Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

Ἀπόστολος Τιμόθεος

Ἀπολυτίκιον

Ἦχος δ΄

Χρηστότητα ἐκδιδαχθείς, καὶ νήφων ἐν πᾶσιν, ἀγαθὴν συνείδησιν ἱεροπρεπῶς ἐνδυσάμενος, ἤντλησας ἐκ τοῦ Σκεύους τῆς ἐκλογῆς τὰ ἀπόρρητα· καὶ τὴν πίστιν τηρήσας, τὸν ἴσον δρόμον τετέλεκας, Ἀπόστολε Τιμόθεε. Πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Περισσότερα...

Πίστις καί Μαρτύριον

       Ὁμιλία πού ἐκφωνήθηκε κατά τήν
       Λιτάνευσιν τῶν Ἱερῶν Λειψάνων
       τοῦ Ὁσιομάρτυρος Γεδεών τοῦ Νέου,
       πού μαρτύρησε στόν Τύρναβο τῆς
       Θεσσαλίας στίς 30 Δεκεμβρίου τοῦ 1818.
       Ἡ ὁμιλία αὐτή ἔγινε στήν πόλι τοῦ Τυρνάβου τό 1965.

Περισσότερα...

Ὁ ὁσιομάρτυς Γεδεών

 ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ.

 

       Τύρναβος 1967
       Ἀφιεροῦται
       
Πρός τούς φιλοτίμως ἀγωνιζομένους τόν ἀγῶνα τόν καλόν Μαθητάς καί Μαθητρίας

Περισσότερα...

Λόγος Θεοῦ

 

 

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος