Ὁμιλίες τῶν πέντε Παρασκευῶν τῶν Χαιρετισμῶν

pdf

A/A

ΗΜ/ΝΙΑ

ΕΟΡΤΗ

ΘΕΜΑ

ΛΗΨΗ

1

13-03-81

Α' Χαιρετισμοί
(Εἰς τούς ἀναβαθμούς: Ψαλμός 119, 1-7)

Ἡ ἐμπειρία τῆς προσευχῆς – Αἴτησις ἀπαλλαγῆς ἀπό τήν κακήν γλώσσαν – Ἡ ζωή μας μέσα εἰς ἕναν ἄδικον κόσμον. (δ. 27')

Λήψη

2

20-03-81

Β' Χαιρετισμοί
(Εἰς τούς ἀναβαθμούς: Ψαλμός 125, 5-6)

Περί δακρύων καί τά εἴδη αὐτῶν (δ. 30')

Λήψη

3

27-03-81

Γ' Χαιρετισμοί
(Εἰς τούς ἀναβαθμούς: Ψαλμός 126, 1-4)

Περί Θείας ἐξαρτήσεως καί προστασίας – Ἡ ἀνάγκη τῆς Θείας εὐλογίας (δ. 27')

Λήψη

4

03-04-81

Δ' Χαιρετισμοί
(Εἰς τούς ἀναβαθμούς: Ψαλμός 127, 1-4)

Ἡ ἀληθής εὐτυχία (δ. 30')

Λήψη

5

10-04-81

Ε' Χαιρετισμοί
(Εἰς τούς ἀναβαθμούς: Ψαλμός 132, 5-6)

Ἡ φιλαδελφία ὡς ἡ καινή ἐντολή Τοῦ Χριστοῦ πρός τούς μαθητᾶς του (δ. 26')

Λήψη

6

05-03-82

Α' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἁγίου Ἀντωνίου)

Τά ἀποφθέγματα τῶν πατέρων τῆς ἐρήμου ὡς ὕλη διά τήν πράξιν καί τήν θεωρίαν (δ. 27')

Λήψη

7

12-03-82

Β' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀποφθέγματα τῶν Ἀσκητῶν)

1) Μ. Ἀντωνίου: Ἡ σωτηρία ἐξαρτᾶται ἐκ τῶν ἀδελφῶν
2) Ἀββᾶ Ἀπολλώ: Εἶδες πρόσωπον ἀδελφοῦ εἶδες Πρόσωπον Θεοῦ (δ. 27')

Λήψη

8

19-03-82

Γ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀποφθέγματα τῶν Ἀσκητῶν)

1) Γέροντα πές μας κάτι.
2) Ἤ προσβολή τῆς ἡδονῆς ἐν καιρό θλίψεως (δ. 30')

Λήψη

9

26-03-82

Δ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀποφθέγματα τῶν Ἀσκητῶν)

1) Ἀββᾶ Διόσκορου: Τό ὑποσυνείδητον καί ἡ κάθαρσίς του (σέλ.71)
2) Ἀββᾶ Παμβω: Ἡ δυνατότης ὠφέλειας καί ἀπό τά ἀρνητικά στοιχεῖα τοῦ περιβάλλοντος (σέλ.226) (δ. 26')

Λήψη

10

02-04-82

Ε' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἰωσήφ: Ὁ Θεῖος Ἔρως (ζ΄ σέλ.124)
2) Ἀββᾶ Θεοδώρου: Ψυχολογικά τεχνάσματα (σέλ.92) (δ. 29')

Λήψη

11

25-03-83

Α' Χαιρετισμοί
(Ἀπό τήν εὐχή Ὁσίου Ἐφραίμ)

Περί Αὐτογνωσίας (δ. 29')

Λήψη

12

01-04-83

Β' Χαιρετισμοί
(Ἀπό τήν εὐχή Ὁσίου Ἐφραίμ)

Περί Ἀργίας (δ. 30')

Λήψη

13

08-04-83

Γ' Χαιρετισμοί
(Ἀπό τήν εὐχή Ὁσίου Ἐφραίμ)

Περί Φιλαρχίας (δ. 29')

Λήψη

14

15-04-83

Δ' Χαιρετισμοί
(Ἀπό τήν εὐχή Ὁσίου Ἐφραίμ)

Περί Περιεργείας (δ. 29')

Λήψη

15

22-04-83

Ε' Χαιρετισμοί
(Ἀπό τήν εὐχή Ὁσίου Ἐφραίμ)

Περί Ἀργολογίας (δ. 29')

Λήψη

16

16-03-84

Β' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Μ. Ἀντωνίου (ιβ΄σέλ.11))

Τά δαιμονικά Φανερώματα (δ. 28')

Λήψη

17

23-03-84

Γ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἁγίου Ἀντωνίου (κδ΄): Ἡ λογική τῶν Ἀθρώπων
2) Ἁγίου Ἐπιφανείου (ις΄): Ἡ ἐλεημοσύνη ἀνοίγει τον δρόμο στίς ἀρετές
3) Ἀββᾶ Νικήτα: Ταπείνωσι καί διαφωνίες (δ. 29')

Λήψη

18

30-03-84

Δ' Χαιρετισμοί
(Ἀπό τά ἅπαντα Ἁγίου Ἰσαάκ Σύρου)

Ἡ εὐγένεια (δ. 29')

Λήψη

19

06-04-84

Ε' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Παύλου Σαρωτῆ (α΄): Τρόπος συνεργασίας
2) Ἀββᾶ Σισώη (λ΄): Ἀγάπη καί δικαιοσύνη
3) Ἀββᾶ Ὤρ (α΄): Τά ὑλικά πράγματα στή σωτηρία
4) Ἀββᾶ Σισώη (λζ΄): Ἐάν ἔπεσες σήκω (δ. 28')

Λήψη

20

15-03-85

Γ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀπό τήν σοφία τῶν ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου)

1) Ἀββᾶ Ἰσιδώρου τῆς Σκήτης (η΄σέλ.118): Πῶς βλέπομε τούς ἀνθρώπους ὅταν τούς συναντοῦμε;
2) Ἀββᾶ Ἠσαΐου (η΄σέλ.88): Ἤ φιλαργυρία
3) Ἀββᾶ Ἠλία (β΄σέλ.88): Ἤ στάθμη ἀρετῆς στήν κάθε ἐποχή (δ. 28')

Λήψη

21

22-03-85

Δ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀπό τήν σοφία τῶν ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου)

1) Ἀββᾶ Ἰσιδώρου τοῦ Πρεσβυτερου (α΄σέλ.128): Πρόσκλησις σέ γεῦμα
2) Ἀββᾶ Ἰσιδώρου τοῦ Πρεσβυτερου (ε΄σέλ.128): Σχέσις μαθητῶν καί διδασκάλων (δ. 27')

Λήψη

22

29-03-85

Ε' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀπό τήν σοφία τῶν ἀσκητῶν τῆς ἐρήμου)

1) Ἀββᾶ Μακαρίου Αἰγυπτίου (κγ΄σέλ.155): Νέκρωσις σέ ἐπαίνους καί κατηγορίες τοῦ κόσμου
2)Ἀββᾶ Ἰσιδώρου τοῦ Πρεσβύτερου (δ΄σέλ.128): Νηστεία καί ὑπερηφάνεια
3) Ἀββᾶ Μεγεθίου (γ΄σέλ.175): Ἤ στάσι μας στίς τροφές (δ. 27')

Λήψη

23

21-03-86

Α' Χαιρετισμοί
(Ἀπό τήν εὐχή Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου)

Περί Σωφροσύνης (δ. 30')

Λήψη

24

28-03-86

Β' Χαιρετισμοί
(Ἀπό τήν εὐχή Ὁσίου Ἐφραίμ)

Περί Ταπεινοφροσύνης (δ. 27')

Λήψη

25

04-04-86

Γ' Χαιρετισμοί
(Ἀπό τήν εὐχή Ὁσίου Ἐφραίμ)

Περί Ὑπομονῆς (δ. 28')

Λήψη

26

18-04-86

Ε' Χαιρετισμοί
(Ἀπό τήν εὐχή Ὁσίου Ἐφραίμ)

Περί Κατακρίσεως (δ. 29')

Λήψη

27

27-03-87

Δ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Μακαρίου (λθ΄,κθ΄,λζ΄))

1) Ἀντιμετώπισις ἀντιφρονούντων
2) Ἡ κακή φήμη
3) Ἡ μνήμη μίας μικρῆς ἁμαρτίας (δ. 28')

Λήψη

28

03-04-87

Ε' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ματώη (ιγ΄): α. Ἡ γλώσσα μας β. Προσευχή πρίν ἀπό κάθε ἐπικοινωνία μας
2) Ἀββᾶ Ἠσαΐου (η΄): Τά κρυφά τῶν κοσμικῶν ἀνθρώπων
3) Ἀββᾶ Μιῶς (α΄): Στόν ὑπόκοσμο, ἐπήκοος (δ. 27')

Λήψη

29

26-02-88

Α' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἀγάθωνος (λ΄): Μάθε νά ὑπηρετεῖς ἀγόγγυστα
2) Ἀββᾶ Ἁλωνῖου (α΄): Ἐγώ καί ὁ Θεός μόνοι (δ. 28')

Λήψη

30

04-03-88

Β' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Γρηγορίου Θεολόγου (β΄): Τό ἐνθουσιαστικό στή ζωή μας
2) Ἀββᾶ Βενιαμίν (δ΄): Ἕνα εὐάρεστο τρίπτυχο στό Θεό (δ. 29')

Λήψη

31

11-03-88

Γ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἀντωνίου (β΄): Ὁλοκληρωτική ἀναγάννησις
2) Ἀββᾶ Ἰακώβου (β΄): Ἔπαινος καί ταπείνωσις
3) Ἀββᾶ Ἐφραίμ (γ΄): Προσχήματα ... καί ξετσιπωσιές (δ. 28')

Λήψη

32

18-03-88

Δ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν Ἀββᾶ Βενιαμίν (ε΄))

Μία σοφή συμβουλή (δ. 30')

Λήψη

33

25-03-88

Ε' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἀγάθωνος (κα΄): Παραδοχή τῶν ἀμρτιῶν μου
2) Ἀββᾶ Βησσαρίωνος (α΄): Ὁ Θεός προνοεῖ
3) Ἀββᾶ Ἀγάθωνος (κγ΄): Τό ἀληθινόν συμφέρον (δ. 29')

Λήψη

34

17-03-89

Α' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

Ἀποφθέγματα ἀσκητῶν διά τήν Ἁγία Γραφή (δ. 30')

Λήψη

35

24-03-89

Β' Χαιρετισμοί

1) Ἡ Θεοτόκος εἶναι "Ὁ τόμος ἐν ὤ δακτύλω ἐγγέγραπται Πατρός Ὁ Λόγος"
2) Ἡ Ἁγία Γραφή ἀποκαλύπτει τόν ἐνανθρωπήσαντα Θεόν Λόγον καί τήν Θεοτόκον
3) Οἱ ἀσκηταί πατέρες διά τήν Ἁγία Γραφήν (δ. 28')

Λήψη

36

31-03-89

Γ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἰσαάκ: Μή πλησιάσης τήν Ἁγία Γραφή χωρίς προσευχή
2) Ἀββᾶ Μάρκου: Ὁ ταπεινός δέχεται ὅλα τά νοήματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς διά τόν ἑαυτόν του (δ. 30')

Λήψη

37

07-04-89

Δ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἠσαΐου: Ἡ χρησιμοποιῆσι τῆς Ἁγίας Γραφῆς στή ζωή μας
2) Ἀββᾶ Ἰσαάκ: α. Προσευχή καί Γραφή β. Μελέτη περί πρόνοιας τοῦ Θεοῦ (δ. 28')

Λήψη

38

14-04-89

Ε' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Εἶπε Γέρων: Δέν ἐνεργοποιοῦμε ὅσα μελετοῦμε
2) Ἀββᾶ Σωσιπατρου: Μή μελετᾶς ἀπόκρυφα βιβλία
3) Ἰσαάκ Σύρου: Ποιός εἶναι ἀληθινά Φωτισμένος;
4) Εἶπε Γέρων: Μελέτα διαρκῶς τήν Ἁγία Γραφή (δ. 30')

Λήψη

39

02-03-90

Α' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἀπολλώ: Εἶδες τόν ἀδελφό σου; Εἶδες τόν ἴδιο τό Θεό σου
2) Ἀββᾶ Ἀγάθωνος: Ἐμεῖς καί οἱ ἄλλοι (δ. 30')

Λήψη

40

09-03-90

Β' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Φηλικος)

Ὀρθόδοξος λόγος καί ὀρθόδοξος ἀσκητική (δ. 28')

Λήψη

41

16-03-90

Γ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἀντωνίου: Ἡ γῆ ἁπλωμένη ἀπό παγίδες
2) Ἀββᾶ Φιλαγρίου: Ἐντιμότης (δ. 30')

Λήψη

42

23-03-90

Δ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ἰσχυρίωνος)

Μία ἐκπληκτική προφητεία τῆς πορείας τοῦ χριστιανικοῦ ἤθους καί τῆς χριστιανικῆς πίστεως καθώς ὁδεύουμε πρός τά ἔσχατα (δ. 28')

Λήψη

43

30-03-90

Ε' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἰωάννου: Τό ἔργο τοῦ Θεοῦ καί οἱ βιοποριστικές μέριμνες
2) Πότε ρυπαίνεται ὁ τόπος ἀπό τούς δαίμονες (δ. 28')

Λήψη

44

22-02-91

Α' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Σαρματά: Μετάνοια κάτ΄ αἴσθησι καί πνευματική αὐτάρκεια
2) Ἀββᾶ Σισώη: Ἡ διαρκής μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς (δ. 30')

Λήψη

45

01-03-91

Β' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Σισώη: Ἡ χρῆσις τοῦ μέτρου
2) Ἀββᾶ Μακρίου: Μνήμη Θεοῦ καί Μνησικακία (δ. 27')

Λήψη

46

08-03-91

Γ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Σισώη)

1) Ἡ ταλαιπωρία τῆς μοναξιᾶς
2) Ἡ ἀρετή τῆς ξενιτειᾶς (δ. 29')

Λήψη

47

15-03-91

Δ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἀντωνίου: Μοναχοί καί Λαϊκοί στή σωτηρία
2) Ἀββᾶ Ἁλωνῖου: Ἡ βαρύτητα τῆς θελήσεως στή σωτηρία
3) Ἀββᾶ Βησσαρίωνος: Ἡ ξένη χαρά (δ. 29')

Λήψη

48

22-03-91

Ε' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ἀνωνίου)

Ἡ ὑποταγή συνδυασμένη μέ τήν ἐγκράτεια, δαμάζει θηρία (δ. 28')

Λήψη

49

13-03-92

Α' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ποιμένος (ρκδ΄))

Ἀνάληψις εὐθύνης προσωπικῶν ἁμαρτημάτων (δ. 29')

Λήψη

50

20-03-92

Β' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ποιμένος (ρκς΄, ρο΄))

1) Ἡ διδαχή τοῦ πλησίον
2) Τί εἶναι μάταιον (δ. 29')

Λήψη

51

27-03-92

Γ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ποιμένος)

1) Μή λές: Γιατί νά ἁμαρτήσω (Ἀπόφθ. 99)
2) Ἡ νήφουσα διάνοια (ρλδ΄)
3) Τά ὑπέρμετρα (ρκη΄) (δ. 30')

Λήψη

52

03-04-92

Δ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ποιμένος)

1) Μορφές μοναστικοῦ πνεύματος
2) Οἱ λογισμοί
3) Μή μεταδίδης ὅτι ἀκοῦς καί βλέπεις (δ. 30')

Λήψη

53

10-04-92

Ε' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ποιμένος)

1) Ἡ κακολογία (ρμζ΄)
2) Ὁ κλαυθμός (ριη΄)
3) Ἡ θέρμη τῆς Ψυχῆς (ρι΄) (δ. 29')

Λήψη

54

05-03-93

Α' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Σιλουανού (η΄))

Ὁ Θεός φροντίζει γιά σένα, μόνο δούλευε τό ἔργο Του (δ. 29')

Λήψη

55

12-03-93

Β' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀμμᾶς Συγκλητικῆς (ιε΄))

Ἡ δαιμονική ἄσκησις (δ. 29')

Λήψη

56

19-03-93

Γ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀμμᾶς Θεοδώρας (α΄): Κέρδος καί χρόνος
2) Ἀββᾶ Ἰωάννου (κς΄): Πνευματικόν Ἐνδιαφέρον
3) Ἀββᾶ Ποιμένος (ρκζ΄): Μαθαίνεις ὅτι πιάνεις; (δ. 29')

Λήψη

57

26-03-93

Δ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Θεοδώρου τῆς Φέρμης (κδ΄): Ἡ δειλία
2) Ἀββᾶ Ἰωάννου (κδ΄): Ἡ τιμή πρῶτα στό Θεό (δ. 28')

Λήψη

58

02-04-93

Ε' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἰωάννου Κολοβοῦ: Δικαιολογία-Αὐτομεμψία
2) Ἀββᾶ Ἰωάννου Κολοβοῦ: Ἡ ταπεινοφρωσύνη τοῦ Ἰωσήφ
3) Ἀββᾶ Θεοδώρου τῆς Φέρμης: Σαρκικά ἁμαρτήματα καί αἵρεσις (δ. 30')

Λήψη

59

18-03-94

Α' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Σισώη (ια΄))

Ὁ πόλεμος τοῦ σατανᾶ μετά Χριστόν (Ἀποκ. 12,12) (δ. 29')

Λήψη

60

25-03-94

Β' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ἰωσήφ)

1) Ἐγώ σήμερα εἶμαι βασιλιάς
2) Ἕνα τρίπτυχο... (δ. 30')

Λήψη

61

01-04-94

Γ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ἀντωνίου (β΄))

Μή ἐρευνᾶς τά κρίματα τοῦ Θεοῦ (δ. 29')

Λήψη

62

08-04-94

Δ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἰωάννη: Ἡ ὠφέλεια τοῦ Ἀδελφοῦ
2) Ἀββᾶ Ματώη: Τρεῖς πνευματικοί λόγοι (δ. 29')

Λήψη

63

15-04-94

Ε' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἰσαΐα: Τί ἔναι ἡ καταλαλιά
2) Ἀββᾶ Βησσαρίωνος: Νά εἴμεθα πολυοματοι (δ. 28')

Λήψη

64

10-03-95

Α' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ποιμένος (ις΄): "Ἄν ὁ Ναβουζαρδαν ... δέν ἐκαιετο ὁ Ναός Τοῦ Θεοῦ"
2) Ἀββᾶ Ἰσιδώρου (α΄): Συνέπεια λόγων καί ἔργων (δ. 29')

Λήψη

65

17-03-95

Β' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Ἀντωνίου)

Ἡ ψυχαγωγία (δ. 28')

Λήψη

66

31-03-95

Δ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Ἀββᾶ Γρηγορίου (α΄))

Πίστις, Ἀλήθεια καί Σωφροσύνη (δ. 29')

Λήψη

67

07-04-95

Ε' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἀγάθωνος: Ἡ μέριμνα τῶν προγόνων
2) Ἀββᾶ Ἀντωνίου (λ΄): Ἡ φήμη (δ. 30')

Λήψη

68

26-02-96

Καθαρά Δευτέρα ἑσπέρας

Ἡ περιεκτική νηστεία (Ἐντολή 1η) (δ. 28')

Λήψη

69

01-03-96

Α' Χαιρετισμοί

Ἡ περιεκτική ἐργασία (Ἐντολή 2η) (δ. 29')

Λήψη

70

08-03-96

Β' Χαιρετισμοί

Ἡ περιεκτική φυλακή (Ἐντολή 3η) (δ. 27')

Λήψη

71

14-03-97

Α' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ποιμένος: Αὐτοεξουθένωσις
2) Ἀββᾶ Ἠσαΐα: Ράβδος καί βακτηρία
3) Ἀββᾶ Ἁλωνῖου: Ἐγώ καί ὁ Θεός μόνοι (δ. 27')

Λήψη

72

21-03-97

Β' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Σισώη: Ἡ ἐπικίνδυνη ἄσκησις
2) Ἀββᾶ Παφνουτίου: Ἡ ἀξία τοῦ κελιοῦ (δ. 29')

Λήψη

73

28-03-97

Γ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Παφνουτίου: Ὁ πειρασμός
2) Ἀββᾶ Σισώη: Νά ζητᾶς Τόν Θεόν καί ὄχι πού κατοικεῖ (δ. 27')

Λήψη

74

04-04-97

Δ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Μεγεθίου: Οἱ συζητήσεις μας
2) Ἀββᾶ Ἐπιφανίου: Ἡ σωστή προσευχή (δ. 28')

Λήψη

75

11-04-97

Ε' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἐπιφανίου: Ἁμαρτήματα Γλώσσης
2) Ἀββᾶ Ξοΐου: Τό σκυλί καί ἀγάπη ἔχει καί δέν θά κριθῆ (δ. 28')

Λήψη

76

03-04-98

Ε' Χαιρετισμοί
(Ὁσίου Μάρκου Ἀσκητοῦ (κέφ.92))

Ἀντιμετώπισις τῶν ἐσχάτων δεινῶν (δ. 28')

Λήψη

77

26-02-99

Α' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἀντωνίου (ις΄)
2) Ἀββᾶ Ὤρ (ιε΄) (δ. 29')

Λήψη

78

05-03-99

Β' Χαιρετισμοί
(Φιλοκαλία: Ἀγ. Διαδοχου Φωτεινῆς)

15ον ἀπό τά γνωστικά του κεφάλαια (δ. 28')

Λήψη

79

12-03-99

Γ' Χαιρετισμοί
(Φιλοκαλία: Ἀββᾶ Διαδοχου)

Τά βαθέα τῆς πίστεως (δ. 28')

Λήψη

80

19-03-99

Δ' Χαιρετισμοί
(Φιλοκαλία: Ἀββᾶ Διαδοχου)

Γνωρίσματα καθαρᾶς ψυχῆς (δ. 27')

Λήψη

81

26-03-99

Ε' Χαιρετισμοί
(Φιλοκαλία: Ἀγ. Διαδοχου (τόμ.Α ιη΄))

Τί ἐμποδίζει τήν πνευματική ζωή (δ. 28')

Λήψη

82

17-03-00

Α' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἀντωνίου: Ὑποφέρεις τόν ἐξεφτελισμό χάριν Τοῦ Χριστοῦ;
2) Ἀββᾶ Ἀνούβ: Λέγεις ψέματα; (δ. 26')

Λήψη

83

24-03-00

Β' Χαιρετισμοί
(Γεροντίκον)

1) Ἀββᾶ Ποιμένος: Ὁ περισπασμός
2) Ἀββᾶ Ἰσιδώρου τῆς Σκήτης: Ἡ σύνεσις τῶν Ἁγίων (δ. 29')

Λήψη

84

31-03-00

Γ' Χαιρετισμοί
(Φιλοκαλία (τόμ.Α΄σέλ.141): Ἀββᾶ Ἠσύχιου Πρεσβυτερου)

Ἡ νήψις (δ. 27')

Λήψη

85

07-04-00

Δ' Χαιρετισμοί
(Φιλοκαλία (τόμ.Α΄σέλ.144): Ἀββᾶ Πρεσβυτερου)

Τά κατά πάσαν στιγμήν ὄπλα τοῦ ἀγωνιζόμενου (δ. 28')

Λήψη

86

14-04-00

Ε' Χαιρετισμοί
(Φιλοκαλία: Διαδοχου Φωτεινῆς)

1) Οἱ μέριμνες
2) Ἡ καθαρά ψυχή
3) Ἡ νηστεία (δ. 29')

Λήψη

87

02-03-01

Α' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἀρσενίου: Ἡ ἐκζήτησις τοῦ Θεοῦ
2) Ἀββᾶ Ἀντωνίου: Γιατί ἔγινε ὁ ἄνθρωπος (δ. 27')

Λήψη

88

09-03-01

Β' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἰσιδώρου: Φιληδονία καί φιλοχρηματία
2) Ἀββᾶ Ξανθία: Αὐτοπεποίθησις καί αὐτογνωσία (δ. 29')

Λήψη

89

16-03-01

Γ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Γέροντος: Ἡ κακή συνήθεια
2) Ἀββᾶ Μακαρίου: Ὁ καλός καί κακός λόγος
3) Ἀββᾶ Μακαρίου: Μή ἐκθέτης τούς ἄλλους
4) Ἀββᾶ Ξοΐου: Ἡ ἀναβροχιά (δ. 30')

Λήψη

90

23-03-01

Δ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν: Γέροντος)

Ἡ κακοπάθεια (δ. 31')

Λήψη

91

30-03-01

Ε' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἰωάννου: Ἡ ταπεινοφροσύνη καί ὁ φόβος Τοῦ Θεοῦ
2) Ἀββᾶ Ξανθία: Τό σκυλί εἶναι καλύτερο ἀπό ἐμένα
3) Ἀββᾶ Ἰωάννου: Κάτι ἀπ’ ὅλες τίς ἀρετές (δ. 26')

Λήψη

92

22-03-02

Α' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

Ἄγ. Γρηγορίου Θεολόγου (πργφ. α΄) (δ. 26')

Λήψη

93

29-03-02

Β' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

1) Ἀββᾶ Ἁλωνῖου (β΄)
2) Ἀββᾶ Ἰακώβου (β΄)
3) Ἀββᾶ Ἐφραίμ (γ΄) (δ. 28')

Λήψη

94

05-04-02

Γ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

(δ. 30')

Λήψη

95

12-04-02

Δ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

(δ. 27')

Λήψη

96

19-04-02

Δ' Χαιρετισμοί
(Γεροντικόν)

(δ. 26')

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ