Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

«Καὶ ἐσταύρωσαν Αὐτὸν»

 

άρκ. ιε' 1 - 41)


Ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον...

«Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζώων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχον κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά, ἅ εἰσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ ἀποστελλόμενα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν.»

(ἀποκ. ε' 6)

Ἀγαπητέ ἐπισκέπτη,

ὁ χῶρος τοῦτος εἶναι Ὀρθόδοξος Χριστιανικός,

δέν ἔχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα,

εἶναι ἐπιτρεπτή ἡ ἀφιλοκερδής διάδοσίς του,

τίθεται σέ κίνηση ἀπό τήν ἐντολή τῆς Ἀγάπης,

σκοπός του εἶναι ἡ διάδοσις τῆς Ἀληθείας.

 

Χρήση

  Ἐπιτρέπεται ἡ λῆψις καί ἀναδημοσίευσις ὁλοκλήρου ἤ μέρους τοῦ περιεχομένου τοῦ χώρου, ἐφ΄ ὅσον :

γίνεται χωρὶς οἰκονομικὸ ὄφελος

δὲν ἔχει γίνει καμμία ἀλλοίωσις,

καὶ μὲ ἁπλῆ ἀναφορὰ τῆς προελεύσεώς του.

Συντομογραφίες

     Ἡ Ἁγία Γραφή, Παλαιὰ καὶ Καινὴ Διαθήκη, ἔχουν γραφεῖ μὲ τὴν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ καί τήν ἔμπνευση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Πίναξ Συντομογραφιῶν

 

Συντομογραφία

Ἐπεξήγησις

Ματθ.

Κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον τοῦ ὁμωνύμου Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ.

Μάρκ.

Κατὰ Μάρκον Εὐαγγέλιον τοῦ ὁμωνύμου Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ.

Λουκ.

Κατὰ Λουκᾶν Εὐαγγέλιον τοῦ ὁμωνύμου Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ.

Ἰωάν.

Κατὰ Ἰωάννην Εὐαγγέλιον τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Πράξ.

Πράξεις τῶν Ἀποστόλων τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου κι Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.

Ρωμ.

Ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Ρωμαίους.

A΄ Κορινθ.

Ἐπιστολὴ A΄ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Κορινθίους.

Β΄ Κορινθ.

Ἐπιστολὴ Β΄ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Κορινθίους.

Γαλάτ.

Ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Γαλάτας.

Ἐφεσ.

Ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Ἐφεσίους.

Φιλιπ.

Ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Φιλιππησίους.

Κολασ.

Ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Κολασσαεῖς.

A΄ Θεσσαλoν.

Ἐπιστολὴ Α΄ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Θεσσαλονικεῖς.

Β΄ Θεσσαλoν.

Ἐπιστολὴ Β΄ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Θεσσαλονικεῖς.

Α΄ Τιμοθ.

Ἐπιστολὴ Α΄ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Τιμόθεον.

Β΄ Τιμοθ.

Ἐπιστολὴ Β΄ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Τιμόθεον.

Τίτ.

Ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Τίτον.

Φιλήμ.

Ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου πρὸς Φιλήμονα.

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος

π. Φιλόθεος Ζερβάκος

π. Σεραφεὶμ Δημόπουλος