ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ


ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


Η ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΑΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ ΤΗN ΣΥΛΛΗΨΗ

pdf


Ατ δέχεται πιστήμη,

τ διο πίστευαν ο ἀρχαοι λληνες κα

ατ πιστεύουν ο γιοι τς κκλησίας μας


Προετοιμασία το ζευγαριο

γι ν συνδημιουργήσει γι παιδι

στν ψυχ κα στ σμα


Μ τ ρθόδοξο ερ Μυστήριο το Γάμου

χάρις το Θεο εὐλογεῖ τὴν ἀγάπη το ζεύγους
ΠΡΟΛΟΓΟΣ


Στοὺς 9 μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ παιδιοῦ, ὁ Θεὸς χαρίζει στὴν μέλλουσα μητέρα –μὲ τὸν πατέρα στὸ πλευρό της– τὴν μεγάλη δυνατότητα νὰ διαμορφώσει στέρεα τὰ θεμέλια τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς του. Αὐτὴν τὴν μεγάλη, ἐπιστημονικὴ καὶ ἐξίσου πνευματικὴ ἀλήθεια σᾶς παρουσιάζουμε σ’ αὐτὸ τὸ ἔντυπο… Μελετῆστε το μὲ προσοχή…

Οἱ μέλλουσες μητέρες καὶ οἱ πατέρες θὰ μάθετε ὅτι μπορεῖτε, νὰ συνδημιουργήσετε παιδιὰ ὑγιῆ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα, ἔξυπνα, ὄμορφα, δημιουργικά, σοφά, χρήσιμα στὴν ἀνθρωπότητα καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα φωτισμένα παιδιὰ τοῦ Θεοῦ! Μὴ χάσετε αὐτὴν τὴν εὐλογία!

Πρέπει νὰ γνωρίζετε ὅτι ὁ σκοπὸς τοῦ γάμου σας εἶναι ἡ ἁγιότης, ἡ δική σας καὶ τῶν παιδιῶν ποὺ θὰ φέρετε στὸν κόσμο.

Ἀρχίζοντας τὴν ἀγωγὴ τοῦ παιδιοῦ σας ἀπὸ τὴν σύλληψή του, ἐκπληρώνετε τὸν σκοπὸ γιὰ τὸν ὁποῖο θελήσατε νὰ δημιουργήσετε οἰκογένεια.ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος 
Δημιουργία (εὐγονία) κατὰ τοὺς ἀρχαίους Ἕλληνες
Σύλληψη, ἡ ἀρχὴ τῆς ζωῆς 
Οἱ 9 μῆνες
Τὸ παιδὶ στὴν μήτρα αἰσθάνεται, κατανοεῖ, ἀπομνημονεύει τὸ κάθε τί
Ψυχικὲς ἐμπειρίες τοῦ ἐμβρύου
Πρώτη ἀγωγὴ τοῦ παιδιοῦ, ἡ προγεννητικὴ ἀγωγή
Τὸ αἷμα τῆς μητέρας χτίζει τὸν ὀργανισμὸ τοῦ παιδιοῦ
Λίγα λόγια γιὰ τὴν γονιμότητα
Ἡ γενετικὴ ἀποφαίνεται
Ἡ διατροφὴ τῆς ἐγκύου καὶ ἡ ὑγιεινή της ζωὴ 
Ὁ θηλασμὸς εἶναι τὸ 8
o μυστήριο!
Τιμὴ στὴν μητέρα, τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς της, γιὰ ἕναν καλύτερο κόσμο 
Ἐπίλογος ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΜΟΥ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΦΙΛΟΙ ΚΑΙ ΦΙΛΕΣ


Τὸ ἔντυπο «Δημιουργία τῆς ζωῆς – προγεννητικὴ ἀγωγή», ποὺ ἔχετε μπροστά σας, ἀναφέρεται στὸ πιὸ συναρπαστικὸ θέμα ὅλων τῶν ἐποχῶν: τὸ θέμα τῆς δημιουργίας τῆς ζωῆς.

Αὐτὴν τὴν νέα ζωὴ ποὺ τὰ ζευγάρια προορίζονται νὰ φέρουν στὸν κόσμο δημιουργώντας τὴν νέα γενιά, τὴν ὁποία ὅλοι θέλουμε ὑγιῆ, ὡραία, δυναμική, τέλεια καὶ φωτισμένη!

Εὐχόμεθα στοὺς νέους καὶ στὶς νέες νὰ ζήσουν μία ἀληθινὰ δημιουργικὴ ζωή, ποὺ θὰ τοὺς ὁδηγήσει στὸν σκοπὸ τῆς ζωῆς, ποὺ εἶναι ἡ κατὰ χάριν θέωση, καὶ στὴν μέλλουσα μητέρα νὰ γνωρίσει καὶ νὰ ζήσει τὴν ἀληθινὴ δημιουργικὴ μητρότητα…, νὰ συνδημιουργήσει καὶ νὰ προετοιμάσει τὴν νέα γενιὰ τῶν μελλόντων καὶ οὐρανίων ἀνθρώπων, ποὺ θὰ κληρονομήσουν τὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν.

Ναί! Μποροῦν οἱ νέοι μας νὰ συν-δημιουργοῦν μὲ τὸν Θεὸ παιδιὰ ὑγιῆ στὸ σῶμα καὶ στὸ πνεῦμα, κι ἀκόμα περισσότερο: εἰρηνικά, δημιουργικά, χαρισματικά, φωτισμένα, ἅγια, ἂν γνωρίζουν ὁρισμένες ἐπιστημονικὲς καὶ χριστιανικὲς πνευματικὲς ἀλήθειες. Μὲ ἐφόδιο αὐτὲς τὶς ἀλήθειες θὰ προετοιμασθοῦν γιὰ τὸ δημιουργικό, θεϊκὸ ἔργο τους, τὸ ἔργο τοῦ γονιοῦ. Ἡ ἑλληνοχριστιανικὴ σοφία ἐννοεῖ τὴν τεκνογονία ὡς καλλιτεκνία, δηλαδὴ τὴν τεκνοποίηση ὡραίας γενιᾶς:

Τεκνοποίηση - Χριστιανοποίηση - Ἁγιοποίηση

Εὐγονία, Kαλλιγένεια, Kαλλιτεκνία, Πολυτεκνία!

Πιστεύοντας ὅτι ὁ ὑψηλότερος σκοπὸς τῆς ζωῆς εἶναι ἡ θέωση, θὰ προσπαθήσουμε νὰ βοηθήσουμε τὶς μέλλουσες μητέρες καὶ τοὺς μέλλοντες πατέρες… καὶ ὅλους νὰ ἐνημερωθούν ὥστε νὰ ζήσουνε εὐτυχισμένοι καὶ ἐπιτυχημένοι δημιουργώντας ὡραῖες οἰκογένειες!

Ναί, ἀλλὰ οἱ νέοι μέλλοντες γονεῖς στοὺς ὁποίους ἀπευθυνόμαστε, δὲν γνωρίζουν παρὰ ἐλάχιστα… Αὐτὴν τὴν ἔλλειψη καλεῖται νὰ καλύψει αὐτὸ τὸ ἔντυπο

Διαβάστε το! Μέσα ἀπὸ τὴν ἁπλὴ καὶ εὐχάριστη διατύπωσή του, θὰ μάθετε τὶς πιὸ μεγάλες, σύγχρονες καὶ πανάρχαιες ἐπιστημονικές, πνευματικὲς καὶ πρὸ παντὸς ἑλληνικὲς ἀλήθειες!

Σᾶς εὐχόμαστε καλὴ ἀνάγνωση καὶ καλὴ ἐφαρμογή, γιὰ μιὰ ὑγιῆ χριστιανικὴ καὶ εὐτυχισμένη οἰκογένεια!


Εὐχαριστίες ὀφείλουμε στὴν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ γιὰ τὴν εὐγενῆ καλοσύνη νὰ μᾶς ἐπιτρέψει νὰ χρησιμοποιήσουμε κείμενα ἀπὸ τὸ βιβλίο «Εὐγονία - προγεννητικὴ ἀγωγή».ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ (ΕΥΓΟΝΙΑ) ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ


Οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες εἶχαν διατυπώσει πρῶτοι ὅλες αὐτὲς τὶς σύγχρονες ἐπιστημονικὲς γνώσεις.

Κατὰ τοὺς Πυθαγορίους:

«Ἐκεῖνοι ποὺ τεκνοποιοῦν πρέπει νὰ λαμβάνουν μεγάλη πρόνοια γιὰ τοὺς μελλοντικοὺς ἀπογόνους…Νὰ ἔχουν προηγουμένως ζήσει μὲ σωφροσύνη καὶ ὑγιεινὰ καὶ νὰ ἐξακολουθοῦν νὰ ζοῦν μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο, νὰ μὴν ὑπερβαίνουν τὸ μέτρο στὴν τροφὴ καὶ νὰ ἀποφεύγουν ἐντελῶς τὴν μέθη. Κι αὐτό, γιατὶ πίστευαν ὅτι ἀπὸ μία δυσαρμονική, κακὴ καὶ θολωμένη κατάσταση τὰ σπέρματα γίνονται μοχθηρά».

«Πίστευαν ὅτι δὲν πρέπει νὰ εἶναι ἀπερίσκεπτος καὶ ἀδιάφορος ἐκεῖνος, ὁ ὁποῖος πρόκειται νὰ δώσει ζωὴ καὶ νὰ φέρει κάτι σὲ γέννηση καὶ ὕπαρξη, ἀλλὰ ὅτι πρέπει νὰ προνοήσει γι΄ αὐτὸ μὲ τὴν μεγαλύτερη ἐπιμέλεια, ὥστε νὰ γίνει ὅσο τὸ δυνατὸν πιὸ χαρούμενη καὶ πιὸ ὡραία ἡ ἄφιξη αὐτῶν ποὺ γεννῶνται καὶ ἔρχονται σὲ ὕπαρξη καὶ ζωή…Γιατὶ θὰ ἦταν παράλογο, ἐνῶ ἐκεῖνοι ποὺ ἀγαποῦν τοὺς σκύλους καὶ τὰ πτηνά φροντίζουν μὲ κάθε δυνατὴ προσοχὴ γιὰ τὴν γέννηση ἀπ’αὐτὰ καλῶν ἀπογόνων καὶ κάνουν κάθε δυνατὴ προσπάθεια, οἱ ἄνθρωποι νὰ μὴ δίνουν προσοχὴ στοὺς δικούς τους ἀπογόνους, ἀλλὰ νὰ γεννοῦν τὰ παιδιά τους ὅπως τύχει καὶ ἀδιαφορώντας γι΄αὐτά… Ἐξάλλου, αὐτὴ εἶναι ἡ πιὸ ἰσχυρὴ καὶ ἡ πιὸ φανερὴ αἰτία τῆς κακίας πολλῶν ἀνθρώπων, τὸ ὅτι ἀπὸ τοὺς πολλοὺς ἐπιχειρεῖται ἡ τεκνοποιία μὲ κτηνώδη καὶ ἀλόγιστο τρόπο».

(Ἰαμβλίχου «Πυθαγορικὸς βίος»)


Ἐνδιαφέρον παρουσιάζουν σύγχρονες ἀμερικανικὲς ἔρευνες οἱ ὁποίες καταλήγουν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ βὶα καὶ ἡ ἐγκληματικότητα τῶν νέων ὀφείλονται στὴν ὑπερβολικὴ νευρικότητα καὶ ταραχὴ τῆς ἐγκύου μητέρας τους!

Κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη:

«Οἱ ἔγκυες πρέπει νὰ φροντίζουν γιὰ τὴν ὑγεία τοῦ σώματός τους, νὰ κινοῦνται καὶ νὰ τρῶνε θρεπτικὲς τροφές. Ἀντίθετα μὲ τὸ σῶμα, ἡ διάνοιά τους πρέπει νὰ εἶναι ἤρεμη. Γιατὶ φαίνεται πὼς κατὰ τὴν κύηση τὰ παιδιὰ ἀπορροφοῦν τὴν ζωὴ ἀπὸ τὴν ἔγκυο, ὅπως ἀκριβῶς τὰ φυτὰ ἀπὸ τὴν γῆ».

(Ἀριστοτέλους «Πολιτικά»)

Οἱ Ἑλληνίδες κατὰ τὴν ἐγκυμοσύνη τους καλὸ θὰ ἦταν νὰ ζητοῦν τὴν εὐλογία τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, ὥστε τὸ παιδὶ ποὺ θὰ γεννήσουν νὰ Τοῦ μοιάσει στὸ φῶς, τὴν ἀγάπη καὶ τὶς ἀρετές. Νὰ γίνει καλός, συνειδητὸς Ὀρθόδοξος Χριστιανὸς καὶ χρήσιμο μέλος στὴν κοινωνία, γιὰ νὰ συμβάλλει μὲ τὴν παρουσία του στὴν ἀλλαγὴ τοῦ κόσμου πρὸς τὸ καλύτερο.ΣΥΛΛΗΨΗ, Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ


Ἡ ἐπιστήμη ἔχει ἐπίσης ἀσχοληθεῖ μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς καὶ ἀποφαίνεται ἀνενδοίαστα ὅτι ἡ ψυχικὴ κατάσταση τοῦ ζεύγους κατὰ τὴν σύλληψη ἐπηρεάζει ἄμεσα τὸ πρῶτο ζυγωτὸ κύτταρο…

Ἡ φυσικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν ἀγάπη καὶ τὸν στενὸ δεσμὸ ἀφοσίωσης, ἐκτίμησης, θαυμασμοῦ, ἀλληλοκατανόησης καὶ ἀγάπης μεταξὺ τῶν συζύγων πρέπει νὰ συνυπάρχουν διότι ἐπηρεάζουν καθοριστικὰ τὴν ψυχοσωματικὴ διάπλαση τοῦ μελλογέννητου!

Στὸ βιβλίο τοῦ Κωνσταντίνου Γιαννιτσιώτη «Κοντὰ στὸν γέροντα Πορφύριο» διαβάζουμε:

«Σὲ κάποιο νέο ζευγάρι, ποὺ τὸν ἐπισκέφθηκε, ὁ γέροντας εἶπε: «Ἐπειδὴ ἐσεῖς οἱ δύο δὲν ἀγαπιέσθε, τὸ παιδί σας, ποὺ θὰ γεννηθεῖ θὰ ἔχει προβλήματα! Ἡ προφητεία τοῦ γέροντα ἐπαληθεύθηκε ἀπὸ τὰ πράγματα. Ὁ γέροντας δὲν τὴν θεώρησε προφητεία ἀλλὰ νομοτελειακὴ συσχέτιση δύο παραγόντων, ἐλλείψεως ἀγάπης μεταξὺ τῶν συζύγων-προβληματικοῦ χαρακτήρα τοῦ παιδιοῦ καὶ ἀπόδειξη στὴν πράξη τῆς ἰσχύος τῆς παιδαγωγικῆς θεωρίας, ὅτι ἡ ἀγωγὴ τοῦ παιδιοῦ ἀρχίζει ἐξ ἄκρας συλλήψεως».

Βλέπουμε στὸ Εὐαγγέλιο πῶς ἔγινε ἡ σύλληψη τῆς Παναγίας: μετὰ ἀπὸ χρόνια προσευχῆς τῶν γονιῶν της, ἁγίων προπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννας. Ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ κατήργησε τοὺς νόμους τῆς φύσης: ἡ ἁγία Ἄννα, ἂν καὶ προχωρημένης ἡλικίας, συνέλαβε καὶ ἐκυοφόρησε τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ!

Τὸ ἴδιο ἀναφέρεται καὶ γιὰ τοὺς γονεῖς τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου, τὸ ἴδιο ἐπίσης συνέβη καὶ μὲ πολλοὺς ἄλλους γονεῖς μεγάλων ἁγίων. Μήπως αὐτὴ ἡ κατάσταση τῆς προσευχῆς καὶ τῆς ψυχικῆς ἀνάτασης τοῦ ζευγαριοῦ, καὶ ἱδιαίτερα τῆς γυναίκας, ἦταν ἐκείνη ποὺ κατέστησε «σκεύος ἐκλογῆς» τὸ κυοφορούμενο; Σὲ πολλοὺς βίους ἁγίων διαβάζουμε ὅτι δέχθηκαν τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «ἐκ κοιλίας μητρός».

Κάθε ἄνθρωπος εἶναι πλασμένος «κατ΄ εἰκόνα καὶ κάθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ», ἀκόμη καὶ ὁ λιγότερο προικισμένος.

Πῶς ὅμως θὰ ἐνεργοποιηθεῖ αὐτὴ ἡ εἰκόνα, ὥστε ὁ ἄνθρωπος νὰ φθάσει στὴν ὁμοίωση πρὸς τὸν Θεό, στὴν τελειότητα, ὅσον ἀφορᾶ τὴν ἔκφραση τῶν ἀρετῶν του;

Ἡ ἐνεργοποίηση τοῦ «καθ’ ὁμοίωσιν» τῆς θείας εἰκόνας μέσα στὸν ἄνθρωπο, μπορεῖ νὰ ἀρχίσει θέτοντας τὰ πιὸ γερὰ θεμέλια ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς σύλληψης, ἐὰν τὸ ζεῦγος ἔχει σωστὴ στάση ἀπέναντι στὸν Θεό!

Παροιμίες, ἡ λαϊκὴ σοφή μας παράδοση:

«Μὴν κακοπαντρευτεῖς, νὰ μὴν κακογεννήσεις»

«Βιαστικὸ ζευγάρωμα, τρελὸ παιδὶ θὰ βγάλει».

«Τὰ παιδιὰ τῶν ἐρωτευμένων εἶναι ὄμορφα κι ἔξυπνα»!ΟΙ 9 ΜΗΝΕΣ

Ἐννέα μῆνες ἡ μέλλουσα μητέρα εἶναι ὁλόκληρος ὁ κόσμος γιὰ τὸ μωρό της. Μπορεῖ μὲ τὸ εἶναι της, τοὺς καλοὺς λογισμούς της καὶ μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ πλάσει τὸ σῶμα καὶ τὸ πνεῦμα του ὑγιὲς καὶ ὄμορφο! Τὸν νοῦ του εὔστροφο καὶ ἔξυπνο! Τὴν καρδιά του εὐγενικὴ καὶ ἀνοιχτὴ στοὺς ἀνθρώπους καὶ στὴν ζωή!

-Πῶς;

-Δίνοντάς του τὴν ἀπόλυτη ἀγάπη της καὶ τὴν πίστη της στὸν Θεό! Τρέφοντας μέσα της τὴν σκέψη τῆς τελειότητας του!

Βιώνοντας τὴν ἐγκυμοσύνη της μὲ χαρά, μὲ θαυμασμό, μέσα στὴν ὀμορφιά, τὴν προσευχή, τὴν ἔμπνευση!

Σκοπὸς τοῦ ἐντύπου εἶναι νὰ βοηθήσει στὴν δημιουργία κοινωνίας ἁγίων ἀνθρώπων…

Δὲν ὑπάρχει ὑψηλότερος καὶ ἰδανικότερος σκοπὸς τῆς ἀνθρωπότητος. Αὐτὸ θέλει καὶ ὁ Θεός!

«…ἅγιοι γίνεσθε, ὅτι ἐγὼ ἅγιός εἰμι.» (Α΄ Πέτρ. κεφ. 1, στίχ.16).

Τὸ πόσο ἀπαραίτητη εἶναι ἡ ἁγιότης στὴν ἀνθρωπότητα τὸ γνωρίζουμε ἀπὸ τοὺς βίους τῶν ἑκατομμυρίων ἁγίων μέσα στοὺς αἰῶνες. Τὴν ἀξία τῆς παρουσίας τῶν ἁγίων τὴν ζοῦμε καὶ στὶς μέρες μας. Πολλοὶ εἶναι οἱ σύγχρονοι ἅγιοι, ἀνάμεσά τους ξεχωρίζει ὁ μακαριστὸς γέροντας Παΐσιος ὁ ἁγιορείτης.

Χιλιάδες συνάνθρωποί μας ἔχουν βοηθηθεῖ ὅσο ζοῦσε καὶ πολὺ περισσότερο βοηθιοῦνται μετὰ τὴν κοίμησή του, διότι οἱ ἅγιοί μας δὲν χάνονται ἀλλὰ ζοῦν αἰώνια. Κανένας ἄνθρωπος, ὅσο σπουδαῖος κι ἂν εἶναι, δὲν μπορεῖ νὰ εἶναι τόσο χρήσιμος στὴν ἀνθρωπότητα ὅσο ἕνας ἅγιος. Ἡ ἁθρόα προσέλευση χιλιάδων ἀνθρώπων γιὰ νὰ εὐχαριστήσουν καὶ νὰ ζητήσουν τὴν βοήθεια τοῦ ἀγίου στὸ μοναστήρι ὅπου βρίσκεται ὁ τάφος του, μᾶς ἐπιβεβαιώνει τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

Τὰ νέα ζευγάρια, ποὺ παντρεύονται καὶ σκέφτονται νὰ δημιουργήσουν οἰκογένεια καὶ ἐπιθυμοῦν νὰ φέρουν στὸν κόσμο παιδιὰ ὑγιῆ, ὄμορφα, χαρούμενα, ἔξυπνα καὶ δημιουργικά…, ἀναρωτιοῦνται:

Ἀπὸ πότε ἄραγε πρέπει νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὴν καλὴ ὑγεία τῶν παιδιῶν μας καὶ τὴν σωστὴ διαπαιδαγώγησή τους;

«9 μῆνες πρὶν ἀπὸ τὴν γέννηση τοῦ παιδιοῦ σας», ἀπαντοῦν ὁμόφωνα: ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη ἀλλὰ καί…ὁ Σωκράτης καὶ οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες φιλόσοφοι!

Ἤδη ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς σύλληψης τὸ ζευγάρι καὶ προπαντὸς ἡ ἔγκυος, στοὺς 9 μῆνες τῆς κυοφορίας, σ’ αὐτὴν τὴν περίοδο τῆς ἀρχικῆς διάπλασης τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ παιδιοῦ τους, πρέπει νὰ τοῦ προσφέρουν τὰ καλύτερα φυσικὰ καὶ ψυχικὰ ὑλικά, γιὰ τὴν ὀρθὴ διάπλαση ὅλων τῶν ὀργάνων τοῦ σώματός του, καθὼς καὶ γιὰ τὴν ἁρμονικὴ δόμηση τῶν ἰδιοτήτων τῆς ψυχῆς του. Ὀφείλουν νὰ τοῦ προσφέρουν τὶς καλύτερες συνθῆκες γιὰ τὸν ἁρμονικό του σχηματισμό.

Μετὰ τὴν γέννηση εἶναι ἤδη πολὺ ἀργά… Τὸ παιδὶ μ’ ὅλα του τὰ ὄργανα εἶναι ἤδη σχηματισμένο…

Τὸ παιδὶ ποὺ γεννιέται ἔχει ἤδη ἕνα παρελθὸν 9 μηνῶν, θεμελιῶδες γιὰ τὴν ζωή του

Εἶναι ἤδη 9 μηνῶν!

Οἱ Κινέζοι μετροῦν τὴν ἡλικία τοῦ ἀνθρώπου ἀπὸ τὴν σύλληψη! Στὴν Κίνα πρὶν 1000 χρόνια, οἱ ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες ἀποσύρονταν σὲ εἰδικὰ προετοιμασμένα οἰκήματα κι ἐκεῖ ζοῦσαν τὴν περίοδο τῆς ἐγκυμοσύνης τους μέσα στὴν μουσική, τοὺς περιπάτους, κοντὰ στὴν φύση, στὸ ἄκουσμα τοῦ τρεχούμενου νεροῦ, στὸν θαυμασμὸ τῆς ἀνθισμένης ἄνοιξης καὶ τῆς ἀνατολῆς τοῦ ἡλίου, τὴν προσευχή, τὴν μελέτη, τὸ τραγούδι, τὴν ποίηση, τὴν ἔμπνευση, τὶς διαφωτιστικὲς ὁμιλίες, τὸ δέος μπροστὰ στὴν ὀμορφιὰ καὶ τὴν σοφία τοῦ Δημιουργοῦ τοῦ σύμπαντος! Αὐτὴ τὴν ἁρμονία τὴν ἀποτύπωναν στὰ παιδιὰ ποὺ γεννοῦσαν, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν ἁρμονικὴ φυσικὴ καὶ ψυχική τους διάπλαση.

Μήπως καὶ ἐμεῖς θὰ πρέπει νὰ ἐφαρμόσουμε αὐτὸ ποὺ ἐφάρμοζαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ οἱ Κινέζοι; Θὰ ἦταν μεγάλη εὐλογία γιὰ τὴν πατρίδα μας ἐὰν βρισκόντουσαν μερικοὶ ἄνθρωποι νὰ βοηθήσουν τοὺς μέλλοντες γονεῖς νὰ ἐνημερωθοῦν σωστὰ γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ συνδημιουργήσουν τὴν νέα γενιὰ σοφῶν καὶ ἁγίων ἀνθρώπων!

Ὁ Ἄγγλος βιολόγος sir Frederick Truby King ἀπάντησε πρὸς τοὺς πολιτικοὺς τῆς πατρίδας του: «Ἂν θέλετε νὰ βελτιώσετε τὴν σωματικὴ καὶ ψυχικὴ ὑγεία τοῦ λαοῦ, ἀσχοληθεῖτε μὲ τὴν ἐγκυμονοῦσα γυναίκα».

Ἡ ἐπιστήμη διδάσκει ὅτι: τὸ ἔμβρυο εἶναι μία ἔλλογη συνειδητὴ ὕπαρξη ἤδη ἀπὸ τὴν πρώτη γονιμοποίηση τοῦ ὠαρίου ἀπὸ τὸ σπερματοζωάριο. Ἔχει αἰσθήσεις, συναισθήματα, μνήμη. Ὅλα ὅσα σκέπτεται, αἰσθάνεται καὶ δέχεται μέσα της ἡ ἔγκυος μητέρα, τὸ ἔμβρυο τὰ αἰσθάνεται καὶ τὰ ζεῖ τὴν ἴδια στιγμὴ μαζί της!

Ἡ ὑγεία τοῦ μελλοντικοῦ ἀνθρώπου ἢ οἱ ἀσθένειες ποὺ θὰ ἔχει ἀργότερα, ἀλλὰ καὶ ἡ ψυχοπνευματική του ἰδιοσυστασία, οἱ χάρες του, οἱ ἀρετές του, ἐξαρτῶνται σὲ μεγάλο βαθμό, ἀπὸ τὸ πῶς ἡ μητέρα ἔζησε τὴν ἐγκυμοσύνη της, πῶς δέχτηκε τὸ παιδί της ὡς ἔμβρυο στὴν μήτρα της, δηλαδὴ στὶς ρίζες, τὰ θεμέλια τῆς ζωῆς του (δρ. Michel Odent, δρ. Thomas Verny).

Γιατὶ τὸ παιδὶ μέσα στὴν μήτρα τῆς μητέρας τρέφεται καὶ διαπλάθεται ὄχι μόνο μεσ’ ἀπὸ τὴν τροφή της καὶ τὸ αἷμα της, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς ἐνέργειές της, ποὺ προκαλούνται ἀπὸ τὶς ἐναλλασσόμενες ἐντυπώσεις (ἤχους, φῶς, μουσική, εἰκόνες, εὐωδίες) καὶ ἀπὸ τὶς σκέψεις καὶ τὰ συναισθήματά της. Ὅλα ἐπηρεάζουν καὶ ἐνεργοποιοῦν τὸ ἔμβρυο θετικὰ ἢ ἀρνητικά.

Οἱ μέλλοντες γονεῖς ὀφείλουν νὰ γνωρίζουν ὅτι ἔχουν σ’ αὐτοὺς τοὺς 9 μῆνες τὴν μοναδικὴ εὐκαιρία, -νὰ μποροῦν νὰ οἰκοδομήσουν γερὰ τὰ θεμέλια τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος τοῦ παιδιοῦ καὶ νὰ διαπλάσουν γιὰ πάντα γερὰ τὰ θεμέλια τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματός του καὶ νὰ ἐγγράψουν στὴν κυτταρική του μνήμη βαθειὲς ἐγγραφὲς καλοῦ χαρακτήρα καὶ τοὺς νόμους μιᾶς χριστιανικῆς, τίμιας, χαρούμενης καὶ αἰσιόδοξης ζωῆς, μέσ΄ ἀπὸ τὶς σκέψεις καὶ τὸν ὁραματισμό τους, τὴν ἀγάπη τους καὶ τὰ ἤρεμα καὶ ἐποικοδομητικὰ βιώματά τους. Ἔτσι, σ΄ ὅλη του τὴν ζωή, θὰ ἀκολουθήσει αὐτὰ τὰ ἐντυπώματα καὶ θὰ μπορέσει νὰ ἀναπτύξει τὶς ἔμφυτες χάρες καὶ ἀρετὲς ποὺ κάθε πλάσμα φέρνει μέσα του!

Ἡ ἐπιστήμη δίνει τώρα μιὰ νέα, ἰδιαίτερα σπουδαία διάσταση στὴν μητρότητα καὶ στὴν πατρότητα! Δηλαδὴ στὴν σχέση μητέρας- ἐμβρύου καὶ πατέρα- ἐμβρύου.

Ἂν οἱ γονεῖς βιώσουν αὐτὴν τὴν οὐσιώδη περίοδο τῶν 9 μηνῶν τῆς ἀναμονῆς τῆς γέννησης τοῦ παιδιοῦ τους μέσα στὴν εἰρήνη, τὴν ἀγάπη, τὴν γαλήνη, τὴν προσευχή, τὸν ἐκκλησιασμό, τὴν βυζαντινὴ μουσική, τὴν προσοχὴ τῆς διατροφῆς, τῆς ἀναπνοῆς, τὴν ὑγιεινὴ ζωή, τοὺς καλοὺς λογισμοὺς, αὐτὴ ἡ πολυποίκιλη θετικὴ τροφὴ μὲ τὴν ὁποία τρέφουν πνευματικὰ τὸ κυοφορούμενο παιδί τους, θὰ ἀποτελέσει τὸ πιὸ σπουδαῖο δῶρο ποὺ τοῦ προσφέρουν γιὰ ὅλη του τὴν ζωή! Ἀποτελεῖ συγχρόνως τὴν πιὸ θεμελιώδη πρόληψη, ἀγωγὴ ὑγείας καὶ σωστῆς διάπλασης ἀπὸ τὴν ἀληθινὴ ἀρχὴ τῆς ζωῆς!ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΤΗΝ ΜΗΤΡΑ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ, ΚΑΤΑΝΟΕΙ,

ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙ ΤΟ ΚΑΘΕ ΤΙ


Οἱ ἐπιστήμονες διδάσκουν ὅτι τὸ ἔμβρυο ἔχει ἀναπτυγμένες τὶς αἰσθήσεις του, ἰδίως τῆς ἁφῆς, τῆς γεύσης καὶ τῆς ἀκοῆς.

Αἰσθάνεται τὸ χάδι τῆς μητέρας καὶ τοῦ πατέρα πάνω ἀπὸ τὴν κοιλιὰ καὶ στρίβει ὁλόκληρο γιὰ νὰ φθάσει στὸ χέρι τους! Αὐτὸ τὸ χάδι τὸ πλημμυρισμένο ἀπὸ ἀγάπη τὸ γεμίζει ἀσφάλεια, ἀγαλλίαση, γαλήνη.

Ἔχει γεύση. Οἱ γλυκὲς γεύσεις τῆς τροφῆς τῆς μητέρας καὶ ἡ γλυκειὰ ψυχική της διάθεση, ποὺ γλυκαίνουν τὰ ὑγρὰ τῆς μήτρας, τοῦ ἀρέσουν! Ἐνῶ ἡ πίκρα τῆς μητέρας καὶ οἱ πικρὲς καὶ ξινὲς οὐσίες τῆς τροφῆς της τὸ δυσαρεστοῦν! (Κάνει μορφασμοὺς δυσαρέσκειας!)

Μάλιστα, οἱ τροφὲς ποὺ ἡ μητέρα προτιμάει καὶ γενικὰ ἡ διατροφή της καθορίζουν τὶς αὐριανὲς προτιμήσεις του…(εὐκαιρία γιὰ τὴν μητέρα νὰ τὸ συνηθίσει ἀπὸ τώρα στὴν ὑγιεινὴ διατροφή!).

Προπαντὸς ὅμως τὸ ἔμβρυο ἀκούει καὶ ἀναγνωρίζει ἤχους : τὴν φωνὴ τῆς μητέρας, τοῦ πατέρα, τὴν μουσική!

Ἀγαπάει τὴν ἁπαλὴ κλασσικὴ μουσική, τὴν ἑλληνικὴ καὶ βυζαντινὴ μουσική, ἐνῶ ταράζεται μὲ τὴν μοντέρνα πολυθόρυβη μουσικὴ καὶ μὲ τὴν θυελλώδη μουσικὴ τοῦ Μπετόβεν! Ἀπομνημονεύει τὴν μουσικὴ ποὺ ἀκούει. Μαθαίνει τὴν μητρική του γλώσσα (ὅσο εἶναι μέσα στὴν μήτρα) ἀκούγοντας τὴν φωνὴ τῆς μητέρας. Γενικά, θὰ εἶναι εὔγλωττος ἐνήλικος αὐτὸς ποὺ ἔχει ἀκούσει ὁμιλία καὶ μουσικὴ στὴν μήτρα καὶ θὰ ἔχει: μεγάλη ἱκανότητα μάθησης, ἐπικοινωνίας, μουσικὴ εὐαισθησία καὶ λεκτικὴ μνήμη.

Ἴδιο ἀποτέλεσμα ἔχει καὶ ἡ ἔντονη τραγουδιστὴ ἢ ποιητικὴ φωνὴ τῆς μητέρας μὲ τὴν φωναχτὴ ἀνάγνωση ὡραίων πνευματικῶν κειμένων π.χ. τῆς Ἁγίας Γραφῆς, τῶν ἁγίων Πατέρων, τοὺς βίους τῶν ἁγίων, τὴν ἀπαγγελία ποιημάτων καὶ ψάλλοντας ἀπολυτίκια ἁγίων. Ἡ ἐπιστήμη ἔχει ἀνακαλύψει ὅτι αὐτὴ ἡ γεμάτη ἀγάπη λεκτικὴ ἐπικοινωνία μὲ τὸ παιδί, χτίζει τὶς συνάψεις τοῦ ἐγκεφάλου του καὶ εἶναι καθοριστικῆς σημασίας, διότι ἔτσι τὸ παιδὶ ἀποκτᾶ ὑψηλὴ νοημοσύνη ἀπὸ τὴν ἐμβρυακή του ἡλικία, ποὺ θὰ ἐκδηλώσει ἀργότερα, ὡς παιδὶ καὶ ἐνήλικος.ΨΥΧΙΚΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ


Τὸ ἔμβρυο αἰσθάνεται καὶ βιώνει ταυτόχρονα τὰ συναισθήματα τῆς μητέρας καὶ τὶς σκέψεις της, μέσα ἀπὸ τὰ ἴδια του τὰ κύτταρα. Αἰσθάνεται προπαντὸς τὴν στάση τῆς μητέρας ἀπέναντί του, ἂν ἐκείνη ἀποδέχεται τὴν ὕπαρξή του, δηλαδὴ τὴν ἐγκυμοσύνη της, ἢ ψυχικὰ τὴν ἀπορρίπτει. Τραύματα ποὺ θὰ κουβαλᾶ σ΄ ὅλη του τὴν ζωὴ τοῦ δημιουργεῖ ἡ ἀπόρριψη ἀπὸ τὴν μητέρα του... («Ἡ γνώση τῆς μήτρας» Ἄθ. Καυκαλίδη).

Ἔχει μνήμη καὶ ἀπομνημονεύει ἐγγράφοντας στοὺς νευρῶνες τῶν κυττάρων του τὶς σκέψεις τῆς μητέρας, τὴν στάση της στὴν ζωή, τὴν νοοτροπία της, τὰ ἰδανικά της, τὴν ποιότητά της.

Κάθε ἀρνητικὴ κατάσταση ποὺ δέχεται στὴν μήτρα, ἐκτὸς ἀπὸ τὶς φυσικὲς ἀτέλειες ποὺ μπορεῖ νὰ δημιουργήσει, μειώνει τὴν ἐπιθυμία του γιὰ ζωὴ καὶ ἐπικοινωνία, τὸ τραυματίζει ψυχικὰ καὶ ἀποτελεῖ ἑστία μελλοντικῆς ἐπιθετικότητας ἢ αὐτοκαταστροφῆς (π.χ. ἀπὸ τὴν τηλεθέαση). Ἐνῶ ἀντίθετα ἡ ἀγάπη, ἡ προσευχή, ἡ γαλήνη, ἡ αἰσιοδοξία τῆς μητέρας του, ὁ θαυμασμός της πρὸς τὴν φύση, τὴν τέχνη, τὴν ὀμορφιὰ καὶ τὸ μεγαλεῖο τῆς μητρότητας ποὺ ζεῖ διοχετεύουν τὴν θετικὴ δύναμη ζωῆς στὸ ἔμβρυο… Τέτοιες ὑπέροχες πρῶτες ἐμπειρίες, σπουδαῖες κυτταρικὲς ἐγγραφές, θὰ ἀποτελοῦν ἀργότερα τὸν νόμο του. Ἡ ἀγάπη τῆς μητέρας καὶ τοῦ πατέρα δημιουργεῖ εὐνοϊκὸ κλίμα γιὰ τὴν τέλεια διάπλαση τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς, καθὼς ἐπίσης γιὰ τὸ ἄνοιγμα τοῦ νοῦ, τὴν διεύρυνση τῆς σκέψης τοῦ παιδιοῦ καὶ κατὰ συνέπεια τοῦ αὐριανοῦ ἐνηλίκου.

Μὲ βάση αὐτὸν τὸν νόμο, μὲ αὐτὰ τὰ πρῶτα ὄμορφα ἐντυπώματα, θὰ κατευθύνει ἀργότερα τὴν ζωή του. Τὸ ἔμβρυο αἰσθάνεται τὴν στάση τῆς μητέρας καὶ τοῦ πατέρα ἀπέναντί του, ἂν δηλαδὴ τὸ ἀγαποῦν, ἂν ἀποδέχονται τὴν ὕπαρξή του, τὸ φύλο του (ὡς ἀγοριοῦ ἢ κοριτσιοῦ… ἤδη καθορισμένου κατὰ τὴν σύλληψη). Ἡ ἀπόρριψη τῆς ταυτότητας τοῦ φύλου ἀποτελεῖ ἐπίσης τραυματικὸ στοιχεῖο.

Ἡ ἐπιθυμία τῆς ἐγκύου γιὰ ἄλλο φύλο π.χ. κορίτσι, ἐνῶ φέρει μέσα της ἀγοράκι, ἐπὶ πλέον διαταράσσει τὶς ὁρμόνες τοῦ ἀγοριοῦ καὶ συχνὰ ἀποτελεῖ τὴν αἰτία γιὰ μιὰ αὐριανὴ θηλυπρέπεια (μέχρι καὶ ὁμοφυλοφιλία) τοῦ ἀγοριοῦ…ἢ τὴν αἰτία γιὰ ἕνα ἀγοροκόριτσο ἀντίστοιχα.

Πρέπει ἡ ἔγκυος νὰ ἀποδεχθεῖ ἀπόλυτα τὸ παιδί της στὴν ἰδιαιτερότητα τοῦ φύλου του καὶ νὰ εὔχεται κατὰ τὴν ἐγκυμοσύνη της -ὅποιου φύλου κι ἂν εἶναι τὸ παιδί της- νὰ γίνει ἕνας ὑγιής, ἄξιος, ὡραῖος, προικισμένος, ἅγιος ἄνθρωπος καὶ ποτὲ νὰ μὴν ἐπεμβαίνει μὲ τὴν ἐπιθυμία της στὸ φύλο τοῦ παιδιοῦ, διότι εἶναι θέλημα Θεοῦ νὰ ἔρθει μὲ αὐτὸ τὸ φύλο στὸν κόσμο, ἀρσενικοῦ ἢ θηλυκοῦ γένους!Η ΕΓΚΥΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΟΣ! ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΛΑΣΕΙ ΤΟ ΩΡΑΙΟ ἂν αὐτὸ βλέπει καὶ ἐπιθυμεῖ!

Ἡ πιὸ μεγάλη ἀλήθεια γιὰ τὴν ἐγκυμοσύνη, ποὺ περιγράφεται σὲ συγγράμματα γυναικολογίας καὶ μαιευτικῆς εἶναι ἡ μορφοποιὸς ἰδιότητα τῆς ἐγκύου, δηλαδὴ ἡ ἰδιότητά της νὰ πλάθει ὄμοιο τὸ ἔμβρυο (ἐπηρεάζοντας δηλαδὴ τὴν διάπλασή του), σύμφωνα μὲ τὶς εἰκόνες ποὺ βλέπει ἢ ποὺ φαντάζεται, ποὺ σκέπτεται καὶ ὁραματίζεται…καὶ μάλιστα ὅταν μορφοποιεὶ τὴν εἰκόνα αὐτὴ μὲ τὸ συναίσθημά της.

Πλῆθος παραδειγμάτων ἀτυχοῦς μορφοποιήσεως ἀναφέρονται σὲ ἰατρικὲς διαγνώσεις προβληματικῆς ἐγκυμοσύνης. Παρ’ ὅλες ὅμως, τὶς προτροπὲς τῶν ἰατρῶν γιὰ διακοπὴ τῆς ζωῆς τοῦ ἐμβρύου, οἱ μητέρες μὲ τὶς προσευχές τους καὶ τὴν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν Ἅγιο Τριαδικὸ Θεό, καταρρίπτουν τὰ ἰατρικὰ δεδομένα καὶ γεννοῦν ὑγιέστατα καὶ χαριτωμένα παιδάκια!

Νὰ γιατὶ οἱ γιαγιάδες τῆς σύγχρονης Ἑλλάδας συμβουλεύουν νὰ βλέπει ἡ ἔγκυος ὡραῖα τοπία, νὰ εἶναι χαρούμενη, νὰ προσεύχεται, νὰ ἐξομολογεῖται καὶ νὰ κοινωνεῖ συχνὰ τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῡ Ἱησοῡ Χριστοῡ!...

Γιὰ νὰ γεννήσει κι ἐκείνη ὄμορφα, χαρούμενα, ὑγιῆ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα παιδιὰ τοῦ Θεοῦ.

Συμβουλεύουν ἀκόμη καὶ σήμερα τὴν ἔγκυο νὰ λέει τὴν «εὐχή», τὸ ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΕ, καὶ νὰ θαυμάζει τὶς εἰκόνες σπουδαίων ἁγίων ἀνθρώπων!

Ὁ ὀραματισμὸς τῆς ἐγκύου γιὰ τὸ παιδὶ ποὺ περιμένει, εἶναι νὰ τὸ «βλέπει» μὲ τὰ μάτια τῆς ψυχῆς της, ὅπως οἱ ἅγιες μητέρες τοῦ ἁγίου Βασιλείου, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ἡ ἁγία Σοφία μὲ τὶς τρεῖς ἁγίες κόρες, ἡ μητέρα τῆς Παναγίας μας καὶ χιλιάδες ἅγιες μητέρες, ποὺ ὁραματίζονταν καὶ προσεύχονταν νὰ τoὺς χαρίσει ὁ Πανάγαθος Θεὸς χαρισματικά, ὑγιῆ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα παιδιά.

Ἂς ἐπιθυμεῖ νὰ εἶναι τὸ παιδί της γεμάτο ἀρετές, μὲ ἀγάπη, καλοσύνη, ἐξυπνάδα, θάρρος, δυναμισμὸ καὶ ἐπιθυμία προσφορᾶς. Ἔτσι ἐγγράφει, χαράσσει μέσα του αὐτὲς τὶς σπουδαῖες ἀρετές, τὶς ἐντυπώνει «ἐν σπέρματι» στὸ παιδὶ καὶ στὴν διάρκεια τῆς ζωῆς του θὰ τὶς ἀναπτύξει εὐκολότερα.

Αὐτὸ τὸ γνώριζαν ἤδη ἀπὸ τὴν ἀρχαία Ἑλλάδα καί τό ἐφάρμοζαν ἐπιτυχῶς. Τὸ ἀποτέλεσμα: εὐφυεῖς Ἕλληνες ποὺ ἔδωσαν τὰ φῶτα τοῦ πολιτισμοῦ σὲ ὅλον τὸν κόσμο!

Ἡ γυναίκα εἶναι ἀπὸ τὴν φύση της μορφοποιός!

Μ΄ αὐτὸ ποὺ σκέπτεται, ὀραματίζεται, θαυμάζει καὶ ἐπιθυμεῖ, μορφοποιεῖ (=πλάθει ἵδιο) τὸ παιδί της!

Ἂς ἀποφεύγει τὴν ἀσχήμια, τὴν βὶα καὶ τὴν κακία (στὴν φύση, στὴν τέχνη, στὴν τηλεόραση, στὴν ζωή) κι ἂς τρέφει μόνον τὸ τέλειο στὸν νοῦ καὶ στὴν καρδιά της!ΠΡΩΤΗ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ, Η ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ


Οἱ μέλλοντες γονεῖς θὰ ἀναρωτηθοῦν, τί πρέπει νὰ κάνουν γιὰ νὰ βοηθήσουν στὴν ἁρμονικὴ φυσική, ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ διάπλαση τοῦ παιδιοῦ τους;

Ἡ ἀγάπη τους καὶ ἡ διαίσθηση καὶ ἡ σοφία τους ἀσφαλῶς θὰ τοὺς καθοδηγήσει.

Ὁρίστε μερικὲς συμβουλές:

Ἂς ἀποφασίσουν ἡ μητέρα καὶ ὁ πατέρας νὰ προσφέρουν στὸ κυοφορούμενο παιδί τους τὴν ἀγάπη τους (τὴν αἰσθάνεται), ἂς τὸ σκέπτονται ὡς τὸν πιὸ ἐκλεκτὸ καλεσμένο τους, ἂς τοῦ χαρίσουν τὸ χάδι τους (τὸ αἰσθάνεται καὶ ἑδραιώνει μέσα του τὸ αἴσθημα τῆς ἀσφάλειας καὶ αὐτοπεποίθησης), τὴν σκέψη καὶ τὴν εὐχή τους ὅτι αὐτὸ τὸ παιδὶ ποὺ περιμένουν θὰ γίνει ἕνας ἀληθινὸς ἅγιος ἄνθρωπος μὲ τὶς ἔμφυτες ἀρετὲς τῆς σοφίας, ἀγάπης, ἀλήθειας, δικαιοσύνης, καλοσύνης, ἐργατικότητας, δυναμισμοῦ (ἡ σκέψη καὶ φαντασία τῆς μητέρας εἶναι, ὅπως ἔχει προαναφερθεῖ, μορφοποιός). Ἂς ὁραματίζονται τὸ παιδί τους ὑγιές, ὡραῖο καὶ ἄξιο ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ.

Ἂς μὴν προσδοκᾶ ἡ ἔγκυος, οὔτε ὁ πατέρας, ἕνα συγκεκριμένο φύλο, ἀλλὰ νὰ προσδοκοῦν ἕναν ἄνθρωπο γερὸ καὶ ὡραῖο μὲ ὅλες τὶς ἀρετές!

Ἂς ἀποφασίσει ἡ μητέρα νὰ ἀναπαύεται, νὰ κοιμᾶται νωρὶς καὶ νὰ ξυπνᾶ νωρίς. Ὁ πρῶτος βραδινὸς ὕπνος εἶναι ὁ πιὸ ζωογόνος. Ἂς ἀπομακρύνουν κάπνισμα, ἀλκοόλ, καφὲ καὶ λοιπὰ χημικὰ παρασκευάσματα καὶ ἐπίσης τὶς ψυχικὲς τοξίνες τοῦ ἄγχους, τοῦ θυμοῦ, τῆς νευρικότητας, τῆς λύπης κλπ. Ἀντιθέτως ἂς προσπαθήσουν νὰ ζοῦν μὲ ἠρεμία, χαλάρωση, πραότητα, νηφαλιότητα, χαρά, μὲ θετικὲς κι εὐχάριστες σκέψεις.

Ἂς ἀποφύγουν ἐρωτικὲς σχέσεις κατὰ τὴν ἐγκυμοσύνη ἢ τουλάχιστον μετὰ τὸν 5ο μήνα, καὶ μέχρι τότε ἀραιὰ καὶ προσεκτικά. Λέει χαρακτηριστικὰ ὁ ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης («Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός», Ἀθῆναι 1991): « Τὸ ζεῦγος ἔπρεπε, πρὶν ἀπὸ τὸ μυστήριον τοῦ γάμου, (κατὰ τὴν πρώτη δὲ βυζαντινὴ περίοδο, καὶ τῆς μνηστείας), νὰ ἐξαγνισθῆ, μὲ τὴν νηστεία καὶ τὴν ἐξομολόγηση, νὰ προσευχηθῆ, ὥστε ψυχῇ τὲ καὶ σώματι νὰ ἐτοιμασθῆ γιὰ τὸν γάμο καὶ τὴν καλλιτεκνία». Σήμερα ἡ ἐπιστήμη ἐξηγεῖ πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ νηστεία καὶ ἡ φυτοδίαιτα γιὰ τὴν ἴαση τοῦ σώματος καὶ ἡ πρὸς τρίτον ὁμολογία γιὰ τὴν ψυχικὴ ἴαση.

Ἐξ ἄλλου οἱ πρῶτοι χριστιανοὶ σύζυγοι, καθὼς ἐθεωροῦσαν τὸν γάμο «ὄχι δι’ ἡδονὴν ἀλλὰ διὰ τεκνογονίαν», ἀμέσως μετὰ τὴν σύλληψη καὶ τὴν ἐγκυμοσύνη τῆς συζύγου, ἀπεῖχαν κάθε σαρκικῆς σχέσεως μέχρι τὴν γέννηση τοῦ παιδιοῦ καὶ τὸν «σαραντισμό» τῆς νεαρῆς μητέρας- λεχώνας.

Ἡ ἐγκράτεια αὐτή, σὲ συνδυασμὸ μὲ τὸν ἱερὸ χαρακτήρα τῆς μητρότητας, αὐθύπαρκτης σπουδαίας κοινωνικῆς ἀξίας, ἀποτελοῦσαν τὸ κλειδὶ γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ πνευματικὴ ἐξύψωση τῆς ἀγάπης τῶν συζύγων καὶ τοῦ θεσμοῦ τοῦ γάμου».

Ἂς ἀποφασίσουν ἐπίσης…νὰ κάνουν ἐγκράτεια πολλὲς ἡμέρες…γιὰ νὰ προσφέρουν δυναμικὸ γενετικὸ ὑλικό…ἄλλες ἡμέρες…τὶς γόνιμες.

Ἂς ἀφεθοῦν μὲ πίστη στὸν ἔρωτά τους καὶ στὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ.

Ἂς προσεύχονται στὴν μεγάλη Παναγία - Μητέρα νὰ τοὺς χαρίσει τὴν χαρὰ τῆς μητρότητας καὶ πατρότητας…

Ἂς καθιερώσουν ἕνα πνευματικὸ καθημερινὸ πρόγραμμα μὲ προσευχές, εὐχαριστίες, δοξολογίες καὶ προπάντων ἂς λένε ἡ μητέρα καὶ ὁ πατέρας τὴν καρδιακὴ προσευχή:


«ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ»

«ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΕ ΠΡΕΣΒΕΥΕ ΥΠΕΡ ΗΜΩΝ»

Νὰ διαβάζουν τὴν παράκληση τῆς Παναγίας καὶ νὰ ἔχουν ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, ὅτι τὸ παιδὶ ποὺ θὰ τοὺς χαρίσει θὰ εἶναι ὑγιέστατο στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα, καὶ ὁ μελλοντικὸς ἅγιος τοῦ «Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστοῦ».

Μέλλουσα μητέρα, ὁ πρωινὸς περίπατος καὶ ἡ κολύμβηση ὥς τὴν ὥρα τοῦ τοκετοῦ εἶναι οἱ ἰδεώδεις ἀσκήσεις. Θαύμασε τὴν ἔκρηξη τοῦ φωτὸς τῆς αὐγῆς. Περπάτησε στὴν πρωινὴ λιακάδα καὶ θὰ ἔχεις ὑγεία, χαρὰ καὶ ἔμπνευση, ὅπως καὶ τὸ παιδί σου!ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΧΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ἂς ἀποφεύγει τὸ κάπνισμα, οἰνόπνευμα καὶ χημικὰ ἢ διεγερτικὰ ποτὰ (καφέ, κόκα-κόλα κ.λ.π.), τὸ ἁλάτι, προπαντὸς ὅμως ἂς ἀποφεύγει τὶς ψυχικὲς τοξίνες: λύπη, θυμό, νευρικότητα, μνησικακία, κατάκριση, ποὺ προκαλοῦν ἔκκριση τῶν κορτικοειδῶν (κατεχολαμινῶν) καὶ δημιουργοῦν σοβαρὲς ἐλλείψεις στὰ συστατικὰ τοῦ αἵματος. Ἐνῶ ἡ προσευχή, ἡ χαρά, ἡ εὐδιαθεσία, ἡ γαλήνη καὶ ἡ αἰσιοδοξία τῆς μητέρας ὑποκινοῦν τὴν ἔκκριση τῶν ἐνδορφινῶν στὸ αἷμα τῆς μητέρας: δηλαδὴ τῶν ὀρμονῶν τῆς ἀγάπης καὶ εὐτυχίας ποὺ ἐξισορροποῦν τὸ αἷμα καὶ ὅλον τὸν ὀργανισμὸ τῆς μητέρας καὶ τοῦ ἐμβρύου καὶ δημιουργοῦν ἄριστες συνθῆκες γιὰ μιὰ τέλεια διάπλαση τοῦ παιδιοῦ.

«Δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερη κοινωνικὴ προτεραιότητα ἀπὸ τὴν ὀρθὴ διατροφὴ καὶ τὴν ψυχικὴ εὐδιαθεσία τῆς ἐγκύου» εἶπε ὁ δρ. Michel Odent (γυναικολόγος, ἐρευνητής, πρόεδρος τοῦ ἰνστιτοῦτου πρωταρχικῆς ὑγείας στὸ Λονδίνο).

Μητέρα, τὸ παιδὶ ποὺ φέρνεις μέσα σου εἶναι ἕνα δῶρο τοῦ Θεοῦ!

Μέχρι τώρα ἡ Ἑλληνίδα ἕνωνε τὰ χέρια της σὲ προσευχὴ καὶ παρακαλοῦσε τὸν Θεὸ νὰ τῆς χαρίσει πολλὰ παιδάκια. Καὶ πάντα εἰσακουόταν… Ἐπαναλαμβάνουμε λοιπόν, ἂς δείξει τὸ ζεῦγος γαλήνη, πίστη καὶ ὑπομονὴ ὅσο χρόνο χρειασθεῖ… Ἔχουν χρόνο…

Ἂς μὴν παρασύρονται οἱ μέλλοντες γονεῖς ἀπὸ λανθασμένα ἀξιώματα ὅτι μετὰ τὰ 40 τελειώνει ἡ γυναικεία γονιμότητα, γιατὶ εἶναι ἐπιστημονικὰ ἀποδεδειγμένο ὅτι μέχρι τὴν ἐμμηνόπαυση καὶ πέραν αὐτῆς ἀκόμη ἡ γονιμότητα διαρκεῖ.

(Ἡ σύλληψη τῆς Παναγίας ἀπὸ τοὺς γονεῖς της, ἁγίους Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννα, ἡ σύλληψη τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ ἀπὸ τοὺς γονεῖς του, ἁγίους Ζαχαρία καὶ Ἐλισάβετ, ἀλλὰ καὶ ἡ σύλληψη πολλῶν ἁγίων, παρουσιάζουν ἕνα κοινὸ σημεῖο: πολλὰ χρόνια προσευχῆς προηγήθηκαν, ἐπειδὴ τὸ ζεῦγος γιὰ πολὺ χρόνο ἔμενε ἄτεκνο καὶ ἡ μητέρα εἶχε ζητήσει τὴν ἀφιέρωση τοῦ παιδιοῦ στὴν ὑπηρεσία τοῦ Θεοῦ. Μήπως αὐτὴ ἡ κατάσταση προσευχῆς καὶ ἀνάτασης τῆς ψυχῆς τῶν γονιῶν ἦταν ἐκείνη ποὺ κατέστησε δυνατὴ τὴν ἐκδήλωση μιᾶς θείας ψυχῆς;)

Ἐξάλλου, ἡ ἀγωνία στὴν ὁποία τὸ ζεῦγος ὑποβάλλεται μὲ τὶς κάθε εἴδους ἐπώδυνες ἐξετάσεις, ἐπηρεάζει τὸ ὁρμονικό του σύστημα καὶ ἀποτελεῖ τὸν σημαντικότερο παράγοντα τῆς διαιώνισης τῆς ὑπογονιμότητας.

Πάντα τὸ παιδὶ ἔρχεται ὅταν μὲ ἀγάπη καὶ προσευχὴ (ὄχι μὲ τὸ ἄγχος) τὸ ζευγάρι τὸ περιμένει!

Ὁ πατὴρ Πορφύριος συχνὰ ἀναφερόταν στὴν ἀνάγκη φυσικῆς, ψυχικῆς καὶ πνευματικῆς συγχρόνως ἕνωσης τοῦ ζεύγους. «Ἡ ἕνωση τοῦ ζεύγους πρέπει νὰ εἶναι «τριαδική». Ἡ πιὸ σημαντικὴ στιγμὴ γιὰ τὸν ἄνθρωπο εἶναι ἡ στιγμὴ τῆς μεταβίβασής του ἀπὸ τὴν ἀνυπαρξία στὴν ὕπαρξη», ἔλεγε. Καὶ τόνιζε ὅτι «ἡ ἀγωγὴ τοῦ παιδιοῦ ἀρχίζει ἐξ ἄκρας συλλήψεως».

Μάλιστα ὁ ἴδιος γέροντας μιλοῦσε γιὰ «μπερδεμένα παιδιὰ μπερδεμένων γονέων». Συγκεκριμένα, γιὰ διάφορα παιδιὰ ποὺ εἶχαν προβλήματα, ἔλεγε ὅτι «ἤδη ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας τους εἶχαν αὐτὸ τὸ πρόβλημα, αὐτὸ τὸ «μπέρδεμα», διότι ὅταν ἡ μητέρα ἦταν ἔγκυος, δὲ φρόντιζε νὰ εἶναι τακτοποιημένη ἡ ζωή της, νὰ ἔχει ἠρεμία, γαλήνη, νὰ προσεύχεται, νὰ συμμετέχει στὰ Ἱερὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας».

Τὰ παιδιά μας εἶναι τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητας!

Ἂς τοὺς δώσουμε ἐφόδια ὑγείας, καλοσύνης,

πνευματικότητας, δημιουργικότητας,

ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς!


Προσευχήσου γιὰ τὸ παιδί σου:


Μητέρα, προσευχήσου προπαντὸς γιὰ τὸ παιδί σου στὴν Παναγία Μητέρα, νὰ σὲ προφυλάξει ἐσένα καὶ τὸ παιδί σου ἀπὸ κάθε ἀρνητικὴ ἐπιρροή, ὥστε νὰ δεχθεῖς τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος «ἐκ κοιλίας μητρός».

Καθημερινὰ καλὸ θὰ εἶναι νὰ ἀκοῦς τὴν γαλήνια ἀλλὰ καὶ δυναμικὴ βυζαντινὴ μουσική, τὴν ἑλληνικὴ δημοτική, ἐπιλεγμένα μουσικὰ κομμάτια, Χατζηδάκη, Θεοδωράκη, ὥστε νὰ ἐμποτιστεὶ καὶ νὰ ἐνεργοποιηθεῖ ἁρμονικὰ ὁ ὀργανισμὸς καὶ ἰδιαιτέρως ὁ ἐγκέφαλος τοῦ ἀνθρώπου ποὺ πρόκειται νὰ γεννήσεις!

Ἂς τοῦ μιλάς, ἂς ἐπικοινωνεῖς μαζί του μὲ πολλὴ ἀγάπη, ἂς τοῦ ψάλλεις ἀπολυτίκια ἁγίων, χαρὰ κι ἄνωθεν εὐλογία! Ἂς ἐκκλησιάζεστε κάθε Κυριακή, νὰ ἐξομολογεῖστε, νὰ νηστεύετε καὶ νὰ κοινωνείτε συχνὰ τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ! Ἡ θεϊκὴ τροφὴ μεταμορφώνει τὸν ἄνθρωπο, πόσο μᾶλλον ὅταν ἁγιάζονται ἐξ ἀρχῆς τὰ νεόδμητα κύτταρά του!

Οἱ γονεῖς ἂς ἀποφασίσουν νὰ ζήσουν -κατὰ τὸ δυνατόν- σὲ κατάσταση ἀνάτασης, θαυμασμοῦ, προσευχῆς, εὐγνωμοσύνης, ἀγαλλίασης, χαρᾶς! Αὐτὲς οἱ ἀνώτερες καταστάσεις τῆς ψυχῆς ἀποτελοῦν ἀνώτερης ποιότητας δομικὰ ὑλικά, ποὺ θὰ θεμελιώσουν τὴν πνευματικότητα καὶ τὰ ὑψηλὰ χαρίσματα τοῦ μελλοντικοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἐγκυμοσύνη καὶ ἡ ἔγκυος γυναίκα γιὰ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἦταν καὶ εἶναι πάντα ἱερὴ σὲ ὅλες τὶς ἐποχές. Γι΄αὐτό ἄς μὴν προφέρεται τίποτε ἄπρεπο ἢ ἄσχημο μπροστά της.

Ἂς φοροῦν ἄσπρα ἢ φωτεινὰ χρώματα ποὺ δίνουν διάθεση γιὰ ζωὴ καὶ χαρά.

Ἂς εὔχονται, σκέπτονται, προσεύχονται καὶ ὀραματίζονται γιὰ τὸ παιδὶ τὶς πιὸ ὑψηλὲς ἀρετές: σοφία, ἀγάπη, ἀλήθεια, δύναμη, θάρρος, καλοσύνη, τιμιότητα, ὀμορφιά, ὑγεία… Νὰ τὶς βλέπουν ἤδη μὲ τὴν φαντασία τους στὸ παιδί τους μὲ πολλὴ ἀγάπη, ἂς τὸ φαντάζονται ὡς ἐνήλικο στολισμένο μὲ τὶς ἀρετές! (κατὰ τὴν ἐγκυμοσύνη καὶ κατὰ τὴν σύλληψη). Ἡ μορφοποιὸς δύναμη τῆς μέλλουσας μητέρας εἶναι πολὺ μεγάλη!

Ἂς μὴν ἀπογοητεύονται ἂν σκεφτοῦν ὅτι οἱ συμβουλὲς εἶναι ὑπερβολικὰ δύσκολες… Καὶ λίγα ἀκόμη ἂν τηρήσουν, μεγάλα ἀποτελέσματα θὰ ἔχουν!

Ἂς παρακαλοῦν τὸν Θεὸ νὰ χαρίσει στὸ παιδί τους τοὺς καρποὺς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος: ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότητα, ἀγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, ἐγκράτεια καθὼς ἐπίσης σωφροσύνη, πνεῦμα σοφίας καὶ συνέσεως, ταπείνωση, φωτισμό, ὑγεία ψυχῆς καὶ σώματος καὶ ὅ,τι ἄλλο εἶναι πρὸς τὸ συμφέρον τῆς ἀθάνατης ψυχῆς του.

Ὅταν ρώτησαν τὸ γέροντα Σωφρόνιο : -«Γιατί, γέροντα, ὁρισμένοι ἄνθρωποι δέχονται τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νωρὶς καὶ τὴν διατηροῦν, ἐνῶ ἄλλοι δὲν τὴν δέχονται καθόλου ἢ τὴν δέχονται ἀλλὰ δὲν τὴν διατηροῦν»;

Αὐτὸ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν ἐγκυμοσύνη» ἀπάντησε καὶ συνέχισε:

«Ὅταν τὸ παιδὶ ἔχει δεχθεῖ στὴν μητρικὴ κοιλιά, ὡς ἔμβρυο, τὴν ἀγάπη, γαλήνη καὶ προσευχὴ τῆς μητέρας του, ἤδη ἀπὸ τὰ ἑπτὰ του χρόνια αἰσθάνεται τὴν θεία παρουσία» (Μαρτυρία πνευματικοῦ του παιδιοῦ).

Ἐπίσης, στὸν βίο τοῦ ἁγίου Σεργίου διαβάζουμε ὅτι, ὅταν ἀκόμη ἦταν στὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας του, «ἐκραύγαζε» στὶς πιὸ ἱερὲς στιγμὲς τῆς Θείας Λειτουργίας. Οἱ ἐντυπώσεις, ποὺ δέχεται τὸ βρέφος κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης τῆς μητέρας, καθορίζουν σὲ μεγάλο βαθμὸ τὴν φυσική, συναισθηματική, ἀκόμη καὶ τὴν πνευματικὴ του κατάσταση.

Μάθετε τὸ παιδί σας νὰ θέλει νὰ γίνει ἕνας αὐριανὸς ἅγιος, πλᾶστε ἕναν οὐράνιο ἄνθρωπο τοῦ Παραδείσου, δὲν ὑπάρχει μεγαλύτερος καὶ ἀνώτερος σκοπός...!

Φανταστεῖτε τὸ παιδί σας ἕνα αὐριανὸ ἅγιο παιδί, ἕναν ὁλοκληρωμένο ἄνθρωπο τοῦ Θεοῦ καὶ αὐτὸ θὰ γίνει, ἐὰν πραγματικὰ τὸ ἐπιθυμεῖτε καὶ προσεύχεσθε. Ἀναλογιστεῖτε τί ἀξία ἔχει ἕνας ἅγιος σὲ αὐτὴ τὴν ζωὴ ἀλλὰ καὶ στὴν αἰωνιότητα!

Τὰ ἅγια συναισθήματα τῆς μάνας καὶ ἡ ἅγια ζωή της ἁγιάζουν τὸ παιδί της ἀπὸ τὴν ὥρα τῆς σύλληψής του ἀκόμη. Τὰ ἴδια ἰσχύουν καὶ γιὰ τὸν πατέρα.

Νὰ σκέφτεστε πὼς τὸ παιδὶ ποὺ ἔχετε εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ καὶ ὅτι σᾶς τὸ χάρισε γιὰ ἕναν καὶ μοναδικὸ σκοπό, νὰ τὸ προετοιμάσετε καὶ νὰ τὸ βοηθήσετε νὰ φθάσει ἀργότερα στὴν τελείωση, νὰ ἁγιάσει, δηλαδὴ νὰ ὁμοιάσει τοῦ ἴδιου τοῦ Δημιουργοῦ καὶ ὅταν φύγει ἀπὸ αὐτὴ τὴν ζωή, νὰ ζεῖ αἰώνια στὴν βασιλεία τῶν οὐρανῶν, στὸν Παράδεισο μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἁγίους, τοὺς ἀγγέλους, τὴν Παναγία μας καὶ τὴν Ἁγία Τριάδα!

Αὐτὸς καὶ μόνον αὐτὸς εἶναι ὁ προορισμὸς τοῦ παιδιοῦ σας καὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων.

Νὰ εὐχαριστεῖτε καὶ νὰ εὐγνωμονεῖτε τὸν Θεό, ποὺ σᾶς ἀξίωσε νὰ γίνετε συνδημιουργοί Του, ἔτσι καὶ τὸ παιδί σας θὰ σᾶς εἶναι εὐγνῶμον γιὰ τὴν σωστὴ διαπαιδαγώγηση καὶ γιὰ τὴν βοήθεια ποὺ θὰ τοῦ προσφέρετε, ὥστε νὰ πετύχει τὸν σκοπὸ τῆς κατὰ χάριν θέωσης.

Κάποια παιδάκια καὶ σήμερα ὅταν ἐρωτοῦνται τί θέλουν νὰ γίνουν, ἅγιοι ἀπαντοῦν, διότι αὐτὴ ἦταν ἡ πρώτη ἀγωγὴ τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μητέρας τους. Γιὰ δεῖτε τὴν Ἑλληνίδα μητέρα. Ἀφ΄ ὅτου εἶχε ἀκόμη στὰ σπλάχνα της τὸ παιδί, ὀνειροπολοῦσε νὰ τὸ κάμει Ἑλληνόπουλο χριστιανόπουλο· νὰ ἔχει στὴν καρδιά του ἀναμμένη τὴν φλόγα τῆς ἀγάπης του στὸν Θεὸ καὶ τὴν Ἑλλάδα, νὰ μαθαίνει γράμματα στὸ κρυφὸ σχολειό, νὰ γίνεται κι αὐτὸς ἀγωνιστής, ὥστε νὰ βοηθήσει τὴν πατρίδα νὰ ἐλευθερωθεῖ. Κι ὅταν γεννιόταν τὸ παιδί, τὰ νανουρίσματά της ἦταν δημοτικὰ τραγούδια ποὺ ἐγκωμίαζαν παλληκαριὲς καὶ κατορθώματα τῶν ἀγωνιστῶν.

Μιὰ ἑλληνικὴ παροιμία λέει: «Ἂν ἔχεις κακὰ παιδιά, τὰ χρήματά σου τί τὰ θέλεις; Κι ἂν ἔχεις καλὰ παιδιά, τὰ χρήματά σου τί τὰ θέλεις

Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἄγνοια κι ἔχει παραμελήσει αὐτὴν τὴν σπουδαία ἀγωγὴ τοῦ παιδιοῦ του, μοιάζει μὲ αὐτὸν ποὺ δὲν γνωρίζει γιὰ ποιὸν σκοπὸ ζεῖ καὶ ποιὸς εἶναι ὁ προορισμός του...!

Ἂς ἀποφασίσετε ἐπίσης μὲ μεγάλη ἀγάπη, ἐκτίμηση, τρυφερότητα καὶ θαυμασμὸ ὁ ἕνας γιὰ τὸν ἄλλον, νὰ ζήσετε, τὴν ἔνωσή σας προετοιμάζοντας τὴν σύλληψη τοῦ παιδιοῦ σας.

Ἂς βλέπεις, γυναίκα, τὸν ἀγαπημένο σου ὡς ἐκπρόσωπο τοῦ Θεοῦ, ὡς τὴν ἀναβλύζουσα πηγὴ τῆς ζωῆς καὶ ἄνδρα, τὴν ἀγαπημένη σου ὡς μία ὑπέροχη ἐκπρόσωπο τῆς ὀμορφιᾶς, μία ἐκ Θεοῦ μητέρα!

Μία τέτοια ἔνωση ἀνώτερης, θείας ἀγάπης, δημιουργεῖ ἕναν «ἰθμό» (φίλτρο), μέσ΄ ἀπὸ τὸν ὁποῖο οἱ καλύτερες ἰδιότητες τῶν προγόνων εὐνοοῦνται νὰ ἐκδηλωθοῦν στὸ πρῶτο dna νέας ὕπαρξης, ἀπὸ τὶς ἄπειρες, καλὲς καὶ κακές, ποὺ ἀσφαλῶς ὑπάρχουν σὲ 7 γενεὲς προγόνων ἀπὸ τὴν πατρικὴ καὶ 7 γενεὲς ἀπὸ τὴν μητρικὴ γραμμή.

Ἔτσι, ἡ ποιότητα ζωῆς τοῦ ζεύγους καὶ ἡ εἰλικρίνεια καὶ πνευματικότητα τῆς ἀγάπης τους ἑλκύουν τὸ καλύτερο γενετικὸ ὑλικὸ ἀπὸ τοὺς προγόνους (ἀπὸ τὸ ἄπειρο καλὸ καὶ κακὸ ποὺ εἶναι δυνατὸν νὰ ὑπάρχει…). Ἔτσι τὸ κακὸ δὲν ἐκδηλώνεται καὶ τὸ καλὸ ἑλκύεται καὶ ἐκδηλώνεται!

Ὅ,τι ὅμως καὶ νὰ ἔχει ἐκδηλωθεῖ κατὰ τὴν σύλληψη, μὲ τὶς προσευχὲς τῆς ἐγκυμονούσας, τὰ τυχὸν ἀρνητικὰ στοιχεῖα τοῦ πρώτου dna ἀφήνονται χωρὶς ἔκφραση καὶ εὐνοεῖται ἡ ἔκφραση, βελτίωση καὶ ἐνδυνάμωση τῶν θετικῶν στοιχείων. Σ΄ αὐτὸ ἔγκειται ἡ μεγάλη δύναμη τῆς προσευχόμενης ἐγκύου γυναίκας!

Τὴν ὥρα τῆς σύλληψεως ἄνδρας καὶ γυναίκα δίνουν τὸ σχέδιο τοῦ νέου ἀνθρώπου. Ἡ γυναίκα ὅμως εἶναι ἡ μάνα! Εἶναι ὁ χτίστης ποὺ ἐπὶ ἐννέα μῆνες δίνει τὰ ὑλικὰ καὶ τὴν ἐργασία, ὥστε τὸ σχέδιο νὰ ὑλοποιηθεῖ! Εἶναι αὐτὴ ποὺ θὰ σύν-δημιουργήσει ἄνθρωπο μὲ σάρκα καὶ ὀστά, μὲ χαρακτήρα, ταλέντα, ἰδιοφυΐες, ἀρετὲς (χαραγμένα μέσα του ἐν σπέρματι)…

Κι ὅπως ὁ χτίστης μπορεῖ κατὰ τὴν ὑλοποίηση τοῦ σπιτιοῦ νὰ ἰσιώσει τὸ στραβὸ δωμάτιο, ν΄ ἀνοίξει μεγαλύτερα παράθυρα, νὰ βάλει στερεότερα ὑλικά…νὰ βελτιώσει τὸ σχέδιο, ἴδια δυνατότητα ἔχει καὶ ἡ ἔγκυος γυναίκα…μὲ τὴν μεγάλη δύναμη τῆς προσευχῆς ποὺ ὁ Θεὸς τῆς χάρισε! Ἐκείνη μπορεῖ νὰ δημιουργήσει τὸ τέλειο, τὸ θαυμάσιο, διορθώνοντας τὸ τυχὸν ἀτελὲς σχέδιο (γενετικὸ ὑλικό) ποὺ δέχθηκε κατὰ τὴν σύλληψη! Σ΄ αὐτὸ ἔγκειται τὸ μεγαλεῖο τοῦ ρόλου της!

Αὐτὴ εἶναι ἡ προγεννητικὴ ἀγωγή, ἀγωγὴ ὑγείας καὶ συγχρόνως διδαχὴ ζωῆς πρὸς τὸ παιδὶ ἀπὸ τὶς ρίζες αὐτῆς τῆς ἀνθρώπινης ὕπαρξης. Μία τέτοια ἀγωγὴ ὁδηγεῖ στὴν διάπλαση μιᾶς προσωπικότητας ὑγιοῦς καὶ ἰσορροπημένης, ἑνὸς ψυχισμοῦ «συντεθειμένου», ἱκανοῦ ἀπὸ νεαρὴ ἀκόμη ἡλικία νὰ βιώνει τὴν χαρά, τὴν ἔμπνευση, τὴν δημιουργικότητα καὶ τὶς ἀνώτερες καταστάσεις τῆς ψυχῆς.

Ἂν θέλουμε νὰ ἐπιλύσουμε ἀποτελεσματικὰ τὸ δημογραφικό μας πρόβλημα (πρόβλημα ὄχι μόνο ποσότητας, ἀλλὰ προπαντὸς ποιότητας γεννήσεων), πρέπει νὰ ἀσχοληθοῦμε, πολιτεία καὶ πολίτες, μὲ τὰ ζευγάρια καὶ τὶς ἐγκυμονοῦσες γυναῖκες, διαφωτίζοντας αὐτὲς καὶ τοὺς μέλλοντες πατέρες, καθὼς καὶ τοὺς νέους τῆς ἐφηβικῆς καὶ νεανικῆς ἡλικίας γιὰ τὸν πιὸ σπουδαῖο τους ρόλο, τὸν ρόλο τῆς δημιουργίας καλῶν ἀπογόνων, ρόλο ἀληθινῆς ἀνανέωσης τῆς ἀνθρωπότητας. Πρέπει γι΄ αὐτὸ νὰ βελτιώσουμε μὲ εὐνοϊκοὺς νόμους καὶ εὐνοϊκὲς συνθῆκες ζωῆς τὶς ἐργασιακές, οἰκογενειακὲς συνθῆκες ζωῆς τους καὶ προπαντὸς νὰ τοὺς ἐνημερώσουμε καὶ νὰ τοὺς ἐμπνεύσουμε, ὥστε μὲ χαρά, ἀγάπη, ἀνάταση, θαυμασμὸ καὶ ἔμπνευση νὰ ζήσουν τὴν περίοδο δημιουργίας ἀπογόνων: σύλληψη καὶ ἐγκυμοσύνη. Ἔτσι θὰ προετοιμάσουν ἀνθρώπους γιὰ τὸν Παράδεισο, ὑγιεῖς, κοινωνικούς, πνευματικούς, ἠθικοὺς καὶ δημιουργικούς, ποὺ θὰ ἐκδηλώσουν τὶς ἰδιαίτερες ἔμφυτες χάρες καὶ ἰδιοφυΐες ποὺ κρύβονται μέσα στὸν κάθε ἄνθρωπο γιὰ νὰ διαπλάσουν μία εἰρηνικὴ καὶ δημιουργικὴ κοινωνία!

Ἡ ἐξύψωση τῆς μητρότητας βάσει μιᾶς προγεννητικῆς ἀγωγῆς, θὰ ὁδηγήσει μὲ φυσικὸ τρόπο καὶ στὴν ἐπιθυμία δημιουργίας πολλῶν παιδιῶν, στὴν αὔξηση τῶν γεννήσεων.

Ἡ προγεννητικὴ ἀγωγὴ πρέπει νὰ εἰσαχθεῖ στὰ σχολικὰ καὶ πανεπιστημιακὰ προγράμματα. Ἐξάλλου ἡ δαπάνη γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τέτοιων μέτρων θὰ εἶναι ἐλάχιστη μπροστὰ στὶς δαπάνες, ποὺ θὰ ἐξοικονομηθοῦν ἀπὸ τὴν γέννηση εἰρηνικῶν καὶ δημιουργικῶν ἀνθρώπων.

-Εἶναι αὐτὸ ἕνα ὄνειρο;

-Ναί, εἶναι, ἀλλὰ ὁ ἄνδρας καὶ ἡ γυναίκα μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔχουν τὴν δύναμη αὐτὸ νὰ τὸ μετατρέψουν σὲ πραγματικότητα!

Ἡ μέριμνα γιὰ τὴν εὐγονία ἀποτελεῖ τὴν πρώτη βασικὴ κοινωνικὴ πρόνοια. Ὑπῆρξε γιὰ αἰῶνες τὸ κλειδὶ τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, ποὺ ὀφείλει τὴν ἄνθισή του στὴν ἐπὶ αἰῶνες γέννηση ἐδῶ στὴν Ἑλλάδα ἀναρίθμητων σπουδαίων ἀνθρώπων: φιλοσόφων, πολιτικῶν, ἐφευρετῶν, ἐπιστημόνων, καλλιτεχνῶν, ἁγίων!

Πίσω ἀπὸ αὐτοὺς ὑπῆρχαν οἱ γονεῖς, ὑπῆρχε μιὰ μητέρα τῆς σοφίας καὶ τῆς ἀγάπης ποὺ εἶχε ἐγχαράξει γιὰ πάντα στὴν ἐγκεφαλικὴ δομή τους τὴν διδαχὴ τῆς προσφορᾶς, τῆς ηθικῆς, τῆς δημιουργίας.

Θὰ ὑπῆρχε ἄραγε ἕνας Μέγας Βασίλειος χωρὶς τὴν ἁγία Ἐμμέλεια;

Ἕνας Πυθαγόρας χωρὶς τὴν Παρθενίδα;

Ἕνας Μέγας Ἀλέξανδρος χωρὶς τὴν Ὀλυμπιάδα;


Ὁ ἄνθρωπος, καὶ ὁ λιγότερο εὐνοημένος, εἶναι πλασμένος «κατ΄εἰκόνα καί καθ’ ὁμοίωσιν τοῦ Θεοῦ» κι ἔχει ἑπομένως χαραγμένες στὴν κυτταρική του μνήμη τὶς τρεῖς θεῖες ἰδιότητες: τὴν ἀγάπη, τὴν σοφία καὶ τὴν δημιουργικὴ δύναμη.

Γιὰ νὰ δεχθεῖ ὅμως τὶς θεῖες αὐτὲς ἰδιότητες εἶναι πρωτίστης σημασίας νὰ ἔχει δεχθεῖ ἀπὸ τὴν μητέρα του κατὰ τὴν ἐνδομήτρια, ἐννεάμηνη πρώτη διάπλασή του- κι ἀπὸ τοὺς γονεῖς του κατὰ τὴν σύλληψή του- ἀγάπη, γαλήνη, ἁρμονία καὶ σεβασμὸ πρὸς τὴν ὕπαρξή του. Μ΄αὐτὲς τὶς ἁρμονικὲς δυνάμεις τὸ νευρικὸ σύστημα καὶ ὁ ἐγκέφαλος τοῦ νέου ἀνθρώπου μποροῦν νὰ δομηθοῦν ἁρμονικὰ καὶ νὰ καταστοῦν τέλεια ὄργανα τῶν θείων χαρισμάτων. Ἐξάλλου, σ’ αὐτὰ τὰ ἐντυπώματα, ὅπως τὸ τρένο στὶς γραμμές του, θὰ προχωρήσει ἀργότερα στὴν ζωή του!

Αὐτὸ τὸ ἁπλὸ καὶ αἰσιόδοξο μήνυμα πρέπει οἱ μεγαλύτεροι καὶ ὅλοι νὰ διαδώσουμε στὰ παιδιά μας, στὰ ἐγγόνια μας, στοὺς φίλους, συγγενεῖς καὶ γείτονές μας. Νὰ μιὰ σπουδαία προσφορά, ἡ πιὸ σπουδαία, εὔκολη καὶ ἀποτελεσματική!

Διαδίδοντας τὸ μήνυμα, θὰ κατακλύσει τὴν Ἑλλάδα καὶ ἡ ὑγεία, ἡ ψυχικὴ ἰσορροπία, ἡ ὡραία νεολαία τοῦ μέλλοντος θὰ ἀρχίσει νὰ κτίζεται ἀπὸ τὰ σημερινὰ ζευγάρια!

Αὐτὰ θὰ ἀνανεώσουν τὴν ἀνθρωπότητα! Ἂς εἶναι ὑπερήφανοι γιὰ τὸ μεγαλειῶδες ἔργο τῆς καλλιτεκνίας ποὺ ὁ Θεὸς τοὺς ἀναθέτει! Ἡ διαιώνιση τῶν εὐλογημένων Ἑλλήνων κι Ἑλληνίδων!


ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ


Ἐπειδὴ σήμερα συχνὰ σπεύδουν τὰ ζευγάρια, ἀνυπομονώντας νὰ φέρουν στὴν ζωὴ παιδί, νὰ προστρέξουν σὲ ἰδιαίτερα ἐπώδυνες καὶ ἀμφίβολης ἀποτελεσματικότητας καὶ συνεπειῶν μεθόδους τεχνητῆς γονιμοποίησης, θεωροῦμε ἀναγκαῖο νὰ περιλάβουμε λίγες γραμμὲς γι’ αὐτὸ τὸ κεφαλαιῶδες θέμα.

Εἶναι ἀναγκαῖο γιὰ τὰ ζευγάρια νὰ κατανοήσουν ὅτι ἡ θεϊκὴ σοφία ὅλα τὰ ζευγάρια, κατ΄ ἀρχήν, τὰ ἔπλασε γόνιμα καὶ ὅρισε ἡ δημιουργία τοῦ ἀνθρώπου νὰ ἀρχίσει μὲ τὴν ἐρωτικὴ ἕνωση τοῦ ἄνδρα καὶ τῆς γυναίκας καὶ τὴν ἐναπόθεση, μέσα σὲ ἀτμόσφαιρα ἐκστατικῆς ἀγάπης, ζωντανοῦ πολύτιμου γενετικοῦ ὑλικοῦ στὴν μήτρα τῆς γυναίκας, ποὺ τὴν ἴδια αὐτὴ στιγμὴ μεταμορφώνεται σὲ μητέρα καὶ ὁ ἄνδρας σὲ πατέρα.

Ἡ ἀγάπη τοῦ ζευγαριοῦ ἀποτελεῖ πνευματικὴ κατάσταση ὕψιστης σημασίας… Στὸ Ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου, τὸ Ἅγιον Πνεύμα τοὺς ἑνώνει: «…καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. Τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν, ἐγὼ λέγω εἰς Χριστὸν καὶ εἰς τὴν ἐκκλησίαν» (Ἐφεσ. κεφ. ε΄, στιχ. 31-32).

Ἔτσι λοιπὸν εἶναι πρωτίστης σημασίας, μὲ ὑπομονὴ τὰ ζευγάρια νὰ περιμένουν τὴν φυσικὴ σύλληψη τοῦ παιδιοῦ τους…ἀκολουθώντας τὶς παρακάτω συμβουλές. Κι ἂν πάντως, μὲ ἰατρικὴ ὑποβοήθηση, συλληφθεῖ τὸ παιδί, ἂς ξέρουν ὅτι μετὰ τὴν ἐμφύτευση στὴν μήτρα ἔχουν νὰ τοῦ προσφέρουν πολλὴ ἀγάπη, πάμπολλες εὐχές, θερμὴ προσευχή· ἔχουν νὰ τοῦ μιλήσουν μητέρα καὶ πατέρας, βεβαιώνοντάς το καθημερινὰ γιὰ τὴν ἀγάπη, τὴν γαλήνη καὶ μὲ αἴσθημα ἀσφάλειας, ἐξαλείφοντας φόβους καὶ τραύματα, ποὺ τυχὸν σχετίζονται μὲ τὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς. Ἔχουν νὰ τὸ βεβαιώσουν ὅτι εἶναι καλόδεχτο, πολυαγαπημένο κι ὅτι ἡ ζωή του εἶναι τώρα ἀσφαλὴς καὶ πρέπει νὰ ἔχει ἐμπιστοσύνη.

Πρέπει ὅμως, προπαντός, τὰ σύγχρονα ζευγάρια νὰ κατανοήσουν ὅτι ψυχολογικὲς σχεδὸν πάντοτε, κι ἑπομένως προσωρινές, εἶναι οἱ αἰτίες τῆς μὴ ἄμεσης γονιμότητάς τους. Πόσες φορὲς δὲ παρατηροῦμε ὅτι μετὰ τὴν υἱοθεσία παιδιοῦ ἡ γυναίκα μένει ἔγκυος! ἐπειδὴ μὲ τὴν ἀγάπη της καὶ ἀφοσίωσή της πρὸς τὸ παιδὶ ξεπέρασε κάποιον, ἴσως ὑποσυνείδητο, φόβο τῆς μητρότητας!

Ἄλλες φορές, αἰτία τῆς ὑπογονιμότητας εἶναι κάποιες ἐλλείψεις στὴν διατροφή, τὸ κάπνισμα ἢ ὁ τρόπος ζωῆς τοῦ ζεύγους, ποὺ εὔκολα μποροῦν νὰ ξεπερασθοῦν μὲ τὴν διόρθωση, τὴν μετάνοια, τὴν προσευχή, τὴν ἐξομολόγηση καὶ τὴν Θεία Κοινωνία.

Ὁ πατὴρ Παΐσιος, ὁ ἁγιορείτης, συνιστοῦσε πάντοτε: «Μετάνοια καὶ ἐξομολόγηση, ἐπιστροφὴ στὸν Χριστὸ μὲ προσευχή, ἐκκλησιασμὸ καὶ Θεία Κοινωνία».

Ἑπομένως, ἀντὶ τὰ ζευγάρια νὰ σπεύδουν σε ἀφύσικες, ἀντιερωτικὲς καὶ ἀντιπνευματικὲς μεθόδους, πρέπει ἁπλὰ νὰ διορθώσουν ὅ,τι δὲν πάει καλὰ στὸ σῶμα καὶ στὸν ψυχισμό τους…

Νὰ ἀποφασίσουν, πρῶτα, νὰ γαληνέψουν, νὰ περιμένουν μὲ ὑπομονή, ἀπόλυτη ὑπομονὴ καὶ ἐμπιστοσύνη στὸν Θεό, νὰ ἔλθει καὶ ἡ δική τους γόνιμη ὥρα κι ἐν τῷ μεταξύ, ἂς ἀποφασίσουν νὰ καθαρίσουν τὸν ὀργανισμό τους μὲ τὴν φυσικὴ μέθοδο τῆς νηστείας ἢ μὲ φρουτοδίαιτα ὀλίγων ἡμερῶν, κόβοντας τελείως τὸ τσιγάρο (σπουδαῖο παράγοντα ὑπογονιμότητας).

Ἂς λιάζεται ἡ γυναίκα πρωινὲς ὧρες, λίγο, χαμηλὰ στὴν κοιλιά, γιὰ νὰ δυναμώσουν καὶ νὰ ἐξυγιανθοῦν μήτρα καὶ σάλπιγγες.


Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΙΝΕΤΑΙ


Ἔμβρυο= γονίδια + περιβάλλον τῆς μήτρας.

Τὸ περιβάλλον τῆς μήτρας μετέχει στὴν διαμόρφωση τῶν γονιδίων.

Τὸ πᾶν εἶναι τί προσφέρουν στὸ μελλογέννητο ἡ μητέρα καὶ ὁ πατέρας.


Ὁ γενετιστὴς – κυτταρολόγος δρ. Lipton, σὲ πρόσφατο παγκόσμιο συνέδριο μὲ θέμα "πρόληψη τῆς βίας, ἀπὸ τὴν προγεννητικὴ περίοδο τῆς ζωῆς" (Μάιος 2001, Καράκας), ἐδήλωσε ὅτι πρόσφατες γενετιστικὲς ἔρευνες καταρρίπτουν ἀπολύτως τὴν θεωρία τῆς "μονοκρατορίας" τῶν γονιδίων στὴν ψυχοσωματικὴ ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου ἀνθρώπου καὶ καταλήγουν στὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ περιβάλλον τῆς μήτρας, ἀποτελούμενο προπαντὸς ἀπὸ τὶς σκέψεις καὶ τὰ συναισθήματα τῆς ἐγκύου -ἑνωμένης ψυχοσωματικὰ μὲ τὸ ἔμβρυο- μεταλλάσσει τὰ γονίδια. Ἔτσι ὥστε, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν ἐπιρροὴ του στὴν δυνατότητα ἔκφρασης γενετικῶν χαρακτηριστικῶν, ἔχει τὴν ἰδιότητα τῆς μετάλλαξης τῶν γονιδίων (τοῦ dna τοῦ ἐμβρύου) πρὸς τὸ καλύτερο, ἐὰν εἶναι θετικὸ ἢ ἀντίθετα.

Τὸ πᾶν λοιπὸν εἶναι τὸ τί βιώνει τὸ ζεῦγος κατὰ τὴν ἐγκυμοσύνη ἀλλὰ καὶ κατὰ τὴν σύλληψη.


Μητέρα,

Ἡ δομὴ τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος τοῦ παιδιοῦ ποὺ περιμένεις ἐξαρτᾶται ἄμεσα ἀπὸ τὴν τροφή σου, τὴν πίστη σου στὸν Θεό, τὶς εὐωδιές, τὴν μουσική, τὴν ζεστὴ φωνή σου, τὴν ὀμορφιά, τὸ φῶς, τὰ λαμπερὰ χρώματα ποὺ φορᾶς καὶ θαυμάζεις, τὸ περιβάλλον ποὺ ζεῖς, τὴν ἀγάπη σου, τὴν σκέψη σου! Μίλησέ του, τραγούδησέ του, ἀγάπησέ το, χάιδεψέ το. Θαύμασε τὶς ἀρετές: ἔτσι τὶς ἐγγράφεις μέσα του καὶ θὰ γίνει ἕνας ἀληθινὰ εὐλογημένος ἄνθρωπος! Ἁγίασε τὶς αἰσθήσεις σου:

Γεύση: μὲ τὴν Θεία Κοινωνία, τὸ ἀντίδωρο, τὸν ἀγιασμό.

Ἀκοή: μὲ τὴν βυζαντινὴ μουσική, πνευματικοὺς λόγους, ψυχωφελεῖς χριστιανικὲς ὁμιλίες καὶ εὐχάριστες μελωδίες.

Ἁφή: μὲ τὸ σημεῖο τοῦ σταυροῦ, εὐλογία ἁγίων λειψάνων, πράττοντας θεάρεστα ἔργα, δίνοντας ἐλεημοσύνη, μὲ ἁγιασμένο ἔλαιο στὸ σῶμα σταυροειδῶς.

Ὄραση: μὲ εἰκόνες ἁγίων, μελέτη τῆς Ἁγίας Γραφῆς καὶ πνευματικῶν βιβλίων, ἐπίσκεψη σὲ ἱερὰ προσκυνήματα κ.ἄ.

Ὄσφρηση: μὲ τὸ εὐῶδες θυμίαμα τοῦ Θεοῦ.

Ἐφαρμόζοντας τὰ παραπάνω θὰ δεῖς ἄμεσα ἀποτελέσματα στὴν ψυχὴ τοῦ νεογέννητου παιδιοῦ σας.Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΥΟΥ ΚΑΙ Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΗΣ ΖΩΗ


Ἀπὸ τοὺς δρ. Παναγιώτη Κουμεντάκη, ὑγιεινιστὴ

καὶ τὴν Θεοδώρα Ρεσβάνη, ἰατρό-ὑγιεινιστή.


Σπουδαῖος παράγοντας ἐπίδρασης τοῦ περιβάλλοντος στὴν ζωὴ τοῦ μελλογέννητου παιδιοῦ εἶναι, χωρὶς ἀμφιβολία, ἡ διατροφὴ τῆς μέλλουσας μητέρας στὸ διάστημα τῆς ἐγκυμοσύνης, ἀπὸ τὴν ὥρα τῆς σύλληψης κι ἀκόμα νωρίτερα. Ὅλοι οἱ ἐρευνητὲς κατέληξαν στὸ συμπέρασμα ὅτι ἡ σωστὴ θρέψη τῆς μητέρας εἶναι πρωταρχικῆς σημασίας γιὰ τὴν ὁμαλὴ ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου.

Ἀλλὰ ποιό εἶναι τὸ σωστὸ διαιτολόγιο; Ἐκεῖνο ποὺ δίνει ἔμφαση στὶς θερμίδες, στὰ πολλὰ λευκώματα, στὰ πολλὰ κρέατα καὶ στὰ γαλακτοκομικὰ προϊόντα;

Ὄχι βέβαια!

Ὁ καθηγητὴς τῆς γυναικολογίας καὶ μαιευτικῆς καὶ ἀκαδημαϊκὸς Ν. Λοῦρος τονίζει: «Ἡ ἐγκυμονοῦσα πρέπει νὰ προτιμᾶ τὰ λαχανικὰ καὶ τὰ φροῦτα, ἐνῶ τὸ ἄφθονο ζωικὸ λεύκωμα, τὸ ζωικὸ λίπος καὶ τὸ ἁλάτι ἔχουν κακὴ ἐπίδραση στὴν ἀνταλλαγὴ τῆς ὕλης…ἔτσι ἡ παλαιὰ ὑποστηριζόμενη κρεατοφαγία καὶ γαλακτοτροφία εἶναι βλαβερή».

Ὁ δρ. K. de Snoo συνηγορεῖ γιὰ ἕνα ἀνάλατο διαιτολόγιο στὴν διάρκεια τοῦ δεύτερου μισοῦ τῆς ἐγκυμοσύνης.

Μ’ ἕνα σωστὸ διαιτολόγιο ἡ ἔγκυος μπορεῖ νὰ ἀποφύγει τὰ σκευάσματα ἀσβεστίου καὶ σιδήρου ποὺ δημιουργοῦν δυσπεψία καὶ γαστρεντερικὰ προβλήματα.

Ἐξάλλου ἡ ἀναιμία ποὺ παρατηρεῖται στὶς ἐγκυμονοῦσες εἶναι φαινομενική, ὀνομάζεται μάλιστα καὶ ψευδοαναιμία.

Ἄρα εἶναι φυσιολογικὴ κατάσταση καὶ ἀναμενόμενη καὶ τοῦτο διότι στὴν διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης ἀραιώνουν τὰ ἐρυθρὰ αἱμοσφαίρια, ἐπειδὴ αὐξάνει ὁ ὄγκος τοῦ πλάσματος.

Μόνον κατ’ ἐξαίρεση (ὅταν ὁ αἱματοκρίτης πέφτει κάτω ἀπὸ 30-32) χρειάζονται σκευάσματα σιδήρου.

Σταφίδες μαῦρες (μουσκεμένες), δαμάσκηνα, σύκα, χουρμάδες, ἀμύγδαλα, καρύδια, γιαούρτι, ὄσπρια, ἀναποφλοίωτα δημητριακὰ καὶ πράσινα λαχανικὰ καθὼς καὶ φρούτα ἐποχῆς πλήρως καλύπτουν τὶς ἀνάγκες σὲ σίδηρο, ἀσβέστιο, καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ μεταλλικὰ στοιχεῖα καὶ βιταμίνες.

Ὁ δρ. Michel Odent τονίζει τὴν μεγάλη ἀνάγκη τῆς ἐγκυμονούσας γιὰ ψάρι (2-3 φορὲς τὴν ἑβδομάδα) ἐπειδὴ περιέχει κατάλληλα στοιχεῖα γιὰ τὴν διάπλαση τοῦ ἐγκεφάλου τοῦ ἐμβρύου (-ω3 λιπαρὰ ὀξέα). Μόνον τὸ ὠμὸ ἐλαιόλαδο εἶναι ὠφέλιμο καὶ εὔπεπτο.

Πρέπει ἀντίθετα ἡ ἔγκυος νὰ ἀποφεύγει τελείως κάθε εἴδους μαργαρίνες, ποὺ ὑπάρχουν ἀκόμη καὶ μέσα στὰ ποικίλα μπισκοτάκια τοῦ ἐμπορίου, ἐπίσης καφέ, κακάο, ζάχαρη καὶ ἄσπρο ἀλεύρι, χημικὰ ποτά, οἰνόπνευμα, τσιγάρο καὶ κάθε ἀκτινοβόλησή της μὲ ἰονίζουσες κλπ. ἀκτινοβολίες ἀπὸ ἀκτινογραφίες ἕως computer καὶ τηλεόραση καὶ νὰ προτιμᾶ τοὺς φυσικοὺς χυμοὺς φρούτων.


Τὴν ὥρα τῶν γευμάτων, ποὺ εἶναι ἄριστο νὰ παίρνει σὲ μιὰ ἡσυχία καὶ σιωπή, μπορεῖ ν’ ἀκούει ἁπαλὴ βυζαντινὴ μουσικὴ καὶ νὰ εὔχεται ὑγεία ψυχικὴ καὶ σωματική, χαρίσματα καὶ ὀμορφιὰ γιὰ τὸ παιδί της καὶ γιὰ κείνην!


Τρώγοντας σωστὰ μιὰ μέλλουσα μητέρα θὰ ἔχει:

  1. Ἐγκυμοσύνη χωρὶς ἐπιπλοκές.

  2. Τοκετὸ χωρὶς ἐπιπλοκές.

  3. Ἔμβρυο σωστὰ ἀναπτυσσόμενο τόσο σωματικὰ ὅσο καὶ διανοητικά.

  4. Ἕνα παιδὶ γεμάτο εὐεξία καὶ μὲ σωστὲς βάσεις γιὰ καλὴ σωματικὴ καὶ διανοητικὴ ἀνάπτυξη.


Ἀκολουθεῖτε ὅσο μπορεῖτε τοὺς παρακάτω κανόνες:

Ἡ ἔγκυος πρέπει νὰ τρώγει δύο φορὲς καλύτερα καὶ ὄχι γιὰ δύο ὅπως συνίσταται συχνά!

Τὰ ὠμὰ λαχανικὰ κάθε λογῆς μὲ ὠμὸ ἐλαιόλαδο καὶ λεμόνι νὰ μὴ λείπουν. Ἕνας ἐξαιρετικὸς τρόπος νὰ καλύψετε τὶς ἀνάγκες σὲ λευκώματα εἶναι νὰ τρῶτε μὶα μεγάλη σαλάτα καθημερινῶς μὲ 60-100 γρ. ὠμοὺς ξηροὺς καρποὺς καὶ σπόρους φρεσκοσπασμένους ἢ ἄλλη φορὰ μὲ τυρὶ ἀνάλατο καὶ ξαλμυρισμένη φέτα. Μπορεῖτε ἐπίσης νὰ τρῶτε διάφορα λαχανικὰ ἐλαφρὰ βρασμένα στὸν ἀτμὸ (λάχανο, μπρόκολο, κουνουπίδι, ἀρακά, φασολάκια κ.λ.π.). Οἱ φακές, τὸ σιτάρι, ἡ ροβίτσα κ.λ.π. αὐξάνουν τὴν ποσότητα καὶ ποιότητα τοῦ λευκώματος ποὺ λαμβάνετε ὅταν τὰ κάνετε φύτρα καὶ καλύπτουν, μ’ ἕναν καλύτερο τρόπο, τὶς ἀπαιτήσεις τῆς ἐγκυμοσύνης. Τὰ φύτρα νοστιμίζουν τὰ γεύματά σας χωρὶς προσθήκη ἁλατιοῦ κ.λ.π.

Χρησιμοποιεῖτε φυσικὰ τυριά, καλὴ φέτα, μυζήθρα, ἀνθότυρο, μανούρι, καλὴ ἀνάλατη γραβιέρα κ.λ.π. (μέχρι 2 φορὲς τὴν ἑβδομάδα).

Τρῶτε καλὸ φυσικὸ γιαούρτι ἀντὶ γιὰ γάλα. Χωνεύεται ἀπὸ τὸν ἐνήλικο καλύτερα ἀπὸ τὸ γάλα.

Ἀντὶ γιὰ ζωικὸ βούτυρο μπορεῖτε, ἂν τὸ ἐπιθυμεῖτε, νὰ χρησιμοποιεῖτε βούτυρο φτιαγμένο ἀπὸ ξηροὺς καρποὺς ἀλεσμένους, φρεσκοσπασμένους. Τρώγεται θαυμάσια μὲ μῆλα, ἀχλάδια, πορτοκάλια κ.λ.π. καὶ μὲ σαλατικά. Πρωὶ καὶ βράδυ νὰ τρῶτε φρούτα τῆς ἐποχῆς καὶ σύκα ξερὰ ἢ σταφίδες.

Σχεδὸν κάθε μέρα νὰ τρῶτε ψητὲς πατάτες, ψημένες ὁλόκληρες μὲ τὴν φλούδα καὶ νὰ τὶς τρῶτε ἀπομακρύνοντας τὴν φλούδα. Ἔχουν πολλὰ θρεπτικὰ στοιχεῖα, βιταμίνες, μέταλλα καὶ καλῆς ποιότητας λεύκωμα.

Ἂς προτιμᾶτε σκοῦρο ρύζι ἀναποφλοίωτο, "κάργκο" καὶ ὄχι γυαλισμένο ἐπεξεργασμένο, δηλαδὴ τὸ κοινὸ τῆς ἀγορᾶς.

Ὄχι πάνω ἀπὸ 4 αὐγὰ φρέσκα, μελάτα τὴν ἑβδομάδα.

Κρέας 1 φορὰ τὴν ἑβδομάδα τὸ πολὺ ἢ καθόλου καὶ 2-3 φορὲς ψάρι φρέσκο, συνδυαζόμενα καὶ τὰ δύο μὲ ἄφθονα σαλατικὰ καὶ λαχανικὰ ἀτμόβραστα καὶ πατάτες ἀτμόβραστες ἢ ψητές.

Ἡ ἔγκυος δὲν πρέπει ποτὲ νὰ τρώγει ἐὰν τὴν ὥρα τοῦ φαγητοῦ δὲν εἶναι στοιχειωδῶς ἤρεμη, ξεκούραστη καὶ πεινασμένη.

Ὄχι γενικὰ φαγητὸ ὅταν ἡ ἔγκυος εἶναι κουρασμένη, ἐκνευρισμένη, στενοχωρημένη καὶ ἀναστατωμένη, ὅταν ἔχει ἕνα ἰσχυρὸ πόνο, πονοκέφαλο, πυρετὸ καὶ ἀνορεξία.

Μὲ μιὰ τέτοια διατροφὴ κατάλληλη ἐπίσης γενικὰ γιὰ τὸ ζευγάρι πρὶν ἀπὸ τὴν σύλληψη, θὰ καλύπτονται ὅλες οἱ ἀνάγκες σας σὲ λεύκωμα, σὲ ἀσβέστιο, σίδηρο καὶ ἄλλες βιταμίνες καὶ μέταλλα, ἀπαραίτητα στοιχεῖα γιὰ νὰ οἰκοδομηθεῖ ἄρτιος ο ὀργανισμὸς τοῦ μωροῦ καὶ νὰ διαφυλαχθεῖ ἡ καλὴ ὑγεία τῆς μητέρας.

Ἐφόσον πᾶνε ὅλα καλὰ μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ καὶ γεννηθεῖ τὸ παιδάκι σας, φροντίστε μετὰ τὸν σαραντισμό του νὰ τὸ κάνετε ὑποψήφιο πολίτη τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, μέλος τοῦ σώματος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ μὲ τὸ Ὀρθόδοξο Ἱερὸ Μυστήριο τοῦ Βαπτίσματος. Μὲ τὴν συχνὴ Θεία Μετάληψη τοῦ ἁγίου σώματος καὶ αἷματος τοῦ Χριστοῦ θὰ τὸ βοηθήσετε νὰ εἶναι καλοφωτισμένο, δυνατὸ κι εὐλογημένο γιὰ τὴν νέα ζωὴ ποὺ ἀνοίγεται μπροστά του.


Ο ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ 8o ΜΥΣΤΗΡΙΟ!Ἡ θηλάζουσα μητέρα μέσα ἀπὸ τὸ γάλα της, μπορεῖ νὰ προσφέρει γιὰ πάντα στὸ παιδὶ της: ὑγεία, νοσία, γάπη καὶ σφάλεια, καὶ πάνω ἀπ’ ὅλα τὴν πίστη της στὸν Θεὸ ὅτι αὐτὸ τὸ παιδὶ θὰ ἐκδηλώσει τὴν θαυμάσια μοναδικότητά του, μπορεῖ νὰ γίνει ἕνας ἅγιος, ὅτι θὰ ἀναπτύξει εὐγένεια καὶ μεγαλεῖο ψυχῆς, ἰδιοφυΐα, καλοσύνη, εὐγενικὴ ψυχὴ λήθειας καὶ προσφορᾶς!

Μὲ τέτοιες σκέψεις καὶ συναισθήματα πρέπει νὰ προσφέρει τὸ στῆθος της στὸ μωρό της!

Ἡ θηλάζουσα μητέρα ἔχει τὴν ἴδια μορφοποιὸ δύναμη, ὅπως καὶ ἡ ἐγκυμονοῦσα… Ἂς τὴν χρησιμοποιήσει!


ΑΣ ΕΧΕΙ ΘΑΡΡΟΣ, ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΚΙ ΕΛΠΙΔΑ

Οἱ πιὸ στενοὶ πορθμοὶ ὁδηγοῦν στὴν ἀνοιχτὴ θάλασσα!

Μέσα ἀπὸ τὸν πόνο τοῦ κόκκου τῆς ἄμμου, τὸ στρείδι φτιάχνει μαργαριτάρι!

Ἀντιμετωπίζοντας τὶς δυσκολίες μὲ αἰσιοδοξία καὶ ὑπομονή, τὸ ἴδιο μήνυμα διδάσκει στὸ παιδί της!...


Τιμὴ στὴν μητέρα, τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς της, γιὰ ἕναν καλύτερο κόσμο

Ἀπὸ τὸν Μ.Κ. μαθητὴ Γ΄ Λυκείου Κολλεγίου Ἀθηνῶν


Σὲ μιὰ λαμπρὴ τελετὴ στὸ πανεπιστήμιο τοῦ Ὀχάιο, ἀπονεμήθηκε ὁ τίτλος τοῦ ἐπίτιμου διδάκτορα τῶν νομικῶν ἐπιστημῶν σὲ μιὰ γυναίκα, τὴν κα Κόμπτον. Ἡ ἴδια δὲν σπούδασε ποτὲ τὴν νομικὴ ἐπιστήμη. Διακρίθηκε ὅμως ὡς μητέρα. Προσφορά της στὴν κοινωνία: τρεῖς γιοὶ ἐξαίρετοι ἐπιστήμονες καὶ μιὰ κόρη ἱεραπόστολος στὶς Ἰνδίες. Ἡ ἴδια εἶπε: «Ἡ ἰδιότητα τῆς μητέρας ἀποτελεῖ μιὰ ἰδιαίτερη καριέρα. Εἶναι τὸ μεγαλύτερο προνόμιό μας, ἀλλὰ καὶ ἡ μεγαλύτερή μας εὐθύνη».

Πέρα ὅμως καὶ πάνω ἀπὸ τοὺς ἀνθρώπους, πρῶτα ὁ Θεὸς προσέφερε στὴν γυναίκα- μητέρα τὴν ὕψιστη τιμή: Νὰ γίνεται καὶ αὐτὴ συνδημιουργὸς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνο αὐτό. Λόγω τῆς ἰδιαίτερης σχέσης δημιουργοῦ- δημιουργήματος καὶ τῶν δεσμῶν αἵματος ἐννέα μηνῶν καὶ ἄλλων τόσων γάλακτος, ἡ μητέρα διαδραματίζει τὸν κυρίαρχο ρόλο στὴν οἰκογένεια καὶ στὴν διαμόρφωση τοῦ χαρακτήρα καὶ τῆς προσωπικότητας τῶν παιδιῶν. Δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι ὅταν ὁ κος Κόμπτον ρωτήθηκε, μετὰ τὸ τέλος τῆς ἴδιας τελετῆς, «ποιά εἶναι ἡ συνταγὴ γιὰ τὴν ἀπόκτηση παιδιῶν σὰν τὰ δικά σας;» ἐκεῖνος ἀπάντησε κατηγορηματικά: «ἡ μητέρα». Πράγματι, ὁ πατέρας ἀποτελεῖ τὸν ἐγκέφαλο τῆς οἰκογένειας ἐνῶ ἡ μητέρα τὴν καρδιά. Ὁ ἐγκέφαλος μπορεῖ καὶ νὰ κοιμᾶται. Ἡ καρδιὰ ὅμως ποτέ.

Ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση ἀπὸ τὴν πλευρά της, θέλει τὴν μητέρα νὰ εἶναι γέφυρα ἐπικοινωνίας ἀνάμεσα στὸν Θεὸ καὶ στὶς ψυχὲς τῶν παιδιῶν της.

Θέλει τὴν μητέρα σύμβολο ἁγιότητας, σὰν τὴν ἁγία Ἐμμέλεια, τὴν μητέρα τοῦ Μ. Βασιλείου.

Θέλει τὴν μητέρα σύμβολο ἀρετῆς, σὰν τὴν ἁγία Νόνα, μητέρα τοῦ ἁγίου Γρηγορίου.

Θέλει τὴν μητέρα σύμβολο ὑπομονῆς, σὰν τὴν ἁγία Μόνικα, μητέρα τοῦ ἱεροῦ Αὐγουστίνου.

Θέλει τὴν μητέρα σύμβολο θυσίας, σὰν τὴν Σουλιώτισσα μάνα.

Θέλει τὴν μητέρα σύμβολο ἀγάπης πρὸς τὴν πατρίδα, σὰν τὶς μητέρες ποὺ λάμπρυναν τὶς πορφύρες τοῦ Βυζαντίου, τὰ φλάμπουρα τοῦ 1821 καὶ τὸ ἔπος τοῦ 1940 καὶ ποὺ ἀνέθρεψαν τὰ παιδιά τους μὲ τὶς πιὸ ἁγνὲς ἐθνικές μας παραδόσεις.

Θέλει, τέλος, τὴν μητέρα σύμβολο ἐργατικότητας, αὐτοθυσίας καὶ προσφορᾶς, ὅπως οἱ ἀγρότισσες μανάδες τῆς ἑλληνικῆς ὑπαίθρου καὶ γενικὰ οἱ Ἑλληνίδες καὶ οἱ πολύτεκνες μητέρες.

Γιά μᾶς τοὺς νέους, ἡ σημερινὴ ἡμέρα εἶναι ἡμέρα ἀπόδοσης τιμῶν καὶ σεβασμοῦ πρὸς τὶς μητέρες μας. Συγχρόνως ὅμως εἶναι καὶ ἡμέρα ἔντονου προβληματισμοῦ γιὰ τὶς ἐπιδράσεις τῶν σύγχρονων συνθηκῶν πάνω στὸν ρόλο τῆς μητέρας μέσα στὴν ἑλληνικὴ οἰκογένεια. Ἐμεῖς οἱ νέοι διαπιστώνουμε καθημερινὰ ὅτι ἡ σύγχρονη μητέρα καὶ κατ’ ἐπέκταση ἡ σύγχρονη ἑλληνικὴ οἰκογένεια «βάλλονται» ἀπὸ τὶς ὑπερβολικὲς καταναλωτικὲς ἀπαιτήσεις τῆς ἐποχῆς μας, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὶς φιλοδοξίες καταξίωσης καὶ σὲ ἄλλους τομεῖς. Ὁ θρόνος πάνω στὸν ὁποῖο ἀνέβασε τὴν μητέρα ἡ ἑλληνορθόδοξη παράδοση καὶ ἡ ἀγάπη τῶν ἀνθρώπων κινδυνεύει. Οἱ νέες μητέρες σὲ ἀρκετὸ ποσοστό, συνθλίβονται ἀνάμεσα στὶς πολυποίκιλες ἐπαγγελματικὲς καὶ κοινωνικές τους ὑποχρεώσεις ἀπὸ τὴν μία πλευρὰ καὶ στὶς ἐπιταγὲς τῆς μητρικῆς καρδιᾶς ἀπὸ τὴν ἄλλη. Τὸ βαρὺ φορτίο τῆς ἐπαγγελματικῆς ἀνέλιξης ρίχνει τὴν σκιά του στὸ φῶς τῆς δημιουργίας νέας ζωῆς καὶ οἰκογένειας καὶ στὴν σωστὴ ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν. Ὁ χρόνος «οὐσιαστικῆς» παρουσίας στὸ σπίτι συνεχῶς μειώνεται καὶ οἱ οἰκιακὲς βοηθοὶ τείνουν νὰ ἀναδειχθοῦν σὲ μανάδες καὶ παιδαγωγούς.

Γιὰ νὰ σωθεῖ ἡ ἑλληνορθόδοξη οἰκογένεια, πρέπει ἐμεῖς οἱ νέοι καὶ αὐριανοὶ γονεῖς νὰ θέσουμε ἀπὸ τώρα προτεραιότητες στὴν ζωή μας. Νὰ ἱεραρχήσουμε τοὺς στόχους μας καὶ νὰ ἀποδεχθοῦμε συνειδητὰ τοὺς ρόλους μας. Μέσα στὴν δική μας ἑλληνικὴ οἰκογένεια κανεὶς δὲ θὰ ὑπολείπεται καὶ κανεὶς δὲ θὰ προηγεῖται. Στὴν δική μας ἑλληνικὴ οἰκογένεια, ἡ μάνα θὰ ἐξακολουθήσει νὰ κατέχει πάντα τὴν ξεχωριστὴ θέση ποὺ τῆς ἀξίζει…

Μάνα δημιουργός, μάνα τροφός, μάνα παιδαγωγός, μάνα σύντροφος, μάνα κουράγιο…ΜΗΤΕΡΑ, Σ’ ΑΓΑΠΩ!


Ἐσύ, μητέρα αὐριανή, θὰ φέρεις στὸν κόσμο τὴν ἀγάπη, τὴν ομορφιά,

τὴν ἀρετή, γιατὶ ἐσὺ ξέρεις νὰ ὀραματίζεσαι τὸ παιδί σου, μὲ ἄπειρη ἀγάπη,

ὑγιές, εὐγενικό, ἰδιοφυὲς καὶ μεγαλόψυχο!
ΕΠΙΛΟΓΟΣ


Ὁ ἄνθρωπος εἶναι δημιούργημα τοῦ Θεοῦ κι ἀναπαύεται μόνο κοντὰ στὸν Θεό. Ὁ ὕψιστος καὶ τελικὸς σκοπὸς τῆς ζωῆς μας γιὰ τὸν ὁποῖο πλασθήκαμε εἶναι ἡ θέωσις. Ὅλα τὰ δημιουργήματα ἔχουν κάποιο προορισμό, ἄλλα μεγαλύτερο καὶ ἄλλα μικρότερο.

Τὸ παιδὶ ποὺ θὰ φέρετε στὸν κόσμο ἔχει κι αὐτὸ ἕναν προορισμὸ καὶ μάλιστα τὸν σημαντικότερο καὶ τὸν ὑψηλότερο ἀπ’ ὅλα τὰ ἄλλα δημιουργήματα.

Αὐτὸς ὁ προορισμὸς τοῦ παιδιοῦ σας εἶναι ἡ κατὰ χάριν θέωσις, ὅπως κι ὅλων τῶν ἀνθρώπων. Δὲν ὑπάρχει ὑψηλότερος σκοπός, ἀπὸ τοῦ νὰ μοιάσεις τοῦ Δημιουργοῦ σου. Ὁ πολύτιμος χρόνος ποὺ μᾶς δίδεται σὲ αὐτὴν τὴν ζωὴ εἶναι γιὰ νὰ ἐπιτύχουμε τὸν σκοπὸ τῆς θεώσεως.

Δυστυχῶς στὴν ἐποχή μας πολλοὶ ἀγνοοῦν τὸν μεγάλο σκοπὸ τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου, τὴν θέωση. Γι’ αὐτὸ καὶ μὴ βρίσκοντας ἀνάπαυση σ’ ὁτιδήποτε ἄλλο καταφεύγουν στὴν ἀπελπισία καὶ στὴν ἀπόγνωση.

Ἂς μὴν ξεχνοῦμε, λοιπόν, ὅλοι ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ, μέσα στὸν καθημερινό μας ἀγῶνα, τὸν ἀγῶνα τῆς μετάνοιας καὶ τῆς τηρήσεως τῶν ἀγίων ἐντολῶν Του, ὅτι ἔτσι ἀποκτοῦμε τὴν δυνατότητα νὰ ἀπολαύσουμε αὐτὴν τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, τὴν ἔνωση μαζί Του, νὰ χαροῦμε ὅλοι δυνατὰ σ’ αὐτὴν τὴν ζωή, ἀλλὰ καὶ νὰ κερδίσουμε τὴν αἰώνια εὐτυχία καὶ μακαριότητα.

Ἂς εὐχαριστοῦμε συνεχῶς τὸν ἅγιο Κύριο γιὰ τὸ δῶρο τῆς θεώσεως, ποὺ εἶναι δῶρο τῆς ἀγάπης Του. Στὴν δική Του ἀγάπη ἂς ἀνταποκριθοῦμε μὲ τὴν δική μας ἀγάπη.

Ὁ Κύριος θέλει καὶ ποθεῖ νὰ θεωθοῦμε. Γι’ αὐτὸν τὸν σκοπὸ ἄλλωστε ἔγινε ἄνθρωπος καὶ ἀπέθανε ἐπὶ τοῦ σταυροῦ γιὰ νὰ λάμπει «ὡς ἥλιος ἐν μέσῳ ἡλίων, ὡς Θεὸς ἐν μέσῳ θεῶν».

Ἡ μόνη ὀρθόδοξος ποιμαντικὴ εἶναι ἡ ποιμαντικὴ τῆς θεώσεως καὶ ὄχι κατὰ τὰ δυτικὰ πρότυπα ἠθικῆς τελειοποιήσεως τοῦ ἀνθρώπου χωρὶς τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ.

Νὰ ποθήσουμε ὅλοι τὰ κρείττονα καὶ ἔτσι νὰ ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὰ ὑψηλὰ καὶ μόνα δυνάμενα νὰ ἀναπαύσουν κατὰ βάθος τὴν δίψα τῆς ψυχῆς γιὰ τὸν Ἀπόλυτο, τὸν Τριαδικὸ Θεό.

Νὰ πλημμυρίσουμε ἀπὸ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Δημιουργὸ γιὰ τὸ μεγάλο δῶρο του, τὴν κατὰ χάριν θέωσή μας.

Νὰ νιώσουμε τὸ ἀναντικατάστατο τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας, ὡς τῆς μόνης ἐπὶ γῆς κοινωνίας θεώσεως, τὴν ἀλήθεια τῆς ὀρθοδόξου πίστεώς μας, ποὺ μόνη αὐτὴ διδάσκει καὶ παρέχει τὴν θέωση στὰ μέλη της.

Νὰ παρηγορηθοῦν οἱ ψυχές μας πού, ὅσο καὶ ἂν ἔχουν δηλητηριαστεῖ καὶ σκοτιστεῖ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, λαχταροῦν τὸ φῶς τοῦ προσώπου τοῦ Χριστοῦ.

Σκεφθεῖτε πόσο χρήσιμοι μποροῦμε νὰ εἴμαστε γιὰ τὸ ἔθνος μας καὶ γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα, ἐὰν γίνουμε αἰτία μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ γεννιοῦνται σοφὰ καὶ ἅγια παιδιά. Ἔτσι κι ἐμεῖς θὰ ὠφελούμαστε πνευματικά, ἀλλὰ καὶ ὁ κόσμος ὅλος θὰ ἀλλάξει πρὸς τὸ καλύτερο, διότι ἡ σοφία καὶ ἡ ἁγιότης ἑνὸς ἀνθρώπου ἀντανακλᾶ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα!

Δὲν ὑπάρχει σημαντικότερο καὶ ὡραιότερο ἀπὸ αὐτὴν τὴν γονικὴ προσπάθεια καὶ μέριμνα, διότι ὁ προορισμὸς τῆς ζωῆς τοῦ παιδιοῦ εἶναι ἡ ἁγιότης! Αὐτὸ μπορεῖ νὰ γίνει, ἐὰν ἐμεῖς βοηθήσουμε τοὺς μέλλοντες γονεῖς νὰ γνωρίσουν ὅτι ἡ διαπαιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ ἀρχίζει ἀπὸ τὴν σύλληψη. Ἔτσι ἐνεργοῦσαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες καὶ γεννοῦσαν σοφοὺς γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα. Ἔτσι ἐνήργησαν καὶ μετὰ Χριστὸν κι ἔδωσαν πλῆθος ἁγίων, ὁσίων, ὁμολογητῶν, δικαίων καὶ μαρτύρων! Αὐτὸς εἶναι ὁ μοναδικὸς σκοπὸς τῆς ζωῆς τοῦ φωτισμένου ἀνθρώπου.

σωστὴ διαπαιδαγώγηση καὶ ἀνατροφὴ τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὴν σύλληψη θὰ ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα, εὐτυχισμένες, χαρούμενες οἰκογένειες καὶ κατἐπέκταση μία σωστὴ κοινωνία, ἕνα ἔθνος μὲ τοὺς πολίτες του μορφωμένους, εὐφυεῖς, ἔξυπνους καὶ χρήσιμους γιὰ ὅλην τὴν ἀνθρωπότητα. Ἂς προσπαθήσουμε μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ δημιουργήσουμε αὐτὴν τὴν ὑπέροχη κοινωνία ἀνθρώπων. Καὶ μὴν ξεχνᾶμε πὼς οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες, τῶν ὁποίων εἴμαστε ἀπόγονοι, ἐφάρμοσαν τὴν μέθοδο ἀνατροφῆς τοῦ παιδιοῦ ἀπὸ τὴν σύλληψη, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δώσουν τὸν πολιτισμὸ σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. Τὸ ἴδιο μποροῦμε νὰ κάνουμε κι ἐμεῖς, ἐφόσον τὸ θελήσουμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐλεήμων Κύριε, εὐδόκησε ἐν τῇ ἀπείρῳ ἀγάπῃ Σου, νὰ μᾶς ἀξιώσεις νὰ εἰσέλθουμε στὴν ὁδὸ τῆς θεώσεως, πρὶν ἀπέλθουμε ἀπὸ τὸν παρόντα πρόσκαιρο κόσμο. Ὁδήγησε στὴν ἀναζήτηση τῆς θεώσεως τοὺς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς μας ποὺ δὲν χαίρονται, γιατὶ ἀγνοοῦν τὸ μεγαλεῖο τῆς κλήσεώς των ὡς «κεκελευσμένων θεῶν».

Ὁδήγησε Κύριε καὶ τὰ βήματα τῶν ἑτεροδόξων καὶ πλανεμένων χριστιανῶν στὴν ἐπίγνωση τῆς ἀληθείας Σου, γιὰ νὰ μὴ μείνουν ἔξω τοῦ νυμφῶνος Σου, στερημένοι τῆς χάριτος τῆς θεώσεως. Ἐλεήμων Κύριε, ἐλέησον ἡμᾶς καὶ τὸν κόσμο Σου! Ἀμήν.


Ἀφιερώνεται στὴν νέα γενιὰ τῶν μελλόντων γονέων. Ὅλοι οἱ γονεῖς ἐπιθυμοῦν νὰ φέρουν στὸν κόσμο παιδιὰ ὑγιῆ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ σῶμα τους.


Πάντοτε τὸ γένος τῶν Ἑλλήνων πρωτοστατοῦσε στὴν εὐεργεσία τῆς ἀνθρωπότητας. Καὶ τώρα μποροῦν οἱ νέοι μας νὰ ξαναδώσουν στὸν κόσμο σοφούς, μορφωμένους, ἐπιστήμονες, πιστοὺς καὶ ἁγίους ἀνθρώπους. Πῶς; Μελετῶντας καὶ ἐφαρμόζοντας τὰ ὅσα ἀναφέρονται σ’ αὐτὸ τὸ ἔντυπο, συμπεράσματα ἐξίσου τῆς ἐπιστήμης, τῆς ἀρχαιοελληνικῆς φιλοσοφίας καὶ τῆς διδασκαλίας τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας.


Γι’ αὐτὸ παρακαλεῖσαι θερμὰ κι ἐσὺ ποὺ ἔχεις στὰ χέρια σου αὐτὸ τὸ ἔντυπο, ὅποιος κι ἂν εἶσαι, νὰ τὸ μελετήσεις καὶ νὰ τὸ διαδώσεις μὲ ὁποιονδήποτε τρόπο γνωρίζεις. Διάδωσέ το ὅσο μπορεῖς περισσότερο. Εἶναι ἡ καλύτερη ἐλεημοσύνη. Νὰ εἶσαι βέβαιος ὅτι πολλοὶ θὰ ὠφεληθοῦν καὶ θὰ σὲ εὐγνωμονοῦν. Θὰ γίνεις αἰτία νὰ γίνουν εὐτυχισμένες πολλὲς χριστιανικὲς οἰκογένειες. Μπορεῖ νὰ γίνεις αἰτία νὰ γεννηθοῦν σοφὰ κι ἅγια παιδιὰ καὶ μὲ τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ νὰ δημιουργηθεῖ μία καινούρια γενιὰ εὐλογημένων ἀνθρώπων.


Τὸ ἔντυπο δίδεται δωρεάν.

Bρίσκεται στὸν ὀρθόδοξο ἱστοχῶρο arnion.gr

Μπορεῖτε νὰ τὸ προμηθευτεῖτε καλῶντας τὸ κιν.: 6937 247455

καὶ ἐὰν θέλετε νὰ τὸ ἀναπαραγάγετε.

Ὅσοι μπορεῖτε μεταφράστε τὸ ἔντυπο καὶ σὲ ἄλλες γλῶσσες.Τὸ βιβλίο αὐτὸ εἶναι ἰδιαίτερα ὠφέλιμο γιὰ τὰ νέα ζευγάρια, τοὺς μέλλοντες γονεῖς γιὰ νὰ μάθουν ὅτι ἀνατροφὴ τῶν παιδιῶν τους ἀρχίζει πρὶν ἀπὸ τὴν γέννησή τους-Ἤδη ἀπὸ τὴν σύλληψη!, ἀπάντησε ὁ Σωκράτης, αἰῶνες πρίν…

Ἕνας ἐπιφανὴς Ἀθηναῖος, ὅταν ὁ γιός του ἔγινε ἑνὸς ἔτους, ἐπισκέφθηκε τὸν ἀρχαῖο Ἕλληνα φιλόσοφο καὶ μεγάλο παιδαγωγὸ γιὰ νὰ τοῦ ἀναθέσει τὴν διαπαιδαγώγηση τοῦ παιδιοῦ του.

-Μοῦ τὸν φέρνεις πολὺ ἀργά, ἀπάντησε ὁ Σωκράτης!

Στὸ δεύτερο παιδί του, ὁ ἴδιος ὁ Ἀθηναῖος ἔφθασε στὸν Σωκράτη, ἀμέσως μετὰ τὴν γέννησή του.

-Ἔρχεσαι καὶ πάλι πολὺ ἀργά! Ἔπρεπε νὰ ἔλθης πρὶν ἀπὸ τὴν γέννηση, πρὶν ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν σύλληψη τοῦ παιδιοῦ σου! ἀπήντησε ὁ φιλόσοφος!

Οἱ μέλλοντες γονεῖς θὰ μάθουν τί νὰ ἀποφεύγουν καὶ τί νὰ κάνουν, πῶς νὰ τρέφονται, τί μουσικὴ νὰ ἀκοῦν, πῶς νὰ συνδέονται μὲ τὴν ὀμορφιὰ τῆς ζωῆς … πῶς νὰ τραγουδοῦν στὸ παιδί τους… πῶς νὰ ἐπικοινωνοῦν μαζί του, μιλώντας του (καταλαβαίνει!) πῶς νὰ τοῦ ἐκφράζουν τὴν ἀγάπη τους (τὴν ἔχει ἀνάγκη)!

Ἐπιθυμία μας εἶναι νὰ ἀφυπνίσουμε τὴν κοινὴ γνώμη πάνω στὴν θεμελειώδη σημασία τῆς προετοιμασίας τοῦ ζεύγους γιὰ τὴν δημιουργία σωστῆς οἰκογένειας! … καὶ τοὺς νέους γιὰ τὴν μεγάλη δημιουργικότητά τους κατὰ τὰ πρώιμα στάδια τῆς ζωῆς τῶν παιδιῶν τους…

Εὐχόμεθα, μ’ αὐτὸ τὸ ἔντυπο, νὰ βοηθήσουμε στὴν βελτίωση τῆς φυσικῆς, ψυχικῆς καὶ πνευματικῆς ὑγείας καὶ τῶν ἠθικῶν χαρισμάτων τῆς μέλλουσας ἑλληνικῆς γενιᾶς, ἐκπαιδεύοντας τοὺς νέους, μέλλοντες γονεῖς…

Ὅλοι μας ἔχουμε ὑποχρέωση νὰ διδάξουμε τοὺς νέους πῶς νὰ γίνουν σωστότεροι γονεῖς… γιὰ τὸ μέλλον τοῦ Ἔθνους μας!


arnion.gr

Ἀπὸ τὸ βιβλίο :

Δημιουργία τῆς ζωῆς - Προγεννητική ἀγωγή.

Ἔκδοση Ἱερᾶς Μονῆς

 Μεταμορφόσεως τοῦ Σωτῆρος, Σοχοῦ Λαγκαδᾶ.


Ἀρχή σελίδος