pdf

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΣΤΙΧΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

24-11-1980

4,1-4

Εἰσαγωγή – Προσέχετε εἰς τόν Νόμον – Μή προσθέσετε οὔτε ἀφαιρέσετέ τι ἀπό τοῦ Νόμου.

Λήψη

01-12-1980

4,4-11

«Θεός ἐγγίζων» - «Πρόσεχε σεαυτῷ» - «Συμβιβάσεις τούς υἱούς σου καί τούς υἱούς τῶν υἱῶν σου».

Λήψη

08-12-1980

4,12-49

Τά δέκα ρήματα - Ἡ εἰδωλολατρία – Ὁ Θεός πῦρ καταναλίσκον.

Λήψη

12-01-1981

5,1-7

Εἰσαγωγή εἰς τάς Δέκα ἐντολάς. Ἐντολή 1η – Ἀνάλυσις κατά τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν Παλαμᾶν, ἐν Φιλοκαλίᾳ Τόμ. Δ΄σ.116

Λήψη

19-01-1981

5,6-7

Ἀνάλυσις τῆς 1ης Ἐντολῆς.

Λήψη

02-02-1981

5,6-7

5,8-10

Ἀνάλυσις καί τέλος τῆς 1ης Ἐντολῆς. Ἀνάλυσις τῆς 2ας Ἐντολῆς.

Λήψη

09-02-1981

5,8-10

Ἀνάλυσις τῆς 2ας Ἐντολῆς. Ἡ ἐνανθρώπησις τοῦ Θεοῦ εἶναι ὁ θεμέλιος τῆς σωτηρίας καί παντός ἀνθρωπισμοῦ – Περί εἰκόνος. - Ἡ εἰκόνα διασώζει τό δόγμα τῆς ἐνανθρωπήσεως.

Λήψη

16-02-1981

5,8-10

Ἀνάλυσις τῆς 2ας Ἐντολῆς - Ἡ εἰκόνα τοῦ Θεοῦ εἰς τόν ἄνθρωπον - Ἡ προσκύνησις τοῦ Τιμίου Σταυροῦ.

Λήψη

23-02-1981

5,8-11

Ἡ 2α Ἐντολή, περί προσκυνήσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ καί τῶν εἰκόνων τῶν Ἁγίων – Ἡ 3η Ἐντολή, περί ὅρκου.

Λήψη

10η

02-03-1981

5,8-11

Συνέχεια ἀνάλυσις τῆς 3ης Ἐντολῆς.

Λήψη

11η

16-03-1981

5,12-15

Ἡ 4η Ἐντολή – Περί ἀργίας τῆς ἑβδόμης ἡμέρας.

Λήψη

12η

23-03-1981

5,12-15

Παραλειπόμενα 4ης Ἐντολῆς – Ἡ 5η Ἐντολή – Περί τῆς τιμῆς πρός τούς γονεῖς.

Λήψη

13η

30-03-1981

5,16

Ἡ 5η Ἐντολή – Ἡ πνευματική πατρότης.

Λήψη

14η

06-04-1981

5,17

Ἡ 6η Ἐντολή: «Οὐ φονεύσεις» - Μορφαί φόνου ὡς πρός τό σῶμα καί τήν ψυχήν.

Λήψη

15η

13-04-1981

5,18

Ἡ 7η Ἐντολή: «Οὐ μοιχεύσεις» - (Α΄) Ἡ ἐντολή διατηρεῖ τήν ὄντως φύσιν – Ἔκτασις τῆς ἐντολῆς.

Λήψη

16η

04-05-1981

5,18

Ἡ 7η Ἐντολή: «Οὐ μοιχεύσεις» - (Β΄) Διά ποίους λόγους ὁ Θεός δίδει τήν ἐντολήν. - Ἡ ἐντολή ἀναλυομένη κατ᾿ εἶδος.

Λήψη

17η

11-05-1981

5,18

Ἡ 7η Ἐντολή: «Οὐ μοιχεύσεις» - (Γ΄) Ἡ ἐντολή ἀναλυομένη κατ᾿ εἶδος.

Λήψη

18η

18-05-1981

5,19

Ἡ 8η ἐντολή: «Οὐ κλέψεις» - Τί σημαίνει ἡ ἐντολή – Ἡ ἔννοια τῆς ἰδιοκτησίας – Μορφές κλοπῆς – Ἐλατήρια τῆς κλοπῆς – Ἀποτελέσματα – Αἰωνία καταδίκη.

Λήψη

19η

25-05-1981

5,20

Ἡ 9η Ἐντολή: «Οὐ ψευδομαρτυρήσεις».

Λήψη

20ή

01-06-1981

5,21

Ἡ 10η Ἐντολή: «Οὐκ ἐπιθυμήσεις ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί».

Λήψη

21η

06-06-1981

5,22 5,32

6,5-9 7,6

8,2-3

Ἐπιλογή χωρίων ἀναφερομένων εἰς τήν τήρησιν τοῦ Νόμου τοῦ Θεοῦ.

Λήψη

22α

02-11-1981

13,1-19

Ποία ἡ στάσις μας ἔναντι ἐκείνων πού μᾶς προπαγανδίζουν τήν εἰδωλολατρείαν.

Λήψη

23η

09-11-1981

14,1-2

Τά νεκρικά ἔθιμα τῶν ἐθνῶν φορεῖς εἰδωλολατρείας – Τά εἰδωλολατρικά ἔθιμα τῶν Χριστιανῶν – Περί πένθους κατά τήν Ἁγίαν Γραφήν.

Λήψη

24η

16-11-1981

14,22 14,26-29

Οἱ ἐντελλόμενες Δεκάτες. - Ἡ ἐλεημοσύνη.

Λήψη

25η

23-11-1981

15,1-18

Ἔτος ἀφέσεως χρεῶν καί δούλων. - Ἡ ἐλεημοσύνη.

Λήψη

26η

30-11-1981

15,19-23 16,1-3 9-10 13-16

Ἡ ποιότης προσφορᾶς τῶν οὐσιῶν – Ἡ ἔννοια τῶν Ἑορτῶν.

Λήψη

27η

07-12-1981

16,1-3 9-11 13-15

Τό περιεχόμενον τῶν ἑορτῶν τοῦ Πάσχα, τῆς Πεντηκοστῆς καί τῆς Σκηνοπηγίας εἰς τήν Π.Δ. καί ἡ τυπολογία αὐτῶν.

Λήψη

28η

13-12-1981

16,18-20 17,6-7 14-16

Περί δικαιοσύνης καί Δικαστῶν. Οἱ Μάρτυρες.- Περί ἀγωγῆς τοῦ πολίτου: Ἀνάδειξις Ἀρχηγοῦ καί προσόντα αὐτοῦ.(Α΄).

Λήψη

29η

11-01-1982

17,17-20 18,1-2

Περί ἀγωγῆς τοῦ πολίτου: Ἀνάδειξις Ἀρχηγοῦ καί προσόντα αὐτοῦ.(Β΄). - Χωρισμός Ἐκκλησίας καί Πολιτείας, ἀπαλλοτρίωσις ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας καί θέσις τῶν κληρικῶν.

Λήψη

30ή

01-02-1982

18,10-14

Ἡ ἐντολή τοῦ Θεοῦ διά τήν Μαγείαν καί τά εἴδη αὐτῆς.

Λήψη

31η

08-02-1982

18,15-22

Ὁ Μέγας Προφήτης τοῦ μέλλοντος, ὁ Ἰησοῦς Χριστός. - Οἱ ψευδοπροφῆται καί ὁ Ἀντίχριστος.

Λήψη

32α

15-02-1982

19,14 20,1-8

Ἡ μή μετακίνησις τῶν ὁρίων ἀπό κοινωνικῆς, θρησκευτικῆς, ἠθικῆς καί μεταφορικῆς πλευρᾶς. - Προϋποθέσεις δι᾿ ἕναν ἐπικείμενον πόλεμον.

Λήψη

33η

22-02-1982

20,19-20 21,18-21 22,1-4

Ἡ μή καταστροφή καρποφόρων δέντρων εἰς καιρόν πολιορκίας. - Τά ἀνεπίδεκτα ἀγωγῆς παιδιά. - Ἡ ἐπιστροφή ἀνευρεθέντων ζώων καί ἀντικειμένων εἰς τόν ἰδιοκτήτην. - Ἡ βοήθεια τοῦ ἀδελφοῦ εἰς τήν ἀνόρθωσιν πεπτωκότος ὑποζυγίου.

Λήψη

34η

08-03-1982

22,5-10

Ἡ ἐναλλαγή γυνακείας καί ἀνδρικῆς στολῆς. Ἡ μή σπορά ἀμπελῶνος. Ἡ μή ἀροτρίωσις μέ μόσχον καί ὄνον.

Λήψη

35η

15-03-1982

22,11-22 23,10-15

Περί πολυτελείας ἐνδυμάτων καί μόδας. Εἰς καιρόν πολέμου πῶς τιμωρεῖται ἡ βλασφημία καί ἡ ἀνηθικότης. Ἡ αἰδώς καί ἡ εὐταξία κατά τήν θεραπείαν τῶν φυσικῶν ἀναγκῶν.

Λήψη

36η

22-03-1982

23,19 25-26 24,10-13 14-15 16 25,13-16

Ἡ ὁμοφυλοφιλία. - Ὁ σεβασμός περιουσίας καί καλωσύνης τοῦ ἄλλου. - Ὁ ἐνεχυριασμός. - Ὁ μισθός τῶν ἐργατῶν. - Ἡ προσωπική ἁμαρτία καί τιμωρία – Ἡ τιμιότης εἰς τά σταθμά.

Λήψη

37η

29-03-1982

27,2-3 27,8-9

Βασικά στοιχεῖα διά τήν ἐνημέρωσιν τοῦ λαοῦ εἰς τόν Νόμον τοῦ Θεοῦ. Ἡ ἀκροαματική καί διαλογική μέθοδος προσφορᾶς τῆς εὐαγγελικῆς ἀληθείας καί τῆς ἀγωγῆς τῶν παιδιῶν.

Λήψη

38η

26-04-1982

28,1-14

Οἱ εὐλογίες πού ἐξαγγέλλει ὁ Θεός διά τοῦ Μωϋσέως, ἐάν οἱ Ἑβραῖοι τηρήσουν τάς ἐντολάς Του.

Λήψη

39η

03-05-1982

28,15-69

Κατάρες τῆς Π.Δ. Τό παράλληλον τῆς Κ.Δ.:Ἑβρ. 10,26-31. Τό μαρτύριον εἶναι εὐλογία τῶν εὐλογιῶν. Πρβλ:Ἑβρ.10,12-39.

Λήψη

40ή

10-05-1982

30,11-15 19-20 31,1-2 14-16 19 21 22 32,1-2

Οἱ ἐντολές τοῦ Θεοῦ στήν καρδιά μας, στό στόμα μας καί στά χέρια μας. - Ἡ ἔννοια τῆς ἐλευθερίας. - Προειδοποίησις περί τοῦ θανάτου τοῦ Μωϋσέως. - Ἡ ψυχολογία τῆς μεθόδου τῆς ὠδῆς. - Ἡ γ΄Ὠδή τοῦ Μωϋσέως.

Λήψη

41η

01-11-1982

32,3-7α

Ἡ γ΄Ὠδή τοῦ Μωϋσέως. - Ἀποπεράτωσις Προλόγου – Εἰσαγωγή: Ἡ ἀγαθότης τοῦ Θεοῦ καί ἡ ἀχαριστία τοῦ Ἰσραήλ. - Ἀνάγκη ἀνακλήσεως ἱστορικῆς μνήμης.

Λήψη

42α

08-11-1982

32,7β-11

Ἀνάκλησις ἱστορικῆς μνήμης. - Παράδοσις. - Τά σύνορα τῶν λαῶν. - Ἡ ἰδιαιτέρα φροντίδα διά τόν περιούσιον λαόν.

Λήψη

43η

15-11-1982

32, 12-20

Ἡ ψυχολογία τῆς ἀφθονίας ὁδηγεῖ εἰς τήν ἀπολάκτισιν τοῦ Θεοῦ. - Ἀπειλαί τοῦ Θεοῦ.

Λήψη

44η

22-11-1982

32, 21-43

Φοβερή κατάπτωσις τοῦ Ἰσραήλ. - Ἀπειλές τιμωριῶν. - Ὁ ἱστορικός καί ἐσχατολογικός χαρακτήρ τῆς Ὠδῆς. - Τέλος τῆς Ὠδῆς τοῦ Μωϋσέως.

Λήψη

45η

29-11-1982

32,44-52 33,1 43,1-12

Γραφή καί διδασκαλία τῆς τελευταίας Ὠδῆς τοῦ Μωϋσέως. - Χαρακτηρισμοί τῆς Προσωπικότητος τοῦ Μωϋσέως. Τέλος τοῦ βιβλίου «Δευτερονόμιον»

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ