Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

Σύγχρονα καυτά θέματα

pdf

Α/Α

ΗΜ/ΝΙΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΛΗΨΗ

1

29-09-1985

1ον

Τά ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν: α΄Χριστιανοί.

Λήψη

2

06-10-1985

2ον

Τά ὀνόματα τῶν Χριστιανῶν: β΄Ἐκλεκτοί – γ΄Μαθηταί – δ΄Πιστοί – Ἐπικαλούμενοι τόν Κύριον – στ΄Ἅγιοι.

Λήψη

3

13-10-1985

3ον

Ὁ Χριστιανισμός δέν εἶναι Θρησκεία.

Λήψη

4

20-10-1985

4ον

Ὁ Χριστιανισμός δέν εἶναι Φιλοσοφικόν Σύστημα.

Λήψη

5

27-10-1985

5ον

Ὁ Χριστιανισμός δέν εἶναι Ἠθικόν ἤ Κοινωνικόν Σύστημα ἤ Πολιτισμός.

Λήψη

6

03-11-1985

6ον

Ὁ Χριστιανισμός εἶναι: «Ὁ Λόγος Σάρξ ἐγένετο».

Λήψη

7

10-11-1985

7ον

Ὁ Χριστιανισμός εἶναι: Ὁ ἐνανθρωπήσας Λόγος πού «ἐδικαιώθη ἐν Πνεύματι, Ὤφθη Ἀγγέλοις, Ἐκηρύχθη ἐν ἔθνεσι, Ἐπιστεύθη ἐν κόσμῳ, Ἀνελήφθη ἐν δόξῃ».

Λήψη

8

17-11-1985

8ον

Ὁ Χριστιανισμός εἶναι: Πίστις, Ἐλπίς, Εἰρήνη, Ζωή.

Λήψη

9

24-11-1985

9ον

Ὁ Χριστιανισμός εἶναι:Ὁδός Εὐσέβεια, Καινή Κτίσις.

Λήψη

10

01-12-1985

10ον

Ὁ Χριστιανισμός εἶναι:Ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ, Ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Λήψη

11

08-12-1985

11ον

Ὁ Χριστιανισμός εἶναι:Ὀρθή βίωσις. Σύνοψις Προηγουμένων Μαθημάτων.

Λήψη

12

15-12-1985

12ον

Τά δῶρα στόν Χριστό. (Ἐπίκαιρον).

Λήψη

13

12-01-1986

13ον

Ἡ Εἰδωλολατρία. Πίσω ἀπ᾿ αὐτήν εὑρίσκεται ἡ ἀντεπίθεσις τοῦ Σατανᾶ. Φαινόμενον τῶν ἐσχάτων ἡμερῶν.

Λήψη

14

19-01-1986

14ον

Σύγχρονα φαινόμενα τῆς ἀναβιούσης Εἰδωλολατρείας.

Λήψη

15

26-01-1986

15ον

Ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου τῆς Εἰδωλολατρείας.

Λήψη

16

02-02-1986

16ον

Χαρακτηρισμός τῆς Εἰδωλολατρείας.- Τό Εἴδωλον τοῦ ΕΓΩ. -Τό εἴδωλον τῆς ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ.

Λήψη

17

23-03-1986

17ον

Ἀποτελέσματα τῆς λατρείας τοῦ εἰδώλου τῆς ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ.

Λήψη

18

30-03-1986

18ον

Τά εἴδωλα τῆς ΓΕΝΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ, τοῦΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, τῆς ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ καί τῆς ΤΕΧΝΗΣ. Συμπεράσματα.

Λήψη

19

06-04-1986

19ον

Ἀναβίωσις εἰδωλολατρικῶν θρησκειῶν σέ Χριστιανικούς λαούς. Χαρακτηρισμός αὐτῶν.

Λήψη

20

13-04-1986

20όν

Ὁ Γνωστικισμός, παλαιός καί πάντα νέος.

Λήψη

21

20-04-1986

21ον

Διδασκαλία τοῦ Γνωστικισμοῦ, παλαιά καί σύγχρονη. Ὁ Γνωστικισμός ἐχθρός τῆς Ἐκκλησίας.

Λήψη

22

28-09-1986

22ον

Ἡ Μαγεία, παλαιά καί σύγχρονη. Ἀνατομία τῆς Μαγείας.

Λήψη

23

05-10-1986

23ον

Ἡ Μαγεία, ὑποκατάστατον τῆς θρησκείας, θεός τῆς ὁποίας εἶναι ὁ Διάβολος. Ἁγιογραφικές μαρτυρίες.

Λήψη

24

12-12-1986

24ον

Λευκή καί Μαύρη Μαγεία. Χρόνος καί Τόπος μιᾶς Μαγικῆς Τελετῆς.

Λήψη

25

19-10-1986

25ον

Ὑλικά, ἐργαλεῖα καί Τυπικόν μιᾶς Μαγικῆς Τελετῆς. Σύμβολα τῆς Μαγείας. Ἐπιδροῦν τά Μάγια;

Λήψη

26

26-10-1986

26ον

Σύγχρονοι Μάγοι. Τί λέγει ὁ Θεός καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διά τήν Μαγείαν.

Λήψη

27

02-11-1986

27ον

Ὁ κύκλος τῆς Μαντείας. Χειρομαντεία, Χαρτομαντεία, Καφεομαντεία.

Λήψη

28

09-11-1986

28ον

Ὁ κύκλος τῆς Μαντείας. Ὀρνεοσκοπία, Σπλαχνομαντεία, Μετεωροσκοπία, Κλήδονας, Ἀστρολογία.

Λήψη

29

16-11-1986

29ον

Ὁ κύκλος τῆς Μαντείας. Ὀνειρομαντεία, Νεκρομαντεία.

Λήψη

30

23-11-1986

30όν

Ὁ κύκλος τῆς Μαντείας. Ἀριθμοσοφία. Τί λέγει ὁ Θεός καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας. Τά φυλακτάρια(Α΄).

Λήψη

31

30-11-1986

31ον

Τά φυλακτάρια(Β΄).Τί λέγει ὁ Θεός καί οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας.

Λήψη

32

07-12-1986

32ον

Δεισιδαιμονίες καί Προλήψεις.

Λήψη

33

14-12-1986

33ον

Ἡ Βασκανία (Α΄).

Λήψη

34

18-01-1987

34ον

Ἡ Βασκανία (Β΄). Τί λέγει ἡ Ἐκκλησία.

Λήψη

35

25-01-1987

35ον

Ὁ Πνευματισμός. Ἡ ἱστορία του.

Λήψη

36

01-02-1987

36ον

Ὁ Πνευματισμός περιγράφεται καί εἰς τήν Ἁγίαν Γραφήν.

Λήψη

37

08-02-1987

37ον

Πνευματιστικά Φαινόμενα: Κίνησις τραπέζης, Αὐξομείωσις βάρους καί θερμοκρασίας,Μουσική, Ἀνύψωσις MEDIUM.

Λήψη

38

15-02-1987

38ον

Πνευματιστικά Φαινόμενα: Ὑλοποίησις Πνευμάτων, Τηλεπάθεια.

Λήψη

39

22-02-1987

39ον

Ἑρμηνεῖες πνευματιστικῶν φαινομένων. Ἡ ταυτότητα τῶν πνευμάτων.

Λήψη

40

08-03-1987

40όν

Ὁ Πνευματισμός εἶναι θρησκεία τῶν Δαιμόνων μέ ἰδίαν διδασκαλίαν. Τί ἀπαντᾶ ἡ Ἁγία Γραφή.

Λήψη

41

15-03-1987

41ον

Διδασκαλία τοῦ Πνευματισμοῦ: Περί Θεοῦ, Ἰησοῦ Χριστοῦ, Ψυχῆς, Κρίσεως, Κολάσεως, Παραδείσου – Ὁ Πνευματισμός εἶναι θρησκεία μέ πλῆρες Τυπικόν.

Λήψη

42

22-03-1987

42ον

Ὁ Πνευματισμός διαστρέφει τήν Ἁγίαν Γραφήν. Γενικόν συμπέρασμα.

Λήψη

43

29-03-1987

43ον

Ἀναβιώσεις ὀργιαστικῶν εἰδωλολατρικῶν λατρειῶν. Τί εἶναι μία φυσιολατρική θρησκεία. Οἱ ἔννοιες «ὄργιον» & «μυστήριον». Ἐπιζῶντα λείψανα. Παράδοσις & Παγανισμός. Τά ἀναστενάρια.

Λήψη

44

27-09-1987

44ον

Ἡ Θεοσοφία. Ἱστορία & χαρακτηρισμός. Θέλει ἑαυτήν ὑπερθρησκείαν.

Λήψη

45

04-10-1987

45ον

Ἡ Θεοσοφία εἶναι θρησκεία Πανθεϊστική καί Μυστηριακή. Θεός προσωπικός δέν ὑπάρχει. Ἡ Δημιουργία ἀνακυκλοῦται μέ τήν ἐξέλιξι καί ἀνέλιξι. Ὁ ἄνθρωπος εἶναι τό θεῖον Ἑαυτό ἀτομικοποιηθέν. Στρέφεται κατά τοῦ Χριστιανισμοῦ. Ἡ Ἐκκλησία τήν καταδικάζει.

Λήψη

46

11-10-1987

46ον

Ἡ ἱστορία τοῦ Μασωνισμοῦ.

Λήψη

47

18-10-1987

47ον

Ἡ ἱστορία τοῦ Μασωνισμοῦ.

Λήψη

48

25-10-1987

48ον

Ὁ Μασωνισμός εἶναι θρησκεία φυσιολατρική τοῦ Μ.Α.Τ.Σ., Ἀντιστοίχου τοῦ Ἀπόλλωνος τῶν Ἑλλήνων, τοῦ Ὀσίριδος τῶν Αἰγυπτίων κ.τ.λ. Ὑπάρχει λατρεία καί μύησις.

Λήψη

49

01-11-1987

49ον

Μέρος Δ΄

Μύησις εἰς τόν α΄βαθμόν τοῦ Μασωνισμοῦ ἤ εἰς τόν βαθμόν τοῦ μαθητοῦ.

Λήψη

50

08-11-1987

50όν

Μέρος Ε΄

Μύησις εἰς τόν α΄βαθμόν τοῦ Μασωνισμοῦ ἤ εἰς τόν βαθμόν τοῦ Ἑταίρου.

Λήψη

51

15-11-1987

51ον

Μέρος ΣΤ΄

Ὁ 3ος βαθμός Μυήσεως εἰς τόν Μασωνισμό. Ὁ φιλοσοφικός μύθος τοῦ Χιράμ. Ὁ 18ος βαθμός Μυήσεως τῶν Ροδοσταυριτῶν. Ὁ Συμβολισμός τοῦΣταυροῦ.

Λήψη

52

22-11-1987

52ον

Μέρος Ζ΄

Ὁ 18ος βαθμός Μυήσεως. - Ὁ Συμβολισμός τοῦΣταυροῦ.- Συμπεράσματα. - Ὁ 30ός βαθμός τοῦ Καδός. - Λατρεία τοῦ Ἑωσφόρου.

Λήψη

53

29-11-1987

53ον

Μέρος Η΄

Ἑωσφορική Κατήχησις εἰς τόν 30όν βαθμόν. ἈποσπάσματαἙωσφορικῆς Κατηχήσεως εἰς τόν 25ον βαθμόν. Προσευχή εἰς τόν Ἑωσφόρον καί ὕβρεις κατά τοῦ Ἀδωναΐ.

Λήψη

54

06-12-1987

54ον

Συμπεράσματα.

Λήψη

55

28-10-1987

55ον

Ὁ Προσκοπισμός καί ἡ ἱστορία του. Οἱ σχέσεις του μέ τή Μασωνία. Ντοκουμέντα. Πρόσφατη υἱοθεσία Λυκιδέως δημοσιευθεῖσα στίς ἐφημερίδες.

Λήψη

56

10-01-1988

56ον

Τό ROTARY καί ἡ ἱστορία του. Οἱ σχέσεις του μέ τή Μασωνία. Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί τό ROTARY. Τό INTERACT καί τό ROTARACT.

Λήψη

57

17-01-1988

57ον

Οἱ LIONS, οἱ ROTISSEURS, ἡ XEN, εἶναι παρακλάδια καί προθάλαμοι τῆς Μασωνίας. Ἱστορία αὐτῶν. Ἀνακεφαλαίωσις καί συμπεράσματα ἐπί τοῦ Μασωνισμοῦ.

Λήψη

58

24-01-1988

58ον

Τό φαινόμενον τῆς Ἀθεΐας. Μορφές ἀθεΐας.

Λήψη

59

31-01-1988

59ον

Τί εἶναι ἀθεΐα κατά τόν Χριστιανισμόν. Ὁ ἀθεϊσμός στήν ἐποχή μας συνδέεται μέ κάποια κοινωνικά, πολιτικά, οἰκονομικά καί φιλοσοφικά συστήματα.

Λήψη

60

07-02-1988

60ον

Γιατί ὑπάρχουν ἄθεοι. Θαυμασία ἀπάντησις Ἁγ. Θεοφίλου Ἀντιοχείας.

Λήψη

61

14-02-1988

61ον

Αἴτια τῆςἀθεΐας, ἡ ἁμαρτία, ἡ ἄγνοια, ἡ εὐημερία, ἡ βιοτική μέριμνα, ἡ θρησκευτική ἀδικία, ἡ ἐκ τῆς ἐπιστήμης καί Τεχνικῆς φυσίωσις, ὁ ὀρθολογισμός, τό αἴσθημα τῆς αὐτονομίας, τό κακόν παράδειγμα τῶν χριστιανῶν κ. ἄ. π.

Λήψη

62

28-02-1988

62ον

Ὁ Σολτζενίτσιν διά τήν ἀθεΐαν. Ἡ ἐκκοσμίκευσις τῆς Ἐκκλησίας, βασικόν αἴτιον τῆς ἀθεΐας.

Λήψη

63

06-03-1988

63ον

Ἡ ἀθεΐα εἶναι μιά ἄρνησις τῆς λογικῆς. Οἱ ἐπιπτώσεις τῆς ἀθεΐας. Κριτική τῆς ἀθεΐας. Ἀθεΐα καί ἐσχατολογική Ἀποστασία.

Λήψη

64

13-03-1988

64ον

Ἡ ἀναρχία. Καρπός τῆς Ἀθεΐας. Ἡ ἱστορία τῆς Ἀναρχίας. Οἱ δύο σημαῖες τοῦ ὅρου «ἀναρχία».

Λήψη

65

20-03-1988

65ον

Χαρακτηρισμός ἀναρχικῶν κινημάτων.Ὁ ἀναρχισμός στήν Ἑλλάδα. - Κριτική σέ μιά του διακήρυξι.

Λήψη

66

27-03-1988

66ον

Θεολογική ἑρμηνεία τοῦ φαινομένου τῆς Ἀναρχίας. Ἁγιογραφικά καί Πατερικά ἐρείσματα. «Οὐδέν γάρ, οὐδέν ἀναρχίας χαλεπώτερον».

Λήψη

67

02-10-1988

67ον

Ὁ Ὑλισμός. Ὑπόστρωμα τῆς Ἀθεΐας καί ἀναρχίας εἶναι ὁ Ὑλισμός. Εἶναι προϊόν τῆς ἐφθαρμένης πνευματικῆς ὁράσεως. Τό διπλό Σύμπαν. Εἰσηγητής τοῦ Ὑλισμοῦ εἶναι ὁ Διάβολος.

Λήψη

68

09-10-1988

68ον

Ὁ Ὑλισμός. Ἀπό τήνὙλιστική Κοσμοθεωρία στήν Ὑλιστική Βιοθεωρία. Μαρτυρία τῆς Ἁγ. Γραφῆς: Σοφ. Σολ. 2,1-22. 14, 24-26.

Λήψη

69

16-10-1988

69ον

Ὁ Ὑλισμός. Ἡ θέσις τῆς Ὕλης στόν Χριστιανισμό.

Λήψη

70

 

70ον

Ὁ Ὑλισμός, Ἐπιστήμη καί Ὕλη. Τί εἶναι Ὕλη; Ὁ στρατευμένος Ὑλισμός. Ὑλισμός, ἡ ὁδός τοῦ Ἀντιχρίστου. «”Ημῶν δέ τό πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει»(Φιλιπ. 3,20). Τέλος Κατηχ. Μαθημάτων Ἀντιρρητικῆς θεολογίας.

Λήψη

Πρός Δόξαν τοῦ Ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

Select language...
English  Greek  Spanish

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος