Ἀρνίον Ἑστηκὸς ὡς Ἐσφαγμένον

arnion.gr

2α ὁμιλία ἑρμηνείας Ἀποκαλύψεως

  Σύν Ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ
Ἡ Ἀ π ο κ ά λ υ ψ ι ς
τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

 

Ὁμιλία 2α

(Ἀποκ. 1, 1)

 

(Ἀνάλυσις τῶν: «Ἀποκάλυψις», «δεῖ», «ἐν τάχει». – Προοίμιον.)

Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς

Περισσότερα...

1η ὁμιλία ἑρμηνείας Ἀποκαλύψεως

  Σύν Ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ
Ἡ Ἀ π ο κ ά λ υ ψ ι ς
τοῦ Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ
Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου

 

Ὁμιλία 1η

 

(Εἰσαγωγή)

 

 

 

Σύν Ἁγίῳ Τριαδικῷ Θεῷ ἐφθάσαμε καί πάλι εἰς τόν μῆνα Ὀκτώβριο,

Περισσότερα...

Ἀρνίον Ἑστηκὸς...

Select language...
English  Greek  Spanish

π. Ἀθανάσιος Μυτιληναῖος