοῦ καί τῶν πιστῶν, προφητικόν, ἱερατικόν καί βασιλικόν.

Λήψη

6

23/11/80

1, 7α – 9α

Αἱ ὁράσεις Δανιήλ καί Ζαχαρίου. «Ἐγώ εἰμί τό Α καί τό Ω». Ὁ συγκοινωνός ἐν τῇ θλίψει καί τό σταυρικόν νόημα τοῦ Εὐαγγελίου.

Λήψη

7

30/11/80

1,9 – 11α

Ἡ ὑπομονή καί βασιλεία. Περί Κυριακῆς.

Λήψη

8

07/12/80

1,11β – 19

Ἡ ὅρασις τῶν ἑπτά λυχνιῶν, τῶν ἑπτά ἀστέρων καί τοῦ περιπατοῦντος ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν.

Λήψη

9

14/12/80

1,20 2,1-3

Ἡ ἑρμηνεία τῶν ἑπτά ἀστέρων καί τῶν ἑπτά λυχνιῶν. Προοίμιον τῆς Ἐπιστολῆς πρός Ἔφεσον.

Λήψη

10

11/01/81

2, 4 – 7α

Ἡ πρώτη ἀγάπη. Ἡ ἀπειλή τῆς πτώσεως. Ὁ ἀγών κατά τῶν Νικολαϊτῶν. Τί εἶναι οἱ Νικολαΐται.

Λήψη

11

18/01/81

2, 7β – 9α

Ὑποσχέσεις εἰς τόν Ἄγγελον τῆς Ἐφέσου. Ἡ ἐπιστολή πρός τόν Ἄγγελον τῆς Σμύρνης. Τά ἔργα, ἡ θλίψις καί ἡ πτωχεία τοῦ Ἀγγέλου τῆς Σμύρνης.

Λήψη

12

01/02/81

2, 9β – 12

Ἡ συναγωγή τοῦ Σατανᾶ. Ὁ διωγμός τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σμύρνης. Ἐπαγγελίαι πρός αὐτήν. Προοίμιον Ἐπιστολῆς πρός Ἐπίσκοπον Περγάμου.

Λήψη

13

08/02/81

2,13

Ὁ θρόνος τοῦ Σατανᾶ ἤ περί εἰδωλολατρείας.

Λήψη

14

15/02/81

2, 13 – 15

Βαλααμιτισμός – Νικολαϊτισμός ὡς αἰώνιος τύπος δράσεως καί μεθόδου δολιοφθορέων τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ.

Λήψη

15

22/02/81

2, 17 – 20

Ἐπαγγελίαι εἰς τόν νικῶντα εἰς ὅ,τι ἀναφέρει τό περιεχόμενον τῆς πρός Πέργαμον Ἐπιστολῆς. Ἐπιστολή πρός Θυάτειρα. Ἔπαινος καί κατηγορία διά τήν γυναῖκα Ἰεζάβελ.

Λήψη

16

01/03/81

2, 21 – 23

Ὑπό τόν «τύπον » Ἰεζάβελ ἐννοοῦνται ὅλα τά ἐνδοεκκλησιαστικά ρεύματα πού φέρουν ἑτεροδιδασκαλίας. Οἱ Φωτισμένοι, Ζολωτική κίνησις, Χαρισματική κίνησις, κ.λ.π.

Λήψη

17

15/03/81

2,24

Τά Βαθέα τοῦ Σατανᾶ. Ὁ Μασωνισμός εἶναι ἡ ψυχή καί μυελός τοῦ γνωστικισμοῦ πού καταδικάζει ὁ Κύριος εἰς τήν Ἐπιστολήν του πρός τόν Ἐπίσκοπον τῶν Θυατείρων.

Λήψη

18

22/03/81

2, 24 – 25

Ἡ σωτηρία ἀνήκει εἰς τό λεῖμμα τῶν πιστῶν. Τί εἶναι ἡ Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας.

Λήψη

19

29/03/81

2, 26 – 29 3, 1 – 2

Ἡ 5η Ἐπιστολή πρός τόν Ἐπίσκοπον τῶν Σάρδεων. Προοίμιον. Ἡ εὐσεβοφάνεια. Ἀνάγκη ἐγρηγόρσεως.

Λήψη

20

05/04/81

3, 2 – 6

Ἡ 5η Ἐπιστολή πρός Σάρδεις. Ἡ ἔννοια τῆς πληρώσεως τῶν ἔργων. Ἡ δύναμις τῆς μνήμης εἰς τήν σωτηρίαν. Ἡ παρθενία. Αἱ ὑποσχέσεις.

Λήψη

21

12/04/81

3, 7 – 8

Ἡ ἕκτη Ἐπιστολή πρός τόν Ἐπίσκοπον τῆς Φιλαδελφείας. Προοίμιον. Περί Ἱεραποστολῆς.

Λήψη

22

03/05/81

3, 9 – 13

Ἡ ἕκτη Ἐπιστολή πρός τόν Ἐπίσκοπον τῆς Φιλαδελφείας. Ἡ ἀμοιβή τῆς Ἱεραποστολῆς. Ἡ τριπλῆ ὀνοματοθεσία.

Λήψη

23

10/05/81

3,14

Ἡ ἑβδόμη Ἐπιστολή πρός τόν Ἐπίσκοπον τῆς Λαοδικείας.

Λήψη

24

24/05/81

4, 1 – 4

Ἡ ἀνεωγμένη θύρα εἰς τόν οὐρανόν. Ὁ Καθήμενος ἐπί τοῦ θρόνου. Οἱ 24 Πρεσβύτεροι.

Λήψη

25

24/05/81

4, 5 – 11

Τά τέσσαρα ζῶα. Ὁ ὕμνος αὐτῶν. Ὁ ὕμνος τῶν 24 Πρεσβυτέρων.

Λήψη

26

31/05/81

5, 1 – 6

Τό μυστηριῶδες βιβλίον καί τό Ἐσφαγμένον καί ἐστηκώς Ἀρνίον.

Λήψη

27

07/06/81

5, 7 – 14

Ἡ παραλαβή τοῦ Βιβλίου τῶν βουλῶν τοῦ Θεοῦ ὑπό τοῦ Ἀρνίου. Προσκύνησις καί ὕμνος τῶν τεσσάρων Ζώων καί 24 πρεσβυτέρων, ὡς καί ἁπάσης τῆς κτίσεως.

Λήψη

28

11/10/81

6, 1 – 2

Εἰσαγωγή. Μέθοδοι ἑρμηνείας. Ἡ λύσις τῆς πρώτης Σφραγῖδος. Ὁ λευκός ἵππος. Ἡ πρώτη νίκη τῆς διαδόσεως τοῦ Εὐαγγελίου. Ἡ δευτέρα νίκη, τό μαρτύριον χάριν τοῦ Εὐαγγελίου.

Λήψη

29

25/10/81

6, 3 – 6

Τό ἄνοιγμα τῆς δευτέρας Σφραγῖδος. Τό ἄνοιγμα τῆς τρίτης Σφραγῖδος.

Λήψη

30

01/11/81

6, 7 – 11

Λύσις τῆς 4ης Σφραγῖδος. Λύσις τῆς 5ης Σφραγῖδος.

Λήψη

31

08/11/81

6, 9 – 11

Ἡ λύσις τῆς 5ης Σφραγῖδος.

Λήψη

32

15/11/81

6, 12 – 14

Λύσις τῆς 6ης Σφραγῖδος. Ὁ μέγας σεισμός. Ἀλλοίωσις οὐρανίων σωμάτων. Ἀνακαίνισις τῆς κτίσεως.

Λήψη

33

22/11/81

6, 15 – 17 7, 1

Παραλειπόμενα λύσεως 6ης Σφραγῖδος. Α' Διάψαλμα 6ης Σφραγῖδος.

Λήψη

34

29/11/81

7, 2 – 3

Ἡ σφράγισις τῶν πιστῶν ὑπό τοῦ Ἀγγέλου καί ἡ ἔννοια τῆς σφραγίσεως.

Λήψη

35

06/12/81

7, 4 – 8

Ὁ ἀριθμός τῶν ἐσφραγισμένων πιστῶν. Ἡ σημασία τῆς ἀναφορᾶς τῶν 12 φυλῶν τοῦ Ἰσραήλ.

Λήψη

36

13/12/81

7, 9 – 17

Ἡ δευτέρα ὀπτασία τῆς ἐν οὐρανοῖς θριαμβευούσης Ἐκκλησίας κατά τό ἄνοιγμα τῆς 6ης Σφραγῖδος.

Λήψη

37

10/01/82

8, 1 – 7

Ἡ λύσις τῆς 7ης Σφραγῖδος. Ἡ παρουσία τῶν ἑπτά Ἀγγέλων. Τό Σάλπισμα τοῦ Πρώτου Ἀγγέλου.

Λήψη

38

17/01/82

8, 7 – 13

Τό δεύτερον Σάλπισμα. Τό τρίτον Σάλπισμα. Τό τέταρτον Σάλπισμα. Ὁ πετόμενος ἐν μεσουρανήματι ἀετός.

Λήψη

39

24/01/82

9, 1 – 12

Τό πέμπτον Σάλπισμα. Ἡ πτῶσις τοῦ Ἀστέρος εἰς τήν γῆν. Τό φρέαρ τῆς ἀβύσσου. Ἡ δύναμις τῶν Ἀκρίδων. Αἱ πληγαί τῶν Ἀκρίδων.

Λήψη

40

31/01/82

9, 1 – 12

Ἡ πνευματική ἔννοια τῆς Πέμπτης πληγῆς ἐκ τοῦ πέμπτου Σαλπίσματος. Ἡ ἐκκοσμίκευσις τοῦ Εὐαγγελίου καί αἱ ἐξ αὐτῆς συνέπειαι. Τό ἀνοικτόν φρέαρ τοῦ ὑποσυνειδήτου. Τό δαιμονικόν στοιχεῖον εἰς τόν πολιτισμόν.

Λήψη

41

07/02/82

9, 13 – 21

Ἡ ἕκτη πληγή ἐκ τοῦ ἕκτου σαλπίσματος. Ἡ τρομερά παγκοσμία πολεμική σύρραξις ἐν Μεσοποταμίᾳ μέ τούς τρεῖς πολεμικούς ἀντιπάλους. Ἡ ἀμετανοησία τῶν ἐπιζησάντων.

Λήψη

42

14/02/82

10, 1 – 4

Τό πρῶτον διάψαλμα πρό τῆς 7ης πληγῆς τοῦ 7ου Σαλπίσματος.

Λήψη

43

21/02/82

10, 5 – 11 11, 1 – 2

Ὅρκος τοῦ Ἀγγέλου ὅτι «χρόνος οὐκέτι ἔσται». Κατάβρωσις τοῦ βιβλιαριδίου καί νέες ἀποκαλύψεις εἰς τόν Προφήτην Ἰωάννην. Α' μέρος Β' Διαψάλματος ὅπου καί ἡ καταμέτρησις τοῦ Ναοῦ.

Λήψη

44

07/03/82

11, 3 – 4

Β' μέρος Β' Διαψάλματος. Οἱ δύο Προφῆται καί μάρτυρες, Ἡλίας καί Ἐνώχ.

Λήψη

45

14/03/82

11, 5 – 10

Ἡ ἐξουσία τῶν δύο μαρτύρων. Ἡ ὁλοκλήρωσις τοῦ ἔργου των καί θανάτωσις αὐτῶν ὑπό τοῦ Ἀντιχρίστου.

Λήψη

46

21/03/82

11,11 – 14

Ἡ ἀνάστασις τῶν δύο Μαρτύρων. Ὁ μέγας σεισμός τῆς πόλεως .Ἡ δευτέρα οὐαί ἀπῆλθεν.

Λήψη

47

28/03/82

11, 15-19

Τό Σάλπισμα τοῦ ἑβδόμου Ἀγγέλου. Ἡ εὐχαριστήριος δοξολογία τῶν 24 Πρεσβυτέρων. Οἱ τρεῖς κατηγορίες τῶν σεσωσμένων. Ἡ ἐμφάνισις τῆς Κιβωτοῦ τῆς Π.Δ. εἰς τόν Οὐρανόν.

Λήψη

48

04/04/82

12, 1 – 3

Τό μέγα σημεῖον τῆς Γυναικός εἰς τόν οὐρανόν. Τό ἄλλο σημεῖον τοῦ πυρροῦ Δράκοντος εἰς τόν οὐρανόν.

Λήψη

49

25/04/82

12, 4 – 6

Ἡ οὐρά τοῦ Δράκοντος σύρει τό τρίτον τῶν ἀστέρων. Ὁ Δράκων ἵσταται πρό τῆς μελλούσης νά γεννήση γυναικός. Ἡ γυνή ὡς ἡ Θεοτόκος καί ἡ Ἐκκλησία.

Λήψη

50

02/05/82

12, 7 – 14

Πόλεμος Μιχαήλ καί Δράκοντος. Πτῶσις τοῦ Διαβόλου καί δοξολογική ἀναφώνησις εἰς τόν οὐρανόν.Ὁ διωγμός τῆς Γυναικός ὑπό τοῦ Δράκοντος καί καταφυγή αὐτῆς εἰς τήν ἔρημον.

Λήψη

51

09/05/82

12, 14-17 13, 1 – 2

Ὁ θυμός τοῦ Δράκοντος κατά τῆς Ἐκκλησίας καί τοῦ σπέρματος αὐτῆς. Τό νέον ὅραμα τοῦ Προφήτου. Ἡ ἀνάδυσις τοῦ Θηρίου. Ἀντίχριστος ἐκ τῆς θαλάσσης καί περιγραφή αὐτοῦ.

Λήψη

52

16/05/82

13, 2 – 4

Περιγραφή τοῦ θηρίου καί ἀναφορά τῆς περιγραφῆς εἰς τό ἀντίστοιχον ὅραμα τοῦ Δανιήλ. Ἡ ἱστορική γραμμή τοῦ μυστηρίου τῆς εὐσεβείας(Μεσσίας) καί ἡ γραμμή τοῦ μυστηρίου τῆς ἀνομίας(Ἀντίχριστος). Ἡ σχέσις τῶν ἀνθρώπων μετά τοῦ θηρίου.

Λήψη

53

24/10/82

13, 4 – 7

Οἱ μεγάλες ἐξουσίες τοῦ Ἀντιχρίστου κατά παραχώρησιν Θεοῦ, ὥστε νά μεγαλαυχῆ, βλασφημᾶ καί πολεμᾶ τά μέλη τῆς στρατευομένης Ἐκκλησίας.

Λήψη

54

31/10/82

13,8 – 12

Ἡ προσκύνησις τοῦ Ἀντιχρίστου ὑφ᾿ ὅλης τῆς γῆς. Προτροπή πρός ὑπομονήν. Τό ἐκ τῆς ξηρᾶς β' Θηρίον ἀναδυόμενον . Δρᾶσις αὐτοῦ.

Λήψη

55

07/11/82

13,12 – 15

Σχέσις τῶν δύο Θηρίων. Τά θαύματα τοῦ Ψευδοπροφήτου. Πλανᾶ τούς ἔχοντας κοσμικόν καί γήϊνον φρόνημα. Ὁ ἐξαναγκασμός προσκυνήσεως τοῦ Θηρίου.

Λήψη

56

14/11/82

13, 16-18

Τό χάραγμα τοῦ Θηρίου καί ὁ οἰκονομικός ἀποκλεισμός. Ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματος τοῦ Θηρίου. Χωρία ἐξ ἄλλων βιβλίων τῆς Ἁγίας Γραφῆς περί Ἀντιχρίστου. Ὀνόματα αὐτοῦ. Ἡ φυσιογνωμία του.

Λήψη

57

21/11/82

 

Ὁ Ἀντίχριστος κατά τήν Ἁγ. Γραφήν καί τούς Πατέρας.

Λήψη

58

28/11/82

14, 1 – 4

Ἡ ὀπτασία τῶν 144.000 παρθένων μετά τοῦ ἀρνίου καί περί παρθενίας.

Λήψη

59

05/12/82

14, 4 – 5

Οἱ ἀκολουθοῦντες 144.000 τό ἀρνίον καί περί ἀφιερώσεως. Οἱ αὐτοί φερόμενοι ὡς ἄμωμοι καί περί εἰλικρινοῦς χαρακτῆρος.

Λήψη

60

12/12/82

14, 6 – 8

Προπαρασκευή τῆς Κρίσεως. Ὁ εὐαγγελισμός τῶν ἐθνῶν. Ἡ πτῶσις τῆς Βαβυλῶνος.

Λήψη

61

19/12/82

14, 9 – 13

Τό μήνυμα τοῦ τρίτου ἐν μεσουρανήματι ἀγγέλου περί τῆς ἐπικειμένης Κρίσεως. Ὁ Μακαρισμός τῶν ἐν Κυρίῳ νεκρῶν.

Λήψη

62

09/01/83

14, 14-20

Οἱ δύο εἰκόνες τῆς Κρίσεως, τοῦ θερισμοῦ καί τῆς Ληνοῦ.

Λήψη

63

16/01/83

15, 1 – 4

Τό προοίμιον τῆς εἰκόνος τῶν ἑπτά Ἀγγέλων. Ἡ Ὠδή τῶν τετελειωμένων ἐπί τῆς κρυσταλλίνης ἐν πυρί μεμιγμένης θαλάσσης.

Λήψη

64

23/01/83

15, 5 – 6 16, 1 – 11

Οἱ πληγές τῶν πέντε φιαλῶν.

Λήψη

65

30/01/83

16,12 – 15

Ἡ ἕκτη πληγή ἐκ τῆς Ἕκτης φιάλης. Ὁ τρίτος μακαρισμός τῆς Ἀποκαλύψεως.

Λήψη

66

06/12/83

16, 16-20

Ὁ πόλεμος τοῦ Ἀρμαγεδῶνος.Ἡ ἑβδόμη φιάλη. Ὁ μέγας σεισμός.

Λήψη

67

13/02/83

16,21 17, 3

Ἡ πτῶσις τῆς ταλαντιαίας χαλάζης. Ἡ πόρνη γυναῖκα ἡ καθημένη ἐπί τοῦ κοκκίνου θηρίου.

Λήψη

68

20/02/83

17, 4 - 8β

Περιγραφή τῆς πόρνης γυναικός καί ἑρμηνεία ὑπό τοῦ Ἀγγέλου. Ἡ ἑρμηνεία τοῦ κοκκίνου θηρίου.

Λήψη

69

27/02/83

17, 8β-13

Ἡ ἀναβίωσις τῆς εἰδωλολατρίας. Οἱ ἑπτά βασιλεῖς. Οἱ δέκα βασιλεῖς.

Λήψη

70

06/03/83

17, 14-18 18, 1α

Ὁ β' Ψαλμός εἶναι ἐπιτομή τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως. Τό μῖσος τοῦ θηρίου καί τῶν 10 βασιλέων κατά τῆς Πόρνης – Ρώμης. Καταστροφή τῆς Ρώμης.

Λήψη

71

13/03/83

18, 1β – 2

Ἑτέρα ἑρμηνεία τῆς πόρνης ὡς τῆς «ζώσης Ἐκκλησίας» ἐν Μόσχα συμπλεκομένης μετά τοῦ κοκκίνου θηρίου ἤτοι ἡ ἐκκοσμικευμένη Ἐκκλησία συμπλέουσα μετά ἀθέων καθεστώτων.

Λήψη

72

27/03/83

18, 3 – 5

Ἡ ἔξοδος τῶν χριστιανῶν εἰς τήν ἱστορίαν.

Λήψη

73

03/04/83

18, 5 – 10

Ἡ ἔξοδος τῶν ἐσχάτων. Ἡ τιμωρία τῆς Βαβυλῶνος. Τό πένθος τῶν βασιλέων τῆς γῆς.

Λήψη

74

10/04/83

18, 11 –24

Τό πένθος τῶν ἐμπόρων καί τῶν ναυτικῶν τῆς γῆς διά τήν αἰφνιδίαν ἀπώλειαν τῆς Βαβυλῶνος. Ἀναφορά τῶν αἰτίων τῆς πτώσεώς της.

Λήψη

75

17/04/83

19, 1 – 9

Ὁ ὡς διάψαλμα ἀντίλαλος τοῦ οὐρανοῦ διά τήν ὁριστική καταστροφήν τῆς Βαβυλῶνος. Προεξαγγελία τοῦ Γάμου τοῦ Ἀρνίου μετά τῆς Γυναικός Ἐκκλησίας.

Λήψη

76

24/04/83

19,10 – 13

Ἡ ἀπόπειρα προσκυνήσεως τοῦ Ἀγγέλου ὑπό τοῦ Ἰωάννου. Ἡ ἐμφάνισις τοῦ Χριστοῦ – Κριτοῦ εἰς τόν οὐρανόν ὡς ἱππέως. Καί τό ὄνομα Αὐτοῦ: «Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ».

Λήψη

77

22/05/83

19,14 – 21

Συμπλήρωσις τῆς πολεμικῆς εἰκόνος τοῦ Χριστοῦ – Κριτοῦ. Δευτέρα ἀναφορά τῆς μάχης τοῦ Ἀρμαγεδῶνος. Τό μέγα δεῖπνον τῶν ὀρνέων.

Λήψη

78

29/05/83

19,20 – 21 20, 1 – 3

Ἡ σύλληψις τοῦ Ἀντιχρίστου καί τοῦ Ψευδοπροφήτου καί καταδίκη αὐτῶν. Τά κατάλοιπα τῆς μάχης τοῦ Ἀρμαγεδῶνος. Ἡ κάθειρξις τοῦ Σατανᾶ εἰς τήν ἄβυσσον ἐπί χίλια ἔτη καί ἡ ἔννοια τῶν χιλίων ἐτῶν.

Λήψη

79

02/10/83

20, 4 – 6

Περίληψις προηγουμένου θέματος. Οἱ Ἅγιοι, ζῶντες καί κεκοιμημένοι ἤδη συμβασιλεύουν μετά τοῦ Χριστοῦ καί κρίνουν τόν κόσμον ἕως ὅτου τελεσθοῦν τά «χίλια» ἔτη.

Λήψη

80

09/10/93

20, 5 – 7

Ἡ πρώτη ἀνάστασις, ὁ δεύτερος θάνατος. Τά χίλια ἔτη. Ἡ πλάνη τῶν ἐθνῶν.

Λήψη

81

16/10/83

20, 8 – 11

Ἡ ἔννοια τῶν ἐθνῶν Γώγ καί Μαγώγ. Ἡ κύκλευσις τῆς παρεμβολῆς τῶν ἁγίων καί τῆς Ἐκκλησίας. Τό ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πῦρ. Ὁ Μέγας θρόνος τοῦ Κριτοῦ.

Λήψη

82

23/10/83

20,11

Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ σύμπαντος.

Λήψη

83

30/10/83

20,12 – 13

Ἡ Ἀνάστασις τῶν νεκρῶν.

Λήψη

84

06/11/83

20,13 – 14

Ἡ κρίσις ζώντων καί νεκρῶν.

Λήψη

85

13/11/83

21,1

Ὁ τρόπος μεταβολῆς τοῦ Σύμπαντος ἀπό τή φθοράν εἰς τήν ἀφθαρσίαν.

Λήψη

86

20/11/83

21, 1 – 2

Ἡ ἀνακαίνισις τοῦ Σύμπαντος. Ἡ νέα Ἱερουσαλήμ.

Λήψη

87

27/11/83

21, 2 – 4

Ἡ ἡτοιμασμένη καί κεκοσμημένη νύμφη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία. Ἡ σκηνή τοῦ Θεοῦ μετά τῶν ἀνθρώπων. Ἡ ἐξάλειψις τῶν ἀπό παραβάσεως Ἀδάμ τῇ φθορᾷ ὑποβληθέντων.

Λήψη

88

04/12/83

21, 5 – 7

Ὁ Χριστός ἀνακαινιστής τῶν πάντων. Ὁ Χριστός εἶναι τό Α καί τό Ω καί συνεπῶς εἰς αὐτόν τό «γέγονεν» τῆς ἀναδημιουργίας. Ὁ διψῶν καί ὁ νικῶν κληρονομεῖ τήν ζωήν.

Λήψη

89

11/12/83

21,8

«Τοῖς δέ δειλοῖς καί ἀπίστοις καί ἐβδελυγμένοις καί φονεῦσι...»

Λήψη

90

18/12/83

21, 9 – 13

Ἡ δεῖξις τῆς Νύμφης τοῦ Ἀρνίου πού εἶναι ἡ ἁγία Πόλις Ἱερουσαλήμ. Οἱ δώδεκα Πυλῶνες τῆς Πόλεως.

Λήψη

91

08/01/84

21,14 – 17

Οἱ δώδεκα θεμέλιοι τοῦ τείχους. Ἡ μέτρησις τοῦ τείχους. Συμβολισμοί τῶν μετρήσεων.

Λήψη

92

15/01/84

21,18 – 26

Ἡ ἐνδόμησις τοῦ τείχους τῆς Νέας Ἱερουσαλήμ. Ἡ ἀπουσία ναοῦ καί φυσικῶν φωστήρων. Τά σωζόμενα ἔθνη ζοῦν εἰς τό φῶς αὐτῆς.

Λήψη

93

22/01/84

21, 27 22, 1

Περιγραφή τῆς Καινῆς Πόλεως. Ὁ Ποταμός τῆς ζωῆς. Ἡ Τριαδολογία τῆς εἰκόνος τοῦ Ποταμοῦ.

Λήψη

94

29/01/84

22, 2 – 3

Τό ξύλον τῆς ζωῆς εἶναι ὁ Χριστός εἰς τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας. Ὁ θρόνος τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Ἀρνίου.

Λήψη

95

05/02/84

22, 3 – 4

Ἡ λατρεία τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Άρνίου. Ἡ θεωρία τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ.

Λήψη

96

12/02/84

22, 4 – 6

Προϋποθέσεις θεωρίας τοῦ Προσώπου τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀλήθεια καί ἡ πιστότης τοῦ περιεχομένου τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως.

Λήψη

97

19/02/84

22,7

«Ἰδού ἔρχομαι ταχύ». Ἡ ἀνάγκη τῆς Δευτέρας τοῦ Χριστοῦ παρουσίας καί τό σύντομον τοῦ χρόνου αὐτῆς. Ὁ Μακαρισμός τῶν τηρούντων τούς λόγους τῆς Προφητείας.

Λήψη

98

26/02/84

22, 8 – 10

Ἡ αὐθεντία τοῦ Ἰωάννου διά τήν ἀξιοπιστίαν τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἀπόπειρα προσκυνήσεως τοῦ Ἀγγέλου. Μή σφραγίσης τό Βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως.

Λήψη

99

11/03/84

22,11-12α

Ἡ Ἐλευθερία αὐξήσεως εἰς τήν εὐσέβειαν ἤ τήν ἀσέβειαν, τήν ἁγιότητα ἤ τήν ρυπαρότητα. Ἡ ἔννοια τοῦ μισθοῦ εἰς τήν Ἁγίαν Γραφήν.

Λήψη

100

18/03/84

22,13 – 16

Ὁ Χριστός εἶναι τό Α καί τό Ω. Ὁ μακαρισμός τῶν ποιούντων τάς ἐντολάς. Ὁ ἀποκλεισμός τῶν ἁμαρτωλῶν. Βεβαιώσεις καί προσηγορίες τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Λήψη

101

25/03/84

22,17 – 21

Ἡ τιμωρία τῶν παραχαρακτῶν τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως. Ὁ Διάλογος μέσα εἰς τήν ἱστορίαν τῆς θεωμένης Ἐκκλησίας μετά τοῦ Χριστοῦ.

Λήψη

102

01/04/84

 

Ἐπιτομή Ἑρμηνείας τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως -Α - Περιέχουσα τά κεφάλαια:1, 1 – 8, 9.

Λήψη

103

08/04/84

 

Ἐπιτομή Ἑρμηνείας τοῦ Βιβλίου τῆς Ἀποκαλύψεως -Β – Περιέχουσα τά κεφάλαια:8, 10 – 22,21

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ