Ὁμιλίες εἰς τὴν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον

(110 Ὁμιλίες)

pdf

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΛΟΓΟΣ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

23-03-79

Εἰς τό «Χαῖρε παλάτιον...».

(δ. 19')

Λήψη

2

25-03-79

Εἰς τήν 25ην Μαρτίου.

(δ. 24')

Λήψη

3

14-08-79

Πανηγυρικός εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.

Εὐλόγει ἡ ψυχή μου τόν Κύριον. (δ. 24')

Λήψη

4

25-03-80

Εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου.

(δ. 29')

Λήψη

5

14-08-80

Εἰς τήν Παραμονήν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Ἀγρυπνίᾳ.

Κοίμησις – Ταφή – Ἀνάστασις – Ἀνάληψις – Θεοτόκου. (δ. 21')

Λήψη

6

14-08-80

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – Εἰς τόν Ἑσπερινόν.

Ἡ τήρησις τῶν ἐντολῶν κατά ἰδανικόν τρόπον εἰς τό Πρόσωπον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. (δ. 29')

Λήψη

7

15-08-80

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου- Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.

Προτυπώσεις καί ἀπεικονίσεις εἰς τήν Π. Δ. (δ. 23')

Λήψη

8

23-08-80

Εἰς τήν Ἀπόδοσιν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Ἀγρυπνίᾳ.

Ἡ ταπείνωσις εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. (δ. 30')

Λήψη

9

26-09-80

Είς τήν Μνήμην Ἁγίου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ Ἰωάννου.

Ἡ ἀγάπη ὡς χωρισμός ἀπό τόν κόσμον καί ὡς ἔνωσις μέ τόν Θεόν. (δ. 26')

Λήψη

10

14-08-81

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – Εἰς Ἀγρυπνίαν τῆς παραμονῆς.

Ἡ Κοίμησις, ἡΤαφή, ἡ Ἀνάστασις καί Ἀνάληψις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. (δ. 21')

Λήψη

11

14-08-81

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς ἑορτῆς.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ὡς βασίλισσα τοῦ πόνου. (δ. 29')

Λήψη

12

15-08-81

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου- Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.

Χαρακτηρισμοί τῆς προσωπικότητος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. (δ. 23')

Λήψη

13

15-08-81

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – Εἰς τόν Ἑσπερινόν.

Ἡ ἀειπαρθενία τῆς Θεοτόκου ὡς προοίμιον τῆς ἀειπαρθενίας τῶν πιστῶν εἰς τήν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. (δ. 25')

Λήψη

14

23-08-81

Εἰς τήν Ἀπόδοσιν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Ἀγρυπνίᾳ.

Ἡ Θεοτόκος καί ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ. (δ. 30')

Λήψη

15

14-08-82

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Παραμονῆς τῆς ἑορτῆς.

Ἀνάλυσις τῶν λόγων τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου «Ἰδού ἡ δούλη Κυρίου γένοιτό μοι κατά τό ρῆμα σου» - «Ἰδού ὁ Πατήρ Σου κἀγώ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν σε». (δ. 27')

Λήψη

16

14-08-82

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου- Εἰς τήν Ἀγρυπνίαν τῆς Παραμονῆς τῆς Ἑορτῆς.

Τό θαῦμα τῆς κοπῆς τῶν χειρῶν τοῦ αὐθάδους Ἑβραίου πού ἐπεχείρησε νά ἀνατρέψη τό ἱερόν σκῆνος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. (δ. 30')

Λήψη

17

15-08-82

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου- Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.

(δ. 15')

Λήψη

18

15-08-82

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – Εἰς τόν Ἑσπερινόν Ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς.

(δ. 13')

Λήψη

19

23-08-82

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – Εἰς τήν Ἀπόδοσιν τῆς Ἑορτῆς.

Ἡ φλεγομένη καί μή κατακαιομένη βάτος – Ἡ ἑπτάφωτος λυχνία – Τό χρυσοῦν θυμιατήριον. (δ. 27')

Λήψη

20

21-11-82

Εἰς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου.

Τό γεγονός τῆς Ἑορτῆς καί τά ἐξ αὐτοῦ συμπεράσματα. (δ. 26')

Λήψη

21

25-03-83

Τῆς Ἑορτῆς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ.

Ὕμνος εἰς τήν Θεοτόκον. (δ. 20')

Λήψη

22

25-03-83

Ἐπιλεγόμενα εἰς τήν 25ην Μαρτίου 1821.

Ἡ ἐπιχειρουμένη διαστροφή τῆς ἀληθείας τῆς ἱστορίας. (δ. 19')

Λήψη

23

25-03-83

Εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου.

Ψηλάφησις τοῦ Μυστηρίου τῆς ἀειπαρθένου Μαρίας Κυρίας Θεοτόκου. (δ. 22')

Λήψη

24

13-08-83

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου- Ἀγρυπνία Παραμονῆς.

Ἡ προσφορά τῆς Θεοτόκου εἰς τό Μυστήριον τῆς Θείας Οἰκονομίας. (δ. 25')

Λήψη

25

14-08-83

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου – Εἰς τόν Ἑσπερινόν.

Ὁ ἐγκωμιασμός τῆς Θεοτόκου ὑπό τῆς Ἐλισάβετ. (δ. 23')

Λήψη

26

15-08-83

Εἰς τήν Κοίμησιν Θεοτόκου- Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.

Χρυσοπλοκώτατε Πύργε καί Δωδεκάτειχε Πόλις, Ἡλιοστάλακτε θρόνε, καθέδρα τοῦ Βασιλέως, ἀκατανόητον θαῦμα πῶς γαλουχεῖς τόν Δεσπότην; (δ. 22')

Λήψη

27

23-08-83

Εἰς τήν Ἀπόδοσιν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Ἀγρυπνίᾳ.

Ἰωάν. 2,1 -11. Ἡ Θεοτόκος εἰς τόν γάμον τῆς Κανᾶ. (δ. 27')

Λήψη

28

25-03-84

Εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου.

Λουκ. 1, 28. Ὁ Ἀρχαγγελικός χαιρετισμός. (δ. 27')

Λήψη

29

01-08-84

Εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον. Εἰς Κατασκηνωτάς «ΖΩΗΣ» Στομίου.

Ἡ φρόνησις καί ἡ ἁγνότης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. (δ. 24')

Λήψη

30

12-08-84

Εἰς τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον εἰς Ἀγρυπνίαν Παραμονῆς.

Τό νόημα τῶν θρησκευτικῶν ἑορτῶν. (δ. 29')

Λήψη

31

14-08-84

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – Εἰς τόν Ἑσπερινόν.

Ὁ ἀρχαῖος Παράδεισος, εἰκών τῆς Θεοτόκου. (δ. 30')

Λήψη

32

15-08-84

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου- Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.

Ἡ Δημιουργία, προτύπωσις τῆς Θεοτόκου. (δ. 23')

Λήψη

33

23-08-84

Εἰς τήν Ἀπόδοσιν τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἐν Ἀγρυπνίᾳ.

Πράξ. 1, 14. Ἡ Θεοτόκος ἀνάμεσα στόν λαό τῆς Πεντηκοστῆς. (δ. 27')

Λήψη

34

14-08-85

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – Εἰς τόν Μ. Ἑσπερινόν.

Ὁ ἐσωτερικός πλοῦτος τῆς Θεοτόκου. (δ. 26')

Λήψη

35

15-08-85

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου – Εἰς τόν Ἑσπερινόν Ἀνήμερα.

Ἡ Ταπείνωσις τῆς Θεοτόκου. (δ. 27')

Λήψη

36

15-08-85

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου- Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.

Προφητικές προτυπώσεις τῆς Ἀναστάσεως τῆς Θεοτόκου. (δ. 25')

Λήψη

37

23-08-85

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου. Εἰς τήν Ἀπόδοσιν τῆς Ἑορτῆς.

Εἰκονογραφικοί τύποι τῆς Θεοτόκου. (δ. 28')

Λήψη

38

08-09-85

Εἰς τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου.

Ἡ Θεοτόκος Μαρία, ὁ ἀληθής ἄνθρωπος. (δ. 26')

Λήψη

39

11-08-86

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.

Χαρακτηρισμοί ἀγάπης τῆς Θεοτόκου. (δ. 24')

Λήψη

40

15-08-86

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.

Ἡ Θεοτόκος, τό αἰώνιον ἀρχέτυπον τῆς Γυναικός. (δ. 25')

Λήψη

41

15-08-86

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου – Ἑσπερινός Ἀνήμερα.

Ἡ Θεοτόκος εἰς τόν Οἶκον αὐτῆς. (δ. 29')

Λήψη

42

23-08-86

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.Ἀπόδοσις Ἑορτῆς.

Καί σέ Μεσίτριαν ἔχω, πρός τόν φιλάνθρωπον Θεόν. (δ. 28')

Λήψη

43

25-03-87

Εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου.

Ἡ Θεοτόκος, κλῖμαξ ἐπουράνιος δι᾿ ἧς κατέβη ὁ Θεός. (δ. 29')

Λήψη

44

15-08-87

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.

Τύποι καί προχαράγματα τῆς Θεοτόκου. (δ. 29')

Λήψη

45

15-08-87

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου – Ἑσπερινός Παραμονῆς.

Ὁ Μακαρισμὀς τῆς Θεοτόκου. (δ. 29')

Λήψη

46

15-08-87

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου. Θ.Λειτουργία ἀνήμερα.

Ἡ Θεοτόκος, Μεσίτριαν ἀντιδόσεων. (δ. 25')

Λήψη

47

23-08-87

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.Ἀπόδοσις Ἑορτῆς.

Ἡ θέσις τῆς Θεοτόκου εἰς τή Θ. Λειτουργίαν. Μέρος Α΄. (δ. 28')

Λήψη

48

30-08-87

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.

Ἡ θέσις τῆς Θεοτόκου εἰς τή Θ. Λειτουργίαν. Μέρος Β΄. (δ. 27')

Λήψη

49

14-08-88

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.Ἑσπερινός Παραμονῆς.

Οἱ προσωνυμίες τῆς Θεοτόκου. Α΄. (δ. 30')

Λήψη

50

15-08-88

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.

Οἱ προσωνυμίες τῆς Θεοτόκου. Β΄. (δ. 27')

Λήψη

51

21-11-87

Εἰς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου.

Ἡ ἁγία ἀφετηρία τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς. (δ. 29')

Λήψη

52

08-09-87

Εἰς τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου.

Μαρία, τό περιεκτικόν ὄνομα τῆς Θεοτόκου. (δ. 21')

Λήψη

53

14-08-89

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Ἐν Ἀγρυπνίᾳ.

Ἕνας Προφητικός Διάλογος (Α΄). (δ. 29')

Λήψη

54

14-08-89

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Ἑσπερινός Παραμονῆς.

Ἕνας Προφητικός Διάλογος (Β΄). (δ. 27')

Λήψη

55

15-08-89

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.

Ἕνας Προφητικός Διάλογος (Γ΄). (δ. 30')

Λήψη

56

15-08-89

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου – Εἰς τόν Ἑσπερινόν Ἀνήμερα.

Ἕνας Προφητικός Διάλογος (Δ΄). (δ. 29')

Λήψη

57

14-08-90

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου – Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Παραμονῆς.

Ἕνας Προφητικός Διάλογος (Ε΄). (δ. 28')

Λήψη

58

15-08-90

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.

Ἕνας Προφητικός Διάλογος (ΣΤ΄). (δ. 28')

Λήψη

59

15-08-90

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τόν Ἑσπερινόν Ἀνήμερα.

Ἕνας Προφητικός Διάλογος (Ζ΄). (δ. 30')

Λήψη

60

14-08-91

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Παραμονῆς.

Ἕνα Πατερικόν Ἐγκώμιον (Α΄). (δ. 27')

Λήψη

61

15-08-91

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.

Ἕνα Πατερικόν Ἐγκώμιον (Β΄). (δ. 28')

Λήψη

62

15-08-91

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου –Εἰς τόν Ἑσπερινόν Ἀνήμερα.

Ἕνα Πατερικόν Ἐγκώμιον (Γ΄). (δ. 28')

Λήψη

63

13-08-88

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τήν Ἀγρυπνίαν τῆς Παραμονῆς.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος μέσα ἀπό τόν 44ον Ψαλμόν. (δ. 30')

Λήψη

64

14-08-92

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Παραμονῆς.

Ἡ Κοίμησις καί ἡ Μετάστασις τῆς Θεοτόκου. (δ. 24')

Λήψη

65

15-08-92

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.

Τό Μέγα Σημεῖον. (δ. 30')

Λήψη

66

23-08-92

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου. Εἰς τήν Ἀπόδοσιν τῆς Ἑορτῆς.

Τό Θεομητορικόν Θαῦμα καί τά θαύματα τῆς Θεοτόκου. (δ. 29')

Λήψη

67

25-03-88

Εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου. (Λουκ. 1, 28 – 38)

Ἡ Θεοτόκος, τό μεγάλο κεφάλαιον τῆς σωτηρίας μας. (δ. 30')

Λήψη

68

25-03-89

Εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου.

Τό Μεγαλεῖον τῆς Θεοτόκου. (δ. 29')

Λήψη

69

25-03-93

Εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου.

Ἡ Θεοτόκος, ἡ μεγάλη ἐλπίδα τῆς ἀνθρωπότητος. (δ. 26')

Λήψη

70

14-08-93

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τήν Ἀγρυπνίαν τῆς Παραμονῆς.

Ἡ Παναγία μας στή ζωή τοῦ Ἔθνους μας. (δ. 22')

Λήψη

71

14-08-93

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Παραμονῆς.

Θεομητορικά βιώματα. (δ. 24')

Λήψη

72

15-08-93

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.

Πάνσεπτη Παναγία μας, πῶς νά σέ ἐγκωμιάσωμε; (δ. 25')

Λήψη

73

13-08-94

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τήν Ἀγρυπνίαν τῆς Παραμονῆς.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (Α΄). (δ. 23')

Λήψη

74

14-08-94

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Παραμονῆς.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (Β΄). (δ. 26')

Λήψη

75

23-08-93

Ἀπόδοσις Ἑορτῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου.

Προτυπώματα & Προχαράγματα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου στήν Π. Διαθήκη. (δ. 26')

Λήψη

76

15-08-94

Εἰς τήν Σεπτήν Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἐν τῇ Γεννήσει τήν παρθενίαν ἐφύλαξας, ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε. (δ. 28')

Λήψη

77

15-08-94

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τόν Ἑσπερινόν Ἀνήμερα.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (Γ΄). (δ. 26')

Λήψη

78

14-08-95

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τήν Ἀγρυπνίαν τῆς Παραμονῆς.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (Δ΄). (δ. 29')

Λήψη

79

14-08-95

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Παραμονῆς.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (Ε΄). (δ. 29')

Λήψη

80

15-08-95

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (ΣΤ΄). (δ. 24')

Λήψη

81

14-08-96

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (Η΄). (δ. 27')

Λήψη

82

15-08-96

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (Θ΄). (δ. 23')

Λήψη

83

08-09-95

Εἰς τό Γενέσιον τῆς Θεοτόκου.

Ἡ Θεοτόκος Μαρία, ὁ ἀληθής ἄνθρωπος. (δ. 27')

Λήψη

84

23-08-96

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (Ζ΄). (δ. 29')

Λήψη

85

14-08-97

Εἰς τήν Πάνσεπτον Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (ΙΑ΄). (δ. 26')

Λήψη

86

15-08-97

Εἰς τήν Πάνσεπτον Κοίμησιν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (ΙΒ΄). (δ. 20')

Λήψη

87

25-03-97

Εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Θεοτόκου.

Ἡ Θεοτόκος, ἡ μεγάλη ἐλπίδα τῆς ἀνθρωπότητος. (Ἐκδοσις Β'). (δ. 26')

Λήψη

88

23-08-97

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (ΙΓ΄). (δ. 25')

Λήψη

89

14-08-98

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (ΙΔ΄). (δ. 25')

Λήψη

90

15-08-98

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (ΙΕ΄). (δ. 23')

Λήψη

91

22-08-98

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Ἀγρυπνία Παραμονῆς Ἀποδόσεως.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (ΙΣΤ΄). (δ. 27')

Λήψη

92

23-08-98

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (ΙΖ΄). (δ. 27')

Λήψη

93

14-08-99

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τήν Ἀγρυπνίαν τῆς Παραμονῆς.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (ΙΗ΄). Χαῖρε, ἡ τόν φθορέα τῶν φρενῶν καταργοῦσα. (δ. 27')

Λήψη

94

14-08-99

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Παραμονῆς.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (ΚΑ΄). Χαῖρε, ἀνόρθωσις τῶν ἀνθρώπων. Χαῖρε κατάπτωσις τῶν δαιμόνων. (δ. 27')

Λήψη

95

15-08-99

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου – Ἀνήμερα πρωί.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (Κ΄). Χαῖρε, σκηνή τοῦ Θεοῦ καί Λόγου. Χαῖρε Ἁγία Ἁγίων μείζων. (δ. 20')

Λήψη

96

15-08-99

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Ἑσπερινός Ἀνήμερα.

Ἐγκωμιαστικοί Χαρακτηρισμοί (ΙΘ΄). Χαῖρε ἡ τόν Σπορέα τῆς ἁγνείας τεκοῦσα. (δ. 26')

Λήψη

97

23-08-99

Ἀπόδοσις Κοιμήσεως Θεοτόκου.

Κάποια στολίδια τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. (δ. 25')

Λήψη

98

21-11-99

Εἰς τά Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου. ( Ἑβρ. 9, 1 – 7)

Προτυπώσεις τῆς Θεοτόκου καί παιδαγωγικά συμπεράσματα. (δ. 29')

Λήψη

99

25-03-00

Εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Χαρούμενα Μηνύματα σωτηρίας. (δ. 26')

Λήψη

100

02-07-00

Ἡ κατάθεσις τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

Ἡ ἔννοια τῶν Θεομητορικῶν Ἀμφίων. (δ. 26')

Λήψη

101

14-08-00

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.

(δ. 26')

Λήψη

102

14-08-00

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τήν Ἀγρυπνίαν τῆς Παραμονῆς.

(δ. 26')

Λήψη

103

15-08-00

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου.

(δ. 28')

Λήψη

104

13-08-01

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τήν Ἀγρυπνίαν τῆς Παραμονῆς.

(δ. 25')

Λήψη

105

14-08-01

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Παραμονῆς.

(δ. 23')

Λήψη

106

15-08-01

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.

(δ. 26')

Λήψη

107

23-08-01

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Παραμονῆς.

(δ. 25')

Λήψη

108

25-03-02

Εἰς τόν Εὐαγγελισμόν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου.

(δ. 25')

Λήψη

109

14-08-02

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τόν Ἑσπερινόν τῆς Παραμονῆς.

(δ. 23')

Λήψη

110

15-08-02

Εἰς τήν Κοίμησιν τῆς Θεοτόκου - Εἰς τήν Θ. Λειτουργίαν.

(δ. 25')

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ