Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

Προλογικά

 ΠΕΡΙ
ΑΙΡΕΣΕΩΝ

 

 

Τρεῖς ὁμιλίες

 

ἀπομαγνητοφωνημένες

 

 

 

«Ἐν ὑμῖν ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι, οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις ἀπωλείας...»  (Β΄ Πέτρ. 2, 1)

 

 

«Πᾶς ὁ παραβαίνων καὶ μὴ μένων ἐν τῇ διδαχῇ τοῦ Χριστοῦ Θεὸν οὐκ ἔχει... Εἴ τις ἔρχεται πρὸς ὑμᾶς καὶ ταύτην τὴν διδαχὴν οὐ φέρει, μὴ λαμβάνετε αὐτὸν εἰς οἰκίαν, καὶ χαίρειν αὐτῷ μὴ λέγετε · ὁ γὰρ λέγων αὐτῷ χαίρειν κοινωνεῖ τοῖς ἔργοις αὐτοῦ τοῖς πονηροῖς.»  (Β΄ Ἰωάν. 9-11)

 

 

 

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΜΝΗΝΕΙΟΥ

 

ΣΤΟΜΙΟΝ ΛΑΡΙΣΗΣ

 

Copyright: Ἱερά Μονή Κομνηνείου

 

«Κοιμήσεως Θεοτόκου» καί «Ἁγίου Δημητρίου»

 

400.07 Στόμιον Λαρίσης

 

Τηλ. & Fax.: 24950.91220

 

Κεντρική διάθεσις: «Ὀρθόδοξος Κυψέλη»

 

Σπαρτάκου 6, Συκιές, 566.26 Θεσσαλονίκη

 

Τηλ.: 2310.212659 Fax : 2310.207340

 

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευσις ὁλοκλήρου ἤ μέρους τοῦ κειμένου, μέ ἁπλῆ ἀναφορά τῆς προελεύσεώς του.

 

 

 

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

 

 

 

Μέ τήν βοήθεια καί τήν χάρι τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ, ἡ ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς μας Μονῆς παραδίδει στό πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας τρεῖς ἀπομαγνητοφωνημένες ὁμιλίες τοῦ μακαριστοῦ Γέροντος καί Καθηγουμένου μας π. Ἀθανασίου, μέ θέμα: Οἱ αἱρέσεις.

 

Ἐπειδή, ὅπως ἀναφέρει στήν ἀρχή τῆς πρώτης ὁμιλίας του ὁ μακαριστός Γέροντας, στίς μέρες μας πολλοί «μονιοὶ ἄγριοι»  λυμαίνονται τήν χριστοφυτευθεῖσα ἄμπελο τῆς Ἐκκλησίας μέ τίς αἱρέσεις τους, καί, κατά τήν παραβολή τῶν ζιζανίων   τοῦ Κυρίου, πολλά ζιζάνια, δηλαδή πολλούς αἱρετικούς, ἔσπειρε ὁ ἐχθρός Διάβολος στόν κόσμο, εἶναι ἀνάγκη ὁ λαός τοῦ Θεοῦ νά ἀποκτήση καλή γνῶσι τῶν αἱρέσεων, γιά νά μπορῆ νά τίς ἀναγνωρίζη καί νά ἀσφαλίζεται ἀπό τήν πλάνη των.

 

Εὐχόμεθα ὅπως οἱ ὁμιλίες αὐτές, παραλλήλως μέ ὅ,τι ἄλλο σχετικό κυκλοφορεῖ, νά συμβάλλουν στήν ἐνημέρωσι καί στόν καταρτισμό τῶν πιστῶν.

 

Ἦταν ὄντως δυσχερές ἔργο ἡ μετατροπή τοῦ προφορικοῦ λόγου σέ γραπτό κείμενο, διότι ἔπρεπε νά συνδυασθῆ ἡ φιλολογική ἀκρίβεια μέ τήν διατήρησι τῶν στοιχείων τοῦ ζωντανοῦ λόγου. Κατ’ ἀνάγκην λοιπόν, ὅπου χρειάσθηκε, ἔγιναν διακριτικές προσθῆκες, ἔγινε συντακτική ὁμαλοποίησι τῶν προτάσεων καί ἀφαίρεσι τῶν φυσικῶν ἐπαναλήψεων.

 

Ὁμοίως κρίθηκε ἀναγκαῖο νά τεθοῦν πλαγιότιτλοι, πολλοί ἀπό τούς ὁποίους ἐλήφθησαν μέσα ἀπό τό κείμενο, προκειμένου νά διευκολυνθῆ ὁ ἀναγνώστης στήν καλύτερη ὀργάνωσι καί κατανόησι τοῦ θέματος.

 

Σέ ὅσους δέ καθ’ οἱονδήποτε τρόπο συνετέλεσαν στήν προετοιμασία τῶν ὁμιλιῶν γιά τήν ἔκδοσι –ἀπομαγνητοφώνησι, φιλολογική ἐπεξεργασία καί ἐπιμέλεια τοῦ κειμένου– εὐχόμεθα ὅπως Κύριος ὁ Θεός μνησθῆ τῶν ὀνομάτων αὐτῶν.

 

 

 

Μεγάλη Τεσσαρακοστή 2008

 

Ἡ ἀδελφότης τῆς Ἱερᾶς Μονῆς

 

Λόγος Θεοῦ

 

 

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος