(Κατηχήσεων Ἀνδρῶν – Γυναικῶν)

 

pdf

A/A

ΑΠΟΡΙΑ

ΔΙΑΡΚ.

ΛΗΨΗ

1

Τί εἶναι νηστεία; Εἶναι ὑποχρεωτική καί πότε πρέπει νά γίνεται; Πόσες καί ποιές ἡμέρες πρέπει νά νηστεύουμε πρίν ἀπό τήν Θεία Μετάληψη; Κατά τήν διάρκεια τῆς νηστείας εἶναι ἐπιτρεπτή ἡ συνάφεια τῶν συζύγων, καί γενικά πότε ἀπαγορεύεται αὐτό σέ ἡμέρες μή νηστείας;

26'

Λήψη

2

Τί μέλει γενέσθαι καί ποιά ἡ πρόνοια τοῦ Θεοῦ διά τούς μή Ὀρθοδόξους Χριστιανούς (τούς αἱρετικούς) καθώς ἐπίσης καί γιά τούς ἀλλοθρήσκους;

9'

Λήψη

3

Τί εἶναι ἐπιστημονική ἀλήθεια;

28'

Λήψη

4

Ποιά ἡ θέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πάνω στό θέμα τῶν παιδιῶν τοῦ σωλήνα; Καί νομίζω πώς τό παιδί τοῦ σωλήνα εἶναι δεκτό καί ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀλλά τί γίνεται σέ περίπτωση πού τό σπέρμα εἶναι τοῦ γιατροῦ ἤ ἄλλου ἀτόμου καί δέν εἶναι τοῦ πατέρα; Θεωρεῖται σωστό αὐτό; Στήν περίπτωση, αὐτή, δέν ἀντιτίθεται στό θέλημα τοῦ Θεοῦ μιά καί ἀνατρέπει τήν ἴδια τή φύση;

6'

Λήψη

5

Ποιά ἡ γνώμη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιά τήν ἀποποινικοποίηση τῆς μοιχείας;

20'

Λήψη

6

Ἐάν ἔχουμε προσφιλῆ πρόσωπα, συγγενικά ἤ ἁπλῶς φιλικά τά ὁποῖα ὅμως δέν εὑρίσκονται σέ ἀγαθή σχέση μέ τήν Ἐκκλησία, φερ’ εἰπεῖν εἶναι χιλιαστές, εἶναι μασόνοι ἤ ὅ,τι ἄλλο, μποροῦμε νά γράψουμε τά ὀνόματά τους στό χαρτάκι ἐκεῖνο, πού δίνουμε ὀνόματα, προκειμένου νά μνημονευθοῦν στήν Προσκομιδή;

6'

Λήψη

7

Μετά τήν κηδεία ἔχουν μία κανάτα μέ νερό καί πλένουν τά χέρια τους˙ γιατί; Γιατί ρίχνουμε τά ψίχουλα ἀπό τό ἀντίδωρο στό κεφάλι μας. Πῶς κοινωνοῦσαν οἱ πρῶτοι Χριστιανοί;

16'

Λήψη

8

Οἱ Ἑβραῖοι τήν Βίβλο, Π.Δ. καί Κ.Δ., τήν κρατοῦν; Μετά τήν Γέννηση τοῦ Κυρίου καί τόν Θάνατον καί τήν Ἀνάστασή Του συνεχίζουν νά ἔχουν τήν Βίβλο; Τό γεγονός τῆς Σταυρώσεως καί Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου πῶς τό ἀναφέρουν;

11'

Λήψη

9

Μπορεῖ ὁ διάβολος νά κάνει θαύματα;

10'

Λήψη

10

Ἀφοῦ ὅ,τι λάμπει δέν εἶναι χρυσός, καί ὅ,τι φαίνεται ὡς θαῦμα δέν εἶναι θαῦμα, ποιά μπορεῖ νά εἶναι ἡ Λυδία λίθος γιά τήν διαπίστωση τῆς γνησιότητος τοῦ θαύματος; Ποιό τό κριτήριο;

15'

Λήψη

11

Περί ἀνακηρύξεως Ἁγίου: Μπορεῖ νά δικαιολογηθεῖ ὁ ἀσπασμός εἰκόνος ἀνθρώπου, πού δέν ἔχει ἀνακηρυχθεῖ ἡ ἁγιότητά του ἀπό τήν Ἐκκλησία; Ἐπιτρέπεται νά ἀποδίδουμε τιμή σέ κάποιον, τόν ὁποῖον θεωρεῖ ὁ λαός ὅτι εἶναι Ἅγιος, ἀλλά ἡ Ἐκκλησία δέν τόν ἔχει ἀκόμα ἀνακηρύξει Ἅγιο;

29'

Λήψη

12

Ἀκούγεται ὅτι ἐργάσθηκαν πολλοί Θεολόγοι στήν Δύση, ἀλλά καί δικοί μας, γιά μιά νέα μετάφραση τῆς Παλαιᾶς καί Καινῆς Διαθήκης˙ ξέρετε τίποτα ἐσεῖς;

9'

Λήψη

13

Ὁ Κύριός μας ἔχει ἀναληφθεῖ στούς οὐρανούς σάν ἄνθρωπος πραγματικός μέ σάρκα καί ὀστᾶ, ὄχι σάν ἕνα Πνεῦμα, πού σημαίνει ὅτι τώρα αὐτή τή στιγμή ὑπάρχει κάπου, βρίσκεται σ’ ἕνα χῶρο, σ’ ἕνα χρόνο, καί πού σημαίνει ὅτι αὐτός ὁ χῶρος δέν θά πρέπει νά εἶναι ἡ γῆ. Τί μπορεῖ νά εἶναι;

10'

Λήψη

14

Ἡ Π.Δ. σέ πολλά σημεῖα ὁμιλεῖ σαφῶς περί τοῦ Μεσσίου τόσο σαφῶς, ὥστε λείπει ἡ σφραγίδα μόνο. Εἶναι τόσο ἔκδηλα αὐτά τά στοιχεῖα. Πῶς τά ἑρμηνεύουν ἤ πῶς τά παραερμηνεύουν, ὥστε νά μή δέχονται τόν Μεσσίαν ὡς Υἱόν τοῦ Θεοῦ;

12'

Λήψη

15

Τό Πάσχα τῶν Ἑβραίων εἶναι κινητό ἤ ἀκίνητο;

19'

Λήψη

16

Πῶς πρέπει νά νηστεύουμε;

35'

Λήψη

17

Πῶς μποροῦμε νά ἀποδείξουμε ὅτι Ἐκεῖνος πού μίλησε στόν Μωϋσῆ στήν φλεγόμενη βάτο εἶναι ὁ Θεός Λόγος καί ὄχι ὁ Θεός Πατήρ;

3'

Λήψη

18

Οἱ ψυχές ἀναγνωρίζονται στόν Παράδεισο;

34'

Λήψη

19

Θά σωθοῦν τά ἀβάπτιστα νήπια;

9'

Λήψη

20

Θά σωθοῦν οἱ μή διδαχθέντες τί εἶναι Εὐαγγέλιο;

40'

Λήψη

21

Μέ ποιό σῶμα θά ἀναστηθοῦμε;

3'

Λήψη

22

Ὅταν εἴμαστε κουρασμένοι, νυσταγμένοι, καί κάνουμε τήν προσευχή, αὐτό φαίνεται δυσάρεστο στά μάτια τοῦ Θεοῦ;

1'

Λήψη

23

Κατά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν οἱ τεθνεότες θά ἐπανακτήσουν τήν ἀνθρώπινη σάρκινη ὑπόστασή τους, δηλαδή θά ἔχουμε περιγεγραμμένο σχῆμα; Τό ἴδιο καί τά ζῶα; Ποιά εἶναι ἡ ἀτελεύτητη ζωή;

9'

Λήψη

24

Ὁ Χριστιανισμός μπορεῖ νά γίνει κοινωνικό σύστημα καί ὀργανισμός;

27'

Λήψη

25

Ἐπιτρέπεται ὁ φόνος «ἐν ἀμύνῃ; »

21'

Λήψη

26

Τί ἦταν τό Δένδρον τοῦ Καλοῦ καί τοῦ Κακοῦ καί τί εἶναι ἡ ἐν Χριστῷ ἁπλότητα;

25'

Λήψη

27

Πῶς ἀντιμετωπίζεται ἀπό πνευματικῆς ἀπόψεως τό θέμα τῆς αὐτοκτονίας; Ὁ χορός τοῦ Ζαλόγγου.

23'

Λήψη

28

Ἐκκοσμίκευση τῆς Ἐκκλησίας καί οἰκουμενισμός καί συγκριτισμός.

40'

Λήψη

29

Περί τῆς ὑπάρξεως τῆς ψυχῆς

44'

Λήψη

30

Ὁ Σατανᾶς μπορεῖ νά μετανοήσει;

1'

Λήψη

31

Περί τῆς γνώσεως τῶν ὄντων

6'

Λήψη

32

Πόσο ἔμεινε ὁ Χριστός στόν τάφο;

2'

Λήψη

33

Πῶς θά κρίνει ὁ Θεός τούς πνευματικά ἀνάπηρους;

6'

Λήψη

34

Πῶς θά κρίνει τούς μή διδαχθέντας τό Εὐαγγέλιο;

5'

Λήψη

35

Κατά τήν ἀνάσταση τῶν νεκρῶν οἱ ἄνθρωποι θά ἔχουν τήν ἡλικία τήν ὁποία εἶχαν πρίν πεθάνουν; Ποιά τά χαρακτηριστικά τῆς μεταξύ τους ἀναγνωρίσεως;

22'

Λήψη

36

Εἰκόνες καί ἔντυπα θρησκευτικοῦ περιεχομένου ἐπιτρέπεται νά τά καῖμε γιά νά μή πέσουν σέ τόπους μή καθαρούς;

1'

Λήψη

37

Δικαιολογεῖται τό ἆγχος στήν πνευματική ζωή;

9'

Λήψη

38

Ἐάν κανείς, πρίν πεθάνει, κοινωνήσει χωρίς νά ἔχει ἐξομολογηθεῖ ἤ ἐξομολογηθῆ καί δέν προλάβει νά κοινωνήσει, ἔχει σωτηρία;

12'

Λήψη

39

Στήν Παλαιά Διαθήκη λέει ὁ Θεός: «Μέ τιμιότητα νά βγάζεις τό ψωμί σου». Σήμερα στήν ἐποχή μας προσπαθοῦμε ἐντελῶς διαφορετικά. Δέν ἐρχόμαστε σέ σαφῆ ἀντίθεση μέ τήν Ἐντολή;

13'

Λήψη

40

Πῶς ἐξηγεῖται ὅτι ἡ προφητεία τοῦ παρόντος εἶναι δυσκολότερα ἀπό τήν προφητεία τοῦ μέλλοντος;

19'

Λήψη

41

Ὑπάρχουν ἄνθρωποι σέ ἄλλους πλανῆτες;

4'

Λήψη

42

Πρέπει νά ἀσφαλιζόμαστε μέ τήν ἀσφάλεια ζωῆς;

8'

Λήψη

43

Γιατί οἱ κολασμένοι θά βρίσκονται πλάτη μέ πλάτη, ἀφοῦ θά ὑπάρχει σκοτάδι στήν Κόλαση;

8'

Λήψη

44

Πῶς εἶναι καί ποῦ βρίσκονται οἱ προφῆτες Ἠλίας καί Ἐνώχ;

7'

Λήψη

45

Α. Πῶς μποροῦμε νά ἐννοήσουμε τίς ἀσώματες, ἄυλες, οὐράνιες δυνάμεις, Ἀγγέλους, Δαίμονες, γιά τίς ὁποῖες λέμε ὅτι βλέπουν, ἀκοῦν, αἰσθάνονται, ἀφοῦ δέν ἔχουν αἰσθητήρια ὄργανα; Β. Πῶς ζοῦν καί αἰσθάνονται οἱ ψυχές μετά θάνατον;

8'

Λήψη

46

Μέχρι ποίου σημείου πρέπει νά θλίβονται οἱ γονεῖς, ὅταν τά παιδιά τους ἀποστατήσουν ἀπό τόν Χριστιανισμό;

13'

Λήψη

47

Ἀφοῦ τό σῶμα ἁμαρτάνει, γιατί εἶναι ὑποχρεωμένη ἡ ψυχή νά συγκατοικεῖ μέ τό σῶμα;

1'

Λήψη

48

Ὁ Θεός καί Λόγος δέν εἶναι κάτι τό ἑνιαῖο;

1'

Λήψη

49

Ποιούς ὀνομάζει ἡ Γραφή Θεούς;

18'

Λήψη

50

Πῶς μποροῦν κάποιοι ἐπιστήμονες μέ βάση κάποιες ἐνδείξεις νά ἀμφισβητοῦν τήν Ἁγία Γραφή;

22'

Λήψη

51

Ποιά εἶναι ἡ ἡλικία τοῦ ἀνθρώπινου γένους;

23'

Λήψη

52

Πῶς μποροῦν νά μένουν εὐχαριστημένοι οἱ ἄνθρωποι πού θά εἶναι στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὅταν ξέρουν ὅτι ὑπάρχουν κολασμένοι ἄνθρωποι;

12'

Λήψη

53

Τό πρόβλημα τῆς ντροπῆς στήν ἐξομολόγηση. Εἶναι ἀπαραίτητη ἡ ἐξομολόγηση πρίν ἀπό τήν Θεία Κοινωνία; Μπορεῖ νά δοθῆ ἁμαρτία γραμμένη σέ χαρτί;

30'

Λήψη

54

Ἡ Θεοτόκος ὑπόδειγμα ὅλων τῶν ἐποχῶν

29'

Λήψη

55

Ἡ γνώση τῆς δημιουργίας. Τό θέμα τῶν προλήψεων

15'

Λήψη

56

Σ᾿ αὐτή τή ζωή τί εἶναι γνώση, πῶς κατακτᾶται, ποιά ἡ ἀξία της καί ποιά ἡ συμβολή της στή σωτηρία μας;

20'

Λήψη

57

Γιατί δέν πᾶτε καί σέ ἄλλες Ἐκκλησίες νά σᾶς ἀκούσουν καί ἄλλοι Χριστιανοί;

5'

Λήψη

58

Περί τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Βαλεντίου;

2'

Λήψη

59

Τί θά γίνει, ἄν κάποιος κατορθώσει καί σκοτώσει τόν Ἀντίχριστο;

2'

Λήψη

60

Ὑπάρχει καμμία σχέση μεταξύ Μασόνων καί Ρόταρυ;

22'

Λήψη

61

Ὑπάρχει καμμία σχέση μεταξύ Προσκοπισμοῦ καί Μασονισμοῦ;

22'

Λήψη

62

Ἐάν ὁ σκοπός τοῦ γάμου εἶναι ἡ τεκνογονία, τότε, ἄν δέν ὑπάρχει τεκνογονία, δέν ἔχει νόημα ὁ γάμος;

54'

Λήψη

63

Μία ἀνόητη ἐρώτηση περί προορατικότητας

12'

Λήψη

64

Τί εἶναι ἀφορισμός καί σέ ποιές περιπτώσεις γίνεται αὐτός;

40'

Λήψη

65

Τί γνώμη ἔχετε γιά τήν ταινία «Ὁ τελευταῖος πειρασμός»

24'

Λήψη

66

Ἀναστενάρηδες- ξεμάτιασμα- μαγεία- μέντιουμ

23'

Λήψη

67

Περί τοῦ Ψαλτηρίου

14'

Λήψη

68

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ἀποστέλλεται-ἐκπορεύεται ἀπό τόν Πατέρα καί τόν Υἱόν;

27'

Λήψη

69

Τί θά πεῖ θανάσιμο ἁμάρτημα, καί ποιά εἶναι;

20'

Λήψη

70

Περί τοῦ κατ᾿ εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν

18'

Λήψη

71

Δέν ἔπρεπε ὁ ἄνθρωπος νά γεννηθεῖ ἅγιος;

18'

Λήψη

72

Περί θανασίμων καί μή ἁμαρτημάτων. Ποιά εἶναι ἡ βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;

18'

Λήψη

73

Ἡ Βίβλος τῆς Μαρίας

7'

Λήψη

74

Γιατί οἱ ἄνθρωποι καί οἱ ἐπιστήμονες μέχρι πρό τινος χλεύαζαν τήν δημιουργία τοῦ φωτός, πού ἔγινε τήν πρώτη ἡμέρα, καί τοῦ ἡλίου, πού ἔγινε τήν τέταρτη ἡμέρα;

22'

Λήψη

75

Ἐπιτρέπεται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία νά ψάλλουν οἱ γυναῖκες κατά τή Θεία Λειτουργία;

9'

Λήψη

76

Ἡ καρδιά εἶναι ἡ ἕδρα τῶν συναισθημάτων;

9'

Λήψη

77

Ἡ προσφορά τοῦ φωτός.

11'

Λήψη

78

Ἡ Παλαιά Διαθήκη παιδαγωγός εἰς Χριστόν. Παράδειγμα τοῦ Σαμψών.

24'

Λήψη

79

Ὁ Θεός παρουσιάσθηκε πρίν ἀπό τόν Ἀβραάμ σέ ἄλλη φυλή;

3'

Λήψη

80

Ποιές οἱ οὐσιώδεις διαφορές μεταξύ Εὐαγγελικῶν καί Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν;

1'

Λήψη

81

Ποιά τά ἱστορικά στοιχεῖα, ὅσον ἀφορᾶ τήν ζωή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἀπό τό δωδέκατο ἔτος μέχρι τήν ἔναρξη τῆς διδασκαλίας Του;

4'

Λήψη

82

Εἶναι σωστή ἡ ἔκφραση: «μετά τήν Ἀνάσταση τά σώματά μας θά εἶναι ἄυλα καί ἄφθαρτα; »

8'

Λήψη

83

Μάλωσαν ὁ Χριστός καί ἡ Παναγία;

25'

Λήψη

84

Ποιός εἶναι ὁ εἰσηγητής τοῦ πενθημέρου;

29'

Λήψη

85

Τό βάπτισμα σέ μεγάλη ἡλικία. Σαρκικά ἁμαρτήματα τά ὁποῖα ἐμποδίζουν κάποιον νά γίνει ἱερεύς.

28'

Λήψη

86

Πῶς μπορεῖ ἕνας ἄνθρωπος νά καταπολεμήση τήν φαντασία του;

5'

Λήψη

87

Θεολόγος ἱσχυρίστηκε ὅτι οἱ γυναῖκες πρέπει νά φορᾶνε παντελόνια, γιατί καί στήν Π.Δ. καί στήν Ἁγία Οἰκουμενική σύνοδο τά ἐνδύματα τοῦ ἄνδρα καί τῆς γυναίκας ἦταν τά ἴδια. Ἐμεῖς τί μποροῦμε νά ποῦμε πάνω σ’αὐτό;

3'

Λήψη

88

Γιατί τά κορίτσια πρέπει νά φοροῦν φόρεμα καί ὄχι παντελόνι;

7'

Λήψη

89

Πολλοί δέχονται τόν Καζαντζάκη ὡς μεγάλη μορφή τῆς ἑλληνικῆς λογοτεχνίας. Τό γεγονός ὅμως ὅτι ἀφορίστηκε μᾶς ἐπιτρέπει νά τόν μελετᾶμε;

12'

Λήψη

90

Α. Πότε θεσπίστηκε ἡ νηστεία; Β. Περί τῆς νηστείας Γ. Ὡφέλειες αὐτῆς Δ. Οἱ καιροί μας μέ τίς ποικίλες δυσκολίες ἐπιτρέπουν κάποια ἐλαστικότητα ἤ ὄχι;

34'

Λήψη

91

Ποιά ἡ γνώμη σας γιά τόν π.Ἰάκωβο Τσαλίκη;

1'

Λήψη

92

Α. Κληρονομοῦνται τά πάθη τῶν ἀναδόχων στά βαφτιστήρια; Β. Παθαίνουν κακά αὐτοί πού κάνουν μάγια;

6'

Λήψη

93

Μποροῦμε νά σκοτώσουμε κάποιον, πού θά μᾶς ἐπιτεθεῖ;

7'

Λήψη

94

Ἀνταποκρινόμαστε στήν ἰδέα, πού τήν ἔχει γεννήσει βαθύτατος πόνος ἀπό τήν ἀνελέητη παράνοια τοῦ σύγχρονου πολιτισμοῦ, ὅτι οἱ ἄνθρωποι δέν πρέπει νά σωθοῦν χωριστά καί ἀτομικά, παρά ὅλοι μαζί;

6'

Λήψη

95

Πρέπει νά ἀντιδροῦμε στούς ὁμοφυλοφίλους;

1'

Λήψη

96

Γιατί ὁ Χριστός λέει στήν Κυριακή Προσευχή νά προσευχόμαστε γιά τήν ἀποφυγή πειρασμῶν καί ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ ἀδελφόθεος νά χαιρόμαστε ὅταν ἔχουμε πειρασμούς;

6'

Λήψη

97

Πῶς θά εἶναι οἱ δίκαιοι στή Βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐτυχισμένοι, ὅταν οἱ συγγενεῖς τους θά εἶναι στήν Κόλαση;

6'

Λήψη

98

Τό «δι’ εὐχῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων...» ἐννοεῖ τῶν ζώντων ἤ τῶν κοιμηθέντων Πατέρων;

1'

Λήψη

99

«Τό Πνεῦμά ἐστιν ἡ ἀλήθεια». Ὁ Υἱός ἤ τό Ἅγιο Πνεῦμα; Ποιό εἶναι τό σωστό;

1'

Λήψη

100

Ἀφοῦ «ὅ,τι μέλλει γενέσθαι», ποῦ εἶναι ἡ δική μας παρέμβαση;

2'

Λήψη

101

Γιατί στά Εὐχολόγιά μας παρατηρεῖται νά ὑπάρχει τονισμός τοῦ θέματος τῆς ψυχῆς, δηλαδή ἡ σωτηρία τῆς ψυχῆς κ.τ.λ. ;

14'

Λήψη

102

Οἱ Ἐντολές τοῦ Θεοῦ εἶναι πολύ φορτωμένες.Ποιός θά μπορέσει νά τίς τηρήσει καί εἰδικά στήν ἐποχή μας;

10'

Λήψη

103

Γιατί ἡ Ἐκκλησία ὥρισε κατά τήν περίοδο τῆς Πεντηκοστῆς τίς Κυριακές τοῦ Παραλύτου, τῆς Σαμαρείτιδος, τοῦ Τυφλοῦ, παρ᾿ ὅλο πού δέν ἔχουν σχέση μέ τήν Ἀνάσταση;

20'

Λήψη

104

Ποιός εἶναι ὁ σκοπός τοῦ γάμου;

31'

Λήψη

105

Ἡ θρησκεία ἀποκρούει ὅτι ἀληθεύει ἡ μετεμψύχωση. Ἡ ἐπιστήμη ὅμως τή δέχεται. Μάλιστα ἀναφέρει καί ὁρισμένα περιστατικά. Ἐσεῖς τί λέτε πάνω σ’ αὐτό; Ἐμεῖς πῶς θά ἀποκρούσουμε τίς γνῶμες τῶν ἐπιστημόνων;

9'

Λήψη

106

Ὅταν ὁ ἄνθρωπος πεθαίνει, πηγαίνει κατ’ εὐθείαν στόν Παράδεισο ἤ στήν Κόλαση ἤ πηγαίνει στόν Ἅδη;

1'

Λήψη

107

Α. Εἶναι σωστό δύο ἀδέλφια, ἕνα ἀγόρι κι ἕνα κορίτσι, νά παντρευτοῦν δύο ἄλλα αδέλφια; Β. Γιατί συνηθίζεται, ὅταν κάποιος γίνεται μοναχός ἤ μοναχή, νά παίρνει κάποιο ἄλλο ὄνομα;

2'

Λήψη

108

Περί τῶν νέων ταυτοτήτων

1'

Λήψη

109

Τό προαίσθημα εἶναι μαντεία;

4'

Λήψη

110

Γιατί δέν πρέπει νά ντυνόμαστε τίς Ἀπόκριες διαφορετικά, δηλαδή καρναβαλίστικα;

2'

Λήψη

111

Ἡ εἰλικρίνεια φέρνει πάντα θετικά ἀποτελέσματα;

8'

Λήψη

112

Ἡ βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος συγχωρεῖται;

9'

Λήψη

113

Ἀφοῦ ὁ Χριστός μᾶς ἄφησε ἐλεύθερους νά διαλέξουμε ὅποιο δρόμο θέλομε, καλό ἤ κακό, γιατί στή Δευτέρα Παρουσία Του θά μᾶς κρίνει;

5'

Λήψη

114

Ἡ ἐπιστημονική πρόοδος μπορεῖ σήμερα νά ἐξαφανίση τή Θρησκεία;

3'

Λήψη

115

Εἶναι σωστό οἱ Χριστιανοί νά μεταμφιέζονται ἀκόμη καί για ἐθνικούς σκοπούς, γιά παράδειγμα οἱ κατάσκοποι;

7'

Λήψη

116

Στόν Ἅγιο Σπυρίδωνα τῆς Κερκύρας οἱ ἱερεῖς τοῦ ναοῦ, κάθε χρόνο, στή γιορτή του ἀλλάζουν παπούτσια˙ εἶναι χριστιανικό αὐτό;

2'

Λήψη

117

Ποιά εἶναι ἡ θέση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γιά τον πολιτικό γάμο, πού σχεδιάζει νά ψηφίσει ἡ πολιτεία;

55'

Λήψη

118

Τί εἶναι ἡ Νεοορθοδοξία;

50'

Λήψη

119

Πρέπει νά γίνεται διαπαιδαγώγηση τῶν παιδιῶν στό γενετήσιο ἔνστικτο;

17'

Λήψη

120

Περί Πνευματικῆς ἐργασίας

14'

Λήψη

121

Πολλαπλασιάζονται οἱ Ἄγγελοι καί οἱ Δαίμονες;

9'

Λήψη

122

Γιατί ὑπάρχει ἡ Ἐντολή τῆς νηστείας, καί τί κέρδος ἔχουμε ἀπ’ αὐτήν;

17'

Λήψη

123

Πρέπει νά λεγόμαστε δοῦλοι ἤ παιδιά τοῦ Θεοῦ;

13'

Λήψη

124

Πῶς ἐξηγοῦνται ἀπό θρησκευτική ἄποψη οἱ ἔμμονες ἰδέες πού ὁδηγοῦν σιγά σιγά σέ πράξεις κακές;

17'

Λήψη

125

Γιατί ἡ Ἐκκλησία μας δέν παραδέχεται τούς καθολικούς ἁγίους;

13'

Λήψη

126

Σχετικά μέ τό ἔθιμο τοῦ βλάχικου γάμου.

7'

Λήψη

127

Πῶς ἐξηγεῖτε τήν φράση «μωραίνει Κύριος, ὅν βούλεται ἀπολέσαι»;

10'

Λήψη

128

Πρέπει νά γράφουμε 13 φορές τά χαρτάκια πού ρίχνουν στήν αὐλή μας;

2'

Λήψη

129

Ἐπιτρέπεται νά φτύνουμε ἀμέσως μετά τήν Θεία Κοινωνία;

14'

Λήψη

130

Τί εἶναι ὁ ἐχθρός «...δι’ ἡδονῆς συλλήσας»;

26'

Λήψη

131

Ποιά ἡ στάση τῆς Ἐκκλησίας ἀπέναντι στήν τηλεπάθεια καί στήν τηλεκινησία;

62'

Λήψη

132

Γιατί ἡ ἀδιαφορία τῆς Ἐκκλησίας στήν ξετσιπωσιά;

10'

Λήψη

133

Στήν Δυτική Παπική Ἐκκλησία γίνονται θαύματα, πού ἔχουν σχέση μέ τήν πίστη τους. Ἄν πραγματικά γίνονται καί σ’ αὐτούς θαύματα, αὐτό σημαίνει ὅτι οἱ διαφορές τους μέ μᾶς τούς Ὀρθοδόξους εἶναι μικρές; Συνεπῶς τί θά πείραζε μία ἕνωση Ὀρθοδοξίας καί Ρωμαιοκαθολικισμοῦ;

8'

Λήψη

134

Ἡ ἀθεΐα ἔχει ἠθική;

4'

Λήψη

135

Τί εἶναι ὑπαρξισμός καί τί μηδενισμός;

25'

Λήψη

136

Ἐπιστολή πρός τόν π. Ἀθανάσιο ἀπό τήν Ἀμερική, σχετική μέ τίς δραστηριότητες Παπαστεφάνου (Πεντηκοστιανός)

7'

Λήψη

137

Γιατί ὁ Χριστός καταράσθηκε τήν συκιά καί ξηράθηκε, ἀφοῦ ἦταν δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, «καλή λίαν», ὅπως ὅλα τά δημιουργήματα; Καί γιατί σήμερα βγάζουν καρπό οἱ συκιές, ἄν καί καταραμένες ἀπό τόν Κύριο;

13'

Λήψη

138

Βλέπουν οἱ ψυχές;

31'

Λήψη

139

Ἐπιτρέπεται στά πρόσφορα νά βάζουμε μαγιά μπύρας;

21'

Λήψη

140

Οἱ Μάγοι ἐπισκέφθηκαν τόν Χριστόν καί τήν Παναγίαν στήν οἰκία. Γιατί οἱ ἁγιογράφοι ἐμφανίζουν τούς Μάγους στό Σπήλαιο;

10'

Λήψη

141

Ἡ θανατική ποινή πού καταργήθηκε ἔφερε θετικά ἤ ἀρνητικά ἀποτελέσματα...;

17'

Λήψη

142

Πλησιάζουν τά ἔσχατα;

14'

Λήψη

143

Ὁ Χριστός γελοῦσε;

16'

Λήψη

144

Ἐνῶ ἀποκάλυψε ὁ διάβολος (δαιμονισμένος τῶν Γεργεσηνῶν) τόν Χριστό ὅτι εἶναι Θεός, γιατί ὁδήγησε τόν Χριστό στό Σταυρό;

9'

Λήψη

145

Ἀπό ποῦ πηγάζει ἡ ἄκτιστος ἐνέργεια τοῦ Τιμίου Σταυροῦ;

19'

Λήψη

146

Τί σημαίνει ἡ φράση «Ἀρχή τῆς κτίσεως ὁ Χριστός»;

11'

Λήψη

147

Ἡ ὁμοιοπαθητική, ὁ βελονισμός καί λοιπές «μοντέρνες» μέθοδοι θεραπείας ἐγκρίνονται ἀπό τήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας;

16'

Λήψη

148

Τί εἶναι κατάκριση, καί πότε πέφτουμε στήν κατάκριση;

13'

Λήψη

149

Γιατί ὁ Σαμουήλ φανερώθηκε στό Σαούλ μετά ἀπό προσευχή τῆς μάγισσας;

18'

Λήψη

150

Μποροῦμε νά χρησιμοποιοῦμε ἀπόψεις δυτικῶν ἐπιστημόνων σχετικά μέ τήν πίστη;

9'

Λήψη

151

Τί θά πεῖ «μή δότε τό ἅγιον τοῖς κυσί»;

15'

Λήψη

152

Ὅταν εἶναι βαριά ἄρρωστος κάποιος στενός συγγενής, παππούς, γιαγιά, καί ἴσως πρόκειται νά πεθάνει, πρέπει τό μωρό, πού βρίσκεται στό σπίτι, νά βαπτισθεῖ πρίν πεθάνει ὁ ἄρρωστος;

3'

Λήψη

153

Γιατί ἡ πολιτεία ἀναγκάζει τούς πολίτας νά ὁρκίζονται στά δικαστήρια ἤ τούς δημοσίους ὑπαλλήλους ὅταν ἀναλαμβάνουν θέση; Ἤ ὅταν ἀναλαμβάνει Ὑπουργεῖο ἕνας Ὑπουργός, γιατί τόν ὁρκίζει ὁ ἴδιος ὁ Ἀρχιεπίσκοπος;

13'

Λήψη

154

Μποροῦμε νά διαβάσουμε ἐξορκισμούς, ὅταν ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀπών;

2'

Λήψη

155

Μπορεῖ μία γυναίκα νά ζυμώνει πρόσφορο, ἄν ἔχει περίοδο;

5'

Λήψη

156

Περί τῆς αἱρέσεως τῶν Μορμόνων

8'

Λήψη

157

Πρέπει νά ἔχουμε δάκρυα, πρίν κοινωνήσουμε;

6'

Λήψη

158

Ὁ Θεός ἔκανε τόν κόσμο ὁρατό καί ἀόρατο˙ τόν Θεό ποιός τόν ἔκανε;

28'

Λήψη

159

Γιατί ὁ Λουκᾶς ἀποσιωπᾶ ὅτι ὁ Παῦλος πῆγε στήν Ἀραβία;

14'

Λήψη

160

Εἶναι σωστό νά προγραμματίζουμε γάμους μέσα σέ μία Σαρακοστή;

8'

Λήψη

161

Πῶς ἄκουσε ὁ Ἀδάμ τά βήματα τοῦ Θεοῦ νά πλησιάζουν; Ἀκούγεται ὁ Θεός;

17'

Λήψη

162

Γιατί προβάλλεται τόσο πολύ ἡ προσκύνηση τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τούς Μάγους ἀπό τήν Ἐκκλησία, ἀφοῦ ξέρουμε ὅτι ἦσαν ἀστρολόγοι;

14'

Λήψη

163

Ποῖον εἶναι τό νόημα καί τό μήνυμα τῆς Ἁγίας Γραφῆς;

8'

Λήψη

164

Μποροῦμε νά ἐξομολογούμεθα τίς ἴδιες ἁμαρτίες, μήπως ὁ Θεός δέν τίς ἔχει συγχωρήσει;

18'

Λήψη

165

Ὑπάρχουν σήμερα δαιμονισμένοι; Ἔχουν σχέση μέ τούς ἐπιληπτικούς;

15'

Λήψη

166

Ἐάν τόν ἴδιο χρόνο παντρευτοῦν δύο ἀδέλφια, προκόβουν;

1'

Λήψη

167

Α. Πῶς γεννιέται ὁ κακός ἄνθρωπος; Β. Ἡ ψυχή δέν εἶναι νέα δημιουργία;

18'

Λήψη

168

Α. Ποιά εἶναι ἡ κατάσταση τῶν ἐμβρύων, πού προέρχονται ἀπό ἔκτρωση ἤ καί ἀπό ἀποβολή; Β. Πῶς μπορούν νά συγχωρεθοῦν οἱ γονεῖς, πού ἔχουν κάνει ἔκτρωσι;

8'

Λήψη

169

Α. Ὅταν ἡ γνώμη τοῦ συζύγου διαφωνεῖ μέ τήν γνώμη τοῦ πνευματικοῦ σ’ ἕνα πνευματικῆς φύσεως θέμα, τότε ἡ σύζυγος σέ ποιόν πρέπει νά ὑπακούσει; Β. Κατά πόσο πρέπει ν’ ἀκοῦνε τά παιδιά τούς γονεῖς;

18'

Λήψη

170

Ὁ Σιωνισμός ἔχει ὡς ὑπόβαθρόν του τόν Ἑβραϊσμό, δηλαδή τήν Παλαιά Διαθήκη. Ὁ Χριστιανισμός ἔχει δύο βάσεις,τήν Παλαιά καί τήν Καινή Διαθήκη. Μήπως λοιπόν κατά τό ἕνα σκέλος του στηρίζει καί ὁ Χριστιανισμός τόν Σιωνισμό; Εἴμαστε ὑπόβαθρό του;

31'

Λήψη

171

Πῶς μποροῦμε ν’ ἀσκήσουμε τήν ἐγκράτεια καί τήν ἁγνότητα;

11'

Λήψη

172

Μποροῦμε νά σκοτώσουμε τόν Ἀντίχριστο;

7'

Λήψη

173

Γιατί ἡ εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου ἔχει καί τήν Κεφαλήν του κάτω στά πόδια του σ’ ἕνα δίσκο;

5'

Λήψη

174

Τί ἐξετάζει ἡ Χριστιανική Ἀνθρωπολογία;

4'

Λήψη

175

Λέγεται ὅτι, ἄν κόψεις τήν φλέβα σου καί μέ τό αἷμα της σχηματίσεις τό 666 σ’ ἕναν καθρέπτη, ἐμφανίζεται τό πνεῦμα τοῦ Διαβόλου. Ἀληθεύει αὐτό;

1'

Λήψη

176

Πῶς μπορεῖ ἡ προσευχή μας νά εἶναι εὐάρεστη στό Θεό;

29'

Λήψη

177

Μέ ποιό τρόπο καί ποῦ μπορεῖ σήμερα νά διασκεδάσει ὁ νέος ἤ ἡ νέα χωρίς νά πέσει σέ ἁμαρτίες; (Μέρος 1ον & 2ον)

54'

Λήψη

178

Περί μικροψυχίας

28'

Λήψη

179

Περί μεγαλοψυχίας

29'

Λήψη

180

Περί ὀνειρομαντείας

27'

Λήψη

181

Πῶς θά μπορέσουμε νά καταλάβουμε τήν κλήση τοῦ Θεοῦ γιά τό δρόμο πού θά ἀκολουθήσουμε ὄχι μόνον στό θέμα τοῦ γάμου, ἀλλά καί γιά ὅλα τά σοβαρά ζητήματα τῆς ζωῆς μας;

15'

Λήψη

182

Πολλά ἀπό τά σχολικά βιβλία περιέχουν γεγονότα καί θεωρίες ἀντίθετα ἀπό τόν Χριστιανισμό. Ποιά θά πρέπει νά εἶναι ἡ δική μας στάση πάνω σ’ αὐτά;

9'

Λήψη

183

Πῶς τά διάφορα κόμματα μποροῦν νά ἐπιδράσουν θετικά ἤ ἀρνητικά στή Χριστιανική μας ἰδιότητα;

4'

Λήψη

184

Πρέπει οἱ σύζυγοι νά ἐγκρατεύονται;

50'

Λήψη

185

Περί ἐσωτερικῆς καί ἐξωτερικῆς προβολῆς τοῦ Θεοῦ.

14'

Λήψη

186

Τί σημαίνει «Ἡσαΐα χόρευε» καί γιατί ψάλλεται καί στήν χειροτονία καί στό γάμο;

12'

Λήψη

187

Πῶς μπορεῖ νά γνωρίσει ὁ κάθε Χριστιανός ὅτι ἡ Θεία Κοινωνία, ὁ Ἐκκλησιασμός, ἡ τακτική ἀκρόαση τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ, ἀκόμη καί ἡ καθημερινή προσευχή δέν γίνονται ἀπό συνήθεια;

7'

Λήψη

188

Περί τῶν θανασίμων ἁμαρτημάτων

21'

Λήψη

189

Ἐάν κάποιος ἁμαρτάνει γνωρίζοντας τήν βαρύτητα τοῦ παραπτώματος τῆς βλασφημίας «ἐν λόγῳ, ἐν ἔργῳ, ἤ διανοίᾳ» κατά τοῦ Ἁγ. Πνεύματος, τί ἀπομένει πλέον στόν ἄνθρωπον αὐτόν; Ὑπάρχει δυνατότητα συγγνώμης;

6'

Λήψη

190

Πῶς γεννήθηκε ἡ ὑπερηφάνεια στό μυαλό τοῦ Ἑωσφόρου;

8'

Λήψη

191

Γιατί ὁ Θεός δέν δημιούργησε ἁγίους προγόνους προκειμένου νά σαρκωθεῖ;

9'

Λήψη

192

Περί τῆς ἐπιθυμίας

13'

Λήψη

193

Ὑπῆρχαν δαιμονισμένοι στήν Παλαιά Διαθήκη;

7'

Λήψη

194

Περί τῶν ἀγνώστων ἱπταμένων δίσκων

3'

Λήψη

195

Πῶς μποροῦν νά ὑπάρχουν ἀδιάφοροι στήν πίστη ψάλτες;

6'

Λήψη

196

Ὁ Θεός δέν δημιουργεῖ ψυχές;

8'

Λήψη

197

Γιατί στήν Παλαιά Διαθήκη λέει: «Ποιήσωμεν ἄνθρωπον...»;

41'

Λήψη

198

Μπορεῖ κάποιος κατά τήν διάρκεια μιᾶς ἐγχειρήσεως νά ἔχει κάποιες ἐξωσωματικές ἐμπειρίες;

12'

Λήψη

199

Λένε ὅτι ἀπό τήν Μ. Πέμπτη ὡς καί τήν Πεντηκοστή οἱ ψυχές εἶναι ἐλεύθερες. Εἶναι σωστό ἤ ὄχι;

8'

Λήψη

200

Ὁ Χριστός εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ καί Πρωτότοκος ὅλης τῆς κτίσεως, καί ὄχι ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ;

23'

Λήψη

201

Σέ ποιά γλῶσσα γράφτηκε τό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο;

4'

Λήψη

202

Μέ ποιά πνευματικά μέσα ὁ πιστός θά βοηθηθεῖ σέ περίπτωση μεγάλου καί χρονίζοντος σταυροῦ τήν στιγμή πού φλέγεται ἀπό τό πῦρ τῆς δοκιμασίας;

24'

Λήψη

203

Τί ἀπέγιναν οἱ νεκροί πού ἀναστήθηκαν κατά τήν ὥρα τῆς Σταυρώσεως καί τοῦ Θανάτου τοῦ Κυρίου μας;

2'

Λήψη

204

Πῶς πρέπει νά ζοῦν αὐτοί πού εἶναι χῆροι ἤ χῆρες;

22'

Λήψη

205

Τί πρέπει νά κάνουν οἱ γονεῖς, ὅταν τά παιδιά ἀντιδροῦν στήν πνευματική ζωή;

21'

Λήψη

206

Εἶναι Μασονική ἐνέργεια ἡ ἑορτή κρασιοῦ, καστάνου, κερασιοῦ, κ.ο.κ.; Περί τίνος πρόκειται;

16'

Λήψη

207

Εἶναι σωστό νά συμμετέχουν καί νά εὐλογοῦν Μητροπολίτες, ἱερεῖς ἤ καί πρεσβύτεροι, σέ γιορτές Προσκόπων ἤ Συλλόγων;

5'

Λήψη

208

«Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν, καί Θεός ἦν ὁ Λόγος...» Παρακαλῶ νά ἐξηγήσετε αὐτούς τούς στίχους.

15'

Λήψη

209

Ὅταν γράφει τό Ὡρολόγιον «Ἐλαίου κατάλυσις», καταλύομε ἔστω καί ἄν εἶναι Τετάρτη;

9'

Λήψη

210

Ἀπό ποῦ προέρχεται καί πῶς ἐξηγεῖται ἡ λέξη θρησκεία;

5'

Λήψη

211

Ἡ πνευματική ὑπερηφάνεια εἶναι τελικά ἡ πιό ἐπικίνδυνη πλάνη γιά τόν ἄνθρωπο;

9'

Λήψη

212

Τί ἐννοοῦμε ὅταν λέμε:«αὐτός τήν γλίτωσε ἀπό τοῦ Χάρου τά δόντια»;

1'

Λήψη

213

Μποροῦμε νά περιμένουμε τό τέλος τῆς ζωῆς μας γιά νά ἐξομολογηθοῦμε; Εἶναι σωστό αὐτό;

6'

Λήψη

214

Ἄν κάποιος θέλει νά γίνει μοναχός, μπορεῖ νά τό κάνει χωρίς τήν συγκατάθεση τῶν γονιῶν του;

24'

Λήψη

215

Γιατί εἶναι ἀναγκαία ἡ Ὀρθοδοξία γιά τήν σωτηρία μας;

17'

Λήψη

216

Ὁ Θεός μᾶς περιμένει γιά μετάνοια καί μᾶς παίρνει ἀπό τήν ζωή αὐτήν μόνον ὅταν δεῖ ὅτι φτάσαμε στό καλύτερο καί πιό κατάλληλο χρονικό σημεῖο τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς;

10'

Λήψη

217

Τί εἶναι ἡ Οὐνία, ἀπό ποιόν ἱδρύθηκε καί ἀπό ποῦ ἔλαβε τό ὄνομα αὐτό;

7'

Λήψη

218

Πῶς βρέθηκε ἡ μαύρη φυλή στή γῆ;

30'

Λήψη

219

Τί εἶναι λύπη;

4'

Λήψη

220

Α. Γιατί μερικοί Χριστιανοί πού ζοῦν πνευματική ζωή, εἶναι χειρότεροι ἀπό τούς κοσμικούς; Β. Σώζονται αὐτοί οἱ κοσμικοί ἄνθρωποι;

17'

Λήψη

221

Τά καλά ἔργα σώζουν μόνον;

1'

Λήψη

222

Ὑπάρχουν βαθμίδες δυστυχίας στήν Κόλαση καί βαθμίδες εὐτυχίας καί μακαριότητος στόν Παράδεισο;

24'

Λήψη

223

Ἡ πορεία τῆς ψυχῆς, πού ἐξέρχεται τοῦ σώματος, εἶναι κατ’ εὐθείαν στόν Παράδεισο ἤ στόν Ἅδη ἀντίστοιχα;

9'

Λήψη

224

Πῶς νά παρηγορήσουμε Χριστιανικά αὐτούς πού χάνουν προσφιλῆ τους πρόσωπα;

19'

Λήψη

225

Ἐφ’ ὅσον τό πρότερον θέλημα τοῦ Θεοῦ ἦταν ἡ παρθενία, γιατί «ἐποίησεν βοηθόν τῷ Ἀδάμ γυναῖκα» κι ὄχι ἄνδρα;

25'

Λήψη

226

Τί ἐννοοῦμε, ὅταν λέμε «μετεφέρθη ἐν Πνεύματι»;

31'

Λήψη

227

Ποῦ κατοικοῦν οἱ Δαίμονες;

12'

Λήψη

228

Γιατί εἶναι ἀνάγκη ἡ ζωή τοῦ Χριστιανοῦ νά εἶναι σταυρική;

14'

Λήψη

229

Εἶναι προσωπολατρεία τό νά φιλοῦν τό χέρι τοῦ κληρικοῦ, νά κάνουν τό σταυρό καί νά ὑποκλίνονται;

4'

Λήψη

230

Οἱ Δαίμονες συμφωνοῦν μεταξύ τους καί ὑποτάσσονται στόν ἀρχηγό τους ἤ ἔχουν καί αὐτοί διαφωνίες καί μαλώνουν;

2'

Λήψη

231

Γιατί εἶπε ὁ Κύριος στόν Ἰούδα «ὅ,τι θέλεις νά κάνεις, κάν’ το γρήγορα»;

18'

Λήψη

232

Γιατί μερικοί ἄνθρωποι ὑποφέρουν ἀσταμάτητα ἀπό παιδιά μέχρι νά γεράσουν, καί ἄλλοι ὄχι;

28'

Λήψη

233

Τί ἔχετε νά μᾶς πεῖτε γιά τίς εἰκόνες πού ξενυχτοῦν στά σπίτια κατά καιρούς;

24'

Λήψη

234

Πῶς πρέπει νά προσευχόμαστε; Μέ ἐκτενεῖς προσευχές ἤ μέ τήν Κυριακή Προσευχή;

16'

Λήψη

235

Μποροῦμε νά διηγούμαστε μικρά θαύματα, πού ἔγιναν σέ μᾶς;

5'

Λήψη

236

Μποροῦμε νά νά ἔχουμε μία θερμότερη προσφορά λατρείας;

25'

Λήψη

237

Χρειάζονται ἐξαγόρευση ἐνώπιον τοῦ Πνευματικοῦ καί οἱ ἀρνητικές ἰδιότητες τοῦ χαρακτῆρος μας; π.χ. ὑπερηφάνεια, ζήλεια ἤ μόνον οἱ ἐφάμαρτες πράξεις μας;

3'

Λήψη

238

Ποία εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος εἶναι σωστή;

25'

Λήψη

239

Γιατί ὁ Ἀπ. Παῦλος δέν ἔστειλε ἐπιστολή πρός τούς Ἀθηναίους;

6'

Λήψη

240

Μποροῦμε νά ἑρμηνεύσουμε ἀλληγορικά τά γεγονότα ἀπό τήν δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου ἕως καί τήν ἔξωση;

11'

Λήψη

241

Γιατί ὁ Θεός διέταξε τούς Ἰσραηλίτες νά κοιτοῦν μέ πίστη στό χάλκινο φίδι, ὅταν δαγκώνονταν ἀπό τά φίδια;

24'

Λήψη

242

Ὑπάρχει ἀντίθεση ἀνάμεσα στή φιλοξενία τοῦ Ἀβραάμ καί στή φιλοξενία πού ἔγινε στό Χριστό στό σπίτι τοῦ Λαζάρου;

11'

Λήψη

243

Ὅταν κατά τήν τέλεση Μυστηρίων παραλείπονται εὐχές εἶναι ἔγκυρα; Εἰδικά στό μυστήριο του Βαπτίσματος, ὅταν δέν γίνει σωστά τό μύρωμα τοῦ παιδιοῦ, τί ἀποτέλεσμα ὑπάρχει στό ἴδιο;

13'

Λήψη

244

Τό βιβλίο «Ἰώβ» εἶναι διήγηση ἀληθηνή ἤ εἶναι ἔργον λογοτεχνικό ἀνωνύμου συγγραφέως;

7'

Λήψη

245

Τά παιδιά τοῦ Ἀδάμ ἦρθαν σέ σχέση μεταξύ τους;

6'

Λήψη

246

Ὁ Ἀβραάμ κάνει τήν θυσία τοῦ Ἰσαάκ γιά κάποιον Ἄγγελο;

5'

Λήψη

247

Μποροῦμε νά φτιάχνουμε προσκυνητάρια σέ μέρη πού συγγενεῖς μας σκοτώθηκαν ἤ ἔπαθαν κάποιο ἀτύχημα;

2'

Λήψη

248

Πῶς νά κάνουμε τόν σταυρό μας, καί τί συμβολίζει ἡ κάθε κίνηση;

43'

Λήψη

249

Γιατί ὁ Ἄγγελος πού φάνηκε στόν Μανωέ (πατέρα τοῦ Γεδεών) δέν εἶπε τό ὄνομά του;

19'

Λήψη

250

Περί Γνωστικισμοῦ

45'

Λήψη

251

Πῶς κατέληξαν καί μέ ποιό τρόπο οἱ Πατέρες ὑπελόγισαν ὅτι ἡ Γέννηση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔγινε τήν 25η Δεκεμβρίου καί ἡ Βάπτισή Του τήν 6ην Ἰανουαρίου;

9'

Λήψη

252

Πρέπει νά πληρώνονται οἱ ἐργάτες τοῦ Εὐαγγελίου;

32'

Λήψη

253

Τό πέταγμα τῶν χαρταετῶν κατά τήν Καθαρά Δευτέρα ἀποτελεῖ εἰδωλολατρική συνήθεια;

1'

Λήψη

254

Πῶς σχολιάζετε τήν φράση: «οἱ ἀπόγονοί μας μεγαλούργησαν, γιατί εἶχαν τό Ἀπολλώνιον φῶς»;

14'

Λήψη

255

Ὁ προφήτης Δαυΐδ εἶδε τόν Κύριον σαρκωθέντα ἤ ὡς πνεῦμα;

4'

Λήψη

256

Τί εἶναι ἀσέλγεια;

2'

Λήψη

257

Τό 1999 οἱ πλανῆτες σχηματίζουν τό σημεῖο τοῦ σταυροῦ. Μήπως προαναγγέλει κάτι τό ἐσχατολογικό;

20'

Λήψη

258

Ὅταν προσευχόμαστε γιά ἄτομα, πού ἔχουμε βλάψει καί δέν εἶναι Χριστιανοί, μποροῦμε νά τούς βοηθήσουμε;

4'

Λήψη

259

Γιατί ζοῦμε; Ποιός εἶναι ὁ προορισμός μας;

26'

Λήψη

260

Τί εἶναι τό μεσημβρινό δαιμόνιο;

1'

Λήψη

261

Ἡ φυγή τῆς Ἐκκλησίας στήν ἔρημο θά γίνει ὁμαδικῶς ἤ ἀτομικῶς εἰς τά ἔσχατα τῆς ἱστορίας;

2'

Λήψη

262

Πρέπει νά ἐλεοῦμε τούς πτωχούς ἤ νά τούς ἀφήνουμε στήν πρόνοια τοῦ Θεοῦ;

3'

Λήψη

263

Ποιές οἱ αἰτίες τῆς ἀπομακρύνσεώς μας ἀπό τήν Χριστιανική Παράδοση;

21'

Λήψη

264

Μποροῦμε νά ἐξομολογούμαστε ἁμαρτίες τρίτων γιά νά ἔχουν ἄφεση;

2'

Λήψη

265

Ἡ ἄγνοια τῶν Θεολόγων καθηγητῶν.

16'

Λήψη

266

Α. Γιατί ὁ Θεός ἔκανε τόν Παράδεισο, ἀφοῦ γνώριζε ὅτι οἱ Πρωτόπλαστοι θά ἁμαρτήσουν; Β. Γιατί αὐτός ὁ περιούσιος λαός θά ἔφθανε στήν ἄρνηση τοῦ Θεοῦ, ὅταν θά ἐνανθρώπιζε;

6'

Λήψη

267

Ποιά ἡ θέση τοῦ Χριστιανοῦ στόν πόλεμο; Μέσα στό σπίτι μας μποροῦμε νά ἔχουμε πόλεμο μέ τή γυναίκα, τά παιδιά;

17'

Λήψη

268

Ὁ Κύριος εἶπε ὅτι δέν στάλθηκε γιά τούς ξένους, ἀλλά γιά τούς Ἑβραίους. Ἐπιβεβαιώνει αὐτό τήν Οἰκουμενικότητα τοῦ Χριστιανισμοῦ;

6'

Λήψη

269

Γιατί ὁ Χριστός λέει τή μία φορά ὅτι θά σᾶς στείλω τόν Παράκλητο, καί τήν ἄλλη ὅτι Ἐγώ θά εἶμαι μαζί σας;

11'

Λήψη

270

Ποιός εἶναι ὁ δράκοντας πού σκοτώνει ὁ Ἅγιος Γεώργιος, καί ποιός εἶναι ὁ ἐχθρός πού ὁ Ἅγιος Δημήτριος φονεύει; Γιατί προβάλλεται ὁ φόνος, τόν ὁποῖον ἀπαγορεύει Ἁγία Γραφή;

4'

Λήψη

271

Ὅταν ἡ γυναίκα ἔχει περίοδο, μπορεῖ νά φοράει σταυρό;

19'

Λήψη

272

Διατηρεῖ τήν μνήμη της ἡ ψυχή μετά τόν θάνατο;

3'

Λήψη

273

Πῶς συμβιβάζεται ἡ «αὐτοκτονία» τοῦ Σαμουήλ στό Κούγγι, τῶν Σουλιωτισσῶν στό Ζάλογγο;

2'

Λήψη

274

Γιατί οἱ ναοί εἶναι ἀφιερωμένοι σέ ὀνόματα Ἁγίων καί ὄχι στήν Ἁγία Τριάδα καί μόνον;

13'

Λήψη

275

Θρησκεῖες ὑπάρχουν πολλές. Ὅταν θά κριθοῦν οἱ ἄνθρωποι, θά κριθοῦν σύμφωνα μέ τό ἄν ὑπῆρξαν καλοί στή δική τους θρησκεία, ἤ σύμφωνα μέ τήν ἀληθινή θρησκεία;

2'

Λήψη

276

Ὅλες οἱ ψυχές πᾶνε στόν Παράδεισο;

1'

Λήψη

277

Τί εἶναι σωφροσύνη;

16'

Λήψη

278

Τί εἶναι ἡ βλασφημία κατά τοῦ Ἁγίου Πνεύματος;

1'

Λήψη

279

Τί σημαίνει ἡ φράση:«Μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ Πνεύματι»;

10'

Λήψη

280

Πόσο βαρύ παράπτωμα εἶναι ἡ γκρίνια, ποῦ ὀφείλεται, τί ἀποτελέσματα μπορεῖ νά ἔχει;

11'

Λήψη

281

Πῶς συμπίπτουν χρονικά οἱ διηγήσεις τοῦ Ματθαίου καί τοῦ Λουκᾶ γιά τήν Γέννηση τοῦ Χριστοῦ;

14'

Λήψη

282

Τί σημαίνει ἡ φράση: «Ὁ Χριστός γεννήθηκε ἀΐδιος»;

11'

Λήψη

283

Μποροῦμε νά κάνουμε ἐλεημοσύνη χωρίς νά τό μάθει κανείς;

7'

Λήψη

284

Ἄν εἴμαστε ἐλεύθεροι, γιατί ὁ Θεός ἐπεμβαίνει ὅταν ἁμαρτάνουμε;

6'

Λήψη

285

Τί σημαίνει στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιον: «μικρό ἑπταμελές συνέδριον»;

1'

Λήψη

286

Τί σημαίνει ἡ φράση: «Ἐκεῖ πού ὁ διάβολος πατάει γκάζι, ὁ Θεός πατάει φρένο; »

1'

Λήψη

287

Πόσο βαριά εἶναι ἡ κατάρα:«Ἄς ὄψεσαι ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως»;

2'

Λήψη

288

Ἄν κάποιος βρεθεῖ μέ παπούτσια πού ἔχουν σταυρούς, τί νά κάνει;

9'

Λήψη

289

Ποιά ἡ εὐθύνη τῶν Ὀρθοδόξων γιά τυχόν συλλειτουργία μέ αἱρετικούς;

25'

Λήψη

290

Περί τῆς θεωρίας τοῦ Ὠριγένους.

26'

Λήψη

291

Ἡ Ἐκκλησία πῶς ἀντιδρᾶ στό κτίσιμο Βυζαντινῶν Ναῶν ἀπό τούς Ρωμαιοκαθολικούς;

19'

Λήψη

292

Τί πρέπει νά γίνονται; πωλήσεις βρεφῶν μέ ἀνέντιμα μέσα ἤ ἀμβλώσεις;

23'

Λήψη

293

Περί Παλαιοημερολογιτῶν

33'

Λήψη

294

Εἶναι ἡ ζωή τῶν Χριστιανῶν σύμφωνη μέ τήν Ὀρθοδοξία;

25'

Λήψη

295

Τί εἶναι ὁ Σαββατισμός;

39'

Λήψη

296

Ἄν οἱ Πρωτόπλαστοι δέν ἔπεφταν, ποιό θά ἦταν τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ γιά τόν ἄνθρωπο;

59'

Λήψη

297

Περί τῶν Παθῶν καί τῶν Θανασίμων Ἁμαρτημάτων

38'

Λήψη

298

Οἱ Πρωτόπλαστοι ἔβλεπαν πραγματικά τό Θεό;

36'

Λήψη

299

Ποιό πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος χαρακτηρίζεται «Ὁ ὤν, ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος»;

30'

Λήψη

300

Ποιά σχέση ὑπάρχει μεταξύ ἐλευθερίας καί φόβου, ἐλευθερίας καί ἀγάπης; Προηγεῖται ἡ ἀγάπη καί ὁ φόβος τῆς ἐλευθερίας;

24'

Λήψη

301

Ἡ Θεοτόκος εἶναι πανταχοῦ παροῦσα; Ἄν ὄχι, πῶς κάνει θαύματα;

4'

Λήψη

302

Ὠφελοῦν τά μνημόσυνα, καί τί μποροῦμε νά ἀπαντήσουμε πάνω σ’ αὐτό στούς Εὐαγγελικούς;

10'

Λήψη

303

Μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι οἱ λευΐτες, ἱερεῖς καί ἀρχιερεῖς, εἶναι τύπος τῶν σημερινῶν διακόνων, ἱερέων καί ἀρχιερέων;

9'

Λήψη

304

Γιατί ὁ Κύριος ξεχώριζε τούς τρεῖς μαθητές Του, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί Ἰωάννη;

14'

Λήψη

305

Γιατί οἱ ἐπίσημοι πᾶνε στίς δοξολογίες παρ’ ὅλο πού δέν πιστεύουν;

6'

Λήψη

306

Τί σχέση ὑπάρχει μεταξύ τῆς ταυτότητος (666) καί τῶν ἐθνοκαρτῶν;

4'

Λήψη

307

Τί πρέπει νά κάνει ἕνας γονιός, ὅταν τά παιδιά του δέν ζοῦν μυστηριακή ζωή;

3'

Λήψη

308

Τί συμβολίζει ἡ παραβολή τοῦ καλοῦ Σαμαρείτου;

24'

Λήψη

309

Περί γάμου

13'

Λήψη

310

Γιατί φοροῦν λευκά τά παιδιά πού βαπτίζονται;

5'

Λήψη

311

Γιατί σέ ἐποχές πού ὑπῆρχε λιγότερη ἁμαρτία ὁ Θεός ἐπέτρεψε μεγάλες συμφορές καί στή δική μας ὄχι;

1'

Λήψη

312

Περί τῆς ἀμετανοίας τῶν Ἀγγέλων καί τῆς μετανοίας τῶν ἀνθρώπων

15'

Λήψη

313

Εἶναι σωστό, ἱερέας νά λέει ἀπ’ ἔξω τό Εὐαγγέλιο;

4'

Λήψη

314

Τό βιβλίο τοῦ προφήτου Δανιήλ ἔχει γραφεῖ ὅλο ἀπ’ αὐτόν;

3'

Λήψη

315

Ἐπιτρέπονται τά τυχερά παιχνίδια;

3'

Λήψη

316

Πρέπει νά ἀσκοῦμε πολλές ἀρετές γιά νά σωθοῦμε;

8'

Λήψη

317

Σέ ποιά σημεῖα μπορεῖ νά κινηθεῖ ὁ ἄνθρωπος γιά νά βρεῖ τή χαρά;

13'

Λήψη

318

Ποιός εἶναι ὁ προορισμός τοῦ ἀνθρώπου;

17'

Λήψη

319

Μετά τόν θάνατον ὑπάρχει ζωή; Καί ἡ ψυχή ποῦ πάει;

19'

Λήψη

320

Τί εἶναι αὐτό πού κάνει τούς ἀνθρώπους νά αὐτοκτονοῦν;

1'

Λήψη

321

Γιατί ὁ Χριστός εἶχε μακριά μαλλιά, γένια, μακρύ χιτῶνα σάν φόρεμα; Ἀκόμη καί σήμερα ἱερεῖς καί οἱ μοναχοί τά ἴδια φορᾶνε, γιατί; Γυναικεία καί ἀνδρική ἐνδυμασία.

38'

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ