Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ

pdf

 

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

21/06/78

Πρόλογος καί εἰσαγωγή.

Λήψη

28/06/78

Τό μάννα τῶν Ἑβραίων.«Τό Μάννα, τό οὐράνιο, εἶναι ὁ Ἰησοῦς Χριστός».

Λήψη

05/07/78

Ἡ καμπάνα, ἡ μνήμη τοῦ Θεοῦ... Ἡ Ἁγία Τράπεζα... Ἡ πόρνη Ραάβ...

Λήψη

12/07/78

«Ἡμέτερος εἶ σύ, ἤ ἀπό τούς ὑπεναντίους; Ἐγώ Ἀρχιστράτηγος Κυρίου!»

Λήψη

19/07/78

Περί κλοπῆς καί πλεονεξίας.

Λήψη

26/07/78

Πῶς ἐλύθη τό κοινωνικό πρόβλημα... Μή μεταθέτης ὅρια Πατέρων σου... 12 κατάρες πού διετάχθη ὁ Μωϋσῆς νά γράψη στό Δευτερονόμιο 28 κεφ... Τό τραπέζι μᾶς τό στρώνει ὁ Θεός. Ὅλα τά τραπέζια δέν τά στρώνει ὁ Θεός.

Λήψη

02/08/78

Ὁ θάνατος τοῦ Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ... Ὀνομάστηκε δοῦλος Θεοῦ.

Τέλος τοῦ ὡραίου καί σπουδαίου τούτου βιβλίου.

Λήψη

 

 

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ

 

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

Select language...
English  Greek  Spanish

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος