(Ἀπόσπασμα ἀπό τά Σύγχρονα καυτά θέματα)

 

pdf

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

45

04-10-87

45ον

Ἡ Θεοσοφία εἶναι θρησκεία Πανθεϊστική καί Μυστηριακή. Θεός προσωπικός δέν ὑπάρχει. Ἡ Δημιουργία ἀνακυκλοῦται μέ τήν ἐξέλιξι καί ἀνέλιξι. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό θεῖον Ἑαυτό ἀτομικοποιηθέν. Στρέφεται κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία τήν καταδικάζει. (δ. 28')

Λήψη

46

11-10-87

46ον

Ἡ ἱστορία τοῦ Μασωνισμοῦ. (δ. 28')

Λήψη

47

18-10-87

47ον

Ἡ ἱστορία τοῦ Μασωνισμοῦ. (δ. 29')

Λήψη

48

25-10-87

48ον

Ὁ Μασωνισμός εἶναι θρησκεία φυσιολατρική τοῦ Μ.Α.Τ.Σ., Ἀντιστοίχου τοῦ Ἀπόλλωνος τῶν Ἑλλήνων, τοῦ Ὀσίριδος τῶν Αἰγυπτίων κ.τ.λ. Ὑπάρχει λατρεία καί μύησις. (δ. 29')

Λήψη

49

01-11-87

49ον

Μύησις εἰς τόν α΄βαθμόν τοῦ Μασωνισμοῦ ἤ εἰς τόν βαθμόν τοῦ μαθητοῦ. (δ. 29')

Λήψη

50

08-11-87

50ον

Μύησις εἰς τόν α΄βαθμόν τοῦ Μασωνισμοῦ ἤ εἰς τόν βαθμόν τοῦ Ἑταίρου. (δ. 28')

Λήψη

51

15-11-87

51ον

Ὁ 3ος βαθμός Μυήσεως εἰς τόν Μασωνισμό. Ὁ φιλοσοφικός μύθος τοῦ Χιράμ. Ὁ 18ος βαθμός Μυήσεως τῶν Ροδοσταυριτῶν. Ὁ Συμβολισμός τοῦ Σταυροῦ. (δ. 29')

Λήψη

52

22-11-87

52ον

Ὁ 18ος βαθμός Μυήσεως. - Ὁ Συμβολισμός τοῦΣταυροῦ.- Συμπεράσματα. - Ὁ 30ός βαθμός τοῦ Καδός. - Λατρεία τοῦ Ἑωσφόρου. (δ. 29')

Λήψη

53

29-11-87

53ον

Ἑωσφορική Κατήχησις εἰς τόν 30όν βαθμόν. ἈποσπάσματαἙωσφορικῆς Κατηχήσεως εἰς τόν 25ον βαθμόν. Προσευχή εἰς τόν Ἑωσφόρον καί ὕβρεις κατά τοῦ Ἀδωναΐ. (δ. 29')

Λήψη

54

06-12-87

54ον

Συμπεράσματα. (δ. 29')

Λήψη

55

28-10-87

55ον

Ὁ Προσκοπισμός καί ἡ ἱστορία του. Οἱ σχέσεις του μέ τή Μασωνία. Ντοκουμέντα. Πρόσφατη υἱοθεσία Λυκιδέως δημοσιευθεῖσα στίς ἐφημερίδες. (δ. 28')

Λήψη

56

10-01-88

56ον

Τό ROTARY καί ἡ ἱστορία του. Οἱ σχέσεις του μέ τή Μασωνία. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί τό ROTARY. Τό INTERACT καί τό ROTARACT. (δ. 28')

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ