Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

Γ΄ Βασιλειῶν

pdf

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΣΤΙΧΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

01-08-1979

Κεφ. α΄

Τά γηρατεῖα τοῦ Δαυΐδ. Τό διάβημα τοῦ Νάθαν. Ἡ ἀνακήρυξις τοῦ Σολομῶντος ὡς Βασιλέως.

Λήψη

08-08-1979

Κεφ. β΄, 1-11

Αἱ τελευταῖαι ὑποθῆκαι τοῦ Δαυΐδ καί ὁ θάνατος αὐτοῦ.

Λήψη

05-09-1979

Κεφ. β΄, 12-35 & 35λ-44

Ἡ ἐκτάλεσις τοῦ Ἀδωνίου καί τοῦ Ἰωάβ. Ἡ σύνεσις τοῦ Σολομῶντος. Ἡ ἐκτέλεσις τοῦ Σεμεΐ.

Λήψη

12-09-1979

Κεφ. γ΄, 1-15

Σοφία παρά Θεοῦ εἰς τόν Σολομῶντα.

Λήψη

19-09-1979

Κεφ. γ΄, 16-28 & ε΄, 1-10

Ἡ εὐφυής κρίσις τοῦ Σολομῶντος. Ἡ δόξα καί ἡ σοφία τοῦ Σολομῶντος.

Λήψη

26-09-1979

Κεφ. ε΄, 15-32

Προετοιμασία διά τήν ἀνοικοδόμησιν τοῦ ναοῦ.

Λήψη

03-10-1979

Κεφ. στ΄, 1-36α & ζ΄, 1-37

Ἡ ἀνοικοδόμησις τοῦ ναοῦ – τό ἐσωτερικόν τοῦ ναοῦ. Ἡ κατασκευή τῶν σκευῶν τοῦ ναοῦ.

Λήψη

10-10-1979

Κεφ. η΄, 1-16

Ἡ μεταφορά τῆς Κιβωτοῦ εἰς τόν ναόν. Κατανυκτική προσευχή τοῦ Σολομῶντος.

Λήψη

17-10-1979

Κεφ. η΄, 17-53

Κατανυκτική προσευχή τοῦ Σολομῶντος.

Λήψη

10η

24-10-1979

Κεφ. η΄, 53α-66 & θ΄, 1-15

Προσευχή τοῦ Σολομῶντος, θυσίαι καί πανηγύρεις. Ἡ ἀπάντησις τοῦ Θεοῦ.

Λήψη

11η

31-10-1979

Κεφ. θ΄, 11-28 & ζ΄, 34-35

Στενός σύνδεσμος Σολομῶντος καί Χιράμ. Τά σκεύη τοῦ ναοῦ.

Λήψη

12η

07-11-1979

Κεφ. ι΄, 1-29 & ια΄, 1-4

Ἡ ἐπίσκεψις τῆς Βασιλίσσης Σαβά. Τά πλούτη τοῦ Σολομῶντος. Πτώσεις τοῦ Σολομῶντος.

Λήψη

13η

14-11-1979

Κεφ. ια΄, 5-33

Πτώσεις τοῦ Σολομῶντος. Μάστιγες κατ᾿ αὐτοῦ.

Λήψη

14η

21-11-1979

Κεφ. ια΄, 34-44 Κεφ. ιβ΄

Μάστιγες κατά τοῦ Σολομῶντος καί θάνατος αὐτοῦ. Αὐθάδης ἀπάντησις τοῦ Ροβοάμ πρός τόν λαόν. Εἰδωλολατρική παρέκκλησις τοῦ Ροβοάμ καί τοῦ λαοῦ του.

Λήψη

15η

28-11-1979

Κεφ. ιγ΄, 1-34

Βαρεῖαι ἐπικρίσεις κατά τοῦ Ἱεροβοάμ. Σκληρά τιμωρία εἰς τόν παρακούσαντα ἄνθρωπον τοῦ Θεοῦ.

Λήψη

16η

12-12-1979

Κεφ. ιδ΄, 1-51 Κεφ. ιε΄, 1-34

Προαγγελία τιμωρειῶν κατά Ἱεροβοάμ. Ἀποστασία τοῦ Ροβοάμ ἀπό τόν Θεόν. Ἀβιού καί Ἀσά βασιλεῖς Ἰούδα. Ναθά καί τέσσαρες ἄλλοι βασιλεῖς Ἰσραήλ.

Λήψη

17η

19-12-1979

Κεφ. ιστ΄, 1-34 Κεφ. ιζ΄, 1-12

Συνεχεῖς διαδοχαί εἰς τό βασίλειον τοῦ Ἰσραήλ. Ὁ βασιλεύς Ἀχαάβ & ἡ βασίλισσα Ἰεζάβελ. Ὁ προφήτης Ἠλίας προαναγγέλλει ἀνομβρίαν.

Λήψη

18η

16-01-1980

Κεφ. ιζ΄, 7-24 Κεφ. ιη΄, 1-16

Θαύματα τοῦ Ἠλιού εἰς Σαρεπτά. Συνάντησις Ἠλιού καί Ἀχαάβ.

Λήψη

19η

23-01-1980

Κεφ. ιη΄, 16-35

Συνάντησις Ἠλιού καί Ἀχαάβ. Θυσία εἰς τό ὅρος Κάρμηλον.

Λήψη

20ή

30-01-1980

Κεφ. ιη΄, 36-46

Ὁ Ἠλιού προσεύχεται καί πῦρ παρά Κυρίου πίπτει ἐξ οὐρανοῦ... Ἡ λῆξις τῆς ἀνομβρίας.

Λήψη

21η

06-02-1980

Κεφ. ιθ΄, 1-14

Φόβος καί φυγή τοῦ Ἠλιού. Ἡ Θεοφάνεια.

Λήψη

22α

13-02-1980

Κεφ. ιθ΄, 19-21 Κεφ. κ΄, 1-21

Ἡ Θεοφάνεια. Ὁ φόνος τοῦ Ναβουθαί. Προαγγελία θείας τιμωρίας κατά τοῦ οἴκου Ἀχαάβ.

Λήψη

23η

20-02-1980

Κεφ. κα΄, 1-43 Κεφ. κβ΄, 1-54

Ἡ πολιορκία τῆς Σαμαρείας ἀπό τόν ἀλαζονικόν Ἄδερ. Οἱ ψευδοπροφῆται παρακινοῦν τόν Ἀχαάβ εἰς πόλεμον.

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

Select language...
English  Greek  Spanish

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος