Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

Α' πρός Θεσσαλονικεῖς

pdf

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΣΤΙΧΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

1

28/06/83

 

Εἰσαγωγή. Ὁ ἀποστολεύς καί οἱ χαιρετισμοί του. Εὐχαριστία πρός τόν Θεόν. Ἡ διαρκής μνήμη καί προσευχή τοῦ Παύλου διά τούς Θεσσαλονικεῖς.

Λήψη

2

05/07/83

1, 4 – 8

Στοιχεῖα πού συνιστοῦν τήν κατανόησιν τῆς ὑπό τοῦ Θεοῦ ἐκλογῆς. Μιμηταί τῶν παθημάτων τοῦ Παύλου καί τοῦ Χριστοῦ. Οἱ Θεσσαλονικεῖς, ἀρχέτυπα εὐσεβείας. Ἡ φήμη των εἰς ὅλην τήν Ἑλλάδα καί ἐκτός αὐτῆς.

Λήψη

3

12/07/83

1, 9 – 10 2, 1 – 4

Ἡ μέ πειρασμούς προσφορά τοῦ Εὐαγγελίου στήν Θεσσαλονίκη. Ἡ ἐπιστροφή τῶν Θεσσαλονικέων ἀπό τῶν εἰδώλων εἰς Θεόν ζῶντα καί ἀληθινόν. Ἡ πίστις στηρίζεται εἰς ἐνανθρωπήσαντα Θεόν, νεκρωθέντα, ἀναστάντα καί ἀναμενόμενον. Τά ἐλατήρια τοῦ Παύλου εἰς τήν προσφοράν τοῦ Εὐαγγελίου.

Λήψη

4

19/07/83

2, 5 – 10

Κατώτερα καί ἰδιοτελῆ ἐλατήρια δέν συνιστοῦν τήν παρουσίαν τοῦ Παύλου εἰς τήν Θεσσαλονίκην. Μόνο ἡ ἀγάπη ὑπάρχει. Ἐπολιτεύθησαν ἀνάμεσά των «ὁσίως, δικαίως καί ἀμέμπτως».

Λήψη

5

26/07/83

2, 11 – 16

Προσωπική Ποιμαντική τοῦ Παύλου. Πῶς ἐδέχθησαν τόν Λόγον τοῦ Θεοῦ. Τά Παθήματα ἀπό τούς συμπατριώτας των τούς καθιστοῦν μιμητάς τῶν Χριστιανῶν τῆς Ἰουδαίας. Χαρακτηριστικά τῶν ἀπίστων Ἰουδαίων καί ὁ σύγχρονος Σιωνισμός.

Λήψη

6

02/08/83

 

Ἡ ἐγκοπή τοῦ Σατανᾶ. Οἱ πιστοί τῆς Θεσσαλονίκης εἶναι ἡ ἀπολογία τοῦ Παύλου ἐν ἡμέρα Κρίσεως. Προβολή τῆς σταυρικῆς διαστάσεως τοῦ Εὐαγγελίου.

Λήψη

7

09/08/83

3, 4 – 13

Ὁ πειρασμός εἰς τήν ζωήν τοῦ πιστοῦ καί περιεχόμενον αὐτοῦ. Ἡ εὐγνωμοσύνη μας εἰς τόν Θεόν διά τάς εὐεργεσίας του. Πνευματικές εὐχές τοῦ Παύλου εἰς τούς Θεσσαλονικεῖς.

Λήψη

8

16/08/83

4, 1 – 8

Ἡ ἀποφυγή τῶν σαρκικῶν ἁμαρτημάτων ὡς ἐντολή Θεοῦ.

Λήψη

9

30/08/83

4, 1 – 8

Μέρος Β'. Τιμωρία τῶν σαρκολατρῶν. Ἡ μόνη ὁδός εἶναι ἡ ἐγκράτεια καί ἡ ἀγνότης.

Λήψη

10

06/09/83

4, 1 – 8

Μέρος Γ'. Ἀγωγή τῶν ἐγγάμων εἰς τήν σωφροσύνην καί τήν ἀγάπην.

Λήψη

11

13/09/83

4, 1 – 8

Μέρος Δ'. Ἀγωγή τῶν παιδιῶν καί νέων εἰς τήν σωφροσύνην.

Λήψη

12

20/09/83

4, 1 – 8

Μέρος Ε'. Ἀγωγή τῶν Μνηστευμένων. Μέσα πρός ἐπίτευξιν τῆς σωφροσύνης.

Λήψη

13

08/05/84

4, 9 – 12

Περί φιλαδελφείας. Περί ἐργασίας.

Λήψη

14

15/05/84

4, 13 – 18

Περί τῶν κεκοιμημένων.

Λήψη

15

22/05/84

5, 1 – 11

Οἱ χρόνοι καί οἱ καιροί κατά τήν Ἁγίαν Γραφήν ὡς στοιχεῖον σωτηρίας. Ἡ κατά κόσμον εἰρήνη καί ἀσφάλεια. Οἱ πιστοί ὡς τέκνα φωτός.

Λήψη

16

29/05/84

5, 12 – 13

Μία εἰκόνα τοῦ Καλοῦ Ποιμένος. Ὁ λαός τοῦ Θεοῦ ἔναντι τοῦ Ποιμένος.

Λήψη

17

05/06/84

5,13 β -17

Προτροπές πρός τούς Χριστιανούς Θεσσαλονικεῖς - Μέρος Α'.

Λήψη

18

12/06/84

5, 18 - 28

Προτροπές πρός τούς Χριστιανούς Θεσσαλονικεῖς - Μέρος Β'. Εὐχές καί ἀσπασμοί. ΤΕΛΟΣ τῆς Α' Πρός Θεσσαλονικεῖς Ἐπιστολῆς καί τῷ Ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ Δόξα.

Λήψη

 

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

Select language...
English  Greek  Spanish

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος