Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

2α ὁμιλία ἑρμηνείας Ἀποκαλύψεως

  Σύν Ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ
Ἡ Ἀ π ο κ ά λ υ ψ ι ς
τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

 

Ὁμιλία 2α

(Ἀποκ. 1, 1)

 

(Ἀνάλυσις τῶν: «Ἀποκάλυψις», «δεῖ», «ἐν τάχει». – Προοίμιον.)

Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς

Περισσότερα...

1η ὁμιλία ἑρμηνείας Ἀποκαλύψεως

  Σύν Ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ
Ἡ Ἀ π ο κ ά λ υ ψ ι ς
τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

 

Ὁμιλία 1η

 

(Εἰσαγωγή)

 

 

 

Σύν Ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ ἐφθάσαμε καί πάλι εἰς τόν μῆνα Ὀκτώβριο,

Περισσότερα...

Λόγος Θεοῦ

 

 

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος