τοῦ Ἀδελφοθέου
pdf

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΣΤΙΧΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

1

09-12-1981

1,1

Εἰσαγωγή. Προοίμιον τῆς Ἐπιστολῆς.

Λήψη

2

16-12-1981

1, 2-5

Περί πειρασμῶν – Περί τῆς Θείας Σοφίας.

Λήψη

3

13-01-1982

1, 6-9

Ὁ δίψυχος καί ἀναποφάσιστος ἄνθρωπος. Ἡ ἐν Χριστῷ καύχησις διά τήν δοθεῖσαν πτωχείαν.

Λήψη

4

20-01-1982

1, 10-18

Ὁ πλοῦτος δέν εἶναι πραγματικόν πλεονέκτημα. Ἡ ἀμοιβή τῆς ὑπομονῆς. Δέν πειράζει ἡμᾶς ὁ Θεός, ἀλλά τοὐναντίον εἶναι ἡ πηγή παντός τελείου δωρήματος.

Λήψη

5

27-01-1982

1, 19-24

Ἡ ἀνάγκη ζώσης καί ἐνεργοῦς πίστεως. Προθυμία εἰς τήν ἀκρόασιν τοῦ Θείου λόγου, ἐφαρμογή αὐτοῦ.

Λήψη

6

03-02-1982

1, 25-27

Ὁ ἀκροατής καί ποιητής τοῦ τελείου καί ἐλευθέρου Νόμου τοῦ Εὐαγγελίου. Ἐκεῖνος πού νομίζει ὅτι εἶναι θρῆσκος.

Λήψη

7

10-02-1982

2, 1-13

Περί προσωποληψίας.

Λήψη

8

17-02-1982

2, 14-19

Σχέσις πίστεως καί ἔργων.(Μέρος Α΄).

Λήψη

9

24-02-1982

2, 20-26

Σχέσις πίστεως καί ἔργων.(Μέρος Β΄).

Λήψη

10

28-04-1982

3, 1-12

Ἡ ἀνάληψις τοῦ διδασκαλικοῦ ἔργου εἶναι ἐπικίνδυνη γιά τούς ἀκατάλληλους. Ἡ ἀπρόσεκτη γλῶσσα καί τό κακό πού προκαλεῖ.

Λήψη

11

05-05-1982

3, 13-18

Ἡ ἄνωθεν κατερχομένη σοφία σέ ἀντιπαραβολή μέ τήν ἐπίγεια, ψυχική καί δαιμονιώδη.

Λήψη

12

12-05-1982

4, 1-5

Οἱ μάχες καί οἱ πόλεμοι μεταξύ τῶν ἀνθρώπων προέρχονται ἀπό τήν ἐγωιστική ἱκανοποίηση τῶν ἡδονῶν. Οἱ ἡδονές ἀντιπροσωπεύουν τήν ἔννοια τοῦ κόσμου ὁ ὁποῖος διάκειται ἐχθρικά πρός τόν Θεό.

Λήψη

13

31-05-1982

4, 6-10

Τό ἴδιον θέλημα, οἱ ἡδονές καί ἡ φιλία τοῦ κόσμου συνιστοῦν τήν ὑπερηφάνεια. Ἀνάγκη ὑποταγῆς εἰς τόν Θεόν. Ἡ ἔννοια τοῦ «ἐγγίσατε τῷ Θεῷ». Ἡ καθαρότητα τῶν χειρῶν καί ἡ ἁγνότητα τῶν καρδιῶν. Διόρθωση τοῦ κακοῦ καί ἐπιστροφή εἰς τόν Θεόν.

Λήψη

14

07-06-1982

4, 11-17

5, 1-3

Ἡ καταλαλιά ἐναντίον τῶν ἀδελφῶν. Αὐτοπεποίθηση γιά τά μελλοντικά μας σχέδια. Ἡ ἐπερχομένη ταλαιπωρία τῶν ἐχόντων τόν πλοῦτο καί ἡ ἐσχατολογική της διάστασις.

Λήψη

15

14-06-1982

5, 4-11

Τρόπος πλουτισμοῦ ἡ ἀδικία τῶν ἐργατῶν. Δημιουργία κοινωνικοῦ προβλήματος. Ἡ στάσις τοῦ χριστιανισμοῦ ἔναντι τῶν κοινωνικῶν προβλημάτων. Κριτήριο, ἡ δευτέρα τοῦ Χριστοῦ παρουσία καί ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ μακαρισμός τῶν ὑπομενόντων. Τό παράδειγμα τοῦ Ἰώβ.

Λήψη

16

21-06-1982

5, 12-20

Περί ὅρκου. Ἐν καιρῷ αἰσθημάτων δυσθύμων καί εὐθύμων. Τό Μυστήριον τοῦ Εὐχελαίου. Ἡ ψυχολογική ἐκτόνωσις. Ἡ ἐπιστροφή τοῦ πλανηθέντος.

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ