Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

Προλογικά

 ΠΕΡΙ
ΑΙΡΕΣΕΩΝ

 

 

Τρεῖς ὁμιλίες

 

ἀπομαγνητοφωνημένες

 

 

 

«Ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας...»  (Β΄ Πέτρ. 2, 1)

Περισσότερα...

Λόγος Θεοῦ

 

 

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος